Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-05-26 / 118. szám

oldal. (Trianon 24.) 1944 május 26. K. 16200—1944. Fj. HirdetroéD? A. m. kir. kereskedelem- és közlekedés ügyi mini szter úr 60.000 —1944. számú rendelete alapján közhírré teszem, hogy az olyan — akár értelmiségi, akár nem értelmi­ségi munkakörben foglalkoztatott — nem zsidó alkalmazottról, aki­nek foglalkoztatása az 50.500— —1944. K. K. M, továbbá az 58.000—1944. K, K. M. számú ren­delet folytán megszűnt, vagy a óO.OOÖ—1944. K. K. M, számú ren­delet hatályba lépése után meg­szűnik, a munkaadó, vagy ha a munkaadó ebben bármilyen oknál fogva akadályozott, a rangban leg­idősebb nem zsidó alkalmazott kö­teles a rendelet hatályba lépésétől 1944. május hó 20. napjától számí­tott 8 nap alatt a M. kir. Állami Munkaközvetítő Hivatalhoz (Buda­pest. Vili. József-utca 33. szám) levélben az alábbi adatokat beje­lenteni : 1. Munkaadó neve (cége), telep­helye (község, város, utca, ház­szám), 2. A munkaadó által folytatott Tevékenység részletes meghatározá­sa (textilkereskedő, vagyonőrző vál­lalat stb.). 3. Az alkalmazottak névszerinti felsorolása, életkorúknak és annak megemlítésével, hogy azok milyen munkakörben dolgoztak (cégvezető, könyvelő, elárusító, raktáros, kifu- ló stb.). A bejelentést arravaló tekintet nélkül kell megtenni, hcgv a mun­kaadó a szolgálati viszonyt fel­mondotta-e vagy sem. Azok az alkalmazottak, akiknek foglalkoztatása a fenti okból meg­szűnt és a foglalkoztatás megszűné­sétől számított 15 nap alatt úi al­kalmazásba jutnak, kötelesek a debreceni M. kir. Állami Munka­közvetítő Hivatalnál a 15 napot kő­vető 3 nap alatt személyesen, vagy írásban megfelelő foglalkoztatást kérni. írásbeli jelentkezés esetében, a beadványt az iparhatóságnál (Városháza em. 3. számú szoba) nyerhető mintának megfelelően kell szerkeszteni. A rendelet alkalmazása szem­pontjából annak megállapításában, hogy ki a nem zsidó és ki zsidó az 1600—1944. M. E. számú rendelet 13—14. szakaszaiban, továbbá az 1730—1944, M. E. számú rendelet 1. szakaszában foglalt rendelkezé­sek az irányadók. A rendelet értelmében, ameny- nyíben cselekménye súlyosabb bün­tetőrendelkezés alá nem esik, az 1600—1944. M. E. számú rendelet 17. szakaszának 1. bekezdésében meghatározott kihágást követi el és az ott meghatározott büntetéssel büntetendő az, aki a fentebb meg­határozott bejelentést nem teszi meg. Nyíregyháza, 1944. május 24. Nyiregvházv Pál s. k. 2x polgármester. Mindenfajta nvomtatvánvt ízléses kivitelben készít Orosz Káról? o yomdanzomr NYÍREGYHÁZA. JW*é*v}* 3 Nyíregyháza m. város polgármesteri hivatalától. KI 10.169-1944. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát hogy a 2-es számú zsírszelvény a város területén május 25 napja tói június 3. napjáig bezárólag lehet a húsiparosoknál beváltani. A zsírszelvény értéke 80 dkg. margarin. A húsiparosok a beváltott szel­vényekkel június 5. és 6 napján kötelesek a közellátási hivatalban elszámolni. Figyelmeztetem a húsiparosokat arra, hogyha margarin készletük elfogyott, ezt a körülményt előbb kötelesek a város közellátási hí vatalához bejelenteni, majd a be jelentés után kötelesek azonnal üzletükben e körülményt kiírni. Nyíregyháza, 1944. május 23. ffyíregybázy