1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Gulner Gyula - Günther Antal

266 elismeréséül 1890-ben a II. osztályú vaskorona-rendet ós 1894-ben a valóságos belső titkos tanácsosi ezímct, az ezredéves kiállítás hadügyi és hadtörténelmi csoportjainak szervezése és rendezése körül szerzett érdemei méltánylásául pedig a Ferencz József-rend nagykeresztjét nyerte. Gulner Gyula, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye, Abony kerület 1842-ben Vaálban, Fehérmegyében született. Jogi tanulmányai befejeztével Pestmegye szolgálatába lépett s Nyáry Pál vezérlete alatt Beöthy Lajos alispán oldalán mint főjegyző élénk részt vett a megye politikai mozgalmaiban. A háznak 1872-ben lett először tagja s a balközep-párthoz tartozott. A fusio idejében a kormány­párthoz csatlakozott és ezen országgyűlésen mint jegyző is mű­ködött. Azonban már 1876. májusban elszakadt a szabadelvű párttól és a független szabadelvű pártnak lett tagja, a melynek megalapításában kiváló szerepe volt. 1878-ban Pestmegye alispán­választása alkalmával Földváry Mihalylyal szemben kisebbségben maradt. Az 1878-iki országgyűlésre mint az egyesült ellenzék tagja jött fel. Az 1881 — 1884-iki országgyűlés alatt nem volt tagja a háznak. Az 1884-iki választások alkalmával a monori kerületben győzött s ennek mandátumát birta 1896-ig, a mikor az abonyi kerület választotta meg nemzeti párti programmal. 1899-ben a nemzeti párt többi tagjaival a szabadelvű pártba lépett. 1900. április 24-én a belügyministerium első államtitkárává neveztetett ki. Günther Antal, Mosonmegye, Magyar-Óvár kerület született Székesfehérváron 1847. szeptember 23-án. Gymnasiumi tanulmányait az ottani főgymnasiumban végezte s tizenhat éves korában a kegyes tanitórendbe lépett. Tanított is már a rend nagykanizsai gymnasiumában, de a kisebb rendek felvétele előtt ki­lépett. Csakhamar^ a »Pesti Naplós munkatársa lett, mi közben 1875-ben megszerezte az ügyvédi oklevelet. Közjogi kérdésekben irt vezérczikkeivel a fusio után a Deák-párt alkotmányjogi tra-\ diczióit képviselte a Pesti Naplóban. A magyar jogászgyülésen lS78-ban nagy feltűnést keltett az a terjedelmes szakvéleménye, melyet a bírói kinevezések és előléptetések kérdésében adott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom