1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Főrendiház - IX. Örökös jogon - B) Grófok - Széchényi Sándor - Széchényi Victor - Szirmay Alfréd

106 Széchényi Sándor 1837-ben okt >ber 27-én Bécsben született. Tanulmányait Sopron­ban végezte. Olasz-, Németországot és Németalföldet beutazva, 18(5l-ben Tolnamegye tiszteletbeli megyei aljegyzője, majd a duna­földvári járásban szolgabíró volt s a Schmerling-korszak beálltával n tisztikarral ő is lemondott hivataláról. 1867-től 1871 végéig a simontornyai járás főszolgabirája gyanánt szerepelt. 1872 elején visszavonult a magánéletbe, hogy tevékenységét első sorban nagy kiterjedésű nagydorogi uradalmának s zemplén- és sárosmegyei birtokainak szentelje. E mellett azonban mint a törvényhatósági bizottságnak, az összes meg} r ei választmányoknak s a köz­igazgatási bizottságnak is fennállása óta tagja, egyike volt a megyei közélet legbuzgóbb tényezőinek 1884. október 14-ike óta Tolnamegye főispánja. 1895-ben valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki. Széchényi Victor született 1871. október 10-én; fia néhai Széchényi Dénes grófnak. Katonai pályára lépett; a cs. és kir. 7. huszárezred hadnagya. Szirmay Alfréd született 1852. évi augusztus 10-én. Midőn ő Felsége 1856. évben Miskolczra érkezett, az üdvözletére díszmagyar ruhában lóháton kivonult atyja, Szirmay István gróf pár perczczel ő Felsége megérkezte előtt szélhűdés folytán meghalt. Temetésére Szirma­Bessenyőn ő Felsége egész kíséretével megjelent s az akkor 4 éves síró Alfréd grófnak azt mondotta : »Kc sírj gyermekem, atyád helyett atyád leszek én.« Tanulmányait a kalksburgi collc­giumban elvégezvén, Münchenbe ment s hosszú időn át a leg­jelesebb mesterek szorgalmas tanítványa volt. Ma is nagy elő­szeretettel vés és fest s kastélyaiban sok sikerült festménye és szoborműve áll; jeles régész és régészettörtónelmi búvár. Birtokain folytatott ásatásainak gazdag eredményeit ő maga rendezte egy valóságos múzeummá. A család levéltárát most rendezteti Szirma­Bessenyőn tudományos alapon ; szintúgy a család regi fegyver­gyűjteményét gazdag fegyvermuzeummá fejlesztette. A hajdan világ-

Next

/
Oldalképek
Tartalom