1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Főrendiház - V. Országzászlósok, a pozsonyi gróf és a koronaőrök - Pálffy Andor gróf

53 rekesztése után a helytartósági titkári állástól megvált. Az ország déli részeiben kitört mozgalmak kezdetével a pestmegye! nemzetőr­csapattal a Ferencz-csatorna melletti táborba vonult. Az év vége felé mint nemzetőri százados a kassai első ütközetben részt vett; a pestmegyei nemzetőri csapat feloszlatása után hazatért. Ezen időtől fogva részint Ujszászon lakott, részint a külföldön utazott és főleg gazdasággal foglalatoskodott. 1863-ban a Pestmegyében alakult inség-segélyezési bizottmányba választatott es e bizottság tevékenységének befejezéséig mint a kecskeméti janis albizottságá­nak elnöke működött. 1865-ben az abonyi kerület országgyűlési képviselőjévé választatott és a kiegyezést előkészítő 67-es bizott­ság tagja volt; 1867-ben beválasztatott az első delegatióba. 1868-ban Deák Ferencz óhajtására a külügyministeriumban osztály­főnökké neveztetett ki, mely állást azon év május bávában elfoglalta és ezen minőségben gróf Beust és gróf Andrássy külügyministcrek alatt lityi évig szolgált. 1870-ben ő Felsége személye körüli ministerré neveztetett ki. 1890-ben nyugalomba lépett és m. kir. főkamarásmesterré lett kinevezve. Irodalmi működése azon czik­kekre szorítkozott, melyeket a Bérczy szerkesztette »Vadász- és Versenylap* közlött. 1871-ben valóságos belső titkos tanácsos lett. 1873-ban a szent Istvan-rend középkeresztjét. 1881-ben a vaskorona-rend I. osztályát, 1890-ben a szent István-rend nagy­keresztjét kapta. EteO rendjeleken kivül 21tyl évi allamszolgalata alatt több külföldi rendjelekkel lett kitüntetve, jelesen a Máltai szent János-rend díszítményével, továbbá porosz, bajor, szász, orosz, olasz, toscanai, norvég, görög, román, perzsa, chinaies japáni nagykeresztekkel. Szögyény-Marich halála óta országbíró. A köz­gazdasági es közlekedési bizottság tagja. Pálffy Andor gróf a m. kir. testőrség kapitánya született Lodiban 1839. augusztus 14-én. Középiskolai tanulmányait a szülői háSftál végezte. 1856-ban katonai pályára lépett és még ugyanabban az évben tisztté neveztetett ki a 9. dzsidas-ezredben ; az 1859-iki olasz hadjáratban részt vett. 1865-ben mint huszár­százados Rudolf trónörököshoz osztatott be szolgálat végett s ezen állásban 1877-ig maradt meg. 1877-ben ő Felsége első lovász­mesterévé lett kinevezve. 1881-ben Stefánia trónörökösné udvar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom