Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-02-18 / 39. szám

i oldal. wmmm (Trianon 24.) 1944 február 18­IZabolcsi hirIäP Meghívó. A TiszaviJékí Malom Részvény- > társaság mándofei bej. cég XXI. évi rendes hözgyölését 1914. évi február hó 29. nspián délelőtt 11 órakor tartja meg Mándokon a társaság irodai helyi­ségében, melyre a t. részvénye- •eket ezúton is meghívja az IGAZGATÓSÁG. Tárgysorozat: 1. Az 1943. tizíetévre vonatkozó igazgatósági és felügyelőti/ottsági jelentések és zars2amadá-ok be­terjesztése, mérleg megállap tá^a, határozai hozatal az ti Jeti ered­mény felhasználásáról, az ’gazga- tósag és felügyelőbizottság részére a felmentvény megadásáról. 2. Az igazgatóság megválasztása egv évi időtartamra 3. A felíUyelobizottság megvá­lasztása egy évi időtartamra. 4. Az alapszabályek értelmében tehető esetleges indítványok. A társaságnak az igazgatóság által megállapított mérlege a tár sasag irodai helvisegében közszem­lére ki van téve a hivatalos órák ala't a részvényeseknek megtekin tésre rendelkezésükre áll. Nyíregyháza megyei várói polgármes­teri hivatalától. K. 701/1944. Hirdetmény Értesítem a város lako^gát, hogy mindazok, akikíkmk birto kában rr.ég be n^m váltott 4 es számú szappan^zelvénv van, ezen s/elvényoket 1944 évi február hó 17 napiétól február hó 24 napjáig bezárólag beválthatják a kijelölt szappan kereskr dó*, nél. A rendes szelvény értéke 20 dkg. mosószap­pan, a gyermek szelvény érteke 60 dkg mosószappan, az orvosi szelvény értéke 100 dkg. mosó­szappan. A kereskedők a beváltott szap- panszelvénvekkel 1944 évi február hó 25 és 26 napjan kő elesek a közellátási hivatalban elszámolni. Nyíregyháza, 1944, február 16 Nyíregyházy Pál s. k. polgármester. Nyíregyháza m. város polgármeiteri hivatalától. K : 4865-1944. Hirdetmény Szabolcsvár meg\ e Közellátási Korroan> biz’osanak rendeletére ér­tesítem a város tnületeD levő bér- fuvarozókat, h gy a Koanánybiz tos Űrtől lovaik részére zabot le hét kérni. A zabigénylést a Közel’átási Kormánybizto> Úrhoz címzett lé relemhen kell kérni. A kére!em a kormanybiztos-aghoz adandó be és abb-tn feltün'eterd ■, hogv a kére mezőnek hanv hideg és hány meleg/erü lova van, valamint a/.t, hogv g»?diköí vv vei rét delkez nek e, u^s/intén bekell jelenteni az iparengtdely számét. Nyíregyháza. 1944 év február U. Nyíiegyhizj Pál s. k. polgármester. tifiapeffhAs* m, város poI'^ársaaiUd hivatala. K: 3246/1944. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a mezőgazdasági munkás ru házat! akcióval kapcsolatos bakan­csok megérkeztek és az beszerez­hető a Magyar Mezőgazdák Szö­vetkezete S abolcsvármegyei Ki rendeltségénél Zrínyi Ilona utca 7. szám ela«t I emeleten. Mindazok, akiknek a mezőgaz­dasági akció bakancsának beszer­zéséhez szükséges utalvány van birtokában, a Kirendebségnél sür­gősen jelentkezzenek. Egy bakancs ára 57 — pengő. Nyíregyháza, 1944 február 18. NY 1REGYHÁZY PÁL s. k. po’gár mester KyírofyhAe» megyei vá*oi poátfárcn®»i*r' hivatalától K: 619-1944. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy az elmúlt évben kiadóit vá­rosi tejjegyek 1944. évi február hó 22 nap'án kedden érvényükét wsztik Február hó 23 napjától a teje’osztó, csak a folyó évben ki­állított és most kiosztásra kerülő tejjegvekre szolgáltathatják ki a megábapi ott tejmennyiséget. Mindazok, akik teijegyet igé­nyeltek, jegyeiket saját érdekük­ben 22 ig vegyék át a közellátási körzetüknél. Nyíregyháza, 19*4 február 18 NY1REGYHÁZY PÁL s. k. polgármester. 6^9 — 1943. végrh, sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KI VON AT A n irfgyházi kir. jarásDiróságnak 2818—1941. 8Z. végzése folytán Heiltr H rmann nyiregynázi lakos pv^ra 408 P tőke és járulékaira ä943 évi no/ember hó 19 napjan fo gana'osito't végrehajtás alkalmával le ( s felül) foglalt és 1400 P re bect-ü t ingóságokat, ü. m.: 100 ii!er rumot a nyüeyyhízi kir. j&rasbtró- Ságnak Pk. 21943- 1943. sz. vég zése következuben Nyi egyházán, Búza.tér 1 sz híznál 1944. évi február ht 24 napján déieiö í 10 órakor nyilvános bírói árverésen legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén btc&áron a;u> is e) Lnrom ^dni. Nyíregyháza, 1944 február 3. LABAY ANTAL kir. jb v^gre^ajté Mese­kőnyvek Értesítés Felhívom az érdekelt gazdák és uradalmak szives figyelmét, hogy a febr hó 29 napja után, de ju ius elseje előtt leszállítandó sertések csak az esetben számíttatnak be a zsirbeszolgaltatáJ kötelezettségbe az 1943/44 gazdasági évre, ha azokat február hó végéig bérhiz laiáJ szerződésben lekötik. Ilyen bérhi/lalási megállapodások iro­dámban köthetők. Kiváló tisztelettel: DR. BALOGH GYULA körzeti sertéskereskedő Bocskai utca 3. Telefon 26 93. Express hirdetései« iá szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Legtökéletesebb patkényírtószer és Svábirté por kapható Mhásbj ciánosénál tsaíes 9 Telefos 29—85 ——wmanmmmmmmamaamKmKmammmmanma» GYÜMÖLCSFA CSEMETÉK. Vi­lághírű budavidéki őszibarack-oltvá­nyok és minden másfajta gyümölcsfa­csemeték kaphatók Ricsováry László kertgazdaságában, Budapes, III., Vö­röskereszt-utca 21. szám. 1369-3 AP rőhírdetései' ti izéig í pMgő, fuámp 1 p*afg ütlár, zalndia további ezé 1$ iiüár, vuár> e«p 12 fillér. Állá*t kor »»óknak 10 izéig SS fillér, vmárnzp 2 p«egő( sai»á®a f$- ?ábbi szó 3 fillér, vuáraap lf fillér. Ci» a kiadóban, valaasint Jeligéé bird** lések és tálalóim 4 beacndott kir-*»té#eít ^iktatásáért 3* tUlér kozaláeí kéit*é|et asá»ft«nk. KIADÓ ífA KASOK Bútorozott Jakás kiadó Tisztviselőtelep Sutákház 4 szám. 1534 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Kisegítő varrólányt és tsnulólánvokat mübimzéshez fizetéssel felveszek. 'áliói-u. 7. 1478-4 Fodrász tanulót felveszek teljes ellátással. Rákóczi utca 26 sz. 1486 4 Jól főző mindenest és gyermekszerető szobaleónyt felveszek hosszú bizonyítván<-• oyal vidékre. Széchényi u. 3. 1492 2 Mindenes bejárólányt azonnalra felveszek- Kossuth utca 58. Irodai munkához értő és kiszolgáláshoz is alkalmas legalább 4 kozépi-kulíit részelt jó családból való keresztén® lányt felveszek. Cimeket ké^iríisos rövid ajánlattal kérem a kiadóba. .,1910“ 3x Jó munkás úri fodrász segédet azonnal felzes'ek G< dzsa. Jókai utci 4, 1500-3 Jó b á ná I Eey borbély segédet azonnal Bencs László tér 7. Bancsik. felveszel 1531­Főzni tudó becsülete» mindenest azon- n*)ra keresek. Jelentkezés Takács Villamos­sági vállalat. Luther-ház A. 1536- “ ~ ......................... K ÜLÖNFÉLÉK ■ ;W»WIHi»l. ■ ■»»—'- —-■ 1 ■' i—MlJUH í Automatabilliárdokat kölcsönöz, elsd, vesz, helys/inen javi'Billiárd Vállalat, Buda- pest, Kőris utca l7|b. 14598 Egy'ovas 20—25 q ig bíró stráfkoesi jó állanotban eladó. Közén utca 27. vl470-3 ALKALMI H ÍZVÉTEL. Belterületen 3 szoba, hall, felszerelj fürdőszoba, egy üzlethelyiség és mel­lékhelyiségekből álló, t*£Íából épülj nagy adómentes sarokház nagy telekkelt 100.000— pengőért eladó. ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Egy jókarban lévő egy lovas stráfkoesfc eladó- Holló utca 18 sz. alut . 1485-4 Nagykállóban négy szobás uril«k kert» pince melléképületekkel eladó. Cim a ki­adóban. 1476-10 Női szabó segédiány jeles bizonyítvánnyal állást keresek. Cím Gáthy Ilona Sóstóhegy. 1499-3 Egy komplett tölgyfa háló eladó. Szent- irmay Gyula Borbánva, második házhely. 1501-4 Egy drb- 800-as cséplő*zekréuv eladó, apró uj szijjal. Csapkés János Ujfehértó. 1481-2 Nagyobb gyümölcsöst vagy konyha kerté­szetet keresek. Cim Varga Lajos Nyirparonv ▼1502-2 Egy krumpli füllesztő üst eladó. Náné«sv gazdaság Nyirpazony. 1504-3 — BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMESSÉ: SI»Éyar hélyegsorcxAtok, blockok, víiassték JÖBA-paplrüslet. Gutgy Cs Eladó egy szecskavágó, répát ágó buzakonkoíyozó. Bethlen utca 72. és eary 15302: Fehér ágynemüek eladók. Színház Házmester u. 16. 1535 Egy szép fekete női téli kabát Dob utca 4 eladó, 2x Rekamie, fotel, sezlon, matrac eladó. Vay Ádám utca 7. udvarban. 1543 2 10 drb. 5 m. akác vagv keméavfa geren­dáért, deszkát vagy cserepet adok Róka utca 6 sz. 1536 35 kát. ho’d birtok épület nélkül győmölcsös és szőlő telepí­tésére is alkalmas Nyírbátor közelében 3600 pengőjével eladó. Cim a kiadóban. 1514-3 Postaládák 5—10 kilósak kaphatók Róka utca 16. Telefon 26—10. 1515-2 INGATLANOK adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal ^'ÁDUDVaKí. LAJOS ingatlanforgalmi irodájához ^yfrofyhUta, Zjmyl iioma-atc* &. TaUios; 39—13. Modern és antik garnitúrák, rakaroierek- fotelek, sezlonok készítését vállalom hely ben és vidékén. Kész munka raktáron Vaskó kárpitom Vav Ádám utca 7. 1544-2 Csütörtökön a Luther-báz előtt 'Isötéti- tés idejen elfujta a szél a kalapomat- Meg­találóját kérnm hovy 8 és 3 óra között ju­talom ellenében S/échenvi utca 2 szám alá az, Első Magyar Biztositó Társaság hivata­lába hozza be. 1517 Női báránybőr bunda, egy női fekete szövet kabát és ruha eladó, Cim a kiadó­ban. 154 í Két-szobás konyhás mellékhelyiségekből álló laüás eladó, belsőpáz-it 266. 1548-2 Alsópázsit 73 szám alatt a Javor-féíe ta- nván 1600 kéve nád eladó. Érdeklődni ugyanott. 1546-3 A szerkesztésért felelős Jóba Elek. — A kiadásért felelős. A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság, Kovács B. éa Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA 3 SZÁM TELEFON: 25—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom