Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-24 / 68. szám

12. oldal. jthmmÉii __ SZABOLCSI KIRIAP (Trianon 241 1944 márcitt 24. Eladó: 60 és 20 holdas tanyás bírtok, 320 holdas bariéi, 150-60 20 hol das tis?ta búzatermő földek, 2 és szobás ui összkomfortos beköltöz hetö ház. Kisebb nagyobb házak a város kedveit hel eio. Házhe­lyek. Villa-telek a Sóstói utón. Megbízott Molnár Sándor togaüKíi iTotí'5 Bethlen u„ 4. Ve'efon 24-36 ZONGORA Stingl Pikoló Mignon eladó, KVANDUK hangszerüket Bethlen-u 3 2 k«t. bo'd I. o. föld eladó Tiszseszlári- nt mellett- Felvilágosítást ad Béres Gvörjv Keskeny utca 3. 2830-2 Szépkviíelöen, jutányos árban ké­szítek gyapjú és ango a fonalból réti kü!t, Baby garnitúrát, tipegőt, kesztyűt, sálat, bolerot, lemberzseket valamint angora fonalból bundát, gátiért. kéze­lőt, zsebet, „perzsa“-szörmeszerü fel dolgozással. Reich Gyuláné Egyház utca 18. sz. Négy középiskolát végzett gépírásban jár­tas fiatalember állást keres. Cím a kiadó­ban. >2835-2 LÉTRÁT, k> nyhaasztalt hokedlit, rro-óteknőt, gyun lábiát, vizeilócat, gyermekszé- ket olcsón HALÁSZ asztalcsmrs'ernü, Üzlet Szt litván ut 4. 27 6-6 Egy férfi Csoda ballon kerékpár, 2 drb. 6 méteres álivanyiétra, 1 nagy snabóaaztal, 2 drb. 80 literig üst és egy pár c-izma eladó. Kótaji nt 10. 2781-2 Egy jó állapotban lévő egylovas stráf- kocsi, két jó tebers2ábitó taliga és egv ló- szerszám eladó. Közép utca 27. 2790 4 Egyemeletes és földszintes ház hetedrésze eladó. Énekelni 11 —1 óra között. Bene« L.-tér 7. ajtó 3. v2805-3 10 mázsa oltott mész eladó Kótaji-nt 10 2808-2 Egy 900-as Hoffher vasaljazatn cséplő- * szekrény es egy 12 H. P. Holfher benzin­motor, valamint elevátor a hozzávaló fel­szereléssel eladó. Esetleg cserélem traktoros garnitúrával. Dajka Gábor Baj, Fekete- halom-tanva. 28166 Egy vásárlási könyvet találtak a Bethlen ntcáo 90— pengővel. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban. 2500-3 Dughagyma eiadó ! Mázsa tételben Hauberger gazdaság N.pkor Telefon 29—35' 2849 2 BÚTORT olcsót, jót e'böl-é?bol ve hét. Hab s*oba 7 da abbéi 2,H)0 P, i oaízial I emeryfábt 1 425 P, kon>ha­bkor, kombii álts7e» rény, S2ék, asztal, elő-zobafai, gyereké, y, bomot, smizet- tek olcsón HALÁSZ asztaiosmes'eméi, Cz'»t bzent István ut 4. Üzem Ka vin tér 9. __________________ 2717 6 J ékarban levő egylovas használt szekér, eke, talifiá val. egv kettős vasborona, két d'b. modem nj vándor méh kaptár eladok, vit. Czérna Sái dor Hadikfalva. 2843-2 Zongorát v. pianinót bérelnék, Cim Le­hel mca 3. 2844-3 Dadaaágot vállalok. Cim a kiadóban. ___ 2846-2 E ladó 1 szoba kondás ház ugyanott 1 Sinner varrógép és egyéb ingóság, k. Érdek­lődői lehet Felsőpázsit 266 szám »lut. Friedmano-telep. 2847-2 Eladó íöid 45 bőidig homokos sikterületü gyümöl- osösnek alkalmas holdanként 2.200 B ért parcellázva is eladó, HAU BERG ER-ÍROD A Benes László-tér 1. — Telefon: 29—35. Egv keményfa ágy garantáltan tiszta ri­adó. Óazőlő u ca 15. 28252 ELADÓ város közpo tjáoan kétemeletes rrndern bérház. j Villanegyedében 3 szobás és 1 szobás beköltözhető összkomf rto$ uriház, 30. 28, 20, 10, 5 mag ar hold föld, több kisebb nagyobb ház és te.es, Megbízott FARKAS SÁNDORNÉ ingatlanforgalmi és általános kereckedeimí ügvi.ökbttgi irodájs, Bocskai u!C3 3. Telefon 26—93 Blúzok, férfi ingek, sötétkék női tavaszi kabát, varrógép eladók. Kalocaay, Jókay utca 2. udvarban) 2857-2 Egv ki« Singer varró-gép eladó. Tiszt­viselőtelep Bencs-ház Lászlóffy. 2886-2 Saját termésű bor literenkénti kimé rése Luther utca 7. 2887-14 Trágya van eladó. Vay Ádám utca 67. ________________________________ __ __8289-2 ALKAMi VÉTELEK Eebédlők, hálók, kombirálí szobák, garnitúrák, 3 aj ós székién}ek, vitrin, komi d s.ek yter, perzsa szőnyegek, dísztárgyak, festmények, porcellánok, stb olcsó árak. Erdélyi János mükeíesfeedő Vay Acau. utca 5. Telefon 27 88. Fried Kálmán névre szóló gazdakönyv becsületes megtalálója illő jutalomban ré­szesül. Vörösmsrthy n. 8 alatt. 2855-2 BEKÖLTÖZHETŐ ÚRI HÁZ kedvelt helyen 4 szobás, felszerelt fürdő­szobás, más ziv tégla épület, pince, garage, termő gyümö'csössel stb. 120 000-ért sürgősen eladó. HA UBERGER-IRODA Benes László-tér 1. — Telefon: 29—35, Elveszett egy fekete szőrű dax'i t cakó ku'V« 1 or>ás névre hallgat, becsülete» meg- találó kellő jutalomban részesül. S'ar»«» utca 45. 2854-2 tat liiyM Kseü íotoalbQB Nagy választék, olcsó árai mm r m Jóba Spanyolfalat vennék- Közép utoa 15. 2866 Gépész többéves gyakorlattal perfekt szakember azonnali belépésre bármilyen üzembe, gvárha, malomba, gazdaságba állást keres. Vizsgái vannak alacsony és magas­nyomású kompand koodenzátoros stabil gőzgépekről lokomobil és cséplőgépekről. Cím lványi István Nyíregyháza Géza n 32, 2891-3 — BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE*, fetagyar kélyegsoroMtok, fekte kok, &a£y váUnilék JÓBA-p*plrfl*lel, 6a E adó Fordson traktor, 1000-es Hoffher elevátor, kettős eke és összes felszereléssel, házi javítással üzemképes. Balta Jánosné Nyirpazony. 2898 Megbízható, tiszta, jó állapotban lévő mély gyermekkocsit veszek. Cimet kérem beadni Karóczi fodrász üzletébe bossnth-tér 2894 Fekete szűr majdnem nj állapotban el­adó. Bi-ncs-ház 2. 1 isíiviselőtelep. 3000 Egy teljesen nj sezlon eladó. Vég n. 7. 2896 Gvümölcs és konyha kertésznek alkalmas egylovas stráfkoc i eladó. Szűcs Sólyom ntca 12. Érdeklődői délután. 2899 VESZEK. Bútorokat, perzsa és régi szőnyeget, zongorát, pia ni ót, festn éryeket, p<> • col ián ok at és mindenféle régiségeket meghívásra vidtkre is elmegyek. ERDÉLYI JANOS bizományi lerakat, Vaj Ádám utca 5, Telefon 27-88 Fgy jó karban lévő b-sznált férfi kerék­pár eladó. Zöldfa utca 9|b. 2916 papírüzletbe* KONCZERT ZONGORA Rekamie fotelok, hálószoba, ebédlő, ruha- szekrények, fehérágy matrac sodrony, ebédlőasztal 6 székkel, 2 5x3‘50 torontáli, antik bútorok, festmé­nyek, porcellánok, falhnkör aranyozott KRÄMER JEVO bizományi lerakata. Zrínyi llona-n. 9. Harci kanári madarak eladók. Sélvem níca 19. 2917 150 n-öl háztelek eladó Mák n. 14. Ér­deklődni 18 szám alatt. 2918 140 n-ölee házhely eladó. Mák útra 44. Há-hor. hozva rabamosást vállatok. Zöldfa utca 9 B. 2915 t^yirboedányban hnsz hold föld eladó. Cim a ki .dóban. k28692 Permetezőgép, vörösrézből, teljesen mo­dern typus eladó. Cim a kiadóban. 2902 Központban rendes bútorozott szobát ke­resek elsejére. Cim a kiadóhivatalban. 2905-3 Eladó teljesen jó karban levő féderes taliga és nyolc méteres tengerikas. Érdek­lődni Szarvas ntca 68. 290/ ELADÓ ÚRI HÁZAK 2, 3 4 szobások, teljes komforttal, adó­mentes, masszív téglából épülve sürgősen eladok HAUBERGERNÉL. Bencs László-tér 1. Telt ion 29—35. 7089-7 Fűszert, csemegét, italárut, koüzerveket, orosz halat nagy választékban előzéktny kiszolgálás mel élt vásárolhat BATTA ELEK cégnél Nyíregyháza, V*y Ádám u'ca 2. Teleion : 20—78. A_Liá!,lgl_gj^jfjBfca Kcísssitfa utca 70 és 72 sjs„. 4 szoba, hall, fürdőszoba és köl&fc 3 szoba és mellékhelyiségekből áil& 320 négyszögöl telken fekvő im lakóba® jutányos áron eladó. Kizárólagos megbízott: ARATÓ MARIA ingatíanforgaimí irodái» Nyíregyháza. Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—11 3 dro. süldő eladó. Róka utca 6 sz. 2913 Elvesztettem 1 drb, fél jobbkezes herkentyűmet, mig a B ihlen utcáé keresztül me tem az Egyház u 12 számig A becsületes megtaláló kelő jutalomban részesül. Cim Egyház utca i2 _________29l3 Egy bükfa háló, egy ebéd őaszta! 4 szék, egz p űs karos divánv, 5Cxl*5 üvetajtó, 9 x'2i dup’a konyha ablak, 72x112 s-zibaabak dupla, sürgőben elad > Fecske u ca 32._____ 2943 S^ erszámfának alkalmas akácfa el­adó Megtekinthető Kert utca 39, __ D rnpp női szövetruha, használt 36- 05 női cpők eladók Ér utca 17, 29'3 Alig használt Singer varrógép tégla, kávépörkö ő eladó Turul utca 11. F 2933a Jó állapotban levő gyapjn férfi öltönyök, zakók, nsdrájiok, férfi- női cipők eladók. Holc^er Róka utca 23 6Z. 2908 Teljese i nj tangóbsrménika megbízásból eladó. Ferenczy*fényképész Kossuth ntc» 2. 2910 Nagy Singer varrógép elsdó. Meg*el<int­hető 11-ig d u. 4-től. Károlyi-tér l7. 2939 Eladó egy jókarbsn lévő motorkerékpár, egy drb. tricikli és egy kerékpár. Bocskay utca 6. 2872 Elveszett Vay Ádám utcán félpár fekete bőrkesztyű. Becsületes meg'aláló Vay Áduu utca 10 szám udvari lakásába adja. jot»lom ellenében. 2940 1 drb. nj nagvteljesitményü, varázsszemea rádió eladó Holló utoa 14. *936 Nyirbátor mellett 64 m. hold negyedrész­ben búzatermő holdanként 3 500 P. Va­sú mellett 87 m. hold mindmuermő hol­danként 5.000 — P. Több családi ház, szőlő és gvümölcsö-nek való eladó. Meg­bízott ifj Glevitzky Béla ingatlanforgalmi irodája, Nyirbátor. Gróf Apponyi-tér 29 sz. 2445 Egy nj konyhabútor eladó. Árok Alig használt fekete férfi öltöny eladó. Megtekirtbető Pazonyi-tér 13, 2031-2 ALKALMI HÁZVÉTEL Adómentes, kettő utcai szoba, felszerelt fürdőszoba ango! W. C.-vel és mindén mellékhelyiség. Vétel esetén májusban elfoglalható. Sürgősen eladó. nádudvari lajos ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi Hona utca 4 Telefon: 29—15. jó ka hm levő gverek spot'koc-lt megvételre keresek Bocskaiu 5. 2920 Hat drb választáji malac tiadó Pe­tőfi u ca 24.____________________29 ?4 7 lámpás egészen uj nagy super O ion rádió sürgősen eladó. Holló u- 6 sz._______________29Z2 K uthenger kernel és lánccal, egy ku*g\ü ü, egy betonválvu, 2 léz ágy- st drony, magas és alacsony tft zsö nagyszeni ü nemes köszméte és ribiéke bök ok, Frfiruhák, 44 es c'pők eladók Eszfk utca 3. Damjanich laktanya melit tt,________________ 2923 Sóstr hegyen egv hold f^'d kiadó, ugyanott váKo föld eladó. Éidekődni Ó >?ő ő utca 34 alatt._________2924 G épész több év! gyakorlattal állást kér s, vagy gépjavíiást vállal. Cím a kiadóban.________ 2925 H asznál’ de jó áíapotban levő nfí és férfi kerékpár tlado. Bocskai u ca 37 szám __________ 2920 E gy uj modern kom haberende'és és egy alig használt konyhaberendezés e adó Kojsuth utca 52,_________2927 _ E adó 2 darab has nált kérném fa ruhaszekreny Kó aji ut 38______2930 Férjh ez menne 28 éves fiatal özvegy­asszony 10 hold főddel, nyugdjas féífinez, Vfgy jobb iparo hoz. L h;í elvált vagy özvtgy. Citu a kiadobar». 2929 Kitűnő állapo ben levő tang barmoi ik« azonnal eladó. Vay Ádám nice 34. 293n A »«erkesxtésirt feleló» Jóba Klek, — A kiaditért feleld*. A Szabolcsi HM»» lapkiadó betéti társasig. Korád B, 4» Társai tsptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY WYOMOAÜZRMRBKN, JJVIKBOY* HAZA. BKRCSttNYl-UTCA S SZA16 TKUtVONc 2%—Tk

Next

/
Oldalképek
Tartalom