1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Bessenyei Ferencz - Bethlen András gróf

207 mint államtitkárja — az egyházpolitikai harczot, a Wekerle-kor­mány első demissiója és bekövetkezett újjáalakítása alkalmával, 1894. június hóban Csáky ministerrel együtt megvált államtitkári állásától s azontúl a képviselőházban mint a pénzügyi bizottság és a delegatio tagja, majd a Banffy-kormány megalakításától, vagyis 1895. januártól fogva mint alelnök is működött. 1896. évi ápril hóban ő Felsége belső titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki. Az 1896 őszén megtartott általános választások alkalmával ismét Budapest főváros VIII. kerületétől nyert mandátumot. A ház alelnökének újra megválasztatván, bizottsági tagságot ezentúl nem vállalt, s csupán a felirati bizottság tagja. Bessenyei Ferencz, Temesmegye, Kis-Becskerek kerület 1840. június 14-én Kiskun-Halason született. Tanulmányait Hala­son, Kecskeméten, Nagykőrösön és Budapesten végezé. 1806-ban mint gyakornok Temesmegye szolgálatába lépett; 1867-ben Temes­megye első aljegyzőjévé választatott; 1871. májusban tiszteletbeli, majd az általános tisztújítás alkalmával, 1871. deezember havában valóságos főjegyzővé választatott, Ezen minőségben szolgált 1875. május haváig, mikor leköszönvén, az ügyvédi pályára lepett. A temesvári ügyvédi kamarának titkára, majd elnökhelyettese lett ; 1883. deezember havában újra megyei szolgálatba lépvén, Temes­megye központi főszolgabirajava választatott meg. Ezen állásából 1891. november 10-én Rácz Athanaz elhalálozása után a kis­beeskereki választókerület képviselőjévé lett megválasztva s 1892­és 1896-ban ugyanazon kerület képviselőjévé választatott meg. A szabadelvű párt híve s tagja a közoktatásügyi bizottságnak. Bethlen András gróf, Brassómegye, Hermány kerület 1849-ben Kolozsvárott született. Tanulmányait a budapesti ref. főgymnasiumban kezdette meg s a budapesti egyetemen két évig hallgatott jogot. Majd külföldre ment, egy evet a brüsseli s más­fél évet a lipcsei egyetemen töltött. Tanulmányai végeztével be­utazta egész Európát Kiváló gondot fordított a nemzetgazdaságra. Huszonnégy éves korában, 187.'>-ban, megyéje egyik választó­kerülete Belső-Szolnokmegye, alsó kerület képviselővé vá­lasztván őt, azóta részben ezen, részben a bethleni kerület

Next

/
Oldalképek
Tartalom