Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-01 / 49. szám

LS»Í J Rendfokozat: Tábori posta: m 10 fillér \(h, tl t 1 * í Nyíregyháza. 1944. március 1 , >. , íianon 24.) xií. évfolyam 49 (3256.) szám. Cl Q JÍYÍRYIDÉK Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-u. 1, Postaíakaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 20-77 POLITIKÁI KáPILáP ■bbbbhhhbbbhh^e Előfizetés: 1 hónapra 4.10, negyedévre 12.40 P A szovjet rádió kózólte a finnekkel való fegyverszünet feltételeit A török sajté az Anglia és Törökország között mutatkozó ellentétről ír - A keleti harctéren sikerrel folyik az elhárító harc A FINN ORSZÁGGYŰLÉS tegnap rendkívüli ülésre jött össze. Az ülésről hivatalos jelentést adtak ki. A jelentés szerint Linkomies miniszterel­nök kedden délelőtt részletesen tájékoz­tatta az országgyűlés tagjait a helyzet­ről, majd az ülést felfüggesztették és délután második ülésre jöttek össze. A délutáni egyórás vita során az ország- gyűlés valamennyi pártja bizalmáról bizfosítitfa a miniszterelnököt és a kor­mány valamennyi tagját, s egyben jó­váhagyta a kormány intézkedéseit. * A SZOVJET FELTÉTELEI Stockholmból jelentik. A moszkvai rádió tegnap esti adásában a finn- szovjet viszony alakulásával foglalko­zott, Bevezetőben megállapította, hogy mindazok a külföldi sajtóban elterjedt hírek, amelyek arról tudnak, hogy Finn­ország és Szovjet-Oroszország között már tárgyalások vannak folyamatban, _ n em felelnek meg a valóságnak. Elíen- ben elismeri azt, hogy Paasikivi Stocknolmban felkereste Kolonfay asz- szonyt s kijelentette előtte, hogy ab­“ “ eSetben, ha a szovjet közölné feltételeit, amelyek mellett az ellensé- geskedesek megszűnhetnének a két or­szág kozott, Finnország kész volna a tárgyalásra. Kolontay asszony erre a szovjet kormány megbízásából átnyuj- otta a fegyverszüneti feltételeit ame yek a következő pontokban foglalha­tok össze: s Németország ési Finnország között megszüntetik a kapcsolatokat. A né me[ csapatokat Finnország lefegyvere-' zi és internálja. Abban az esetben, ha Finnországnak erre nem lenne elegendő orcje, a szovjet kész ebben segítséget nyújtani Finnországnak. — Az 1940. évi finn—szovjetorosz ha­tárokat helyreállítják A Finnországban levő szövetséges hadifoglyokat és polgári személyeket azonnal hazaengedik. A finn heds-erégnék részleges vagy esetleg teljes demobilizálásását a Moszkvában megtartandó értekezleten állapítják meg. A háború következtében keletke­zett károkat Finnország helyreállítja. Erre vonatkozóan Moszkvában törté­nik döntés. 7 Petsamo kikötőjének a szovjet ré­szére való átengedése is a moszkvai ér­tekezlet tárgya lesz. Ha a finn kormány ezeket a feltéte­teket tárgyalási alapul elfogadja, - a moszkvai kormány mindenkor készen áll arra, hogy a finn küldöttség tagjait Moszkvában fogadja. Minden más, a külföldi sajtóban meg­jelent hír, amely arról számol be, hogy I Moszkva feltétel nélküli fegyverszüne­tet követel Finnországtól, vagy mintha egyes városokat meg akarna szállni, — | lágből kapott valótlanság és semmi I alapja sincs, —• jelenti ki az URRS tájékoztató hivatala. (MTI.) * • A TÖRÖK LAPOK az angol—török viszony alakulásával foglalkoznak s méltatlankodva írnak ar­ról, hogy az angol sajtó tovább foly­tatja támadásait Törökország ellen. A legélesebben az angol-barát Yalman fog­lal állást az angol követelésekkel szem­ben. A lap többek között azt írja, hegy veh idő, amikor Törökország nagy szolgálatot tett Angliának azzal, hogy nem avatkozott bele a háborúba. Cso­dálatosnak tartja, hogy Churchill ezt a tényt egyszer elismeri, másszor pedig nem ismeri el. Ugylátszik, hogy Anglia most azért szeretné Török­országot beugratni a háborúba, bogy míg csapatai Olaszországban van­nak elfoglalva, a török nép vérez- , ,zen Angliáért. Ha Törökország belépne a háborúba Anglia oldalán, embereinek százezreit kellene feláldozni s városai dőlnének -ómba. Ugylátszik, Anglia számára ez nem fontos, csupán az, hogy mennyi angol ember életét tudja ezáltal megkí­mélni. Egy másik török lap reámutat arra, hogy amikor a német hadsereg Edimá- ba érkezett, Hitler ünnepélyesen bizto­sította Törökországot arról, hogy Tö­rökország semlegességét tiszteletben fogja tartani s ezt az ígéretét meg is tartotta. Hasonlóképpen Bulgária is hangsúlyozza, hogy Törökországgal jó szomszédi viszonyban akar élni. (MTI) A KELETI HARCTÉR harcairól Berlin a következőket jelenti; Az oroszok hétfőn megindították vart nagy támadásukat. Neveljél észak­nyugatra. támadást intéztek a mélyen tagolt német állásrendszer ellen. Táma­dásuk fennakadt a német elhárításban Bobrujszktol délnyugatra is heves har­cok kezdődtek. Vifebszktől délkeletre véresen cm- t°tt össze a szovjet támadása. . A pleskov-tónál intézett támadásaikat is visszavetették a németek. A keleti arcvonal déli szakaszán a har?í aSíIyP°ntJa t0vábbra i9 Krivoj- rogtol delre van. Keresnél is újabb támadásba lendül­tek a szovjet csapatok. rellénél csaaptaink visszaverték az el­lenség előretörés! kísérleteit. Az olasz harctéren az időjárási vi­szonyok megjavultak. Wilson tábornok főhadiszállásának jelentése szerint né­met részről a hadműveletek újabb meg­indítása várható. A németek támadó jellegű csapatmozdulatokat hajtottak végre s a német nehéz tüzérség szaka­datlanul lövi már második napja az an­golszász állásokat. (MTI.) * A LÉGIHÁBORU eseményeivel kapcsolatosan Sinclair an­gol légügyi miniszter az alsóház keddi ülésén ntgyon érdekes kijelentéseket tett. Többek között kijelentette, hogy annakidején felhívta a közönség figyel­mét az újbóli bombázások lehetőségei­re. Az úgynevezett ellentámadásokkal nehéz szembeszállni, — mondotta a mi­niszter. Biztosította a Házat, hogy a légvédelem egyre jobban tökéletesedik Angliában. A továbbiak során a mi­niszter a következőket mondotta: Ne higyjük, hogy az a légierő, amelyet az ellenség országunk fölé kül­dött, a legnagyobb kötelék, amit küld­het. Az /'ellenség visszaütő képessége messze van attól, hogy lekicsinyeljük. Számítottunk a támadásra és bármilyen formát öltsön, vagy bármilyen heves­ségű legyen, szembeszállunk vele. A miniszter kijelentette, hogy a Nagybritanniából végrehajtott bembatá- madások során az elmúlt évben több, mint 2500 gép nem tért vissza. Ha átla­gosan minden gépre 7 embert számí­tunk, ez csaknem 18.000 ember, ifjúsá­gunk szine-java elvesztését jelenti, akik vagy meghaltak, vagy fogságba estek. Sinclair végül kijelentette, hogy Né­metország most a lég:háborúban nagy­számú légvédelmi ágyút és fényszórót alkalmaz, amit még eddig egy hatalom sem alkalmazott és a német vadászrepü­lők száma nagyobb, mint amennyit az angolok vetettek harcba az ellenség el­len a Nagybritanniáért vívott csatá­ban. (MTI.) AZ OLASZ HARCTÉREN a nettunoi hídfőnél hétfőn megéléuküL tek a harcok. Castell Forténál fa Te, A LÉGI HARC ismét megélénkült. Berlini jelentés sze­rint tegnap angolszász bombázók táma­dást intéztek német terület ellen. Külö­nösen Braunschweigban keletkeznek ká­rok. — A brit hírszolgálat jelentése sze­rint nemet gépek támadást intéztek Ke- let-Angl.a több helysége ellen. London­ban légiriadó volt. A szirénák meg­szólalása után röviddel a tüzérség meg­nyitotta az elhárító tüzet. (MTI) * SVINHUFWUD volt film köztársasági elnök tegnap este elhunyt A halálesetet Linkomies mi. mszterelnök «te 1» tok«. jeleílM„ be a rádióban s méltatta a volt elnök érdemeit, amelyet a nemzetvédelmi szervezet kiépítése körül szerzett. * A SVÉD KORMÁNY j mint ismeretes, Moszkvában jegyzékei j nyújtott át s tiltakozott Stockholmnak | szovjet gépek által történt bombázása j miatt. A moszkvai kórmány a tiltakozó jegyzéket visszautasította azzal az indo­kolással, hogy a kérdéses időben egy szovjet gép sem tartózkodott a svéd légiíérben. A svéd hadügyminiszter a légitérbe berepülő idegen repülőgépekkel szem­ben szigorúbb intézkedéseket léptetett életbe. A jövőben csak teljesen kivilá­gított- ^repülőgépek repülhetnek be a svéd légitérbe. Ha a gépeket nem vi­lágítják ki, a légvédelmi tüzérség nyom­ban megnyitja a tüzet. A legutóbbi tá­madás alkalmával is az tévesztette meg a légvédelmi tüzérséget, hogy a berepü­lő gépek vészjeleket adtak le. Jövőben a vészjeleket nem veszik figyelembe. • A TENGEREN folyó harcokkal kapcsolatosan a brit hírszolgálat hivatalos jelentést közöl arról, hogy egy brit cirkáló elveszejt. Ugyancsak beismerik azt, hogyy a Vö- rös-tengeren egy japán tengeralattjáró elsüllyesztett egj>- brit kereskedelmi hajót. * A SZOVJET VESZTESÉGEIRŐL közöl tudóstást a News Week című newyorki folyóirat. — A lap szerint Moszkvában 15 millió halottra becsülik a szovjet eddigi háborús veszteségeit James Leming amerikai uságíró, aki most érkezett Leningrádba, azt távira- tozta lapjának, a város hárommilliós lakosságából ma már csak 750.000-en élnek. Minden ötödik ház kiégert és egyetlen ép ház sincs Leningrádban. * RAMIREZ volt argentin elnök, mint a Buenos Ayresből érkező hírek közük, elmene­kült tartózkodási helyéről és felhívási szándékozik kibocsátani az ország la­kosságához. A hír közli még, hogy a titkos rendőrség ellenőrzi a külföld* kövességeket, nehogy Ramirez ezek va­lamelyikén menedéket találjon. * MINISZ TER TA NA CS A kormány tagjai tegnap délután 5 órakor Kállay Miklós miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsod tartottak. A minisztertanács időszerű kormány­zati kérdésekkel foglalkozott s a késő- esti órákban ért véget. (MTI.) ElsStétlIés 20 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalom