1884–1887. évi országgyűlés Halász Sándor, szerk.: Országgyülési almanach 1886. Képviselőház Budapest, 1886.

A képviselőház tagjainak névjegyzéke - A képviselőház tagjai - Gurbán Szilárd - Gutenau Károly - Gyapay Dénes

62 mánypárttól s a független pártnak lett tagja, mely br. Simonyi Lajos vezérlete alatt állott. Pestmegye alispáni 1 választása alkalmával Földváry Mihályival szemben ki­sebbségben maradt. Az 1878. országgyűlésre, mint az egyesült ellenzék tagja jött fel. Az 1881—4-iki ország- \ gyűlés alatt nem volt tagja a háznak. A legutóbbi vá- j lasztások alkalmával a monori kerületben győzött Bics­key Kálmán ellen. G urbán Szilárd született 1846. Kubinban Arad­megyében. A gymnasiumot Aradon végezte, ugyanott I hallgatta a theologiát is. Az aradi gör. kath. papnövelde- ] ben mint tanár alkalmaztatván, 1874-ben meg lett vá- j lasztva gör. kel. esperessé ; 1875-dik évben pedig orsz. képviselővé nemzetiségi programmal. 1880-ban az aradi j papnövelde intézetének id. igazgatójává neveztetett ki .s ezen állását a múlt évig megtartotta, mignem a jószás­helyi kerületben újra történt képviselővé választásakor ezen állásáról lemondott. Az aradi »Biserica si scola« egyházi lapnak szerkesztője volt. s számos egyház-iski •­lai tárgyról irt. Gutenau Károly 1836. született N.-Szebenben. Középiskolai tanulmányait az ottani ev. hitv. gynina­siumon végezte, majd jogászi pályára szánván magát, n nagy-szebeni jogakadémián 3 évig (1857-ig) tartó tan­folyam után mint joggyakornok, azután mint ülnök az ak­kori es. kir. törvényszéknél szolgált. Miután 1859. abirói vizsgát is letette, 1860-ban kilépett az állami szolgálat­ból s azóta szünet nélkül birtokán gazdálkodott Hévizén. 1885. e megyének közgadasági előadójává lett, ugyan­azon évi deczember havában a kőhalmi választókerület egyhangúlag országgyűlési képviselőjévé választotta meg s mint ilyen, a szabadelvüpárt hive. Gyapay Dénes. 1824. évben született Téthen Győrmegyében. A jogi pályára lépve, az ügyvédi vizsgát 1843-ban tette le. 1848-ban részt vett a szabadságharcz­ban mint honvéd; 1849-ben mint kormánybiztos műkö­dött Győrött. 1867-ben Győr megye másod-alispánja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom