Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-01 / 74. szám

(Trianon 24.) 1944 április 1. 5Z abojlcsi 11. oU«L v I Nagyheli Evangélizáoió A nyíregyházi református egyház hívei számára április 2-től 9-ig, -rr virágvasárnaptól húsvétvasárnapig templomában nagynöti gyülekezeti evangélizációt rendez. Az evangéli- záció programm ja a következő: Virágvasárnap d. u. 6 órakor: „Ki volt Jézus azelőtt?" 7 órakor: „Ki­választás és elhívás . — Hé Jön reggel 7.45 órakor: áhítat; délután 6 órakor: „Jézus e világban ; 7 ó.: „Újjászületés és megtérés . Kedden reggel 7.45 órakor: áhítat; délután 6 órakor: „Jézus az embe­rek között"; 7 órakor: „Bűnbánat és új élet". — Szerdán reggel 7.45 órakor: áhítat; délután 6 órakor: „Jézus a történelemben"; 7 óra­kor: „Hit és engedelmtesség". — Csütörtökön reggel 7.45 órakor: áhítat; délután 6 órakor: „Jézus az emberek kezében"; 7 órakor: „Ke- resztség és Úrvacsora". — Nagy­pénteken délelőtt 10 órakor: „Jé­zus a kerezsten"; délután 6 órakor: „Jézus a halálban"; 7 órakor: „Kö­zösség és egyház* . — Nagyszomba­ton reggel 7.45 órakor: áhítat; dél­után 6 órakor: „Jézus az Atyában 7 órakor: „Örökélet és feltámadás". Húsvétvasárnap délelőtt 10 órai­kor: ,Jézus a feltámadásban"; utá­na urvacsoraosztás; délután 6-kor „Jé^us az egyházban"; utána zá­róösszejövetel. A reőőelí áhítato­kon Jézus Krisztusnak a kereszt­fán elhangzott szavairól fog szólni az igehirdetés. Az evangélízéció minden alkalmán Békefí Benő re- formálus lelkész hirdeti az Igét. NAPIREND Róm. bat. Vi ágvasárnap Gör. bat. Virágva árnap. Prot. Virágvasárnap. A nap bél 5 óra 23 perckor, nyugszib 18 óra 15 perc­kor. A hold bél 11 óra 18 percbor, nyug­szik 2 óra 40 perckor, MAGYAR NAPIREND: A zsidókérdésben a legtömöreb­ben vitéz Endre László nyilatkoza­ta világítja meg a magyar álláspon­tot, amelyről megjegyzi, hogv nem tekinthető a világpolitikai helyzet köveakezményének. Ez a nyilatko­zat pedig így szól: „Magyar ember számára csak az lehet irányadó minden cselekedetében, hogv a ma­gyarság érdekét szolgálja-e,, vagy • I sem GYÓGYSZERTÁRÁK: Szombat estig a következő gyógyszer- tárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Szopké, Török és Haissinger. Szombat estétől egész héten a kö­vetkező gyógyszertárak tartalak ügyeleti szolgálatot: Gonda (Nyírviz-p„ Széchenyi-út) Ger ge lyffy (S z ent I st ván-ú t) Városi gőz- és kádfürdő: nyitva. 8POKT Debreceni Dohánygyári S. E — Move-Szabolcs I. barátságos mér­kőzés; — Debreceni Tiszthelyeate- 'sek S. E.—Move-Szabolcs II. baj­noki mérkőzés a bujtosi sportpályán A Mové-Szabolcs vasárnap a sorsolás szerint szabad és így csak barátságos edző mérkőzést játszik a Debreceni Dohánygvár csapatá­val, mely d. u. 4 órakor kezdődik. Előtte 2 órai kezdettel a Debreceni Tiszthelyeatesek csapata mérkőzik a Move-Szabolcs II. ellen. A II. csapatának az őszi súlyos veresé­gért, melyet Debrecenben szenve­dett el, most alkalma nyílik, hogy visszavágjon. Express hirdetések Legtökéletesebb patkány irtószer és Svábirtó por kapható iánássy slánosftztói utca 9 Teleío* 29—3$ Figyelem! összecsukható gvermegvágy, há­romféleképen állítható gyermek­szék, járóka, játszó és tanuló asz­talok Az összes gyermekjátékok­ban állandóan nagy választék öxv. Sándorfíyné gyermekjáték é9 faáruk szaküzle« tében Nyíregyháza, Nvirvizpalota. (Széchenyi ui) Burgonyát, úgy vetőt, mint éckezéit waggon tételben vásárol nyíregyházi Oltványi Ödön cég, kijelölt országos burgonya nagykereskedő, a Burgonya Égve sütések tagia Távbeszélő : 32—53. Iroda: Víz utca 7 szám. Nyíregyháza m. várcw polgármestere. K: 8643/1944. Hirdetmény Értesítem az érdekelteket, hogv a m. kir. honvédelmi miniszter ur • 4 000/eln. 10—1944. számú ren debte értelmében a Károly csa­patkereszt elnyerésére irányuló kérelmek, a multbm kitűzött ha táridők lejártara való tekintet nél­kül újból beadhatok, akiknél a rendeletben megjelölt feltételek megvannak. Részletes felvilágosítás a Város­háza emelet 29. sz. szobában kapható. Nyíregyháza, 1944. év március hó 28. Nyíregyházy Pál a. polgármester. EBTE8ITE8. Bornagykereskedésemet Kálvin-tér 2. szám alatt megnyitó tam. Uradalmi fajborokat mérsékelt áron hozok forgalomba. Szives pártfogást kér bor nagy kereskedő. Telefonszám : . Borpince 31 39. Kiskorona Étterem 25 35 Járó Gábor Város központjában 1 vagy 2 szobából álló irodahelyiséget a7onnalra keresek. Dienes István vaskereskedés. Városháza épület. Komplett pftlinbafőző berendezés eladó. Cím a kiadóban Szőnyegek művészi javítását vállalom, hibásra házhoz megyek. Magály Julia Verecke utca 9. Légoltalmi célra vizeshordók, permetezéshez alkalmas hordók, fürészpor olcsón kapható Ferwágoer Idám hordóüzpmében, Délvidék-u. 4 Villanyteleppel szemben. Mnnbásnőbet magas keresetre felvesz a „UÁÉK" konzervgyár Nyíregyháza, Bethbn u(ca. Légoltalmi vizes dézsák kaphatók HUBER kádármester Holló utca Apróhirdetésed «.9 asóLj 1 pragó, vasárnap 1 pang« 28 bllér, ’«inda» további né 19 Hitéi, vaaár aap 12 iiUér, Álláat karmáknak 19 asóltf 19 fillér, vasárnap 1 p*n|őt salnánn to- rábbí ixó i UH ér, vasárnap 19 Stíléi. Cin a kiadóban, valamint jeligéé blráa- téaak ét tataion».* bamondott UHatéaab buktatásáért 39 tUlér kasatésl kftltságat •sárnttank. KIADÓ LAKÁSOK. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Délutánra bejárd nőt keresek Károlyi tér 19- 3186 Inteligen.ebb leány szeretne elhelyezkedni nagyúri családhoz házvezetőnőnek. Citn ­kiadóban. v2989 Bútorozott szoba kiadó. Nádor-utca 5 sz. 3187 3—4 szobás különálló lakást keresek azonnalra. Költözködést megtérítem. Köz­vetítőt díjazom. Cím Bujtos utca 22. ▼3045-2 Uj bérű 3 szoba előszobás, családi ház nagy kerttel költségeim megtérí'ése esetén keres azonnal kiadó. Cím a kiadóban. 3192 Fisztviselő házaspár bútorozott szobát azonnalra. Cim a kiadóba. 3263 Közel a Damjsnichoz különbejáratu bú­torozott szol a magános úriembernek azon­nal kiadó. Liliom-u. 72. 3269 Különbejáratu bútorozott szoba magános férfinek kiadó. Nádor-u. 44. 3276 Bútorozott szoba kiadó, ugyanott seTtés trágya eladó. Ujvidék-u- 13, 3281 Keresek bútorozod szobát fdrdős'O- ba használattal. Cimet kérem lead i a kiadóba. 3277 Ügyes kifutót vagy hetest 1-re vagv l5re felveszek C»aba Józsőf füszerkereskedő Szent István-u. 2- 3054-2 Perfekt gépirónőt időnkénti délelőtti órákban alkalmaznék. Ajánlásokat levelező­lapon kérek. Sarvay képviselő, Bocskai u. 9. 3035-3 4 polgárit végzett leány állást keres azonnalra is. Cim a kiadóban- v3065-2 Fiatal füszerkereskedő segéd teljes ellá­tással felvétetik. Cim a kiadóban. v3037-2 Tanulólányt felvesz Nagy nyomdája Ber­csényi-utca gör. kát. templom mellett udvar __________________ ' 3165 2 M egbizbató gazdasági ispánt keresek azon- nad belépésre. Szalay uradalom, Kenézlő Érdeklődői lehet Dr. Simonyi lstvén Nyí­regyháza Takarék paiota. I. cm. 4. alatt. 3175.2 Megbízható mindenesleányt esetleg bejáró felvétetik 1-re vagy 15-ére. Stern Honhy Miklós tér 3. sz. 3038 2. Több évi irodai gyakorlattal rendelkező tisztviselőnő ápr. p-re bármilyen irodában elhelyezkedne. Cim Szabolcsi cukrászda. Bethlen-u. 2. 3195 Ügyes konyha leáuvt azonnali belépésre felves a Szabolcsi Étkozde Bethlen-u 2. 3196-3 Mindenes szobalányt keresek ápr. 15-re keresztény uriházboz fő feltétel: tisztaság jó bizonyítvány Luther-ház B. II- em. 3* jelentkezés mindig délelőtt. 3264-3 Gabona forgalmi központ kirendeltsége Iskola-u. 1. azonnali belépésre keres tiszta keresztény származású gyora és gépirónőt 32082 Mindenes szakácsnőt vagy mindenest ke résünk Sóstóhegy hegyi betekincs vendég lőben megtudható- 3252 Házvezetőnőnek mennék Cim ban. kiadó­3279 Egy jó munkás borbély segéd felvétetik Szarvadiné. Korona-szálló. 3283 Keresek idősebb házaspárt vidékre ke­rülőnek vagy tagsásnak és egy konvenciós kocsist Miskolczy István Búza tér 21. _________________________________________3274 Kereskedésben jártas keresztény ügy­nök maga< jutalékkal azonnal felvéte­tik komoly üzlet Cím a kiadóban. _______________________________3253 H osszabb bizonyítvánnyal rendel­kező fóznitudi tisztességes bent'akó vagy bejáró m>nd rest I-ére vagy 15 éré keresek Csabádé Madách-u. 6. sz. _______________________________3 63 K ét nagyobb fiút hetesnek felvesz a Gyureskó étterem. 3 -10-3 Perfekt szobalány azonnali belépés­sel keresek Sarvay Eiekné Jelentk-zni: Károlyi lér 10. sz. alait._______3213-4 Ü gyvédi i odai teendőkben jártas gyors és gépirónőt keretek. D . Szabó Zoltán Tűzoltó utca 17. 3213 4 KÜLÖNFÉLÉK Egy 6 lámpás varázsszemes szupper rádii eladó. Holló-utca 14. sz. 3160 Háromszobás lakásomat elcserélném 2 szobásért a vasúthoz közel. Cim a kiadóban 3062 Bútorozott szoba magánosnak kiadó. Cim a kiadóban 3l79 Egy vadonatúj varrógép egy női kerékpár jó állapotban eladó. Kisteleki-u. 60. ________________________________________3174 F ordson traktor 900 cséplőgéppel, ele­vátorral és 2-es ekével eladó. Bállá Jáno»n6 Nyirpazony- 3167 Egy felsőkutgyürő, kihúzható konyhaágy vasmosdó, férfi ruhák, 44-es férfi félcipők, nagyszemü nemes köszméte s riaizke bök rok és oltványok eladók. Eszék-u. 3 D m- janich Laktanya mellett. 3l80 Kert utca 29 azá nu ház eladó. Megtekinthető vasárnap délután 2 óráid 94$

Next

/
Oldalképek
Tartalom