1884–1887. évi országgyűlés Halász Sándor, szerk.: Országgyülési almanach 1886. Képviselőház Budapest, 1886.

A képviselőház tagjainak névjegyzéke - A képviselőház tagjai - Bottlik Lajos - Bölönyi József - Bubics Zsigmond

kezett haláláig. Eközben élénk részt vett Pestmegye moz­galmaiban, s sokat fáradozott a Deák-párt megalakítása és szervezése érdekében a megyében. A fúzió után csat­lakozott a szabadelvű párthoz s mint ilyen, 1881. óta a gödöllői kerületet képviseli. Tagja az állandó bíráló bi­zottságnak s a zárszámadási bizottságnak: részt vett a főrendiház reformját előkészitő bizottságban. Bottlik Lajos szül. 1832. Székes-Fehérvárott. Iskoláit Pápán és Pozsonyban végezte ; jogot Pesten hall­gatott : azután letévén az ügyvédi censurât, az akkori vi­szonyok miatt birtokára vonult vissza s mezőgazdaság­gal s nemzetgazdászati tanulmányokkal foglalkozott, míg 1861-ben az alkotmányos aerában megkezdé Pes­ten gyakorlatilag az ügyvédi pályát. 1868-ban a kas­sa-oderbergi vasuttársulat által jogtanácsossá választa­tott, ugyanez évben az alföld-fiumei vasúthoz szintén ugyanannak. 1869-ben a keleti vasút jogtanácsosa éshe­helyettes főtitkára lett, 1870-ben pedig a keleti vasút főigazgatója. Ez állásában maradt a vasút államosítá­sáig, ekkor borsodmegyei birtokára vonult vissza. 1884­ben a mező-kövesdi kerületben Matlekovics Sándor ellen képviselővé választatott. A mérsékelt ellenzékhez tar­tozik. Bölönyi József szül. 1850. jan 2. K-Váradon Közép-iskoláit és jogot szülővárosában hallgatta. 1871­ben megyei aljegyző, 1872-ben fogalmazó lett a közle­dési minisztériumban. 1881-ben N.-Váradon Tisza ellen őt léptette fel a 48-as párt ; a miniszterelnök 200 több­léggel választatott meg ellene. Ugyancsak 1881-ben a szilágymegyei diósadi kerület nagy többséggel válasz­totta meg. 1884-ben újra egyhangúlag. A függetlenségi párt tagja. Bubics Zsigmond apát-kanonok 1821. márczius 17-én Ozorán, Tolnamegyében született. Tanulmányait M.-Ovárott, Sopronban és Győrött végezte s midőn atyja, a ki Eszterházy herczeg tiszttartója volt. meghalt, Bu­bics a papi pályára lépett. Stankovics győri püspök párt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom