Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-06-05 / 125. szám

6. oldal. mmmmm Szaboícsvármegye Közigazgatási Bizottságától. 3833/1944. Kb. Az Alkaloida Vegyészeti gvár R-t. kisajátítás iránti kérelme. Hirdetmény Am. kir. Honvédelmi Miniszter Ür 1944 évi 24.881- elnöki 10 az. rendeletével elrendelte, hogy a bűdszentmihályi 3648. számú telek­könyvi betétben A. kereszt 2. sor­szám 2665/2. helyrajzi szám alatt foglalt és V. Gál Balázs, valamint felesége született Oláh Zsófia tu­lajdonát képező 1327 négyszögöl területű, továbbá a büdszeními- hályí 4748. számú betétben A. ke­reszt 1. sorszám 2666. helyrajzi szám alatt foglalt Gál Imre és neje született Futus Zsófia tulaj ' donát képező 900 négyszögöl te­rületű, végül a bűdszentmihályi 4607. számú telekkönyvi betétben A. kereszt 2. sorszám 2665/4. hely­rajzi szám alatt foglalt és Cs. Kiss Sándorné született K. Róka Esz­ter tulajdonát képező 1019 négy­szögöl területű és a vonatkozó ki­sajátítási összeírásban és tervrajz­ban feltüntetett ingatlanok kisajá­títását a m. kir. kincstár javára az 1939. évi lí. t. c. 105. §.-a alap­ján elrendelte. Az 1881. évi XLI. t. c. 33. §-a értelmében a helyszíni tárgyalást ezennel elrendeljük és annak fo­ganatosítását ezennel elrendeljük és annak foganatosítására a vár­megye alispánja helyett dr. vitéz Lázár Ferenc vármegyei főjegyző vezetésével ^ dr Szesztay András vármegyei tiszti főügyész és Tarnóy István műszaki főtanácsos, a nyír­egyházi m. kir. Államépítészeti Hivatal főnökéből álló bizottságot küldjük ki, jegyzőül pedig Bűd szentmihály község főjegyzőjét ren­deljük ki. A helyszíni tárgyalás határ­idejéül 1944- évi június hó 20. nap­jának d. e. fél 10 óráját lűzzük ki, összejőveteli helyül az Alkaloida Vegyészetigyár R.-t. büdszent mihályí telepét jelöljük meg. Egyben közhírré tesszük, hogy ö fent hivatkozott rendelettel a közérdekű sürgősség alapján a m. kir. Honvédelmi Miniszter Ür meg­engedte, hogy a jogerejüieg meg­állapított kisajátítási tervbe felvett területek az Alkaloida Vegyészeti* £yár R. t, által azonnal birtokba vehetők és azon az építési mun­kálatok a kártalanítási eljárás előtt s tulajdonosok belegyezése néí küi, az 1881. évi XLI. t.-c. 45. §*ában foglalt rendelkezések be­tartása mellett megkezdhetők. A vonatkozó kisajátítási tervet és összeírást Büdszenímihály kőz- Elöljáróságának egyidejűleg kiadni rendeljük és az Elöljáró ságot utasítjuk, hogy a kLajátításí tervet és összeírást a községházé* f tárgyalást megelőzően leg aíábo 15 napi közszemlére tegye rí ^rröl, valamint a tárgyalás idejéről az érdekelt feleket vétiv mellett haladék nélkül értesítse. A meghirdetést igazoló bizonyla­tot és vétivekef, valamint a csa­tolt összeírást és tervet a tárgya­lás meckezdése előtt a tárgyalás vezetőjének adja át. A kiküldött bizottság hatáskö rében tartozik határozni mind azon igények és észrevételek fe lett, amelyeket a felek az 1881. (Triam.cn 24.) 1944 június 5. évi XLI í. c. 22. §-ai alapján ne­talán emelnek, A bizottság a ki­sajátítási terv megállapítása felett akkor is érdemileg határoz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson senki sem jelenne meg. Ezen hírdfctményt a Budapesti Közlöny hivatalos értesítőjében egyszer, a Nyírvidék Szabolcsi Hírlap nyíregyházi napilapban pe­dig 3 szór közzétenni rendeljük. E hirdetményről értesítést kap­nak : a m. kir. Honvédelmi Minisz­ter Űr 24.881/eln.-14-í944- számra hivatkozással, vitéz dr, Lázár Fe renc vármegyei főjegyző, dr. Szesz- tay András vármegyei t. főügyész, Tarnóy István műszaki főtanácsos Helyben, Bődszentmihály község Elöljárósága Büdszentmíhályon és az általa valamennyi, a kisajátí­tási összeírásban megnevezett Hsa* játiiást szenvedők (3 fél), a Buda­pesti Közlöny Kiadóhivatala egy­szeri és a Nyirvidék-Szabolcsi Hirlap háromszori közlés végett. Nyíregyháza, 1944. május 16. BORBÉLY SÁNDOR dr. sk. alispán, h. elnök. Nyíregyháza m. város polgármesteri hivatalától. K: 16265-1944. Hirdetmény A Bőranyaggazdálbodás M. kir. Kormánybiztosa kizárólag a köz tisztviselők és családtagjaik részére elsőrendű minőségű műanyagtalpu lábbelit bocsát rendelkezésre. E lábbelik között lesz férfi, női, fiú, leány és gyermekcipő. A cipők ára még nem ismeretes. Ezúton is felkérem a közhivatalok vezetőit, szíveskedjék hivatalokban a szükségletet összeíratní és a városháza 4. számú szobájába be jelenteni, hogy a hivatal részére fajtánkint hány pár ilyen cipőre van szükség. Áz összeállított név­sort egyelőre a hivatalok vezetőié nél kérem megőrizni. Nyíregyháza, 1944. június 2. Nyiregyházy Pál s. k- 2x polgármester. mmmmmmmmemarnmammmmmmmmmm uti—rawMraa. Nyírvíz-Szabályozó Társulat Elnökétől. 793—1944. sz. Meghívó A Nyírvíz-Szabályozó Társulat érdekeltségét a folyó évi június hó 19-én délelőtt 11 órakor Nyíregyhá­zán, a társulat hivatalos helyiségé­ben tartandó RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE tisztelettel meghívom. Tárgysorozat : Elnöki előterjesztés. 1. Miniszteri leiratok. 2. Közérdekeltségek Felügyelő Ha­tóságának leiratai. 3. Időszaki jelentés a társulati ügyek állásáról. 4. Ellenőr-nvílvántartói állás bér töltése, 5. Bittner Antal írnok nyugdíj já­randóságának megállapítása tár­gyában hozott választmányi ha­tározat ellen nevezett által be­I nyújtott fellebbezés tárgyalása. 6. Kisebb előterjesztések. A szavazás a jogerős haszon ará­nyos kulcs 'alapján az 1944. évre megállapított szavazati lajstrom szerint fog gyakoroltatni. Az érdekeltségi megbízottak és képviselők két tanú előtt előtteme- zetí megbízó levelüket a közgyűlés megnyitása előtt a társulat igazga­tóságánál szíveskedjenek letenni. Nyíregyháza, 1944. évi május hó 31-én. Dr. Erdőhegyi Lajos s. k. ny. főispán, felsőházi tag, 3x társulati elnök. Express hirdetések 10 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. legtökéletesebb patkány irtószer és Svábirtó por kapható IUÉBT ciánoíOnai &®B8«tk utca 9 Telefos 29- 55. ~imTllW)>lil|ijlllMII«illlili|iplllllll|iill»l||||>IWIII I »II Apróhirdetésed 10 szóig 1 pengő, vasárnap 1 pengő 20 fillér, minden további szó 10 fil­lér, vasárnap 12 fillér. Állást ke­resőknek 10 szóig 80 fillér, vasár­nap 1 pengő, minden további szó 8 fillér, vasárnap 10 fillér. — Cím a kiadóban, valamint jeligés hirdeté­sek és telefonon bemondott hirde­tések beiktatásáért 30 fillér keze­lési költséget számítunk. KIADÓ LAKÁSOK. Kiadó kétszobás, előszobáé, vízvezetékes lakás Holló u. 17 5390-2 Bútorozottezoba fürdőszoba használattal kiadó Deák Ferene u. 102 5402 Nyaralóknak Sóstóhegyen bútorozottezoba kiadó konvhahasználattal. Cím a kiadóban 5412 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK i i rri T iiurmn mmmmm—imm i n mtmmmmmmmmmm Nyíregyháza város a sóstói strandfürdő­höz úszómesteri vizsgával bíró fürdőmestert keres. Jelentkezés a város mérnöki hiva­talában 5078-5 Biztosító vállalat keres magas fizetéssel és jutalékkal üzletszerzőket. (Kezdőket is) Ajánlatokat a kiadóba kérünk 5284-? Mindenes főzőnőt keresek azonnalra. vagy l-ére Szent István út 25 5154-4 Gazdasági ispán dolgoztatni tudó, ügye6, aki komoly gyakorlattal és jóbizonyítvány- nyal rendelkezik, azonnal felvétetik. Cím a kiadóban 5327-3 Cipészsegédet állandó mankóra felveszek Mező u. 14 5338 2 Azonnali felvételre keresünk s Szegény­házba szakácsnőt és a Sóstói Gyermek­üdülőbe állandó mosónőt. Jelentkezni lehet a Vadászházban 5383 2 Tésztagyárba komoly, rendes munkás­nőket felvezzek Batta Elek Vay Ádám u. 2 ______________________________ 53036 B ejárónőt, lehet asszony is, azonnal fel­vesz idős házaspár Virág a. 21 5403 Jóbizonyítványu, bentlakó, tiszta szoba­lányt keresek június 15-re Luther-ház B. ép. ií. em. 3, 5397-3 Keresünk egy szakképzett gépészt a lovas­sági laktanyák gépészi teendőinek ellátására Jelentkezni 10 órától 12 óráig a régi lovas­sági laktanyában az épületkezelőségnél ____________ ,_______________5413 — CERUZAHEGYEZÖK meg­érkeztek és ismét kaphatók a Jóba. papirüzletben. lOx KÜLÖNFÉLÉK Szőlőkötözésre íőzháncs kapható Kozma Ferencnél, Kenézlő 5156-1C Műléppréselést vállalok. Sonkojért mű lépet cserélek Tátra u. 4. Tejüzemnél 5306-7 fiadó e^y 10 HP. benzin motor, 500 kg mérleg, sürü fecskendező, 906 cséplőbar uj törek nozata, 4 hergeres mágnes. Kecskés Lajos gépt Ujfehértó _____ 5377-2 ' E ladó épitési anyagok bontásból, padlódeszka, ajtók, ablakok, vályog és cserép. Bocskai u. 48. sz. 5381-2 Lakást keres 2 szoba mellékhelyiséggel, eselleg fürdőszobával magános nyugdíjas úriasszony. Címeket a kiadóba kér 5388 Uj sezlon sürgősen és olcsón eladó — Szarvas u. 109. 5394-3 Bérbeadó nyersolaj magánjárómotor, eset­leg cséplőgéppel Cséplésre gépészt keresek Jakab, Nyírpazony 5389-2 Elveszett egy barna rétikul iratokkal Megtaláló szíveskedjék Csillag u. 14. sz. alá beadni 5391 Egy teherszállító taliga eladó Nádor utca 57. sz. 5392 26x2 B jelű Ballon-külsőt keresek meg­vételre Juhász, Közeiiátás 5393-2 Június 1-én este elvesztettem a Sóstón, vagy az utolsó villamoson a kulcsaimat. — Becsületes megtaláló jutalom ellenében adja be a kiadóban 5401-2 Elveszett egy 1 éves kocasertés hétfőn reggel. Ha valaki megtalálja, értesítsen Deák Ferenc u. 104 104 Aiigeasznált frdőkályha és gyermekágy eladó Új u. 26. 5396 Elbitangolt 2 drb. 3 éves, szőke koca a Rákóczi u. 72. alól — Megtaláló jelentse a címre 5409 Meghívásra házhoz megyek pedikürözni Tóth András Szent István n. 11 5408-4 Jókarban lévő bútordarabok eladók — Damjanits u. 16. 5408 1 pár alig használt 43-as férfi box csizma sámfával, 1 drb. békebeli anyagból készült fekete kangárnnadrág eladó. Cím a kiadó­ban 5406-2 Egy fehér előszobabútor, 37-es barnabőr, keveset használt félcipő eladó Eötvös u 15 _____________________________________5358 3-án, szombat délután a Sóstón elveszett egy drapp szövet kabátöv. Becsületes meg­találója a Köztisztviselők pénztárába legyen szíves leadni, ahol jutalomba részesül 5405 HECEDÜKOTTÁ^AT keresek megvételre Mazas—Bloch : II. füzet. Etudes brillantes op. 36. Bloch : Újgyakorlatok 111. füzet op. 60. Daucla: 15. Etudes 68. Feigerl : 24. gyakorlat. Választ a kiadóba kérek 4500-2 ELADÓ FÖLD Szabolcsban ÍOO m. h. — Ára 2200 pengő Eladási engedéllyel H AU BERG ER-IR ODA Bemos Lásrló-tér x. — Telefon: 2#—SS. Négy középiskolái végzett fiatalember többévi irodai gyakorlattal állást keres vi­dékre is. Címeket a kiadóba kér 5414 3 darab antennarúd eladó Bújtos u. 30. Megtekinthető d. u. 4—7-ig — ELEGÁNS, finom tömblevél papír, szép színekben kapható JÓBA-papír- iizletben. — ÓLMOT vesz nyomdaüzemünk, Bercsényi-utca 3. szám. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlap lapkiadó betéti társaság, Kovách B. és Társai laptulajdonosol Nyomatott OROSZ KÁRÓL' nyomdaüzemében, NYÍREGYHÁZ; Bercsényi utca 3. — Telelem 25-77

Next

/
Oldalképek
Tartalom