Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-02-17 / 38. szám

6. oldal. __ JNbmm®ä Ä JZÄBolcsi MBSJ# (Trianon 24.) 1944 február 17. Hinein igényi kielégítő . kál^naíí ás tekpesrádiók {«■-inét kapható | SüBAREKNAi kerékpár, villany, fegy ver, lőpor rádió szak üzletében Zrínyi l. u. 8 Telefon 24—84. Rádió javítás. nádió CSÜTÖRTÖK, február 17. kar. Körben 15.30: Közművelődési elő adássorozat. 16.20: Nsgy mesterek örök művek. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.00: Vers és muzsika a szerelemről. 17.35: A gazdalány munkája tavasszal a kertben. — 18.00: Népdalkincsünk gyöngyszemei. 18.50: Hírek' 19.00: Marsovszky Lívia verseket ad el-. * 19.10: A Rádiózenekar nyilvános hang­versenysorozatának V. estje. A szünet­ben kb. 19.55: Előadás. 21.15. Elbeszé­lés. 21.50: Géczy Barnabás zenekará­nak műsorából. 21.40: Hírek. 22.10: rek német, angol és francia nyelven. —■ 22.40: Séta Operettországban. 23.45: Hírek. Budapest II. 17.00: Hírek néme, ro­mán, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 19.00: Francia nyelvoktatás. — 19.30: Tánczene. 20.50: Nagy magyar történé­szek. Utána; Boros Lajos cigányzene- kara muzsikák 21.30: Kis falu. a Ma- gas-Tátra alján. 21.40: Dalok szárnyán. 22.40: Hírek. PÉNTEK, február 18. Budapest I. 15.05: Magyar Revü Tánczenekar játszik 15.30: A Tuber­kulózis-Hét. (Előadás.) 16.20: Könnyű dalok. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.00: Rádiózenekar. 17.35: Sportközlemények 17.45: Német hallgatóinknak. — 18 20: Magyar ének —- magyar lélek. (Nép- ■dalfélóra.) 18.50: Hírek. 19.00: Se szó, se beszéd — muzsika. 19.45: Sakkfigura 21.40: Hírek. 22.10: Hírek német, an­gol és francia nyelven. 22.40: Tánczene 23.45: Hírek. Budapest II. 17.GO: Hírek német, ro­mán, szolvák, ruszin és horvát nyelven. 19.00: Orvos az orvoshoz. 19.25: Ve­ress Károly cigányzenekara muzsikál. 20.10: A Rádió hangversenydobogóján. 21.10: Tessék választani. 22.40: Hírek. Meghívó. A Büdszetitmihályi Gazdasági Szövetkezet folyó évi március hó 5 én délelőtt 11 órakor Bűdszent- mihálvon a községháza tanácsi ér ­mében tartja meg az évi rendes közgyűlését, melvre a Szövetkezet tagjait tisz­telettel meghivia AZ IGAZGATÓSÁG Amennyiben ezen közgyűlés ha- tározatképtelecség miatt megtart­ható nem volna, úgy ennek idő pontját ugyanezen helyen és órá­ban 1944 március hó 12 re tűzi ki, mely közgyűlés ezután tekin­tet nélkül a tagok számára hatá- rozni fog Tárgysorozat: 1. Az 1943. évi üzleti eredmény kimutatása a mérleg és eredmény számlák ösmertetése. 2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése a felmentvények feletti határodat hozatal.. 3. Három igazgatósági tag válasz­tása. 4. Egy felügyelcbizottsági tag válás fása. 5 Határozat hozatal a tiszta jö vedelem felosztása tárgyában. 6. Alapszabályszerü indítványok tárgyalása. Az 1943 évi üzleleredmény el­számolása a marleg és eredmény­számla úgy a Szövetkezet üzlet­helyiségében, mint Büdszeatmibály községházánál a hirdetőtáblán meg­tekinthető. Apróhirdetések­US s%ólt 1 ps*gé. ▼*SÉra*jp i fW|S 3® jfriHér, mididen iovikM rsé 19 üU6s, vanár* nap 12 üUlér. Állási keresökadk !* ssélg 9« üli ér, v «sái-nap 1 psxgő adafe* váfefri »só S ÜÜér„ 'f&aáraap 1® Sülét, das a. kiadéka?, v&InxBÍnt ísHjé* törd®- íéa®k és t«iaÍo»<xs beasoadatí buktatáséért 3® ttllér kasseiéss k6ÍV*ég»t «sÍA,itaak. KIADÓ LAKÁSOS. Nyíregyháza m. város polgármesteri hivatalától. K: 4865—1944. Hirdetmény Utcai bútorozott szoba, urnák kiadó. Cím a kiadóban. 1493 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Megbízható, rendes kárpitos segédet és tanulót állandó munkára fölvesz Riszula, Nyírvíz-palota. 1368-3 Kisegítő varrólányt és tanú mübimzésbez fizetéssel felveszek. ólánvokaí állói-u. 7. 1478-4 Ujságkézbesitő asszonyt vagy embert felveszünk azonnalra. Je­lentkezés a kiadóban 1-re. Fodrász tanulót felveszek teljes ellátással. Rákóczi utca 26 sz. 1486-4 Jól főz« mindenest és gyermekszerető szobaleányt felveszek hosszú bizonyitván?- ayal vidékre. Széchényi u. 3. 1492 2 Mindenes bejárólányt azonnalra felveszek- Kossuth utca 58. Nyíregyháza megyei város polgármes­teri hivatalától. Irodai munkához értő és kiszolgáláshoz is alkalmas legalább 4 középiskolát végzett jó családból való keresztény lányt felveszek. Címeket kézírásos rövid ajánlattal kérem a kiadóba. ,,l9l0“ 3X K. 701/1944. Hirdetmény Értesitem a város lakosságát, hogy mindazok, akikiknek birto kában még be nem váltott 4-es számú szappamzelvény van, ezen szelvényeket 1944. évi február hó 17 napjától február hó 24 napjáig bezárólag beválthatják a kijelölt szappan kereskedőknél. A rendes szelvény értéke 20 dkg. mosószap­pan, a gyermek szelvény értéke 60 dkg mosószappan, az orvosi szelvény értéke 100 dkg. mosó­szappan. A kereskedők a beváltott szap- panszelvénvekkei 1944 évi február hó 25 és 26 napján kötelesek a közellátási hivatalban elszámolni. Nyíregyháza, 1944. február 16 Nyiregybázy Pál s. k. polgármeaier. S?abolcsvármeg> e Közellátási KorroaQ) biziosanak rendeletére ér­tesítem a város területen levő bér- fuvaro/ókst. h gy a Kormánybiz tos Úrtól lov«ik részére zabot le­het kérni A zabigénylést a Közellátási Kormánybiztos Úrhoz cim^ett té­relemben kell kérni. A kérelem a kormánybiztos-ághoz adandó be és abb-m feltüntetend \ bogv a kére mezőnek hanv hideg és hány melegvsrü lova van, valamint azt, hogv g»zdaköny vvel rendeikez nek e, ugvs/intén bekell jelenteni az iparengedely számát. Nyíregyháza. 1944 év február 16. Nyíregyházy Pál a. k. polgármester. Express hirdetéseit Legtökeletesebb pat kény irtószer és Sváblrtó por kapható iaaássy cianozónái atc» 9 Telető® 29—55 Csendőrőrsre keresek azo nali belépésre főzőnőt vidékre. Jelentkezni lehet pénteken egész nap. Ószőlő utca 99. 1498 Jó munkás úri fodrász segédet azonnal felzessek Godzsa. Jókai utct 4, 1500-3 Bentlakó mindenes, aki főzni is tud, azonnal felvétetik. Szent István ut 8. 1508 Fűszert, csemegét, italárut, konzerveket, oroszhalat nagy választékban előzékeny kiszolgálás mel ett vásárolhat BATTA ELEK cégnél Nyíregyháza, Vay Ádám u*ca 2. Mindennemű INGATLANT közvetít ARATŐ MÁRIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Egy jókarban lévő egylovas etráfkoesi eladó- Holló utca 18 sz. alat . 1485-4 Bejárónő azonnalra fölvétetik Vay Ádám utca 19. 1474 KÜLÖNFÉLÉK Automatabilliárdokat kölcsönöz, elad, vesz, helyszínen javit Billiárd Vállalat, Buda­pest, Kőris utca l7|b. 1459-8 Fajtiszta balta fejű drótszőrü foxik eladó Színház utca 18. 1494 3 Nagyon olcsón és sürgősen eladó két ve- restarts zok tejet adó borjas tehén és két másféléves verestarka üsző. Széchenyi utca 20. Hátul az udvarban. v 1499-3 — MALMOK RÉSZÉRE őrlemény, raktárkönyv, olajütési napló és raktár- könyv, darálási napló és raktárkönyv, stb. kapható fÓBA-papírüzletben. Nagykállóban négy szobás urilxk kert, -pince melléképületekkel eladó. Cím a ki­adóban. 14/6-10 Telefon : 20—78.- BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE! Magyar hélyegsorozvötck, aiockok, nagy válaaxték JÓBA-pap írüitei. fa Drótszőrü FOXIM megtalálójának 20'— pengő jutalmat Ígérek. Akinél a kutyát ké­sőbben megtalálom, azt lopás miatt fogom feljelenteni. Kelemen Láei ló Bethlen u ca 34 szám. 1487-2 Gépen Írni tudó négy középiskolát vég­zett fiatal ember irodai gyakorlattal azon­nal elhelyezkedne, esetleg vidékén is. Cím a kiadóban. vl472-2 Átvető perzsa szőnyeg eladó. Megtekint­hető d, e. 9—ll-ig Szabolcs utca 1. föld­szint. 1495 Elveszett állomás és Korona közt kocsi- utón egy aktatáska Megtalálót kérem adja át tartalmát 8 Korona portásának, Táskát megtarthatja. 1489-2 Egvlovas könnyű szekér eladó. Dohsnics József Janos-bokor 16. 1490-2 Árpád és Damjanich utca sarok ház nagy telekkel eladó. Érdeklődni Kovách Lajos Máv. Bérpalota, v!494-2 INGATLANOK adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal HADIJDVAÄI LAJOS ingatlanforgalmi irodájához Zrínyi Íioiwi-aíc* ä. T»Udo*t 29—13, Eladó egy 4 lámpás Philips rádió Róka­zug 9. sz. 1468-2 Egy 4 lámpás rádió és egy Singer varró­gép olcsón eladó- Tisztviselőtelep Bencsház 1. Lászlóffy Gyula. Szőlő 2 és fél hold a napkori aranyos- hegyi szőtőtelepen palával fedett épülete! eladó. Cím a kiadóhivatalban. vl497-2 Nagyobb gyümölcsöst vagy konyha kerté­szetet keresek. Cim Varga Lajos Nyirpazonv vl502-2 Egy komplett tölgyfa háló eladó Szent- irmay Gyula Borbáaya, második házhely. 1501-4 Női szabó segédlány jeles bizonyítvánnyal állást keresek. Cím Gáthy Ilona Sóstóhegy. 1499-3 Egy krumpli füllesztő üst eladó. Náné»sv gazdaság Nyirpazony. 1504-3 Bútorozott különbejáratu szobát konyha használattal vagy anélkül keresek. Cim a kiadóban. 1529 Nádor utca 40 számú ház eladó. 1452-3 Pulloverek megkötését jutányosán vál­lalok. Kert utca 38- Talliáuné. 1465-2 Használt hordozható szőnyegporoló áll­ványt vennék Madách utca 26. 1467-2 Egy'ovas 20—25 q ig biró stráfkoesi jó állapotban eladó. Közép utca 27. vl470-3 Porsiivógép 110 V-os és egv nagy fékét© vállkendő eladó. Nádor utca 18,. 1505 Mindeaíaita ayomtau&aj I ízléses kivitelbe» kéaxft> Orosz Károly nyomdaüzem«’ NYÍREGYHÁZA Bercsén>i-ia. 3. A szerkesztésért felelős Jóba Elek. A kiadásért felelős. A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság, Kovács B. éa Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉIBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA S SZÁM TELEFON: 25—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom