Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-02-19 / 40. szám

^Trianon 24.) 1944 február 19. il. <MaL ^/firnt¥i»fe* „ SIAbolcs 3 hiRIAP Figyelem! Gyűrött, kopott, festett nyakkendőit tökéletesre javítom. „RIPP&“ Bocskain. 26 IPOKT UNGVÁRI RUSSJ—MOVESZA- BOLCS MÉRKŐZÉS A BUJTOSI PÁLYÁN. Parrag és Burghardt az ungvári Russj ellen mutatkozik be vasárnap a nyír­egyházi sportközönségnek. Ezen a mér­kőzésen ölti magára a két játékos a MOVE-Szabolcs felszerelését és pályá. ra lépnek, hogy sikerre vigyék a Move szineit. Mint már megírtuk, a mérkőzés há romnegyed 3 órakor kezdődik, amel iránt oly nagy érdeklődés nyilvánu aneg, hogy a mérkőzés feltétlen meg tartása érdekében, a vezetőség gondos kodott a pályán levő hó letakaríttatásá ról. ^ A csütörtöki edzés után Palotás edz, úgy döntött, hogy a mérkőzés alatt né hány játékost — ha a szükség úgy ki vánja — cserélni fog. Egyébként következő összeállításban lép pályára MOVE: Babies, File, Gál, Lovász Demeter Matyi, Szi’ágyi II., Burghard Parag, Mester I., B0gár. Kozma ezidőszerint még nem állha rendelkezésre, s így addig a ]ejátszásr keruio barátságos mérkőzéseket Babic védi a MOVE kapuját. A mérkőzést kedvezőtlen idő esetén i megtartják. Konyhabuto 7 drb.-ból álló teljes berende: elsőrendű kivitelbe nagy választékban, jutányos ár kapható Naményi _ asztalosüzemben. Szent István út 56. szám 2008—1943 végrb sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA. A nyíregyházi kír. járásbíró­ságnak 2633—1943 3 sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Kocs s Mihály ja­vára 875 P tőke s járulékai ere­jéig 1944 évi január hó 19 nap­ján végrehajtás utján lefoglalt 3450 P re beotült ingóságok, u. m sertések stb. a nviregyhízi kir járásbíróságnak Pk. 15451/1944 szám alatt kelt árverést rendelő végzésé következtében Uifehértó községben adós lakásán 1944. évi február hó 23 napján d. u. 4 és fél órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1943. február 5. GYÜMÖLCSFA CSEMETÉK. Vi­lághírű budavidéki őszibarack-oltvá­nyok és minden másfajta gyümölcsfa­csemeték kaphatók Ricsováry László kertgazdaságában, Budapes, III., Vö­röskereszt-utca 21. szám. 1369-3 varrólány és szakképzett fűső varrónő felvétetik KATONA kesztyűsnél Modern és antik garnitúrák, rekamierek, fotelek, se? Ionok készítését vállalom heh ben és vidéken. Kész munka raktáron VASKÓ kárpitos Vay Ádám utca 7. KIADÓ LAKÁSOK. Kis udvari szobát adok takarításért 1—2 személy részére. Bencs László- tér 13 szám. 1537 Két szoba fürdőszobával, két tisztnek ki- adó. Cim a kiadóban. 1554 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK w^a)^a»|iS3MwctaiiM>wiar3i'>ei--mi tafwviiuta iwKww-waw?»» Megbízható, rendes kárpitos segédet és tanulót állandó munkára fölvesz Riszula, Nyírvíz-palota. 1368-3 Lehetőleg nős ispánt és Hoffer traktor­hoz értő gépészt azonnalra, vagy április 1-re keres Kovách Ödön Nyirtass. 1390x2 Szorgalmas erkölcsös mindenes nőt azonnalra vagy elsejére keresek. Vay Ádám Utca 66. V1462 3 Tekercselő vagy villanyszerelő segédet fel­vesz Peller Kálmán és Károly elektrotechni­kai vállalata Vay Ádám utca 26. vl479-2 Ujságkézbesitő asszonyt vagy embert felveszünk azonnalra. J-?- ípntk??és a kiadóban 1-re. _____ K isegítő varrólányt és tanulólánvokat mübimzéshez fizetéssel felveszek, •'áiiói-n. 7. __________________________________ 1478-4 F odrász tanulót felveszek teljes ellátással. Rákóczi utca 26 sz. 1486-4 Jó munkás úri fodrász segédet azonnal felzeszek Godzsa. Jókai utct 4, 1500-3 Egy borbély segédet azonnal felveszek. Bencs László tér 7. Bancsik. 1531-2 Irodai munkához ártő és kiszolgáláshoz is alkalmas legalább 4 középiskolát végzett jó családból való keresztény lányt felveszek. Címeket kézírásos rövid ajánlattal kérem a kiadóba. .,1910“ 3x Főzni tudó becsületes mindenest azon­nalra keresek. Jelentkezés Takács Villamos­sági vállalat. Luther-ház A. 1536 Megbízható bejárónőt azonnalra fel­veszek. Vay Ádámutca 35 szám alatt, Friedmann. 1533 Dr. Zathureezky Álmos kir. bir. végrehajtó Mnmnmnraman Express hirdetések 15 szóig 2 pergő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Legtökéletesebb patk>nyirtószer és Sváblrtó por kapható línássy cianozönál Kaasath «tea 9. feiefoa 29-4&Ä Nyugdíjas urakat alkalmazunk népbizto- sitási ágazatunk művelésére megadott címek látogatására fixel és jutalékkal. Jelentkezés 22.-én (kedden) Ankernél Nyirvizpaíota ______________ 1520 T isztviselőt és irodakisa*szon?t keres Biz­tosító társaság márc. 1-re. Jelentkezés 22-én (kedden) Ankernél, Nyirvizpaíota. 1521 Bejárónő kis családhoz délelőtti órákra felvétetik- Koesuth utca 40- 1563 E*y mindenes jól főző lányt Pestre fel­vesz. k. Debreceni utca 22. 1567 Géphimzőnő állandó munkára kerestetik- Sip utca 8 sz. 1579 Bejárónői keresek m&ro, 1-re. Bethlen utca 83. 1582 Kiszolgálónőt felveszünk. Iványi cipő- üzlet. 1586 Megbízható bejárónőt keresek délelőtti órákra. Arany János utca 9. 1587 Egv jó házból való fiút tanulón k és egy becsületes fiatal fiút hetesnek felvesz Zom- bori András vaskereskedő. 1588 Egy hadiárva vagy hadiözvegy jegyszedő­nőt és egy magányos jól főző szakácsnőt felvesz az Apolló mozgó. 1575 Perfekt szobalány, vagy urasági inas, hosszú bizonyitvánnval március 15-re vagy április 1-re felvétetik. Károlyi tér 10. 1574 Varrógépen d űgozó munkásnő fel­vétetik Ziakíulet Rákóczi utca 15. _______________________________1609 Egy kiszolgáló kisasszonyt keeiek. Hungária cukrászda Zrínyi Ilona u 2 _______________________________1595 F őzéshez értü 20—50 évesig meg- bizhitó mindenesnőt tanvára kis csa­ládhoz márciusban bármikori belépés­sel jó fizetéssel felveszek. Cim a ki­adóban._______________ 1593 Jól főző mindenest keresek azonnal­ra vagy 1-re Cím Pócsik Iskola Ica 7 szám.______________ 1590 I rodai gvakorlattal bíró gyors- és gépironőt mircius elsejére felvesz a MÁÉK konzervgyár N,iregy házán. 1483 Keresek kisebb szőlő nhöz gyakor­lott vincellért Lakást adok. Ajánlató kát ,,Szőlő és gyümölcs“ jeligére a lap kiad jába 88 Vidékre keresünk egy jól főzni tudó szakácsnőt és egy perfekt szobaleányt, jelentkezni lehet Vármegyeháza I. emelet 11. sz. szobában. 1645-4 Bejáró vagy bentlakó mindenest azonnalra vagy l.-re felveszek. — Széchenyi-út 43. 1613 különféléíT**^ Vennék Nyíregyházán 3—4 szobás kom­fortos beköltözhető lakást, esetleg elcserél. ném 4 szobás 2 holdas gyümölcsösömet, Nagy Győry Béla Balassagyarmat. Érdek­lődni esetleg helyben Vécsey utca 36. 1306 Egy cséplő meghajtó főszijat keresek megvételre. Soós Kálmán Zemplén vm. liszakarád. 1463 Sváb bokorban 4 hold föld eladó. Ér­deklődni Felsőpázsit 162 sz. Ár holdanként 15 000 P.________ 1488x3 V ennék zongorát vagy pianinóí sürgősen készpénzért. II. Endrődy Sándor utca 461B. Hausner. Ár, gyártmány közlé­sével. ' 3991-4 Gyümölcsösök szakszerű ápolását és kezelését modern eszközökkel végeztes­se. Felvilágosítás díjtalanul ifj. Gle. vitzky Béla ingatlanforgalmi irodájában Nyírbátor. j i ELADÓ 8-as Shuttleworfh Iokomobil- bengeres daráló, 300 li-eres uj «illegő, Hofberr burgonyatörő, Hofherr kuplnngos szijkerék, gránik csigával, uj korona szi­vattyú. Rósenbaubaum Henrik, Mándok. ________ 1491-2 J ó állapotban lévő 8 lóerős benzinmotort, 3 collos centrifugál szivattyúval ellátva megvételre keres a hajdudorogi népfőiskola kertgazdasága. 1509 Őskeresztény, nőtlen gyakorlott könyvelő", tisztviselői állást keres. Cim a kiadóban ______________________ 1511x2 Elsdó egy tölcséred gramofon lemezekkel. Bencs Lás»ló-tér 3. Házme-térnél. 1532 Megbízója részére 1 millió pengő értékig keres tanyésbirtokot, valamint haszonbérbe 200 holdas ta ivásbirtokot azonnalra. Eladó Síatmár megvéb»n vasut-állomás- loz 300 méterre, 110 000 öl kiterjedésű, mindent megt-rmő szántóföld. Egy drb. Hofber gyártmányú gvürüs csap- ágyú 800 as cséplő-dob elcserélhető egy 900-assal. Érdeklődők forduljanak bizalommal ifj - Gleviizky Béla ingatlan forg. irodájához Nyírbátorban. 2439 Gépen írni tudó négy középiskolát vég­zett fiatal ember irodai gyakorlattal azon­nal elhelyezkedne, esetleg vidéken is. Cím • kiadóban. vl472-2 100 százalékos angora-fonal kapható. Józsa András-utca 1. szám. 315-6 Veszek jó állapotban haszaált férfi női, kinőtt gyermek ruhákat, ciplket fehér- ne-nőket, ágvteritőt, huzatot. e*ő ballon- kabátot é3 minden egyebeket. Z ibáruüzlet Kossuth u ca 1. Ugyanott korgsolya is van e adó 425-8 Szépk'vüelben, jutányos árban ké­szítek gyapjú és an go a fonalból reti- kült, Baby garnitúrát, tipegőt, kesztyűt, sálat, bolerot, lemberzseket valamint angora fonalból bundát, galiérl. kéze­lőt, zsebet, „perzsa“- szörmeszerü fel­dolgozással, Reich Gyuláné Egyház utca 18. sz. Ispáni vagy segédtiszti állást keres 31 éves, keresztény, nős, négy középis­kolát és mezőgazdasági szakiskolát vég­zett. Nagy uradalmakban tízéves gya­korlatot szereztem és jártas vagyok ösz- szes gazdasági dolgokban. Az állást áp­rilis 1-re foglalhatom el. Ajánlatokat „Vasszorgalom“ jeligére a kiadóba ké­rek. ________________ c__________1089-3 N yírbátorban házak és földek vételé­nél vbagy eladásánál keresse fel ifj. Glevitzky Béla ingatlanforgalmi iro­dáját, Nyírbátor. S RBOLT 10 12 koporsód az északi katholikus temetőben eladó Trsz'a be­ton építmény, fenn korláttal Bővebbet Gabulya János kŐT ü^esmesternm Géza u ca 6. Ajánlatokat ké'jün Z B A. Budapest, VJII., Btneha Béla utca i6 18 sz. f 3 e’á küdeni. H64 3 Féderes kocsikat és taligákat bármilyen állapotban veszek és cserélek Tatos Meny­hért kocsigyártó Uj fehértó. 1440-3 35 méteres vályog és tégla 5 éves épület eladó. Nánássy Nyirpazony. v 3x Nagyon olcsón és sürgősen eladó két ve­restarka zok fejet adó borjas tehén és két másféléves verestarka üsző, Széchenyi utca 20. Hátul az udvarban. vl499-3 Egyenáramú motorom eladom, vagy el cserélem váltóáramú motorért. Holló u. 12 v14579 1 drb. 16-os 2 csövű teljesen uj B-lga- gyártmányu vadászfegyver, mindössze 30-40 patron lett kilőve eladó. Ugyanott 3 éves otelló és rizling gyökeres szőlővesszőt 1000 drb -ot megvételre keresek- Cim a kiadó­ban. vl475-2 Elveszett állomás és Korona közt korsi- uton egy aktatáska Megtalálót kérem adja át tartalmát a Korona portásának, Táskát megtarthatja. 1489-2 Árpád és Damjanich utca sarok háznagy telekkel eladó. Érdeklődni Kovách Lajos Máv. Bérpalota, vl494-2 Szőlő 2 és fél hold a napkori aranyos- hegyi szőlőtelepen palával fedett épülettel eladó. Cím a kiadóhivatalban. vl497-2 Automatabilliárdokat kölcsönöz, elad, vesz, helyszínen javit Billiárd Vállalat, Buda­pest, Kőris utca I7|b. 1459 8 Nagykftllóban négy szobás uritsk kert, pince melléképületekkel eladó. Cim a ki­adóban. 1476-10 Egy drb- 800-as cséplő«zekrénv eladó, apró uj szijjal. Csapkés János Ujfehértó. _ 1481-2 Egy jókarban lévő egylovas stráfkoesi eladó- Holló ntca 18 sz. alat, 1485-4 Egy’ovas 20—25 q ig bíró stráfkoegi jó állapotban eladó. Közép utca 27. vl470-3 Női szabó segédlány jeles bizonyítvánnyal állást keresek. Cím Cáthy Ilona Sóstóhegy. 1499-3 Egy komplett tölgyfa háló eladó. Szent- irmay Gyula Borbánya, második házhely. 1501-4 Egy krumpli füllegztő üst eladó. Náná«sv gazdaság Nyirpazony. 1504-3 Eladó egy szecskavágó, répa' ágó és egy buzakonkolyozó. Bethlen utca 72. 1530 2 35 kát. ho<d birtok épület nélkül győmölctös és szőlő telepí­tésére is alkalmas Nyírbátor közelében 3600 pengőjével eladó. Cim a kiadóban. 1514-3 Postaládák 5—10 kilósak kaphatók Rók- utoa 16. Telefon 26—10. 1515-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom