Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-05-27 / 119. szám

tő. oldal. .. M'TKVIDÉK „ 5ZÄB01XTSI HÍRLAP (Trianon 24.) 1944 május 27. ■mmmhbwwmmmmimí Rádió SZOMBAT, május 27. Budapest I. 14.45: Szórakoztató muzsika. 16.00: Előadás. 16-20: Szalonzenekar. 16-45: Időjelzés, hírek. 17.00: Tegehalmán, egy ezüstkalászojs gazda tanyáján. — 17.10: Roósz Emil szalonegyüttese. 17-35: Előadás hanglemezekkel. — 17- 50: Berlini Filharmonikusok. 18.00: Előadás. 18.15: Cigányzene. 18- 40: Külügyi tájékoztató. 18.50: Hírek. 19.00: Német hallgatóink­nak. 19-35: Hangkép sk innen­onnan. 20.00: Két szív egy dobba­nás. 2140: Hírek, lóversenyered­mények. 22-10: Hírek német nyel­ven. 22.20: Magyar zeneszerzők félórája. 22-50: Ki mit szeret? — 23-45: Hírek. Budapest II. 17.00: Hírek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 17-30: A földművelésügyi minisztérium mezőgazd. félórája. VASÁRNAP, május 28. Budapest I- 7 00: Fohász. Szó­zat. Reggeli zene. 7.25: Hírek. 7 35 Őszinte beszéd. 8-00: Ünnepi mu­zsika. 9-00: Református istentiszte­let a Kálvin-téri templomból. — 10.00: Egyházi ének és szentbeszéd a belvárosi főplébánia-templomból. 11-15: Evangélikus istentisztelet a Deák-téri templomból. 12-20: Az Operaház zenekara. 13-00: Előadás 13-45: Időjelzés, hírek. 14.00: Mű­vészlemezek. 14-55: Anyák öt per­ce. 15.00: A föl dmível ésügyi mi­nisztérium rádióelőadássorozata. — 15.45: Az Operaház előadásának közvetítése. „Festi Karnevál.“ — 16.30: Mit halunk a jövő héten ? 1645: Hírek. 17.00: Magyar zene­szerzők félórája. 17.303: Öreg ha­lásszal a tápéi Tíszaparton, 17-45: Dohnányi Ernő zongorázik. 18-10: Műsorunk következő számai: Heg.i Péter és Magyarí Tibor tréfája. — 18.20: Keringő szárnyán. 18-30: Hangképek a pünkösd sportjáról 18-50: Hírek. 19.00: A német bi­rodalmi rádió műsorából. 20-00: Részletek Buday Dénes—Baboy Já- zsef Csodatükör c. mesejátékából. 21-00: Aranyhíd. Pannonhalmától Debrecenig. 21.10: Piros pünkösd napján .. . (Nagy Izabella és Mind­szenti István énekel.) 21.40: Hí­rek, spont- és lóversenyered mé.-y k 22.10: Májusi muzsika. 23-45: H. HÉTFŐ, május 29. Budapest I. 8.00: Fohász. Szó­zat. Reggeli zene. 8-45: Hírek. 9-00: Unitárius istentisztelet a Kcháry- utcai templomból. 10.00: Egyházi ének és szentbeszéd a Batthyányi- téri Szent Anna plébániatemplom­ból. 11.15: Egyházi ének és szent­beszéd a Rózsák-terén levő görög­katolikus magyar plébániatemplom­ból. 12.20: Budapesti Hangverseny- zenekar. 13.00: Versek. 13-45: Idő­jelzés, hírek. 1400: Az Oneraház előadásának közvetítése. „Paraszt- becsület“. Melodráma egv felvo­násban. 15-20: Bujdosó csíki csil­lagok. 16.35: Hanglemezujdonsá­gok. 16-55: Hírek. 17.00: „Kényte­len házasság“. Vígjáték egy felv. 18.00: A modern tánczene szimfónL kus formái. 18-50: Hírek. 19-00. Felolvasás. 19-15: Népdalkincsünk gyöngyei. 19.50: Akiket mindig szí­vesen hallgatunk. 20-00: Wagner: Lohengrin, előjáték. 20-10: Hang­képek a pünkösd sportjáról. 20-25: Szép álom szállj a szívemre. 21-40: Hírek, sport- és lóversenyeredmé- nyek. 2210: Hírek német nyelven. 22.20: Filmdalok. 22.40: Nagy mes­Szíiksége van szappanra? SlfüjtsöD hulladék zsiradékot, mert SZAPPANRA ssereli it SAROK. tllLt kijelölt körzeti szappanfőző. Kótají ut (nem utca) 38. SZÍ terek — örök művek. 23.45: Hírek. Budapest II. 8.30: Hírek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelven. 17-00: Hírek német, ro­mán, szlovák, ruszin és horvát nyelven. tinwiwmiiimiiiii iiiiiii mmmmmMmmm Of ven éves a nyire^hári Nzinház Nyíregyházának állandó színházra van szüksége Már most gondolkozni kell a sziniévad meghosz- szabbiftásáről és a leendő áj színházi épületről Kevesen élnek már azok közül, akik nagyon jól emlékeznek arra az 50 évvel ezelőtti napra, amikor Nyíregyházán megnyitotta kapuit a Városi kőszínház. Azért nevezte így a színházat akkor a város kö­zönsége és sajtója, mert addig csak egy ócska fabódéban játszott a szí­nészet, akik között pedig nem ki­sebb nevek, mint Blaha Lujza, Pálmay Ilka, Zilahy Gyula szere­peltek annak idején. Az első előadás 1894. február 6-án volt, tehát már túl is vagyunk a félszázados jubileumon. — De minthogy most játszik a színház falai között hivatott színtársulat, talán nem idejét múlta az emléke­zés, már csak azért sem, mert ezzel a cikkel nem annyira emlékeztetni akarunk, hanem azokra a felada­tokra akarunk rámutatni, amelye­ket a lehetőségek rendjében meg keli oldani. Elöljáróban mégis mondjunk el egy pár dolgot ennek a mi most már igazán ütött-kopott, nem is annyira új gúnyára váró, hanem újjászületés után áhítozó színhá­zunkról. Az ifjabb nemzedék nem tudja, hegy színházunkat egy lelkes úri­társaság teretette meg. Voltak, mint ahogyan vannak ma is művészetet szerető, ideális gondolkodású em­berek, akik áldozathozatalra is hajlandók. Ez az akkori ideális gondolkodású úrítársaság rész­vénytársaságot alakított a színház létesítése érdekében. Hegy oda­haza, a felségek elölt hogyan szá­moltak el a „jó tőkebefektetéssel“, a kamatokkal, arról talán ne szól­junk. Azok a ma is élő urak és uriasszenyok úgyis megtagadnák a efelett való vita igazi lefolyását. A tény az volt. hegv Somogyi Gyula 1892-ben május 20-án 30 nyíregyházi előkelőséget hívott egybe s az értekezleten nyomban lejegyeztek 50.000 forint részvény- tőkét a színházépítés céljára. Fel is épült a színház. Keletkezését a következő márványba vésett sorok örökítették meg: „Épült közadako­zásból 1894-ben. Felerészben Nyír­egyháza r. t. város hozzájárulásá­val. A telket kétharmadrészben Somogyi Gyula, egyharmad részben Kubassy Gusztáv ajándékozta és a színház felépítése Bencs László polgármester és Sexty Gyula ta­nácsnok érdeme.“ A színház nem a városé, hanem a részvénytársaságé volt. így van nekünk ma színházépü­letünk. De állandó színházunk még sincs. Legalább is igen kevés az az idő, amelyet a színészek városunkban tölthetnek. Pedig ez is egyik té­nyezője a városias kulturáltságnak. Sokat beszélgettünk éppen a fél­százados évfordulón arról, iiogy miképen lehetne állandóbbá tenni a színtársulat nyíregyházi szerep­lését. Ennek ma ezer akadálya van. Az egyik maga a színház épülete. Ebben a.z épületben állandó szín­játszásról szó sem lehet. Valami­kor nagyszerű és valóban még ma is hálára kőtelező cselekedet volta színház megépítése, ma azonban már teljesen elavulttá vált minden színpadi és nézőtéri berendezésé­vel, bútoraival, recsegő padlójával. Uj színházat pedig nem lehet épí­teni. Várni kell jobb időkre, ami, reméljük, most már rövidesen el­következik. De addig is, ott van a másik nagy akadiály: a színháznak mozgókép­színház céljaira való bérbeadása. Két érdek áll szemben egymással. Az egvik a színészek, a másik a mozgóképszínház bérlőjének érde­ke. Ebben a kérdésben feltétlenül kellene találni valami kivezető utat, mert bármiennyire is nagy je­lentőségű a mozgóképszínház, az is kétségtelen, hogy sohasem fogja tudni pótolni az élő színészi játé­kot. Külsőleg lehet szebb egy moz­gókép előadás, de tartalmilag min­dig több lesz a komolv színészi iá- ték. Most, hogy a Földessy-társulat részéről a komoly színészi munka mellett azt a méltánylást érdemlő törekvést is látjuk, hogy az opera- együttessel a legmagasabbrendű mű vészi teljesítmények nyújtásain is hajlandó, feltétlenül gondolkodni kell afelett, hogy miképen lehetne biztosítani a színtársulatnak nem nem pár hétre, hanem hónapokra való iátszási lehetőségét. Ezért a városnak is meg kell hozni az ai- j dozatot. Ezért kulturális életünk­nek és a magyar színészetnek is tartozunk valamivel. Mert igaz az is, hogy nagyobb művészi teljesít­ményt attól a sznítársulattól el sem lehet várni, amelynek egy-egy állo­mása alig több az átszállóhelynél. Úgy értesültünk, hogy a színtár­sulat nein feledkezett meg a szín­ház fennállásának félszázados for­dulójáról, ünnepi díszelőadásban emlékeznek meg róla a hivatalos várossal együtt is. Nagyon jó vol­na, ha ez a jubileum ráterelné a fi­gyelmet azokra a gondolatokra már most, amelyeket felemlítet­tünk. ii mmmmsamtmsrnm A Nyvkf. gyorssinanfó* biiszai Itizveíleo össze* Wütetest teremtette! g fővárossá! | A NyVKV üzletvezetősége a kö- I vetkezőket közli: I — Értesítjük a t. utazóközönsé- \ get, hogy folyó évi május hó 27-től í ekzdődőleg naponta fog indulni ; Bessenyeí-térről 13 óra 25 perckor | egy gyorssínautóbusz, mely Sátoral- I j aúj hely-Dohápygyárnál csatlakor j zik a Budapest felé menő MÁV. j gyorsmotorvonathoz, mely Buda­pestre érkezik 20.00-kor. Sátoralja- újhely-Dohánygyártól ugyancsak naponta indul egy külön sín au tó­busz 11.30-kor, mely Nyíregyháza - Bes senyei-térre érk ezik 13.15-kor. E vonathoz csatlakozás van a Bu­dapest felől 11.20-kor érkező gyors- motorvnattól. 2x A Harass SSÖVGÍSéQ tagjainál vásároljunk Stibi Cipiltöz iylregySma, Zrínyi Ilona % alól ZRÍNYI ILONA utca 1 se. alá a Róna kát. pilótába költözőt; Könyv, papír, Írószer Fábiánnál Bethlen utca 5. Telefon : 21-0* — UTAZÁSI igazolvány kiadásé iránti kérelem nyomtatvány kapha­tó a Jóba - papíriizletben, Bethlen utca 1. szám. , lOx A legkellemesebb uxsonnaxó aely a szén Baesik cu Lmner palota. Súteménv különlecossepf»! naöv választékban Épület lskfttOS, vasszerkezet,vízvezeték szerelési* £5S5S5SSSS£SSS5S javítási munkálatokat és auto­génhegesztést megbízhatóan és olcsón vállal lakatosüzeme Vay Ädäm-ii 45 TELEFON - 28-7? Kiss Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom