Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-05-01 / 97. szám

m: Tábori posta: — — — Rendfokozat: — — — — 1 tianon 24.) NykegyhádJi. 1944. május I XII. évioiyam ^ (3304.) szám. Héttő * »rkeoztóség éi kiadehiratal: Bethleo-n. I. ítatakaréki csekkszáni;: 47.139. Telefon: 20-77. POLITIKÁI NAPILAP Előfizetés: hónapra 4.30. negyedévre 12.40 P Vitéz Rácz Jenő a magyar élet átalakulásáról beszélt Hódmezővásárhelyen Az angolszászokat ismét súlyos csapás érte a Berlin elleni légitámadás alkalmával — 139 lelőtt gépet számoltak össze Sztálin a második arcvonal megnyitását követeli — A keleti arcvonal a nagy összecsapásra való készülődés jeleit mutatja Vitéz Rátz Jenő miniszterelnök- helyettes tegnap Hódmezővásárhe­lyen a Turul Szövetség összejövete­lén beszédet mondott „A háború és a béke katonaszemmel" címmel. Bevezető szavaiban hangsúlyoz­na, hogy tévednek azok, akik azt hiszik, a belső tisztogatási munka eisetleg megtorpan és ismét kompro­misszumokkal s félmegoldásokkal intézik el 3 kérdést. Minden kér- 4ést száz százalékig megold a kor­mány. A gazdasági élet terén ne számítsanak azok, akik eddig az igazgatóságokban tagokként ültek, árra, hogy most majd ők kerülnek á zsidók helyére vezető helyre.. — Hiába követelnek most ezek vezető pozíciót a maguk számára. A ma­gyar gazdasági életből el fogják őket távolítani. Mindegy, akár fil­léreket kaptak, akár ezreket vág­tak zsebre azok, akik akkor készek voltak arra, hogy kiszolgálják a zsidóságot, most nem szolgálhatják á magyar érdekeket. Nem fog itt még egyszer megismétlődni sem 1918, sem 1938. Nem fognak fel­színre kerülni azok sem, akik túl akarják licitálni a kormányt és gáncsoskodva azt hirdetik, hogy tz lenne egyedül jó, amit ők akar­jak. Beszédének végén hangsúlyozta, hogy a nemzetnek minden erejét össze kell szednie, mert még ne­héz napok előtt állunk s vagy min­dent megnyerünk és élünk, vagy dlveszünk. (MTI.) * A KELETI ARCVONAL mostani harci tevékenységének lé­nyege az arcvonal kiegyenesítésé- ben, az utánpótlási utak biztosítá­sában, az utánpótlás megszervezé­sében és általában az új nagy csa­tákra való előkészületben áll. — Mindamellett a német és magyar csapatok a Kárpátok előterében és Kowel vidékén tovább folytatták si­keres hadmozdulataikat és a szov­jetet idő előtt arra kényszerítették, hogy nagyobb tartalékokat vessen be a harcokba. A szovjet a kény­szerhelyzetben sehol sem tudta tá­madási céljait elérni. Ami most az egyes harcvonalsza­kaszokat illeti, Berlinben azt jelen­tették, hogy Szebasztcpolnál csak helyi támadások voltak, azonban ezeket a támadásokat a német vé­delem minden nehézség nélkül visz- szavetette. A Dneszter alsó folyásánál csak gyenge támadásokkal kísérletezett a szovjet. A Kárpátok és a Dnyeszter kö­zötti téren a német és magyar csa­patok tovább folytatják lendületes előretörésüket. Magyar csapatok az ellenség támadásait mindenütt si­ker csen visszavetették. OLASZORSZÁGBAN a nettwioi hídfőnél és a déli arcvo­nalszakaszon a német csopatck visszavetették az ellenség előretö-, réseit. (MTI.) * LÉG1HABORU Berlinből jelentik. Északamerikai terrorbombiizók szombaton délben, támadást intéztek a birodalmi fő­város ellen. A lakóházakban károk keletkeztek, a lakosságnak veszte­ségei voltak. A német légvédelem 129 gépet, közöttük 121 négymotoros bombá­zót lőtt le. Ezzel a bevetett gépek 25 százaléka pusztult el. Ellenséges gépek vasárnap éjsza­ka berepültek az Alsó Rajna vidé­kére is, ahol bombákat dobtak. Német nehéz natci repülőgépek Plymouth kikötőjét támadták, ezen­kívül jó sikerrel dobták le bombái­kat a délangliai kikötők körül gyü­lekező hajókra is. (MTI.) BUVARHAJÖ-SIKER. Német buvárhajók az Atlanti Óceánon és a Földközi-tengeren el- sülyesztettek 4 hajót 22.200 tonna tartalommal, ezenkívül 5 kísérő­rombolót. (MTTl.) * HONVÉD CSAPATOK az elmúlt héten maguk 166 szovjet páncélost semmisítettek meg a ke­leti arcvonalon, — jelenti Berlin­ből az Interinf. Április 29-én több szovjet ezred támadását fogták fel és utasították vissza több helyi tá­madással együtt a Dnyeszter felső folyásától északra és délre. (MTI.) ROMÁN HAD1JELENTÉS. Szebasztopolnál és a Dnyeszter alsó folyásánál csak helyi jellegű harcok voltak. Jassy tói északra né­met és román csapatok visszaver­ték a szovjet támadásokat s na­gyobb mennyiségű löveget, valamint páncélkocsit semmisítettek meg, vagy zsákmányoltak. Más arcvonal­szakaszon nem történt említésre méltó esemény. (MTI.)- * SZTÁLIN május elseje alkalmával határozott hangon követelte az angolszászok­tól, hogy nyissák meg a második arcvonalat, mert a németeket csak a két arcvonalon egyszerre megin­dítandó hadjárattal lehet legyőzni. Nem elegendő az, — mondotta, — hogy a németeket kiűzzék Olaszor­szágból. saját területén kell meg­semmisíteni, ezt pedig csak a két arcvonalon indítandó hadjárattal lehet elérni. (MTI.) • HALIFAX LORD Anglia washingtoni nagykövete a második arcvonal kérdésével fog­lalkozva kijelentette, hogy a néme­tek a rendelkezésükre álló időt bi­zonyára nagyon is kihasználták s olyan védelmi rendszert épí'ettek ki az Atlanti Óceán partjain és olvan kiképzett katonaságot he­lyeztek el a védőrendszerben, hogy a partraszálló katonaságnak nagy veszteséggel kell számolnia. — A harcok súlyos áldozatokat követel­nek majd. Beismerte, hogy a szö­vetségesek még csak most állnak a súlyos áldozathozatalok előtt PAPÉN Németország ankarai nagykövete megérkezett Berlinbe, hogy jelen­tést tegyen a török helyzetről. En­nek következtében rövidesen né­met hivatalos állásfoglalás várható a krómszállítás kérdésében tanúsí­tott török magatartásról. (MTI.) STETTINIUS londoni látogatásának befejezése után Észak-Afrikába utazott, ahol az angolszász csapatok főhadiszállá­sán találkozott Harimannal. Arról nincs hír, hogy Degaullal is tár­gyalt volna. (MTI.) Az Exhange Telegraph értesülé­se szerint Stettinius és Churchill Londonban igen sok kérdést meg­tárgyalt, s többek között sor került a lengyel kérdésre is. A tárgyalás sokon résztvett Mikolaiczik len­gyel miniszterelnök is. Megállapít­ható azonban, hogy a szovjet—len­gyel ellentétet nemcsak hogy nem sikerült elsimítani, hanem a helyzet a két állam között még feszültebbé vált. (MTI.) A PORTUGÁL KORMÁNY elutasította az angolszászoknak azt a követelését, hogy szüntesse be Németország felé a wolframérc szállításokat. A portugál államfő a Churchillel folytatott levélváltás során kijelentette, hogy Portugália az Angliával kötött szövetség alap­ján nem kötelezhető a wolfram- szállífásoknak Németország részére való beszüntetésére. Ezenkívül nem kívánja magát további veszélyek­nek kitenni, már pedig az Anglia által követelt rendszabályokat Ber­lin nyílt ellenséges cselekedetnek minősítené. (MTI.) A VATIKÁN hivatalos jelentést adott ki azokról a veszteségekről, amelyek a r. kah papságot érték az angolszász bom­batámadások következtében. — A bombázások következtében életét vesztette 1347 pap, szerzetes,, vagy apáca. A halottak között van két püspök is. A halottak legnagyobb része Palermo, Nápoly, Milánó, Castell, Gandolfo és Monte Cassi- no bimbázáésából került ki. A sebesültek között van La- vitrano bíboros, palermói érsek is. • HERMANN MIKSA volt kereskedelemügyi miniszter ny. műegyetemi tanár 76 éves ko­rában Budapesten elhunyt. (MTI.) Az elsötétítés kezdete SÍ óra 30 perc

Next

/
Oldalképek
Tartalom