1884–1887. évi országgyűlés Halász Sándor, szerk.: Országgyülési almanach 1887. Főrendiház Budapest, 1887.

A magyar főrendiház tagjai - Rauch Levin báró - Rédl Béla

127 ban 1867.. midőn Szentkirályi Móricz, a kerület képvi­selője a főváros polgármestere lett. A felelős kormán}' mint képviselőt kinevezte a korona ügyészévé: 18(59. a legfőbb ítélőszék tagja, 1871. a kir. tábla alelnöke lett. 1873. a főváros ujjászerveztetvén, a három jelölt közül ö választatott meg főpolgármesterré s azóta a közbiza­lom — ugy a felség, mint a főváros polgársága részéről — benne központosult. 1870. a Ferehcz József rend középkeresztjével tüntette ki ő felsége. A főrendiház újjászervezésekor annak tagjává kineveztetett. Nagy érdemei vannak ;t városi lövészegyletrk megalapítása körül, jelenleg is fölövészmester. Rauch Levin b. 1819. október 6. Zágrábban szü­letett, itt tanult s 1838. a jogi tanulmányokra térve, ezek befejeztével visszavonult gazdálkodni. Magányából csak is az 1861-iki események szólították ki, feltűnőbb szerepet nem játszott, mig végre 1867. június 27. báni helynökké neveztetett ki. Mint az unió lelkes lűve, kiváló szolgálatot tett a Magyarország és Horvátország közt való kiegyezés müvének. Ennek sikere főrészben az 8 érdeme s eredménye bánná való kineveztetése ; e méltó­ságába 1869. november havában iktattatott be. Mint bán hü maradt programmjához, miért is sok szenvedélyes támadásoknak volt czéltáblája az ultrák részéről. Erde­meit ő felsége 1868. a Lipót-rend közép keresztjének, 1869. a val. belső titkos tanácsosi méltóságnak adomá­nyozásával ismerte el. 1871. január havában visszalépett, s azóta visszavonultan él luznicsai jószágán. Virilis tagja a horvát országgyűlésnek, s a census alapján a ma­gyar főrendiháznak, a hol azonban ritkán jelenik meg. Rédl Béla 1837. június 3. Budán született ; tanul­mányai befejeztével bácsmegyei uradalmán gazdálkodni kezdett. Mint virilista, élénk részt vesz a politikai és megyei életben. Előbb a Deák-párthoz tartozott, most a mérsékelt ellenzék tagja ; e minőségében a választások alatt tevékenyen közreműködött. A főrendiházban a

Next

/
Oldalképek
Tartalom