Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-17 / 62. szám

6. oldal. Nyihvidék _ Szabolcsi HÍRLAP Trianon 24.) 1944 március 17. Mgq&ívó. A Mátészalkai Taharéfcgenztár Résavénytársasíg HetvenfeettedlI évi rendes közgyűlését Mátészalkán. 1944. évi március hó 26 áo, délelőtt 11 órakor, intézeti helyiségében tartja meg. melyre a tisztult részvényeseket ezennel meg­hívjuk. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1943. üzlet­évről. 2 Az 1943 évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg és eredmény­számla megallapitasa Határozathozatal az üzleter^dcnénv hovafordirása iránt, valamint az igazgatóság és feSügve'őbizottság részére az 1943 üzletévre vonatkozó falmentvény megadása tárgyában. 3. Választás az igazgatóságba. 4 Vaiasztás a felügvelőbizottságba. 5, Ügyvezető igazgató illetirénvének megállapítása. Mátészalka, 1944. évi március hó 14 én. AZ IGAZGATÓSÁG JrGYZET: Az alapszabályok 11. §-a- A közgyűlésen szavazati joggal csakis azon részvényesek birnak, akik részvényeiket a hozzá­tartozó szelvényekkel egvütt a közgyűlés előtt legalább három nappal, a társaság pénztáránál, Mátészalkán, a Magyar Leszámítoló és Pénz­váltó Bánknál. Budapesten, vagy a Nyírvidéki Takarékpénztár Rész­vénytársaságnál, Nyíregyházán letétbe helyezték. Mérlegszámig 1943. december hó 31.-én. Vagyon: Készpénz P 104 876 49. Girószámlán és postatakaréknál fennálló követelések P 2 680 50, Pénzintézeteknél ftnál’ó követeléf-ek P 385 853.73, Összesen P 493 410 72, Érték papírok P 9.! 57 89, Váltó­tárca: Jelzáloggal biztosított váltóhitelek P 532 770 46 Egyéb fedezet­tel biztosított váltóhitelek. P 113.730—, Külön federet nélküli váltó­hitelek P 67 874.—, összesen P 714 374 46. Átalakított törlesztéses kölcsön P 18 358 67. Adó*ok P 241.3v3 57, Ingatlanok P 24 350—. Le értékcsökkenési tartalék P 400—. P 23 950— Berendezés Pl — Összesen P 1,500 646.3k* Rovaton kívül: Kezességi adósok P 6.500.— Nyilvántartási tételek P 3 945 —. Teher: Részién'tőke P 108 000.— Tőketartalék P 7.499.76 Rendes tartalék P 4l 000.—, Kétes követelések tartaléka P 2 200,— összesen P 158 699 76 Nyugdijtartalék P 7 500.—. Értékpapírok ár­folyam különbözeti tartaléka P 1 250 30, Schvartz Mór és Szálkái Sándor alapok P 640 56, Takarékbetétek P 288 702 94, Fo yószámla betétek P 275 195 10. összesen P 563 898 04 Hitelezők P 60 370.—. Letétek és biztosítékok P 255 267 40. Visszleszámitolt váltók P 418 392.— Engedményezett átalakított törlesztéses kölcsön P 16.191 75 Egyéb tehertételek P 1169 19 Átmenő tételek P 6815—, Nvereség P 10-452 31 Összesen P 1 500 646 31. Rovaron kívül: Kezességi hite­lezők P 6 500.—. Nyilván’artási lételek P 3 945.—. _____ __________ E redményszáBla 1943. decenber hó 31.-én. Terhek: Betétkamatok P 11.637 24 Fizetett kamatok P 26 944 27 Személyi és dologi kiadások P 41 6i7 70 Adókés illetékek P 11.319 76 Leírások és és tartalékolások P 6 700.—. Nyereség P 10.452.31. ősz szesen P 108 681 28. Jövedelmek : Nvereség áthozat az 1942 évről P 2 808 27. Váltó- kamatok P 60 577 05 Folyószámla kamatok P 34 516 83. Jutalékok és egyéb bevitelek P 8.959 13. Iagatlan bérjövedelem P 1 820 — Összesen P 108 68’.28. Mátészalka, 1943. december 31 én. Az igazgatóság A felügyelőbizottság. Express hirdetések | 15 szóig 2 pengő 50 fillér, mindé© | további azó 15 fillér. BorsótermeKfsi szerződést minden mennyiség­ben kötök és vetőmagot adok Kiss Gynla János Buza-tér 20, Legtökéletesebb patkány irtószer és Sváblrtó por kapható Hiány eláiosáiál K^sawtíi «tea 9. Telető» 29—58 PARADICSOM termelési szerződést köt konzervgyár részére Kiss Gyula János terménykereskedő, Nyíregyháza, Búza tér 20. Telefon : 28—62. Női divatszalon keres segédlányt és tanulót Dévényné Liszy Jolán Buza-tér 3 Apróhirdetések W szólj i psufő, tssársap í p#aj$ 2$ Mér, 'uizdea további né 1# fillér, vázán fcfip 12 fillér. ÁU ást kurssőknsk lOnéÉJ •$ fillér, vttsárazj» 2 psagŐ, mluása to­vábbi azé t fillér, vasárnap lt fillér. Cin a kiadébaa, valamint fsilgto Urto ttosk to tlilioma) bemondott Ur^téMb beiktatásáé?« 3« ttllér kizWéd kőiUágsí námftnk, BETÖLTENDŐ ÁLLASOK----TTgnrifni wn itttti i Á prilis 1-i belépésre keretűik tiszta ke- resztényszármazásu gvors- és gépirónőt. Je­lentkezés délelőtt 8 és 11 óra és délután 4 és 6 óra között Iskola ntea 1 szám alatt. 2525-3 Kis család keres mindenes bejárónőt Bocskai utca 8. 2518 5 Ujságkézbesitő fiút vagy leányt kisegítőnek felveszek. Jelentkezni d. u. 3 kor a kiadóban. 3x Mindenes szobalányt jó bizonyítvánnyal azo nalra felveszek. Jelentkezés Várme­gyeházán a 11-es szobában, 2521-3 Bentlakó mindenest keresek azonnalra Rákóczi n. 45. 2528-3 Fűtőt azonnalra felvesz a Nyírségi Hen­germalom és Oiajgyár Szent István ut 69. 2532-3 Ápolónő felvétetik beteg férjem mellé, az iíletót családtagomnak tekinteném. Badó Gyuláné Sóstóhegy- 2468-3 FELE'BFRLŐT KERESEK az Ószőlő ntcában 2 h, földre, ki trágyázni is bírja, dinnyére vaay kertészkedesre kiválóan alkalmas HAUBERGER-IRODA Betics László-tér 1. — Telefon: 29__35. F iatal bejáró vagy bentlakó szobaleányt szakácsáé mellé felveszek, Lnther ntca 3. földszint, 2573-2 Bérgazdaság keres gépész vizsgával ren­delkező kommenciós kovácsot esetleg hosz- szabb uradalmi szolgálattal. Levélcím Kamilla bérgazdaság Ujfehértó. 2625 5 Egy nőt aki a vasalásban sártas és v«rrni tud fölvesz Aranyossy kelmefestő, 2605-2 Jobb családból való 4 középiskolát vég­zett leányt felveszünk, gépírásban élőmben Cim a kiadóban. 26202 Megbízható főzni tudó mindenes leánvt keresek azonnalra vagy elsejére. Tűzoltó utca 23. 2621-ft Egy szabósegédet és oly féifit, ski a kelmefeetésben jártas fölvesz Aranyossv kel­mefestő. 2604-2 Fgv jómunkés fodrásznőt azonnali belé­pésre is felvesz Guttmann fodrász. p2534-2 Jó munkás úri fodrász segédet felveszek. Heti P 34. lfj. Maleskovics László. Petőfi utca 22. 2632-2 Egy 14—15 éves kislányt 2 kisleányom­hoz azonnal f- lveszek. Csipke-köz 6.2640 2 Egy jó munkás úri fodrász segédet azon­nal felveszek. Újlaki fodrász. Honvéd utca 35. 2607-2 Egy 14—15 éves jó családból való fiút hetesnek azonnali belépésre felveszek. Juhász János Bencs L.-tér 7. 2626 2 Szakácsnőt és szobaleányt keresek azon­nalra vagy elsejére. Dévény Jetvénué, Buza-tér 3. 2652-2 Azonnalra, vagy április 1-re hosszú bizo­nyítvánnyal rendelkező idősebb szakácsnő kerestetik. Jelentkezés Béla ntca 1. dél­előtti órákban. 2627-3 Bejárónőt keresek azonnalra. Malom utca 15. 2646 Tanulólányt felvesz a Bodrog cipőfelső- részkésziiő üzem, Vay Ádam n. 11. 2655 Bejáróleányt fölveszek, Tisza Miklós tzxtilkereskedő. 2648------------^KÜLÖNFÉLÉK-----------------­2 — 3 hold kaszálót bérbe vennék. Nyír­ségi Hengermalom és Olajgyár. Szent Int­vén u. 69 szám. 2533 3 Esész nj Con'inéntál Írógép eladó. Meg­tekinthető Karika eipőüzletben Vay Ád6m utca. 2539-4 Tsngóharmouikát 80—120-ast vennék. Róka ntca 16- Telefon 26—10. 2571-2 Elveszett szerdán délelőtt egy dsxli tacskó, ..Portás“ névre hallgat. Becsületes megtaláló kellő jutalomban rés’c*ül- Szarvaa ntca 45. alatt. 2575 3 40 m. hossza, 7 m. széles tégl«*lapa épület lebontásra eladó. Nánáasy gazdaság Nyirpazony. 2592-3 Eladnám vagy elcserélném a város szívében lévő 7 szoba é* külön 2 szoba és mellékhelyiségeié­ből álló nagylelkű nri lakóházamat értékkülönbözet megtérítése eseté» belterületen lévő kisebb lakóházzal. Megbízottam: ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza. Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Keresek jobb helyen 2 szoba konyhto bútorozott lakást, lehetőleg kertes Házban, Cim megtudható Friedmann Imre mns/e- résoiél Besseoyey-tér 8. 2577-3 2 kataszteri hold. 75 n-öl föld sürgősen bérbe adó. Nyirtura Vida Györgyné 2579-3 Tűzhely, jó lakatos munka eladó, Toldi utca 53. 2576-2 Bérbe adnám 15 holdas szőlőmet a sós­tói Roka-hrgyen. Érdeklődni lehet a hrly- szinEn. özv. vitéz Kajtor Pálnénál. 2593-2 Yadonat nj fekete női téli kabát eladói. Cim Kótaji ntca 51 sz. 2594-3 — ÓLMOT vess nyomdaüzemünk Bercsényi-utca 3. szám. Két szobás, két konyháé lakás, mellette egy telek eladó. Nefelejcs n. 23. Mindenfajta esemetefa azonnali szálli-\ tásra megrendelhető Glevitzky Ottó Piri«* K özségháza. ELADÓ GYÜMÖLCSÖS város belterületén, vincellér bánat NÁDUDVARI ingatlaniroda Zrínyi llona-u. 4. — Telelőn szám: 29—tj. Eladó 1 drb. egy fog« tn Stráfkocsi. Meg­tekinthető szombaton a Búza-téri piacon. 2574 Jókarban lévő mély gyermekkocsi eladó. Deák F. n. 78. 2597-2 Antik és styl bntorok kárpitozását és mindennemű kárpitos mnnkát olcsón vil­látok. Széchenyi utca 10. 2641-2 Egy szecskavágó, répavigó és egy bon- konkoly ózó eladó. Bethlen utca 72. 2638-2 Pénzbeszedő c*ütörtök8n déli órákbsn el' esztette kopottas barna jobbkezes bélelt bőrkesztyűjét Atpád, Toldy, Arany, Deák Ferenc utcák környékén kéri a becsülete* megtalálót jutalom ellenében adja le a ki­adóba. 2637 Egy fehér mély gyermekkocsi eladó. K6- taji utca 46- 2655 Ágyhuzatok, párnahuzat lepedő eladó­Ér ntca 49 alatt. 2634-2 Uj női kerékpár azonnal eladó Debreceni ntca 24.___________________________ 2642 Eladó egy nj kam Earn katona ruha egy kerékpár és férfi ingek Bojtos utca 63. Egy nagy házi kert a város központjában azonnal bérbeadó- Cím a kiadóban. 2654-2 b ifogástalan állapotban lévő sötétkék Bocskai-Tuha 6 éves gyermekre eladó Cim a kiadóban. 2656 Mindenféle kövező-mnnkát elvállalok Tóth Janos kövezőmester. Alsópázsit 174. 2657-5 A szerkesztésért felelős Jóba Etek. — A kiadásért felelős. A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság, Kovács B. to Társai laptmlajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA 3 SZÁM TELEFON: 25-77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom