1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Feilitzsch Arthur báró

257 eletében mint törvényhatósági bizottsági tag vesz részt. 1896-ban a pótválasztások alkalmával függetlenségi programmal választatott meg, miután az első választásnál édes atyja a szabadelvűpárti jelölttel szemben egyenlő szavazatot nyert volt. A választások után apja clhalálozván, ő vette át a jelöltséget. Azóta e kerü­letet képviseli. A földmivelési bizottság tagja. Feilitzsch Arthur báró, Kolozsvár város, II. kerület született 1859. február hó 18-án Török-Kanizsán, Torontál-vár­megyében. A középiskolát Temesváron, Szegeden és Selmecz­bányán végezte, azután pedig a selmeczbányai erdészeti akadémiára járt és azt elvégezve, 1879-ben Máramaros-Szigetre a m. kir. államerdészeti hivatalhoz neveztetett ki. Mint erdész-akadémikus elnöke volt az ifjúsági »Magyar társaságnak«. és az ő elnökség idejében buktatta meg ez a társaság a német maradványú Bur­sehenschaftot, nagy mértékben járulva hozzá Selmeczbánya város magyarosodásához. 1883 elején a földmívelésügyi ministeriumba osztatott be és már 1884-ben mint alerdőfelügyelő a budapesti kir. erdó'felügyelőségnél és a ministeriumban is teljesíti szolgálatát. 1890-ben a kolozsvári kir. erdőfelügyelőség, 1893-ban az ottani >n. kir. erdőigazgatóság vezetésével bizatott meg. 1894-ben élére állíttatott a kolozsvári pénzintézetek által alakított nagy favállalati részvénytársaságnak. Feladatát 14 hónap alatt teljesítve, ismét a kincstári erdőigazgatóság vezetését vette kezébe, míg nem 1899. február 17-én nagy többséggel Kolozsvár város II. kerületének országgyűlési képviselőjévé választatott. Mint erdő­igazgató egyik főtényezője volt a nemzetiségi kérdés irányításának és a nemzetiségi mozgalmak elfojtásának. Társadalmi téren nagy tevékenységet fejtett ki. Elnöke most is az E. K. E.-nek, igaz­gatósági tagja az E. M. K. E.-nek és választmányi tagja majd­nem az összes kulturális és közjótékonysági egyleteknek. Kolozs­vár város törvényhatósági bizottsági tagja. Az 1901 • általános v álasztasok alkalmával Kolozsvár város II. kerülete újra meg­választotta szabadelvű programmal. A közlekedésügyi bizottság tagja. Képviselőház. 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom