1892-1896. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1892–1897. Budapest, 1892.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Bartha Miklós - Bartók Lajos

187 Bartha Miklós, Háromszékmegye, Nagy-Ajta kerület született 1848-ban. A gymnasiumi osztályokat Székely-Udvarhelyen os Nagyszebenben, a jogot a budapesti egyetemen végezte. Tanul­mányait befejezvén, megyei szolgálatba lépett és Udvarhelymegye az 1872-iki restauratio alkalmával megválasztotta első aljegyző­jévé. 1873-ban egyik udvarhelymegyei kerület pótválasztásánál országgyűlési képviselőjéül kikiáltotta. A régi balközéphez csatla­kozott, hanem 1875-ben tevékeny részt vett a függetlenségi párt megalakításában. Az 1875-iki választásnál nem vállalt mandátumot s egészen 1880-ig gazdálkodott. Kkkor megindította Kolozsvárott az »EUenzék« czímű politikai napilapot, a mely azóta mint a függetlenségi párt erdélyrészi orgánuma szerepel. 1880. év őszén volt híres affaireje két közös hadseregbeli hadnagygyal, kik szobájá­ban megtámadták és összevagdalták. Kz az eset annyira feléje fordí­totta a közérdeklődést, hogy az 1881-iki általános képviselő­választásnál Kolozsvár város I. kerülete őt választotta képviselőjéül Hegedűs Sándorral szemben. Ugyanakkor a szilágysomlyói kerü­lettől is kapott mandátumot, de ő a kolozsvárit tartotta meg. 1884-ben a csíkszeredai kerületben győzött, míg az 18K7-iki választásoknál kisebbségben maradt és csak később jutott be a házba az oklándi kerület mandátumával. 1802-ben a nagy-ajtai kerület választotta meg. A 48-as (Ugrón-) párt híve. A mentelmi bizottság tagja. Bartók Lajos, Kecskemét város, I. kerület 1851-ben született. Jogi tanulmányait Budapesten végezve, fő­munkatársa lett a Jókai által alapított »Üstökös«-nck. Később innen kilépve, megalapította saját lapját, a »Bolond Istók«-ot, a melynek mai napig is szerkesztője. Több verses kötetet és drámát irt, mely utóbbiak a nemzeti színházban gyakran adatnak elő. Az 1884—87-iki országgyűlés végnapjaiban megválasztatott Szatmármegye krassói kerületének képviselőjévé. Mint ilyen a függetlenségi párt soraiban foglalt helyet. A jelenlegi ország­gyűlésen az Ugron-fóle árnyalatnak tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom