1892-1896. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1892–1897. Budapest, 1892.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Bottlik Lajos - Bozzay János - Bölöni Ödön

203 milanói vasúti congressuson mint egyik alelnök szerepelt s a szeptember 21-én tartott ülésen előadást is tartott. Több szak­irodalmi művet is irt. A háznak most már harmadízben tagja; szabadelvűpárti. Tagja a közlekedésügyi bizottságnak. Bottlik Lajos, Borsodmegye, Mező-Kövesd kerület 1832-ben Székes-Fehérvárott született. Iskoláit Pápán és Pozsony­ban végezte ; jogot Pesten hallgatott; azután letévén az ügyvédi censurát, az akkori viszonyok miatt birtokára vonult vissza s mezőgazdasággal s nemzetgazdászati tanulmányokkal foglalkozott, mig 1861-ben az alkotmányos aerában megkezdé Pesten gyakor­latilag az ügyvédi pályát. 1868-ban a kassa-oderbergi vasút­társulat által jogtanácsossá választatott, ugyanez évben az alföld­fiumei vasúthoz szintén ugyanannak. 1869-ben a keleti vasút jogtanácsosa és helyettes főtitkára lett, 1870-ben pedig a keleti vasút főigazgatója. Ez állásásában maradt a vasút államosításáig, ekkor borsodmegyei birtokára vonult vissza. 1884-ben a mezőkövesdi kerületben képviselővé választatott. Azóta állandóan ezen kerületet képviseli. A nemzeti párt híve. Tagja a közlekedésügyi bizottságnak. Bozzay János, Győrmegye, Téth kerület született Győrmegyében 1850 körül. Ügyvédi oklevelet nyervén, Győrött irodát nyitott. A függetlenségi és 48-as párt programmja alapján 18íl2-ben a téthi kerületben megválasztatott képviselővé. Bölöni Ödón, Nógrádmegye, Szécsény kerület 1 N,'fí-f ci^sagyvaradon született. Tanulmányait Nagyváradon, majd Budapesten (a köz- és váltóügyvédi oklevélnek kiérdemlésével) végezte. A Deák-pártnak Biharmegyében pártjegyzője volt, a tüsio után mérsékelt ellenzéki, majd szabadelvűpárti. Közpályáját 1861­ben mint Biharmegye esküdtje kezdte meg, majd mint ugyanazon megyének tiszti ügyésze, később Nagyvárad városának tiszti fő­ügyésze, a nagyváradi ügyvédi kamarának alelnöke s gyakorló ügyvéd, utóbb mint Szilágymegye törvényhatóságának virilis tagja stb. folytatta. Jelenleg szécsényi birtokos s takarékpénztári igaz­gatósági tag, a szécsényi választókerület országgyűlési képviselője. Az igazságügyi bizottság és a III. biráló bizottság tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom