Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-16 / 61. szám

5. oldal. S 2 JNYIKVíDéK ABOJLCS! HIK hirLRP (Trianon 24.) 1944 március 16. Nyíregyháza megyei Táros polgármes­teri hivatalától. K. 7ál2—1944 Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a 8 as számú szappanszel* vény a város területén 1944 évi március hó 16 Lapjától 24 napjáig bezárólag válható be. A rendes szappanszelvény ér­téke 10 dkg., a gyermekszelvény értéke 20 dkg., az orvosi, stb. szelvény értéke 50 dkg. A kereskedők levágott szelvé­nyeikkel március 27 és 28 napján kötelesek elszámolni. Nyíregyháza, 1933. március 14. Nyíregybizy Pál a. í polgármester. Meghivó A Mándoki Villamossági Rt- f. a. cég t. részvényeseit van szeren­csénk meghivni az 1944. évi már­cius hó 27 én délelőtt 10 órakor fVtándokon, a Báró Forgách Wald feott uradalom irodahelyiségében megtartandó évi rendes KÖZGYŰLÉSÉRE. Tárgy. 1, Az 1943. évi mérleg, veszte­ség nyereség számla megállapítása a felszámolók és felügyelőbizottság jelentésének előterjesztése hatá­rozat hozatal az üzleti eredmény felhasználása és a felszámolók és a fel ügyelőbizottság részére a tel- mentveDy megadása tárgyában. 2 Felügyelőbizotlsági tagok vá­lasztása. 3. Esetleges indítványok. A felszámolók, Megjegyzés. Az alapszabályok 11. § a értelmében a szavazati jog gyakorlásához a közgyűlés előtt 3 nappal a közgyűlés helyén a részvények letétbe helyezendők. Mérleg számla 1943 december 31-én — Vagyon: Távvezeték P 89.273.96. Adósok: P 18.419,08 Verztesség P 20 306 96, összesen P §128 000,—, Teher: Alaptőke P 100 000.—, Értékcsökkenési tar­talék alap P 8 000.—, Letét P 20 000 —, összesen P 128 000—. Eredményszámla 1943. decem­ber 31-én. Veszteség: Adók, illetékek P 4 292.41- Költségek P 4.148.'0. Üzleteredmény P 20 839 59 ősz szesen P 29 316 10. N vereség Áramátvezetésből P 9 009.14, Veszteség P 20.306 96, Összesen P 29 316 10. Mándok, 1944. március hó 11. Express hirdetések 15 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további »zó 15 fillér. Borsötermelési Kiss Gjnla János Meghívd. A Nyíregyházi Fűszer és Gyar­matáru Részvénytársaság f. évi március hó 25 én délelőtt 11 óra kor saját székhazában tartja XXXVI. évi rendes közgyűlését melyre a t. részvényeseket tiszte­lettel meghívja az . f IGAZGATÓSÁG szerződést minden mennyiség­ben kötök és vetőmagot adok Tárgysorozat: 1 Igazgatóság jelentése a lefolyt 1943. üzletévről, 2 Felügvelőbízottság jelentése az 1943. üzletévrőí. 3. Az 1943. évi mérleg, vesz teség-nyereségszámla előterjesztése ennek kapcsán az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a fel mentvény megadása. 4 A nyereség felosztására vo­natkozó javaslat. 5 Egy felügyelőbizottsági tag választása. 6- Indítványok. A közgyűlésen csak azon rész­vényes élnet szavazati jogával, aki részvényeit a még le nem járt szelvényeivel együtt, avagy erről szóló bármely nyíregyházi rész» vén>táráasági szervezettel bíró pénzintézet által kiállított letéti elismervényt a közgyűlés megtar­tását megelőzőleg 8 nappal a tár saság pénztáránál leteszi. A mérleg a közgyűlést megelő­ző 10 napon át az intézet iroda helyiségében bármikor megtekint­hető. Apróhirdetése KIADÓ LAKÁSOK. Elcserélném szoba konyhás mellék helyi­ségből álló lakásomat 2 szoba konyhéssal. Cím Kelemen. Horthy M.-tér 6. z2348-4 Bútorozott szoba kiadó, jó otthon, Si arras utca 74. 2578 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK tm&ssuasms Megbízható mindenes azonnali belépésre is felvétetik Dr. Schőnné. Szent istvan-ut 13 ez. 2491-3 Irodai munkában jártas KISASSZONYT keresek azonnali belépésre. Ajánlatokat „Megbízható'' jeligére a kiadóhivatalba. 2503-3 Gyors- és gépírásban gyakorlott kisasz* szonyt keresek azonnali belépésre. Ajánla­tokat „Komoly munkaerő“ jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 2504-3 Kis család keres mindenes bejárónőt Bocskai utca 8. 2518 5 Ujságkézbesitő fiút vagy leányt kisegítőnek felveszek. Jelentkezni d. u. 3 kor a kiadóban. 3x Buza-tér 20 Legtökéletesebb patkány irtószer és Svftblrtó por kapható lanáss y alánosánál ntra 9 Tolatna W— Április 1-i belépésre keresünk tiszta ke- resztényszármazásu gvors- és gépirónőt. Je- len'kezés délelőtt 8 és 11 óra és délután 4 és 6 óra között Iskola utca 1 szám alatt. 2525-3 Varrni tudó lányt felveszek. Papp Dénes Luther utca 6 sz. p2556-3 Egy jó munkás fodrász segédet jó fize­téssel azonnal felveszek. Cim MÁV pálya­udvar. 2549-3 Ápolónő felvétetik beteg férjem mellé, az illetőt családtagomnak tekinteném. Radó Gyuláné Sóstóhegy- ' í.2468-3 FELES BÉRLŐT KERESEK Bentlakó mindenest keresek azonnalra Rákóczi u. 45. 2528-3 az Ószőlő utcában 2 h. földre, ki trágyázni is bírja, dinnyére vagy kertészkedésre kiválóan alkalmas HAUBERGER-IRODA Bencs László-tér 1. — Telefon: 29—35. Fiatal bejáró vagy bentlakó szobaleányt szakácsné mellé felveszek, Luther utca 3. földszint, 2573-2 Mindenes szobalányt jó bizonyítvánnyal azo oalra felveszek. Jelentkezés Várme­gyeházán a ll-es szobában, 2521-3 Jól főző, megbízható, parketthez értő mindenest keresek ápril. 1-re. Széchenyi ut 1. 111. em- 12. v2585-2 Főzni, viselni tudó bennlakó mindenes azonnal felvétetik. Boctkay-u. 14. 2611 Rendes megbízható bejárónőt keresek azonnalra vagy április 1-re. Pécsik Hanyady utca 4. v2618 2 Szőlőmunkásokat keresek, azonnali műn- kára, úgyszintén summásménkásokat is. Sóstói ut 49, 2595 Tisztességes mindenes lány felvétetik. Kereszt utca 4ja. 2619 KÜLÖNFÉLÉK Az érpataki határban a nagykállói határ­ral mesgyés 20 hold szántóföld tanyával örök áron eladó. Cim a kiadóban. 2385-5 Használt sezlon, dívány rugót jó áron vá­sárolok. Értesítésre házhoz is megyek. Hat­ház utca 12. 2596-3 Eladó olcsón bét hasas üsző március hó végén ellenek és egy hnez hónapos piros­tarka bika. Megtekinthető Széchenyi u. 20. v2507-4 2—3 hold kaszálót bérbe vennék. Nyír­ségi Hengermalom és Olajgyár. Szent Ist­ván u. 69 szám. 2533-3 Egész uj Coniinentál Írógép eladó. Meg­tekinthető Karika cipőüzletben Vay Ádám utca, 2539-4 Uj fehér gyerme^ágy eladó. Bessenvei-tér 3 udvarban. 2243-2 — ÓLMOT vesz nyomda üzemünk, Bercsényi-utca 3. szám. Fűtőt azonDalra felvesz a Nyírségi Hen­germalom és Olajgyár Szent István ut 69. 2532-3 4 drb- 3 hónapos malac eladó föld. 111. sz. 46, Fűszert, csemegét, italárut, konzerveket, oroszhalat nagy választékban előzékeny kiszolgálás mel ett vásárolhat BATTA ELEK cégnél Nyíregyháza, Vay Ádám utca 2. Telefon: 20—78. Eladnám vagy elcserélném a város szívében lévő 7 szoba és- külön 2 szoba és mellékhelyiségek­ből álló nagylelkű nri lakóházamat értékkülönbözet megtérítése eseté* belterületen lévő kisebb lakóházzal. Egv 3 plusz l es Orion rádió eladó. Szekfű utca 59. 2561-2 Saját termésű bor literenkénti hímé rése Luther utca 7. 2189 7 Két szobás, két konyhés lakás, mellette egy telek eladó. Nefelejts n. 23. Borseprü, cementvályu és egy vasutasnak való utazótáska eladó. Virág utca 32. Tangóbarmonikát 80—120-ast vennék. Róka utca 16- Telefon 26—10. 2571-2 Megbízottam: ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza. Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Örökös* 2572 Elveszett szerdán délelőtt egy daxli tacskó, ..Portás" névre hallgat. Becsületes megtaláló kellő jutalomban részeíül­Szarvas utca 45. alatt. 2575 3 2 kataszteri hold. 75 n-öl föld sürgősen bérbe adó. Nyirtura Vid* Györgyné 2579*3 Keresek jobb helyen 2 szoba konyháé bútorozott lakást, lehetőleg kertes házban. Cim megtudható Friedmann Imre műsze­résznél Bessenyey-tér 8. 2577-$ Tűzhely, jó lakatos munka eladó, Toldi utca 53. 2576-2 öskereszténv nyugalmazott utbietos, aki az adminisztráció minden ágában jártas í állást keres. Cim a kiadóban. 2462- 8ÉLYEGGYÜJTÖK FIGYELMÉBE1 Magyar bélyejfsorozottok, felockok, »afy választék jOBA-papírüilet, ÜK 140 n-öl házhely eladó Mák ntca 44. 2893-3 Egy jókarban lévő knt szivattyú csővel eladó. Mandcl Salamonnál Ujfehértó. 2608 Kérem azt a két hölgyet, aki hétfőn dél­ben a Kazár cukrászdából elvitte K. Mária Budapestre címzett és fényképeket tartal­mazó levelet, mely számára értéktelen, le­gyen szives visszavinni vagy pos ára adni, 2581 Rekamie fotel, jókarban lévő sezlon el­adó. Vay Ádám utca 7. udvatban, 2583 Két darab süldő eladó, Örökösföld 11. szakasz Oacsa-báz Tamáskovitsnál. 2586 Kossuth utca 29 szám alatt 1 drb. 1 éve« Bergsiri koca és csutkaszár eladó- 2537 — ELEGÁNS, finom tömblevél papit, szép színekben kapható JÓBA-papit* üzletben. Nagy Singer varrógép eladó. Megtekint" hető déli 1 óráig Károlyi-tér 17. 2589 ELADÓ GYÜMÖLCSÖS város belterületén, vincellér házzal NÁDUDVARI Ingatlanírod« Zrínyi Ilona-u. 4. — Telefon szám: 29—Ifi. 3 éves Jonathán fa csemetéjét mig a kész­let tart beszerezheti Glevitzky Ottó Piri«» Községháza. Eke, berena és mindenféle gazdasági feb szerelés eladó. Cim a kiadóban. 2590 Május 1-éig 50—60 drb. gulyabeli marhát tartásra vállai zaláai Szabó Miklós gazda­sága Csobaj, Telefon 3. Bőséges takarmá­nyozás, gondozás és kifogástalan férőhely biztosítva van. v2> 12-2 1 40 m. hosszú, 7 ni. széles téglaalapu épület lebontásra eladó. Nánássy gazdaság Nyirpazony. 2592-á — ZSEBIRÓNOK nagy választékban JÓBA-papírüzleiben. ______ B érbe adnám 15 holdas szőlőmet a sói- -* tói Roka-hegyen. Érdeklődni lehet a hely- szinEn. özv. vitéz Kajtor Pálnénál. 2593-2 \ Megbízásból olcsón eladó egy 2 plus* 1 1 rádió- Megtekinthető Kót&ji utca 60. 2596 Vadonat uj fekete női téli kabát eladó, .ói Cim Kótaji utca 51 s*. 2594-3 f. Egy szegény kifutó fiúnak elveszett • a Zrínyi Ilona utcán csütörtökön délben ’.OO pengője, kéri a becsületes, jó ezivü m>9g- -%e talslot adja le a kiadóba. A szerkesztésért teleiás Jóba Elek* ~ 1 A kiadásért felelősi A Szabolcsi Hifim lapkiadó betéti társaság, Kovács B, dk Társai laptól aj donosoK NYOMATOTT OROSJ KABOU* Z NYOMDAÜZEMÉBEN, MYHLE«. At \ HAZA, BERCSÄNYMJTOA 9 IIML TELEFON; 23-71.

Next

/
Oldalképek
Tartalom