Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-05-24 / 116. szám

é. oldal. JimmDEk JÍABOLCSI HIE hirlAP Színház Színházi iroda hírei Ifjúsági előadást rendez ma, szerdán délután fél 4 órai kezdet­tel a színház igazgatósága. Ez lesz az első ifjúsági előadás, olcsó hely­árakkal, — 50 fillértől 2 pengőig. Az „Iglói diákok1' kedves diáktör­ténetet mutatja be a színtársulat. Szerdán és csütörtökön este 7 órai kezdettel „Debrecenbe kéne menni“ kedves, mulattató operettet mutatja be a társulat, a legjobb sze­reposztásban. * Pénteken este Földessy Géza fel­léptével Zilahy Lajos színmüve : „Tűzmadár“ kerül bemutatásra. * Szombaton délután 4 órakor tiszt­viselő-előadás, mérsékelt helyárak­kal. Színre kerül „Egy nap a világ“ Szombaton este 7 órakor „Vad­virágos Maros partján“ operett. * Pünkösd vasárnapján délután fél 4 órakor „Debrecenbe kéne menni“ operettet játssza a színtársulat. Pünköd vasárnapján este 7 óra­kor, hétfőn délután fél 4 órakor és hétfőn este 7 órakor „Vadvirágos Maros partján“ operett kerül színre. ♦ Kedden este 7 órakor népműve­lési előadás, mérsékelt helyárakkal. Színrekerül a „Tábornokáé“, ere­deti szereposztásban. Színház heti műsora: Szerdán délután fél 4 órakor: Iglói diákok. (Ifjúsági előadás.) Szerdán este 7 ómkor; Debrecenbe kéne menni. Csütörtökön este 7 órakor: Debre­cenbe kéne menni. Péteken este 7 órakor: Tűzmadár. Szombaton délután 4 órakor: Egy nap a világ. (Tisztviselő előadás) Szombaton este 7 órakor: Vaduirá- go6 Maros partján. Vasárnap délután fél 4 órakor: Derecenbe kéne menni. Vasárnap este 7 órakor: Vadvirágos Maros partján. Hétfőn délután fél 4 órakor: Vad­virágos Maros partján. Hétfőn este 7 órakor: Vadvirágos Maros partján. Kedden este 7 órakor: Tábornokné (Népművelési előadás, mérsékelt hely árakkal.) Ha dió SZERDA, május 24. Budapest /. 14 30: Hírek 14.45: Hanglemezek. 16-00: Felolvasás. — 16-10: Muzsikáló zenei lexikon. 16.45: Időjelzés, hírek 17-00: Égi és földi szerelem. (Versek.) 17-15: A szlovák rádió műsorából. 17-50: Honvédek műsora. 18-40: Világpo­litikai kérdések — vélemények. _ 1 8.50: Hírek. 19-00: Előadás. 19-15: nemet kívánsághangver­seny. (Hangfelvétel.) 21.40: Hírek, lóversenyeredmények. 22-10: Hí­rek német nyelven. 22.20: Matolcsy Margit és Cselényi József énekel. 22-40: Filmrészletek. 23-10: Keleti hongulatak 23-45: Hírek ^ Budapest II. 17-00: Hírek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. CSÜTÖRTÖK, május 25. Budapest I. 14-30: Hírek. 14.45: A rádió diákhírei. 14-55: Wiedingcr Ede szalonzenekara. 15.45: Közmű­velődési előadássorozati -— 16 00: Séta Operettországban. 16-45: Idő­jelzés, hírek. 17-00: Német hallga­tóinknak. 17-35: Magyar nóták. — térium rádióelőadássorozata. 18-20: A rádió hangverseny dobogóján. — 18-50: Hírek. 19.00: A zsidókérdés Magyarországon. 19.15 Elfeledett sikerek — sikeres balsikerek. 20-30 Versek. 20-50: A könnyű zene mes­terei. 21-20: Dolgozó magyarok. — 21.30: Rossini: A szevillai borbély — nyitány. 21-40: Hírek. 22-10: Hírek német nyelven. 22-20: Sza- lcnötös. 22.40: Halk melódiák. — 23-00: A rádiózenekar műsorából. 23-45: Hírek. mernmmmmmmmmm iisiiomiie«)mn.j»iii«ijijMijjuLu-_~»^»,. ÉRTESÍTÉS! Értesítem az igen tisztelt hölgyvecdégeimet, hogy a SZARVA Dl* FÉLE fodrászüzletben dolgozom Szíves pártfogásukat kérem %>ÁC PÉT£R fodrász KORONA ÉPÜLET Nyír egyháza m. város polgármesteri hivatalától. K! 10.169-1944. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát hogy a 2*es számú zsírszelvény a város területén május 25. napjá tói június 3- napjáig bezárólag lehet a húsiparosoknál beváltani A zsírszelvény értéke 80 dkg. margarin. A húsiparosok a beváltott S2el vényekkel június 5. és 6. napján kötelesek a közellátási hivatalban elszámolni. Figyelmeztetem a húsiparosokat arra, hogyha margarin készletük elfogyott, ezt a körülményt előbb kötelesek a város közellátási hí vatalához bejelenteni, majd a be jelentés után kötelesek azonnal üzletükben e körülményt kiírni. Nyíregyháza, 1944. május 23. It&mgyBÉar PS i. L polgárimmá. NyfregyhÁma megyei város polgár­mesteri hivatalától. K. 7212/1944. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a város területén az egyes számú szappanszelvény folyó hó 23. napjától, 27. napjáig bezárólag váltható be a kijelölt kereskedők nél. A rendes szelvény értéke 10 dkg., a gyermekszelvény értéke 30 dkg-, az orvosi, ápolónői stb. szelvény értéke 50 dkg. A beváltott jegyekkel a keres­kedők május 30. és 31. napján kötelesek a város közellátási hiva­talában elszámolni. Nyíregyháza, 1944. május 21. NYIREGY HÁZY PÁL s. k. 3* polgármester. Nyíregyháza megyei város polgármes­teri hivatalától. K.: 15 433/1944. Hirdetmény Felhívom a város területén és a tanyabókrokban lakó cséplőgép (erőgép) és cséplőszekrény tulaj­donosokat, hogy gépeiket és azok gyártási adatait (gyártási szám, ló­erő, dobátmérő stb) folyó évi május hó 31 íg — szombati nap kivételével — déli 12 és 2 óra közötti időben a Városháza 30. számú hivatali helyiségében be jelenteni kötelesek. A bejelentés elmulasztása az 1928. évi X. törvénycikk érteimé ben és a rendkívüli körülményekre való tekintettel súlyos büntetési von maga után. Nyíregyháza, 1944. május 22. Nyíregyházy Pál s. k. potgármesfer. Express hirdetései i egtökéletesebb patkányirtószer é­Svábirtó por kapható Stud ss? dánosánál ü*M»tS aics 9 Telető» 29- 55. Esernyők javításához áthúzásához ügyes varrólányok, kiket betanítok ezen munkára, felvétetnek KATONA KEZTYÜSNÉL Bethlen utca 4> Apróhirdetések íniinruiiwi ii i— mn nuMiiiiwn i mumm mii mm....................... B ETÖLTENDŐ ÁLLASOK Fiú és leány tanulókat lelveszek Marika hölgyfodász Nagykorona (Benes L. téri oldal) 4903-5 Magános úr gondozására főzőmindenest kére«. Cím a kiadóban 4887-3 ®gy jómunkás nrifodrászsegédet úe tanúlót felveszek Vida fodrász, Kálvin tár 4d59-3 A német parancsnokság díjazás ellenében tolmácsokat kerea. Jelentkezhetnek férfiak és nók is Szarvas n. 24. az. alatt. Naponta 8 ás 12 óra között 489l-i FIO VELEM! FIGYELEM! Szobafestést, ajtó, ablak, bútormázolást, és fényezést jéanyaggal, megbízhatóan és olüsón készít Frecska Pál ríSSL»», EPRESKERT UTCA 50. SZ. Hívásra vidákre ia mffmk I INGATLANT közvetít ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza. Széchenyí-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12 Jómegjelenésü kiszol<?ál6Iányekat és kézi lányt felvesz a sóstógyógyfürdői étterem. Jelentkezni a főpineérnéi 4986-3 Borbélysegédet azonnalra felveszek £»osa borbély Luther utca 4976-2 Tanúlólányt fizetéssel felvesz Kelemen hölgyfodráaa Horthy Miklós tér 6. 4988 5 Mindenes főzőnó’t és fiatal szobalányt azonnalra, vagy l ére felveszek Luther utca 3. Földszint _____________ 5028 B IZTOSÍTÓ INTÉZET felvesz nyugdíjas urakat és üzletgyakorac- kokat fix és jutalék java da lommal. Bercsényi-u. 13. 4873-3 KÜLÖNFÉLÉK Mőléppréselést vállalok. Sonkojért mő- lépet cserélek Tátra n. 4. Tejüzemnél 498Ú5 lozsmó 4965-3 96 kát. hold mindent termő föld vasúti megálló a birtokban, eladó. Cím Bállá János, Nyírpazony 4941-8 Hosszú bizonyítvánnyal, jólfőző szakácsnő ajánlkozik 1-ére vidékre is. Gajdos Erzsébet Selyem n. 19 4952-3 Sörösüveget legmagasabb napi áron vessek Sőrraktár, Körte n. 14. 4954-5 10 méteres 20 darab álló akácfa eladó Újszőllő utca 65_____ 4968-3 A zonnal beköltözhető szoba-konybás bár sürgősen eladó Friedmann-telep. Rozs utca 266 Pünkösdi ajándéktárgyak, különleges játékszerek nagy választékban kaphatók KOVÁCS PÁL MONOPOL műszaki üzleté ben Bethlen ntca 10. 4974-2 MÉHÉSZEKNEK keretlécet bármilyen méretben és mennyiségben azonnal szállít MOHÁCSI JÁNOS asztalos fűrészüzem Árok n. 43. 5067-2 Sajáttermésfi bor literenkénti kimérése Luther n. 7. 50145 Több évi irodai gyakorlattal rendelkező fiatalember állást keres. Cím a kiadóban ____________________________________5009-2 Négy polgárit végzett, őt évi gyakorlottal rendelkező, őekeresztény nő állást koré«, lehetőleg azonnalra. Címeket a kiabóba kór. ___________________________ 5012-3 ▼-*d éves tanítójelölt tanítói-, nevelői-, irodai v. felügyelői foglalkozást keres. Cím a kiadóban ______ SflO f ehér konyhabútor, gyermek sportkocsi, kis asztaltűzhely eladó Öszőlő u. 124. az ______________________________ 5008.2 Gép- és gyorsírásban jártas, érettségizett őakeresetény tisztviselőnő állást keres. Óba * kiad6fran ________5011-2 S zabolcsvármegyében, de különösen a kfe- várdai, vagy tissamenti körzetben 200—80« holdsa haszonbérletet, vagy gondnokságot keresek, esetleg szeszgyárral együtt is. Cím megtudható dr. Bálint István Nyíregyháza, Bercsényi n. 3._____________________4980.2 N ámetnevelőnő délelőttre, vagy egtm napra elfoglaltságot keres Csillag u. 64 ______________ 501*2 E lveszett a Szarvas ntca ós a Báosha sarkán feketetokban, feketekeretes szemüveg Megtaláló adja be Bocskai a. 10. az ügy­védi irodába, jutalmat kap. 5621 Fajtiszta kis pulik és méznád-mag eladó Józsa A. n. 9. MW» Egy jókarban lévő egy fogat a szánkó eladó özv. Obocki Andrásáénál Kemeeaei fit 2) A szerkesztésért felelős: Jóba Étek. A kiadásért felelés: A S zabolts? Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B- és Társai laptuta j átmosok Nyomaton* OR032 lAROlY NYIRBGYHj&A Berosécvt »foa 3. — ToUfru 2*77

Next

/
Oldalképek
Tartalom