Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-06-12 / 130. szám

6. oldal. (Trianon 24.) 1944 június 12. nJSSSSumiip Rádió HÉTFŐ, június 12. Budapest L 14.45: Egy óra köny- nyüzene. 15.45: Előadás. 16.05: Filmrészletek. 16.45: Időjelzés, hí­rek. 17.00: Először a mikrofon előtt 17.50: Elbeszélés. 18.10: A rádió hangversenydobogói án. 18-50: Hí­rek. 19.00: Cigányzene. 19.25: Ma­gyar ballada est. 20-25: A német zene halhatatlan mesterei. 21.00: Akik a főváros légolatalmát irá­nyítják. 21.25: Egyházzenei hang­verseny a Deák-téri evang. templom ból. 21-40: Hírek. 22.10: Hírek né­met nyelven. 22-20: Tánczene. — 23.00: Magyar nóták. 23 45: Hírek. Budapest 11. 17.00: Hírek né­met, román, szlovák, ruszin és hor- vát nyelven. KEDD, június 13. Budapest 1. 14.45: Délutáni mu­zsika. 16.00: Gyermekdélután. 16.30 Liszt; Mefisztó-keringő. 16-45: Idő­jelzés, hírek. 17 00: Magyar zene­szerzők félórája. 17.30: Legkedve­sebb íróm. 17.45: Tánczene. 18.00: A honvédelmi minisztérium Légol­talmi Csoportfőnökségének előadá­sa. 18.15: Német hal Igát óinknak. Hírek. 19 00: Hallgassák meg ké­rem új műsoromat. 19.20: Előadás. 19.35: Zenés részletek Vaszarv Gá­bor—Eisemann Mihály: „őfelsége a Mama" c. operettjéből. — 20.00: Előadás. 20.05: Lászlóffy Margit zongorázik. 20-40: Magyar—német katonaóra. 21-40: Hírek. 22.10: Hí­rek német nyelven. 22.20: Rózsa­fákon rózsabomibó. 23.20: Hangsze­rek — hangulatok. 23-45: Hírek. Budapest 11. 17.00: Hírek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 17-30: A föl dmível ésügyi minisztérium mezőgazdasági . fél­órája. Vh. 4220-1944. sz. Árverési hirdetmény. Dr. sasi Szabó László nyíregyházi ügyvéd által képviselt Magyar Ál­talános Hitelbank R-t. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 1000 pengő tőkekövetelés és járu­lékai erejéig a teljesített fizetések betudásával a nyíregyházi kir. já­rásbíróság 3332/1939. számú vég zése folytán foganatosított kielégi tési végrehajtás során 1944. évi június hó 8. napján lefoglalt és 2690 P-re becsült ingóságokat, kő zöttük bútorok, szőnyegek, kocsi végrehajtást szenvedő(k) lakásán Nyíregyházán, Vörösmarthy-tér 5. sz. és Szent István út 22. szám alatt 1944. június hó 30. napjára, délelőt fél 11 órára ezennel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad ré­szénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becs­elrendezése esetén a Te. 74. § a az irányadó Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehaj- tatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény ki­bocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és elle­nük halasztó hatályú igény kereset nincs. Nyíregyháza, 1944. június 7. SZABÓ BÉLA kir ib. végrehajt*; Nyíregyháza megyei város polgármesterétől K: 16.454/1944. Hirdetmény A légitámadások által veszélyez­tetett helyekről a légoltalmi ki ürítési Kormánybiztos Ür egyes személyeket vidéki körzetekbe te­lepit ki. A kitelepített lakosság közellátása érdekében szükséges az, hogy zöldfőzelékekkel és egyéb konyhakerti termel vények kel is el tudjuk látni a kitelepített lakos­ságot. Ezért felhívom Nyíregyháza város közönségét, hogy a zöld főzelékekből és egyéb konyhakerti termel vények bői ne csak a saját, szükségletének megfelelően ter­meljen, hanem termelését fokozza a legnagyobb mennyiségre, hogy e téren fennakadás elő ne állhasson megemlítve még azt is, hogy ez által a termelő lakosság újabb jö­vedelmi forráshoz is jut. Nyíregyháza. 1944. június 6. 3x Nyíregyházy Pál *. k- polgármester. Nyíregyháza megyei város polgár- mesteri hivatalától. K. 10.166/1944. Hirdetmény A Közellátási Miniszter Ür ren­deletére értesítem a város lakos­ságát, hogy azok a termény be­szolgáltatásra kötelezettek (gazda­könyvvel ellátottak), akiknek a gazdaságához tartozó szántóterület kát. tiszta jövedelme a 100 arany­koronát nem haladja meg és az 1943. évben katonai szolgálatból kifolyólag hősi halottak és háború ban eltűntek után a beszolgáltatái kötelesség csökkentésére tartanak igényt, gazdakönyvükkel és a hadi segélyben való részesülésük igazo­lásával az 1944. évi június hó h5. napjáig a város közellátási hivatalában Rákóczi u, 4. szám alatt jelentkezzenek. Nyíregyháza, 1944. június 6. 3x Nyíregyházy Pál sk­polgármester. A m. kir. Közeíláíáaügyi Miniszter 28237/1944/X, 3 számú rendele tével engedélyezett jegyárak. Sóstó kádfürdő és uszoda I. oszt. kádjegy 1 40 P Ugyanaz köztisztviselőknek 1'— Ugyanahhoz pótjegy 0 74 Löszt, kádfüzetjegy(10drb) 1120 II. oszt. kádfürdőjegy 1 *30 Ugyanaz köztisztviselőknek 0*94 Ugyanahhoz pótjegy 0 62 Lepedőjegy 0*44 Törülközőjegy 0 32 Tyukszemvágás vagy masszí­rozás 0 76 Fedettuszodajegy . 0*78 Ugyanaz köztisztviselőknek 0'60 Fedettuszoda bérlet egy hónapra 7 50 Fedettuszoda bérlet félhónapra 4'70 Nyíregyháza, 1944. junius 9. Express hirdetések 10 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. legtökéletesebb p&tkénvírtószer és Svábirté por kapható Itoássy etinozófiti ÍQ»*KYft)» «tea 9 Telető» 29— 55. Szép angoranyalak (50 drb) ketreccel együtt eladók. Leveleket a kiadó továbbit »SÜRGŐS" jeligére Faipari gépeket és meghajtóerőt keresek. — Gatter, szalagfűrész, körfűrész stb. Robbanómotor, vagy gőzgép. Leveleket „Nagyvállalkozás" jeli­gével a kiadóhivatal továbbit Bátort! Olcsót, jót elsőkézből vehet HALÁSZ asztalosmesternél Üzlet Szent István út 4. Sépl kévekötőzsinegre előjegyzést elfogad HERINGH ANDOR zsák, zsineg, ponyvaDagykereskedö cég Nyír­egyháza, Bercsényi u. 4. Ugyanott kaphatók az erre vonatkozó igénylő-lapok Bátorüzlet árúval átadó- Cím: A KIADÓBAN 2x Nyíregyházy Pál s. k polgármester. Idősebb mindenes asszonyt és egy szoba­lányt orvosi rendelőbe keresek. Cfm a ki­adóban 5530-3 Kocsis és hetes felvétetik kereskedésében Lather a 2 Kovács Zoltán 5587 Jómunkás borbélysegédet azonnalra fel- veszeá Rákóczi utca 12. Fodrász 5591-3 Bejárónőt azonnal Elveszek — Szarvas utca 46 5534 2 Gyors és gépírónőt felvesz a Baits Elek cég Vay Ádám n 2 5535-v Jólfőző mindenesek jelentkezzenek Selyem utca 11. sz. alatt 5600-2 KÜLÖNFÉLÉK Hálószoba, gyermekszoba, csillárok, üvegek eladók. Cím a kiadóban 5446 7 8 szobás kastély Biharban 26000 6Í belső­séggel 300.000 P. Értesítés: Budapest. VII. Pétertfy Sándor u. 24. II. 7. Komáromy 5276-3 Egy 3-j-l rádió eladó Bocskai u. 13. az udvarban 5465 3 Angora nyulafe és ketrecek igen ol­csón eladók Selyem u 23. 551? 3 Fehér ápolónői köpenyt és fityulát ke­resek megvételre. Címet a kiadóba kérek _____________________________ 5542-2 N agy körégő függőlámpa eladó Árpád 51. sz._________________________ 5489-2 A Pacsirta utcából elköltözéskor elveszett egy fekete női retikül, tartalma Báthory István névre szóló bolti hitelkönyv, reL énekeskönyv és cukorjegy. Becsületes meg találó jutalom ellenében adja le Csabai fűszeresnél a Bethlen utcában 5584 Négy középiskolát végzett fiú a szün­időre állást keres. Cím a kiadóban 559? Nagyméretű, szép fehér vaságy ét egy cselédágy eladó Bethlen u. 37, 559ó Bujtosi vályog van eladó. Érdeklődni Liliom u. 67. 5585 KIADÓ LAKÁSOK Különbejáratu bútorottszobs kiadó. — Érdeklődni délután Kölcsev utea 31 5598-2 Bútorozott szoba azonnal kiadó jó otthon Szarvas u. 74. 5595 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Komoly, perfekt könyvelőnőt azonnalra alkalmazok. írásbeli ajánlatot kérek Lukács Károly terménykereskedő Közraktár, a Máv. p. n.-nál 5360-vv Megbízható kocsist azonnalra felveszek Vay Adám u. 61 5463-4 Mindenes bentlakó leányt keresek esetleg tanyára Rákóczi u. 45 3483-3 Kisgyermek mellé kisleányt keresek tanyára Jelentkezés Rákóczi u. 45 3484-3 Jómunkás kádársegédet felvesz a MÁÉK konzervgyár 5373-3 KIS HETEST felveszek. — Jelentkezés levelezőlapon, postafiók 6. 5473-2 „Ofi" gazdaságba keresek egy úős tanya­gazdát július hó 1-től. — Jelentkezni lehet Bezdek Lajos gazdaságvezetőnél Nyírpazony _________'________________________ 5577.3 K éttagú orvos család keres vőlegénynél­küli mindenesnőt. Cim a kiadóban 5579-2 Ügyes leányokat könnyű munkára, jó- fizetéssel felvesz Kiss István könyvkötészet Bercsényi utca 2. 2x Órakönyvelőt felveszek azonnalra. Cím a kiadóban 5541-3 37-66 fekete, magasszáru, alighasznált bőr talpú cipő eladó. Cím a kiadóban 5581 A Bocskay utcán át Őrösig kocsiról el­vesztettem teljesen új ballon-kabátomat. — Becsületes megtaláló jutalom ellenében adja be a kiadóhivatalba 5586 Vennék l80 széles, 120 magas méretű ablakot és egy fekete szövetezoknyát — Rákóc/i út 44 5580-2 Három lószőrmadrac és egv íróasztal el* adó László u, 15 559C Jófajta fiatal sertések eladók Szarvat tu. 50|a alatt 5546 Keresek tiszta, egészséges bútorozott szobát. Cím a kiadóban 550C Bútordarabok, szentképek eladók — Damjanich u. ló. 5591 Egy lóra való könnyű hajtókocsit és egy könnyű stróíkocsit esetleg lóval és szer­számmal megvételre keresek dr. Eltkfb főorvos Báthory u. 10. 5533-2 Női kerékpárt veszek. Érdeklődni ToMj utca 7. 5531 Szoba*konvháf kertes, bútorozott lakáéi keresek Antalffy, Városi Színház 5535 Kopaszfejü kiscsirkém aki megtalálta. Báthory u. 28. sz. alá szíveskedjék elhozni 559Í Inteligens úrinő, józanéletű 40—45 év« úriember ismeretséget keresem. (Csak tiszt viselő lehet), — Meguntam az elzárkózol! életet s ezúton szeretnék ismeretséget sze rezni hozzámillő férfivel. Leveleket „Gyöngy virág“ jeligére a kiadóba kérek 5580-í A szerkesztésért felelős: Jóba Elet A kiadásért felelős: A Szabolcs Hírlap lapkiadó betéti társaság Kovách B. és Társai laptulajdonosol ■.»■mawriNWimineriinaw'iiiamiMami■maisii»* Nyomatott OROSZ KAROLA nyomdaüzemében, NYÍREGYHÁZA Bercsényi utca 3 — Telefon 25-7?

Next

/
Oldalképek
Tartalom