1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Maróthy László - Mayer Károly - Melczer Vilmos

315 8 hónapig; 1882. január 1-én a hagy-lótai cv. ref. I. osztályú egyház lelkészszé választotta s azóta ott működik. Az érmelléki egyházmegyében előbb jegyzői, 8 év óta pedig tanácsbirői tisztet visel. A hosszúpályi választókerület függetlenségi pártjának vezére, több év óta elnöke, az 1892—9(5. országgyűlés pedig e kerület képviselője. Papi hivatala mellett gazdálkodással is foglalkozik ; igen rendezett saját gazdasága van. Tagja a földmívelési bizott­ságnak. Maróthy László, Vasmegye, Kisczell kerület született 1862-ben Zsédenyben (Vasmegye) Középiskolai tanul­mányait Sopronban, jogi tanulmányait pedig Budapesten végezte. Közpályáját 1883-ban kezdte meg Vasmegyében mint joggyakor­nok, a hol később aljegyző, szolgabíró, majd főszolgabíró lett. 1894-ben átvette birtokainak kezelését és azóta ott gazdálkodik. Az 1901-iki általános választások alkalmával a kisczelli kerület választotta meg szabadclvűpárti programmal. A mentelmi bizott­ság tagja. Mayer Károly, Temesmegye, Csákóvá kerület született Billéden, Torontál-vármegyében 1855. június 8-án. Gym­nasiumí tanulmányait Szegeden és Temesvárott, jogi tanulmányait Budapesten végezte; 1877. április havában Temcsvármcgyéhcz írnokká neveztetett ki s az akkori főispán, Ormós Zsigmond mellé titkári minőségben osztatott be. 1877-ben aljegyzővé választották meg s hat év alatt az aljegyzői fokozatokon fölfelé haladva. 1883. évi deczember havában első aljegyző lett. E minőségben 6 évig szolgált, időközben tiszteletbeli főjegyzővé neveztetvén ki. lSS9-ben főjegyzővé választották, mely minőségben 1896-ban képviselővé történt megválasztásáig szolgált. A szabadelvű párt híve. A zárszámadásvizsgáló és az V. bíráló bizottság tagja. Melczer Vilmos, Xagyküküllőmegye, Segesvár kerület született 1858-ban Segesvárt. A gymnasiumot szülővárosában végezte, jogot a kolozsvári egyetemen hallgatott. 1880-ban Segesvár tanácsának szolgálatába lépett; 1883-ban tanácsnok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom