Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-08 / 55. szám

Nyiiwtdék ö L ÄBOLCSI HÍRLAP (Trianon 24) 1944 március 8. A nyíregyházi kír. járásbíróságtól. Pk: 16049/1944-1 sz~ Szabol csvármegyeí Szarvas- marhatenyésztők Egyesületé nek okirat megsemmisítése iránti kérelme: Hirdetmény A bíróság Szabolcsvármegyei Szarvasmarhatenyésztők Egyesü­lete kérelmére az állítólag elve­szett következő okirat : A Nyír­egyházi Takarékpénztár Egyesület nyíregyházi bej cég által a Sza- bolcsvármegyei Szarvasmarhate­nyésztők Egyesülete nevére kiállí­tott 71905 folyószáimi, s 1944 ja­nuár 3. napján 11372 ar. pengő 25 fillér névértékű betétkönyv megsemmisítése iránt az eljárást az 19*1. I. t, c. 7t 0- § a értelmé­ben folyamatba teszi és hirdet­ményt bocsát ki. Ennélfogva fel­hívja az említett okirat birtokosát, hogy a hirdetménynek a Buda­pesti Közlönyben történt beiktatá­sát kővető naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mu­tassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyíl­vánítani. Nyíregyháza, 1944, évi február hó 14 napján. Dr. MALATINSZKY sk. kír. jbíró A kiadmány hiteléül: FARKAS kiadó. Így ír egyháza megyei város polgármes­teri hivatalától. a mezőgazdasági termelés rendjé­nek közérd«kü bbtositása végett I hatósági inté/kedéínek van helye. A hatósági in'ézkedés abban áll, hogy a gazdaságot bsrtokkezelőaek ad iák át. Nyíregyháza, 1944. február 26. Nyíregybázy Pál s. í. polgármester. Express hirdetései 13 szóig 2 pesgtf 50 fillér, mtadcft további szó 15 fillér. Boraóteirmeléii szerződést minden mennyiség­ben kötök és vetőmagest adok Kiss G?nls János Buza-íér 20. Legtökéletesebb patkány irtószer és Sfáblrtá por kapható láfiássy @iÉU0Mái Kos*«íh «tea 9, Teleioa 29—L 5 Sóstón I vagy a Sóstói utón beren­dezett, esetleg üres villát bérelnék MÁYÉR BÉLA, Országos Raktár­házak címén. Telefon 24—56. Apróhirdetése Mindenest, bejárót vagy gyermeklányt keresek azonnali belépésre vagy 15-re. Je­lentkezés a tűzoltó laktanyában. 2254-3 Vasalónőt állandó munkára felvesz Gutyán kelmefestő, Rákóczi ntea 12. 2280-2 Konvenciós és darabszámos kerékgyártó felvétetik. Yásáry Testvérek, Posta Hajdú- dorog- Kisszegegyháza. 2250-4 2 tagú család megbízható bejárónőt fel­vesz. Házban fűtés, vízvezeték. Bethlen utca 2- 111. 10. 2293 Tisztességes bennlakó mindenes lányt ke­resek, Szent István utca 20. v2260-2 Üzlet szerzőket és altisztet azonnali be­lépésre felvesz ,,Hazai Biztosító4* Vay Ádóm utca 5. 2307-4 KÜLÖNFÉLÉK BM—— ITTfii 8B Autó-, motor- és kerékpár gumi­ját szakszerűen megjavítja RAPID gumíjavitó-űzem Kossuth utca 7 szám. 2092-9 5—7 HP villanymotort 380 voltost ven­nék. Batta Elek, Nyíregyháza, Yay Adóm uica 2. 2027-7 Terméskövet keresek megvételre 100 —400 q-ig. Lehetőleg „Szerencsit“ Cím a kiadóban. 2126-6 ELFŐ GÁL ALHATÓ HÁZ 8 szobás, előszobás, adómentes, tégla­épület 36.000 pengőért eladó HAUBERGERNÉL. Telefon szám: 29—35. 2144-4 BÚTORT olcsót, jót elsőkézből ve­gyen. Háló, kombináltszesrény, i?óasz- asztal, asztal, szék, ruhaszekrény, konyhabútor, előszobafal, autikbuior olcsón HALÁSZ asztalosmesternél, üzlet Szent ktván ut 4. Üzem Kálvin tér 9. 2175 3 — ÓLMOT vesz nyomdaüzemütik, Beresényi-utca 3. szám. Eladó a város szivében 7 szobás úri lakóház nagy telekkel. ARATÓ MARXA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Szécheayi-út 1. (Nyírvíz, palota.) Telefon: 29—12. Üzemképer l000-es Hoffher cséplő ele­vátorral, 20-as Fordson 2-ős ekével felsze­reléssel eladó. Cim Községháza Nyirpazony. V2260-2 10 kát. hold gyümölcsös részes munkára azonnal kiadó. Tóth János Tokaj, 2230-4 Jólberendezett hölgyfodrász üzlet eladó. Cim a kiadóhivatalban. 2295-3 Tegnap az Apollóban a fél 6-os előadá­son tévedésből elvittek egy piros bársony sálat. Szíveskedjék a Törvényszéki kapusnál leadni. - 2298 Sürgősen eladó ezres Hoffher cséplő hozzávaló nyersolaj huzatós motorral. Vagy elcserélem Fordson traktorért. Szentmihályi ut 14. 2296 7 drb. hollandi páva kék pajzsos galamb­dúccal eladó, Kótaji utca 14- 2142-2 Wertheimcassa íróasztallal megbízásból eladó. Érdeklődni Brüll Simon festéküzle­tében. 2300 Mindenféle gazdasági felszerelés eladó. Cim a kiadóban. 2290 ELADÓ BEKÖLTÖZHETŐ ÚRI LAKÓHÁZ Négy szoba, hall, parkettesek, felsze­relt fürdőszoba és minden mellékhelyi­ség. Teljesen alápincézet, adómentes, szilárd épület, szépen parkírozott udvar, jó helyen. Vétel esetén májusban, esetleg előbb is elfoglalható. NÁDUDVARI LAJOS ingatlanforgalmi iredájajj Sytrofyhá»*-^ Zrínyi Rema-ntc* i. T*Í«foat 29—15. K: 5350-1944. Az 1944. évi mezőgazdasági munkák végzésének biztosítása. Hirdetmény Felhívom úgy a mezőgazdasági munkások, mint a munkaadók fi­gyelmét arra, hogy a mezőgazda- sági munkasserződések megköté­sére a Minisztérium rendeletében megszabott határidő folyó évi feb- ruár hó 15. napján leiárt. A ha táridő elmélasztása a munkásokra is, meg a munkaadókra is komoly hátrányokat von maga után. Az a munkás, aki a megszabott határidőig önként le nem szerződik elesik attól, hogy maga válassza meg, hol kíván a jövő munka­idényben dolgozni. Az ilyen mun­kást ugyanis honvédelmi munka- kötelezettként veszik igénybe és mint ilyent rendelik ki mezőgaz­dasági munka kötelező végzésére ott, ahol éppen arra szükség van. Az idén az ilyen kirendeléseknek a kormány a múlt évinél is foko­zottabb mértékben kíván érvényt szerezni. Azokat, akik a munka- kötelezettségüket és a munka fe­gyelmet súlyosabban sértik meg internálják és katonai vezetés alatt álló munkatáborokba utalják. A 100 kát. holdnál nagyobb mezőgazdasági földbirtokon gaz­dálkodó munkaadók, ha február hó 15. napjáig nem szerződtet ele gendő munkást köteles február 20. napjáig a városi gazdasági munkaközvetítő hivataltól a hiány zó munkaerők közvetítését, vagy esetleg kirendelését kérni. Ha ezt elmulasztja és a mulasztás követ­keztében a mezőgazdasági munka elvégzése hiányt szenved, a mező­gazdaság-fejlesztő törvény alapján« *S asóíg 1 vasárnap i M Mér, vtiedas további mé í® Miiét, vácin» 12 Oltár. ABáaí k«**zőka*k 19 »61$ 8® ffilér, vaaáraap i pssgc, niadae to­vább! ásó S fillér, vasárnap IS fiffiér, das a kiadóba^ Tataarffif jeligés. bird*- fásak ás tototoKfti baaaesdott Urtotéaol feefhtatáaá&t 3« taté« késelést hgtfMfaS uáfeftoafc. —i-_—:1■■ -vrrrtr ^z. KIADÓ KAKASOK. Bútorozott ezoba kiadó. Cim a kiadóban. 2311 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK gw a w■sir mm »irnm«»»——fcM—nv Április 1-i belépésre keretűik tiszta keresztény származású perfekt gyors- és gépirónőt. Cim a kiadóban. 2034 2 Irodai gyakorlattal rendelkező lehetőleg gépírni tudó férfi vagy női munkaerőt ke­resünk, Jelentkezni Oros község főjegyző­jénél. 2149-3 Ujságkézbesitő fiút vagy leányt kisegítőnek felveszek. Jelentkezni d. u. 3 kor a kiadóban. 3x GYÜMÖLCSÖSBE LÉTRÁT HALÁSZ ASZTALOS- MESTERNÉL VEHET. — ÜZLET: SZENT ISTVAN-ÚT 4. SZÁM. 2185-7 Keresek megt ételre jó karban lévő ho- mokfatót és stráfkoosit. Levélbeni megke­resések Budapest, Prohászka n, 10. Kelety. 2241-3 Motorkerékpár BMW 200 as kardán meg­hajtással, príma gumikkal, kitűnő állapotban eladó. Cim a kiadóhivatalban. 2244 6 Parcellán service és konyhabútor eladó. Érdeklődni Színház utca 29. 2269-2 Cigánd községben 5 hold I. oszt. földem csatorna mentén konyhakertésznek felesbe adnék. Bodnár József Cigánd. 2273-5 Föld ingyen kihordható. Szent István-ut 36. 2288 Csutka eladó- Érdeklődni Bojtos n. 35­2289 4 középiskolát végzett fin irodai vagy bármilyen munkát vállal. Cimet a kiadóba kérem. 2290 7 darab előrehaladottan vemhes üsző el­adó. Megtekinthető Dr, Zoltán György gazdaságában Apagy- 2259-2 Délntínonkint 2—3 órai elfoglaltságra Elveszett két Wertheim kapnknles. Meg­találó jutalom ellenében s kiadóba adja. 2300 Egy ház 60 n-öl jókarban lévő gyümöl­csössel sürgősen eladó. Felsőpázsit 40 Szám- Repülőtér mellett. Érdeklődni ugyanott. 2308-2 Szép mangalica süldő elutazás miatt el­adó. Morgó utea 11, 2305 — ÓLMOT vés* nyomdaüzemünk. Bercsényi-utca 3. szám. Egylovas uj kocsi eladó. Dóimét József Jánes-boker 16. 2306 Egy étkezde teljesen felszerelve, vagy külön a berendezés más vállalkozás miatt sürgősen eladó. Cim a kiadóban. 2303-4 Zongorát vagy pianinót bérelnék, esetleg gyakorlásra járnék. Jelentkezés délig. Kos­suth ntea 5 sz, Ügyvédi iroda. 2301 Sóstói nton egy vagy két szobás butoro- zott lakást konyha használattal bérbe ven­nék. Cim a kiadóban, 2302 Mindenkit« nyomtatván? I Ízléses kivitelben kés sí' Orosz Károly n yondafizente NYÍREGYHÁZA, Bercsényi-*. 3. A s*erk esetésért ielalfis Jóba Elek. — A kiadásért felelds. A Szabolcsi Htrtap lapkiadó beífti társasig, Kfirics B. A Társai laptólajHonosok. NYOMAT«TBK OROM KAROST NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA 9 SZAK TKUQfOK: 2A-77. Jó máskáé fodrászsegéd azonnal felvétetik. géprrást vállalok. Jelige „Jó mnnkaerő“. Ujlaky fodrász-terem Honvéd ntea. 2236-3 2292 Levélpapír. 1 ö 11 o t o 11. Fényképalbum. Emlékkönyv. Íróasztali készletek A Ve a papír- és irószerüzletben ■ HB

Next

/
Oldalképek
Tartalom