Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-13 / 59. szám

$. oldal. Nyíotídék « oZabojlcsi HÍRLAP (Triaaon 24.) 1944 március 13. á francia dohánytermelés kiterjesztése Berlin. Az európai mezőgazda- sági termelés új járendezésével kap­csolatban most hírül adják bizonyos körök, hegy a francia gabona és olajtermelés emelkedésén kívül a dohánytermelés is emelkedett. A dohánnyal bevetett területek nagy­sága 1943-ban 17.200 hektár volt. 1944-ben 25.000 hektár. A dohány­termelés ezen növekedésével nem­csak a francia mezőgazdasági ter­melés emelkedett jelentősen, hanem az európai szállításokat is jelentő­sen megkönnyítették. Abból a cél­ból, hogy a francia földművesek kedvét növeljék, elhatározták, hogy jutalommal látják el a legjobb ter­melőket. Az eddigi tapasz'.alatok azt bizonyítják, hogy minden fárad­ságot megérdemel a dohányterme­lés, mivel kiadósnak és minőségileg nagyszerűnek bizonyult. Meghívd). A Nyíregyházi Cemeniáruipar Részvénytársaság folyó évi már­cius hó 23 án. csütörtökön dél­előtt fél 12 órakor a Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület tanács­termében évi rendes Közgyűlési tart, amelyre a t. részvényeseket ezennel meghívjuk. Nyíregyháza, 1944. március 9 AZ IGAZGATÓSÁG. Tárgysorozat: 1. Az igazgató-ág jelentése az 1943. üzletévről. 2. Az 1943 évi mérleg előter­jesztése és annak megallapitása 3. A felügyelő bizottság jelen­tése. 4 Határozathozatal az 1943, évi üzleteredmény tárgyában. 5 2 igazgatósági tag választása. 6 3 felügyelő-bizottsági tag vá­lasztása. Ltgtokeietesebb patkány irtószer és Svábirtó por kapható iánássy ciánosénál Kaaatstfe »tea 9 Telető® 29— Töltő­tollak G MQ'máykás) nemesfém hegével, csavarüónok, 4 színű írónők bő válas/té« b*n ___________ J ÓBA papirüzlet Nyíregyháza, Bethlen utca 1. Meghívó A Nyíregyházi Hegyközség elöl­járósága 1944. év március 19-én évi rendes közgyűlését tartja a Gazdaszövetség helyiségében dél­előtt fel 11 órakor. Tárgy: 1. Elnöki megnyí'ó és jelentés. 2- Pénztári jelentes és a zárszá­madás bemutatása, annak elfoga­dása esetén a felmentvény meg­adása. 3. Bírót jelentés a hegyőrök mű­ködéséről és félfogadásáról. 4. Esetleges indítványok, melye két a közgyűlés előtt 3 nappal az elnökséghez Írásban kell bejelen- teni, , Nyíregyháza, 1944. március 11­ELNÖKSÉG. A nyíregyházi kir. járásbíróság, irint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 21709/1943 szám. Árverési hirdetmény kivonat Stima Zoltán végrehajtatnak vitéz Kulcsár Sándor végrehajtást szenved > ellen indított végrehaj­tási ügyben a telekkönyvi hatóság a végrehaj’ató kérelme következ­tében az 1881 : LX- t- e. 144. 146 és 147. § a értelmében a végre­hajtási árverést 130 P tőkekövete lés ennek 1942- évi május hó 1 papjától járó 5 százalék kamata, 50 P edddig megállapított per és végrehaj ási és az árverési kérvé nyert ezúttal megállapított 26 P költség, továbbá a csatlak ozottnak kimondott Polák Hermann 150 P Fischer Hermann 93 P 16 fillér, Dr. Hock László 146 P 80 f. tő­kekövetelése és járulékai behaj­tása végett . , „ Nyirbogdány községben fekvő s a nürbogdányi 849 sz betétbe A. kereszt 1 sor z. 1516/21 hrsz. alatt felvett 3 hoM 403 n öl terű letü szántó ingatlanból végrehaj­tást szenvedő nevén álló B. 2. alatti V2 ed részre 1292 P kikiál­tási árban elrendelte. A telekkönvvi hatóság az árve­résnek Nyirbogdány községházá­nál megtartására 1944 évi április hó 19 napjának d. u 15 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX t. c. 150. § a alapján megállapítja. Árverési feltételek a követke­Az árverés alá kerülő ingatlan illetőséget ha az árverés megtar­tását a vé*>rehajtatók közül Polák Hermann kéri 8897 P. ha Fisch Hermann kéri 9095 P, _ha Sima Zoltán kéri 9323 P. ha Dr. Hock László kén 9511 P vételárnál ala- csonv^b áron eladni nem lehet 5610/:93i. M. E. SZ. rendelet 21 § a). Express turdéí t ©i 1,5 Síóig 2 pengő 50 fillér, mmd«n további síó 15 fillér. Apróhirdetései* X« »&Ó1J i v Már na? I p«m£6 28 frflér, vtimde* továktó 10 IHtér, ym&t* 13 fillér. ÁUáii k*r«sókn«k iliaéij 198 fillér, v*sára*p 1 poefó. nfefttfen te* váfeki s*ó Is fillér, vMámmp 18 üilée, SJtaa & kiadóba?., vaiamüsf Wrds lések í* iekfoioti bemondott tór**etéeefc beiktatásiért 38 ttUfc késelési kóltaéges aámHeafa.____________ BET ÖLTENDŐ ÁLLÁSOK jii, ————----­M egbízható, rendes Lejárónőt felveszek. Epreskert utca 4. 2522 Mindenes szobalányt jó bizonyítvánnyal azonnalra felveszek Jelentkezés Vármegve- házán a 11-es szobában, 2521-3 Egy erős kifutófia felvétetik Fejszés sü­töde Közép utca 41. 2365-3 Ujságkézbesitő fiút vagy leányt kisegítőnek felveszek. Jelentkezni d. u. 3 kor a kiadóban. 3x Bentlakó mindenes leányt keresek márc. 15-re. vagy ápr. 1-re. Erdő-sor 6- 2433 Borsótfrmelési szerződést minden mennyiség ben kötök és vetőmagot adok Kiss Gyula János Buza-íér 20 Eladnám vagy elcserélném a város szivében lévő 7 szoba és kür lön 2 szoba és mellékhelyiségekből álló nagy lelkű nri laké házamat értékkti őnbözet megtérité'e est léo btí- terüleien lévő kisebb lakóházzal. Megbizoltati: ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12 Megbízható mindenes azonnali belépésre is felvetetik Dr. Schőnné. Szent lstvan-ut 13 sz. 2491-3 Megbízható jobb mindenes leányt kere­sek könyvvel vagy jó bizonyítvánnyal Széc­henyi ntca 3. Bankfőnök- 2516-2 Kis család keres mindenes bejárónőt Bocskai utca 8. 2518 5 Egy jó munkás nri fodrász segédet azon­nal felvesz Király Dénes fodrász m. Kos- suth-tér. 2502 Délelőtti takarításért lakást és fizetést adok Fucbsoé Bencs László-tér 13. 2500-2 Kifutót 16 éven alulit könnyű munkára felvesz Takarékosság, Zrínyi 1. n. 3. 2497 Egy jómunkás fodrásznőt azonnali belé­pésre is felvesz Gultmann fodrász. 2501 Gyors- és gépírásban gyakorlott kieasz- szunyt keresek azonnali belépésre. Ajánla­tokat „Komoly munkaerő“ jelige alait a kiadóhivatal továbbit. 2504-3 Egy gyermekszerető, főzéshez értő min- denest keresek, és ugyanoda egy hetest. Malom utca ll. 2509-2 Irodai munkában jártas KISASSZONYT keresek azonnali belépésre. Ajánlatokat „Megbízható“ jeligére a kiadóhivatalba. 2503-3 KÜLÖNFÉLÉK Autó , motor- és kerékpár gumi­ját szakszerűen megjavítja R aPID gumijavitó-üzem Kossuth utca 7 szám. 2092-9 120 négyszögöl telek egy melléképülettel eladó. Szarvas ntca 108. 2483 Lakásért mosást vasalást ntca 15. vállalok. Virág 2487 Egy mély aligbasznáL. gyermekkocsi el­adó* Uj uica lö. 248» Egv mély fehér gyermekkocsi eladó. Damjanich utca 18. 2490 Eladó 1 darab egyfogatn uj Stráfkceek. Selyem ntca 55. 2493 Középkorú egyedülálló nő gazdasszonyi állást keres. Cim Bodnár Erzsébet Ér ntca 36, Nyíregyháza, 2494 — AMATŐR FÉNYKÉPALBUM, zsebfényképalbum finom börvászom iparmüvészi kötésekben kapható JÓBA papírüzletben. Hungária mozi szombati fél hatos elő­adásáról Zsöllye 4. sorból esernyőmet téve­désből elvitték, kérem a mozi pénztárába leadni. — Lakáscímét tudom, feljelentést meg fogom tenni- 2498-2 Használt sezlon, dívány ragót jó éren vá­sárolok. Értesítésre házboa is megyek. Hat­ház utca 12, 2596-3 Könnyű társzekeret megvételre keresek- Steiber Péter Rakamsz. 2499«2 INGATLANOK adásvételének közvetítésével fordulj«»» bizalommal MADUDVAK1 LAJOS ingatlanforgalmi irodájához •iyirefyhás*, Zrínyi üoma-ttte* & Tsloiosi 29—19, Üzemképes lOOO-es Hofiher cséplő ele­vátorral, 20-as Fordson 2ő§ ekével felsze­reléssel eladó. Cim Községháza Nyirpazony. v2266-2 Az érpataki határban a nagykállói határ­ral mesgyés 20 hold szántóföld tanyával örök áron eladó. Cim a kiadóban. 2385-5 Idősebb nő ajálkozik könnyebb délelőtti bejáró munkára. Címet a kiadóba. 2346-3 ÖRÖMHÍR a diakuknak, műkedve­lőknek, ezermeHereknpk ! R pülő^ép model ama',? érkezeit KOVÁCS PÁL „MONOPOL“ műszaki üzletébe. (B^ th len uica 10.> ____________2452 2 — ÓLMOT vesz nyomdaüzemünk, Bercsényi-utca 3. szám. Ibolya uica 31. S7ámu kétszer 300 őles telek, házzal együtt eladó. E te­kezni lehet Csipke uica 23 szám alatt. ___________________________2470 3 R uhaszekíény eladó ószőlő u. 99. Érdeklődni vssarnap egész nap, kfz nap reg el '0 ig ___________2349-3 K omenciós gazdasági cselédi. vsgy ura­dalmi kocsisi és gyümölc*f»ke»elői állást keresek bárhol erős ••»Iáddal. Érdeklődni Szarvat »tea 32. 2374-3 _ bélyeggyűjtők figyelmébe Magyar Mélyei sorolok, kioskok, nagy yíliiiíék JÓBA-papírfliseL fa Egv alig használt „Singer“ varrógép el­adó Holló ntca 27. 2506 Eladó olcsón hét hasas ü«ző március hé végén ellenek és egy húsz hónapos piros- tarka bika. Megtekinthető Széchenyi n. 20. v2507-4 Kis állomástól a Bethlen utcáig elvesz­tettem 6 fényképet. Becsületes megtalálót kérem, hogy jutalom ellenében adja a ki­ndóba. 2508 — ÓLMOT vesz nyomdaüzemünk, Bercsényi-utca 3. szám. Egy nagy konyha-asztal, egy nagy fes­tett állvány és egy ágy eladó. Debreceni utca 84. 2510 Négy középiskolát végzett ieány állást keres. Megkeresések „Komoly“ jeligére a kiadóba. 2136 Hivatalnok és más elfoglalt anyák gye­rekeinek felügyeletét vállalom egész vagy félnapra. Ugy-nott ebédkoszt kapható. Ér­deklődni levélben „Uriasszony“ jeligére a kiadóba. 2511-2 Hi—in mii ■mm int ~i A szerkesztésért felelős Jóba Eleli. ~~ A kiadásért felelős. A Szabolcsi Hlrtag lapkiadó betéti társasigt Kovács B. ée Társai laptól aj donosoE .ll. luwmriw miium*i»i»i)na»*-m n~~ ****ac"™°" NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉIBEN* NYIREOV- HAZA, BERCSÄNYI-UTCA 3 BZAM TELEFON: 38-77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom