1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Andrássy Tivadar gróf - Antal Pál - Apáthy Péter

187 Andrássy Tivadar gróf, Zemplénmegye, Terebes kerület .•••--. 1857-ben született; idősebb fia Andrássy Gyula grófnak. Tanul­mányait Budapesten és Bécsben végezte s itt élénk részt vett a magyar ifjúság egyleti mozgalmaiban. A boszniai occupatióban a Württemberg-huszároknál mint segédtiszt vett részt. 1881 óta képviseli a terebesi kerületet szabadelvű programmal; a képviselői pálya kezdetén mint korjegyző szerepelt. 1890—96-ig a kép­viselőház alelnöke volt; az utolsó országgyűlés tartama alatt valóságos belső titkos tanácsos lett. Az ezredéves ünnepélyek sorában tervezett június 8-iki felvonulást rendező bizottság elnöke volt. Az összeférhetetlenségi és a felirati bizottság tagja s a közgazdasági bizottság elnöke. Antal Pál, Baranyamegye, Siklós kerület született 1830-ban Pécsett; tanulmányait is itt végezte be. 1848 ban mint hadnagy vett részt a szabadságharezban, 1850-ben közigaz­gatási szolgálatba lépett, 1871-ben kir. törvényszéki biró és 1889-ben a baranyavári járás főszolgabirájává lett. 1893-ban a nemet császár a porosz korona-rend Ill-ad osztályú keresztjével tüntette ki. Az 1896. évi országos képviselőválasztások alkal­mával függetlenségi programmal választatott meg. A napló­biráló bizottság tagja. Apáthy Péter, Kis-Küküllőmegye, Dicső-Szent-Márton kerület született 1837. június 1-én Felső-Fehérmegye Volldorf községében. Középiskolai tanulmányait a székely-udvarhelyi ev. ref. collegium­ban végezte, theologiát, jogot pedig Kolozsvárit, hol a ref. fő­tanodában fél évig helyettestanár volt; innen kilépve, néhai Nagy Péter erdélyi ref. püspök mellett 3 évig mint káplán működött. A berlini akadémiának egy évig hallgatója volt, honnan 1864. év vége felé szülőmegyéjébe haza menve, még azon év november 25-én nőül vette kisenyedi Pallos Katalint s bürkösi birtokán megtele­pedve, gazdálkodott; 1867-ben Felső-Fehérmegye első alkotmányos tisztújítása alkalmával csaknem egyhangúlag főjegyzővé, 1871.

Next

/
Oldalképek
Tartalom