Pél ■. E polgármester. Nyíregyháza megyei város polgármes­teri hivatalától K.: 15 433/1944. Hirdetmény Felhívom a város területén és a tanyabokrokban lakó cséplőgép (erőgép) és cséplőszekrény tulaj­donosokat. hogy gépeiket és azok gyártási adatait (gyártási szám, ló­erő, dobátmérő stb) folyó évi május hé 31 ig — szombati nap kivételével — déli 12 és 2 óra közötti időben a Városháza 30. számú hivatali helyiségében be jelenteni kötelesek. A bejelentés elmulasztása az 1928. évi X. törvénycikk értelmé­ben és a rendkívüli körülményekre való tekintettel súlyos büntetést von maga után. Nyíregyháza, 1944 május 22. Nyíregybázy Pál s. Í. polgármester. Nyíregyháza megyei város adó hivatalától Adó: 75’6-1944­Hirdetmény a zsidó vagyontárgyak bejelen­téséről. Értesítem az érdekelteket hogy azok a személyek, akikre az 1600/1944. M. E. sz. rendelet 14. § anak 2. bekezdése alapján az említett rendelet rendelkezései nem terjedtek ki, akik azonban ezt a mentességet az 1730/1944. M. E. sz rendelet 1 § a érteimében el­vesztették, az 1600/1944 M E sz- rendeletben határidőhöz kötött be­jelentési és letétbehelyezési köte­lességét az 1600/1944 M E. sz. renelet 17 § ban megállapított jog­köve kezmények mellett a m. kir. DPnzügvminiszter. úr 1252/1944 VI. P M. sz. rendeletére az 1944. évi május hó 31. napjáig kötelesek teljesíteni. Nyíregyháza, 1944. május 24. RAJTIK s. k. 4x tanácsnok. Hirdetmény Tíszarád község elöljárósága köz hírré teszi, hogy Tíszarád község határában mintegy 1200 kát. holdon gyakorolható vadászati jogot 1944. évi június hó 3 án, délelőtt 10 órakor a vasmegyeri körjegyzői hivatalban 1944. évi augusztus hó l-től kezdődően 10 évi idctaitamia haszonbérbe adja. Kikiáltási ár évi 500 kg. búza. A nyilvánosan megtartandó ár­verésen csak érvényes fegyver- tartási engedéllyel és érvényes vadászjeggyel rendelkező egyének vehetnek részt A részletes ár verési feltételekről a vasm egyen körjegyzői hivatal ad tájékoztatást. Tiszarád, 1944. május 22. Elöljáróság. Nyilvános pályázat Nyíregyháza Megyei Városi Köz jóléti Szövetkezet a Budapesti Közlöny 1943. évi 259. számában és a Nyírvidék Szabolcsi Hírlap 1942. évi november hó 15-i szá mában közölt feltételek melleit pályázatot hirdet a Nyírpazony község. Sóstóhegy határában lévő volt kk Rajna Péter-fé'e nyír pazonyi 291, íkvi. beiéiben 952/4, 951/4-a, 951/4-b. hisz. 3 kát. hold szőlő és gyümölcsösre két- szobás lakóházzal és a hozzátar­tozó melléképületekkel 300 q búza legalacsonyabb vételárért. Pályázati határidő 1944. évi június hó 28-án deli 12 óra Pályázatok felbontásának ideje: 1944. évi június hó 30 án, délelőtt 9 óra. Nyíregyháza, 1944. május 25. Nyíregyháia legyei Városi Köt jóléti Szövetkezet N' íregvháza, Horihv M tér 2. F/* Í0 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Kocssát, vendéglőt bérbevennék. — Előnyben Kis­várdán, vagy hozzá közel. Leveleket „Sürgős" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. Legtökéletesebb patkány irtószer é; Svábirtó por kapható fllaissy elinozóntl «de* 0 ’TVIoírrr 55. ELADÖ BEKÖLTÖZHETŐ HÁZ! Két utcai szobi, előszoba, konyha, kamara, pince, nyárikonyha és fáskamra. — Ára 30.000 P. Kizárólagos megbizott: NÁDUDVARI íngatlanírodft Zrínyi Ilona-u. 4. — Telelőn szám; 29—13. «m——ataMBM—wmimeii um mm un,m — LOSCH—KULI {itat ón-nyo­mó ) Kuli-ragasztó tubusban kapha­tó J óh apa pír üzletben. Ap r ©hirdetések BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Fiú és leány tanulókat felveszi k Mariba hölgyfcd;ász Nagykorena (Benes L. téri oldal) 5054-2 Tanúlólanyt fizetéssel felvesz Kelemen hölgyfodrász Horthy Miklés tér 6. 4988-5 Négy polgárit végzett, öt évi gyakorlattal rendelkező, őskeresztény nő állást keres, lehetőleg azonnalra. Címeket a kiabóba kér. ____________________ 50123 j ómuakás fodrászsegéd azonnal beléphet Karőczi fodrásznál, Kossuth tér 5034-3 Mindenes bejárónőt elsejére felveszek Öz Htca 3. 500-2 Rendszerető mindenest (bejárót, vagy asszonyt) felveszek Tátra u. 12 5044-2 Kereskedősegédet azonnali belépésre keres Kubarek műszaki üzlet Zrínyi Ilona u. 8 ___________________________ 5003-2 J óífőző mindenes azonnalra felrétntik Rákóczi n. 50 5047-2 Nyíregyházavidéki Kisvasutak keres mér­legképes könyvelőt 5004-3 Rendes mindenesleányt azonnalra, vagy elsejére felvesz magános ár Kossuth tér 8. Í! őzőmindenest és fiatal mindenes szoba­lányt felveszek Lather n. 3. Földezint 5065-2 KÜLÖNFÉLÉK, Sörösüveget legmagasabb napi áron veszek Sőrraktár, Körte u. Í4. 4954-5 Száras raktárhelyiséget gyógynövénynek keres a Kótaji utca közelében Korba József gyógy növény kereskedése Kótaji utca 3. — Telefon 31—64. 4985-3 Műiéppréselést vállalok. Soukojén mő- lépet cserélek Tátra ti. 4. Tejüzemnél 4980-5 Sajáttermésű bor literenkénti kimérése Luther u. 7. 5014-3 Eladó 3 drb. 2 éves, 5 drb. 3 éves herg- schireí tenyészkan Gondnokolt varjuiaposí gazdaság, Király telekpuszta 4991-3 Eladó Máv 20 M, jelű benzinlokomobii petroieumtüzeiéssel csépiésre kész állapot­ban, van hozzá esetleg generátor is. Somogyi Gyula, Siposbokor 5030-3 Sajáttermésü Sóstóhegyi bor kapható literenként 5 P-ért Cím Mimes u. 6. 5035-2 Egy kifogástalan, jőállapotban lévő pósta- kocsi eladó. Megfelel húsos, vagy tejes- kocsinak. Megtekinthető a „Kék macska“ vendéglőben Rákóczi út 26 5042-3 Csizmadiasegédek szár állításra és aljára állandó munkára felvétetnek. Útiköltséget fizetem- Varga, Szeged Dugonies-tér 3. ________ 5001-2 K eveset használt békebeli minőségű Bocskay rnha 10—12 éves fiúra eladó. Meg­tekinthető Bay JCzsef üzletében Kossuth tér 5. szám. 5046-2 1000 LITER első osztályú olaszrizling homoki bor eladó Tatár István földbirtokos Ramocsaháza. Telefon 3 5025-2 Borseprüt veszek bármilyen mennyiség­ben Oros-borbánya, Szeszfőzde 5054-2 Eladó egylovas, jókarban lévő kisszekér Oros-borbánya, Szeezlőzde 5055-2 Tangóharmónika 12 basszusos eladó Nagy­várad u. 5 5061-2 1 drb. 12 lóerős, teljesen üzemképes, svédgyártmánya nyersolaj motor megosztás folytán, sürgőben eladó. Közvetítőt díjazok Pátrobán, Péterly Istvánnál 5005-2 100 szekér trágya SÜRGŐSEN, OLCSÓ ÁRON ELADÓ. Érdeklődni lehet KÉZ U. 47 ‘ I A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős; A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság, f Kovách B. és Társai laptulajdonosok « **rnrnsi*amimmie « v ^<*mto\r*******’ Nyomatott OROSZ KAROLY nyomdaüzemében. NYÍREGYHÁZA Bereséori utw. 3 — Telefon 25-77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom