1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Nagy Gyula - Nagy Mihály - Nagy Sándor

309 bergi vasútnak és több iparvállalatnak. Budapesten ügyvédi irodája ismeretes ; az ev. egyházban is nevezetes szerepet visz. Szepes­megyei bizottsági tag. Most negyedszer képviseli az iglói kerületet. Tagja a felirati bizottságnak. Nagy Gyula, Fehérmegye, Rácz-Almás kerület 1846-ban, családjának Rácz-Almás melletti pusztáján született. Tanulmányai befejezése után saját birtoka kezelését vette át. 1892 és 1806-ban függetlenségiparti programmal képviselővé választatott. Nagy Mihály, Kecskemét, I. kerület 1860. január hó 8-án született Tolnán. A gymnasiumot Pécsen és Kecskeméten, a jogot Budapesten végezte. 1884-ben önkéntes és a 33-ik gyalog-ezredben hadnagy lett. 1885-ben jogtudorrá, 1886-ban az államtudományok tudorává avattatott és azután Pestmegyénél közigazgatási gyakornok és megyei tiszteletbeli al­jegyző lett ; ügyvédi diplomát ugyanezen éviién nyert Budapesten. 1888-ban igazsagügyministeri scgédfogalmazova, 1889-ben kecske­méti kir. alügyészszé, 1894-ben kecskeméti kir. törvényszéki bíróvá, vizsgáló biróvá neveztetett ki. Az 1896-ban megtartott általános képviselő-választás alkalmával a népparti Zichy Nándor gróf, a függetlenségi és 48-as Bartók bajos és a Kossuthista Rapcsányival szemben nem nyert absolut többséget. A pót­választás alkalmával f>8 szótöbbséggel szabadelvű programmal legyőzte a néppártot A véderő-bizottsag tagja. Nagy Sándor, Zemplénmegye, Medgyaszó kerület 1859-ben Dévaványán született. A középiskolát Kisújszálláson és Budapesten végezte. 1881-ig hallgatta Budapesten a jogot. K.zutan másfél évig Parisban a bűnvádi eljárást es a börtönrendszereket tanulmányozta ; az utóbbit azután Angliában és Belgiumban foly­tatta. 1883-ban Szolnokon a járásbíróságnál joggyakorlaton volt, majd azt Budapesten ügyvédi irodában befejezve, 1887 Óta az ügyvédi praxist folytatja. 1892 óta a medgyaszói kerületet kép­viseli mint a szabadelvű párt híve. Tagja a zarszamadas-vizsgalő bizottságnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom