1884–1887. évi országgyűlés Halász Sándor, szerk.: Országgyülési almanach 1886. Képviselőház Budapest, 1886.

A képviselőház tagjainak névjegyzéke - A képviselőház tagjai - Rakovszky György - Rakovszky István

póttagja a közösügyek tárgyalására kiküldött bizottság­nak. A szabadelvüpárthoz tartozik. Rakovszky György 1838. Györkén. Abaujmegyé­ben született. Tanulmányait otthon. Kassán és Budapes­ten végezte, s azok befejeztével gazdaságának élt abauj­megyei birtokán. 1873. a tisztújítás alkalmával Abauj­megye pénztárnokává választatott s e tisztet viselte 1877-ig, amidőn a garbocz-bogdánvi kerület Darvas Im­rének abaujmegyei főispánná való lrineveztetése folytai! őt választotta képviselőjévé. Azóta, mint a szabadelvü­párt tagja, állandóan e kerületet képviseli. Rakovszky István szül. 1847. szept. 2ß. Eo­csóczon, Trencsénmegyében. Gymnasiális és jogi tanul­mányait Budapesten végezte : közben jogi szaklapoknál és politikai napilapoknál dolgozott s több franczia éa angol regényt ültetett át magyarra. 1869-ben Pest­megye tiszteletbeli, 1870. rendes aljegyzője lett. A/, ad­ministration kivül a politikai és pártélet terén is tevé­keny volt. Az országban tágabb körben is viszhangot keltett megyei indítványai és kezdeményezései közül megemlítjük Petőfi születése házának (Kiskörösön) con­statálását és megvételét, s azt. hogy az országban ő volt egyike az elsőknek, kik a bukovinai magyarok hazatele­pitésének eszméjét terjesztették és hirdették. 1871. óta több izben megkínálták a képviselőjelöltséggel ; de ekkor nem akart mandátumot vállalui. 1877. mint első aljegyző és tiszt, főjegyző megvált a megyei szolgálattól. 1877— 78-ban a párisi nemzetközi kiállítás magyar országos bizottságának igazgatója. Az 1878-iki választások alkal­mával a ráczkevei kerület választá meg képviselőjének ; azóta állandón tagja s egyik jegyzője a háznak. Az 1881-ik választás alkalmával Turóczniegye-szuesáni ke­rülete választotta meg erős küzdelem után a panszlávok jelöltje : Mudron Mihály ellen, s azóta e kerületet képvi­seli. A szabadelvűpárt végrehajtó bizottságának jegy­zője. A delegaczió hadügyi előadója. A házban a hon­védelmi törvényjavaslatok előadója. Igazgatósági vagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom