Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-02-16 / 37. szám

6. oldal. (Trianon 24). 1944 február 16. SZERDA, február 16. Budapest I. 15.00s Művészlemezek. — 15.30: A labdarúgás : erkölcsnevelő érté­ke, (Előadás.} 16.15: Muzsikál zenei lexikon. 16.45: Időjelzés, híreik, 17.00: A rádiózenekar műsorából. 17.50: Honvé dek műsora, 18.40: Világpolieikai [kérdé­sek — vélemények. 18.50: Hírek, 19.90: Rég volt, szép volt. 20.15: Földből és palából épült 1000 munkásház. 20.30: Roósz Emil szalonegyüttese játszik az Aslória-szállóból. 20.55: A rádió hangver# dobogóján. 21.40: Hírek. 22.10: Hírek né­met, angol és francia nyelven. 22.40: Va­lakinek muzsikálnak, 23,45: Hírek. Budapest II. 17.00: Hírek német, ro# mán, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 19.00: Mozart-esit. A szünetben Csuka Zoltán verseiből! ad elő. 21.10: Olasz nyelvoktatás. 21.40: Muzsikáló Dunapark 22.40: Hírek. CSÜTÖRTÖK, február 17. kar. Közben 15.30: Közművelődési elő adássorozat. 16.20: Nagy mesterek — örök művek. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.00: Vers és muzsika a szerelemről. 17.35: A gazdalány munkája tavasszal a kertben. — 18.00: Népdalkincsünk gyöngyszemei. 18.50: Hírek* — 19.00: Marsovszky Lívia verseket ad el-. — 19.10: A Rádiózenekar nyilvános hang­versenysorozatának V. estje. A szünet­ben kb. 19.55: Előadás. 21.15. Elbeszé­lés. 21.50: Géczy Barnabás zenekará­nak műsorából. 21.40: Hírek. 22.10: rek német, angol és francia nyelven. —• 22.40: Séta Operettországban. 23.45: Hírek. Budapest II. 17.00: Hírek néme, ro­mán, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 19.00: Francia nyelvoktatás. — 19.30: Tánczene. 20.50: Nagy magyar történé­sek. Utána; Boros Lajos cigányzene- kara muzsikál. 21.30: Kis falu a Ma- gas-Tátra alján. 21.40: Dalok szárnyán. G2.40; Hírek. Értesítés Felhívom az érdekelt gazdák és uradalmak szives figyelmét, hogy a febr hó 29 napja után, de ju ius elseje előtt leszállítandó sertések csak az esetben számíttatnak be a zsírbe«7olealtatá í kötelezettségbe az 1943/44 gazdasági évre, ha azokat február hó végéig bérhiz­lalás szerződéiben lekötik. Ilyen bérhi'lalási megállapodások iio cLmDan köthetők. Kiváló tisztelettel : DR BALOGH GYULA körzeti sertésköreJiedő BoC'kai u*ca 3. Telefon 26 93. Express hurdrtesefe 15 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Legtökeletesebb patkány irt ószer és Svabtrto por kapható Stfiassy cianozonél KessatJk mica 9. Telelőt 29— Nyíregyháza megyei város polgármes­teri hivatalától. K. 701/1944. Hirdetmény . Értesítem a város lakosságát, hogy mindazok, akikíkmk birio kábán még be nem váltott 4-es számú szappanszelvény van, ezen szelvény okét 1944. évi február hó 17 napjától február hó 24 napjáig bezárólag beválthatják a kijelölt szappan kereskedőknél. A rendes szelvény értéke 20 dkg. mosószap­pan, a gyermek szelvény értéke 60 dkg. mosószappan, az orvosi szelvény értéke 100 dkg. mosó­szappan. A kereskedők a beváltott szap- panszelvénvekkel 1944 évi február hó 25 és 26 napján kötelesek a közellátási hivatalban elszámolni. Nyíregyháza, 1944, február 16. Nyíregybázy Pál s. £. polgármester. Nyíregyháza m. város polgármesteri hivatalától. K: 4865—1944. Hirdetmény Szabolcs vár megye Közellátási Kormánybiztosának rendeletére ér­tesítem a város területén lév© bér­fuvarozókat, hí>gy a Kormánybiz tos Úrtól lovaik részére zabot le­het kérni. A zabigénylést a Közellátási Kormánybiztos Úrhoz címzett ké­relemben kell kérni. A kérelem a kormánybiztosséghoz adandó be és abban feltüntetendő, hogy a kérelmezőnek hány hideg és hány melegvérű lova van, valamint azt, hogy gazdakönyvvel reudelkez nek e, ugvszintén be kell jelenteni az iparengedély számát. Nyíregyháza. 1944 év február 16. Nyíregybázy Pál s. H polgármester. Apróhirdetései ti id!| 1 ptafö, vasárnap 1 p*af6 2$ bilér, «ludas további né 19 fillér sáp 12 fillér. Állást ksmókaok it szóig tt fillér, vasárnap 1 pangó, aüaáa« to­vábbi tsé • fillér, vasárnap lt gtttot, Cías a kiadóba*, valamint fatttfée bkáa- téesk és talsio&ou bemondott kir-totéaak beiktatásáért 3t HUér késelési kéltségei »áaátiBk. KIADÓ LAKÁSOS Fgy üzlethelyiség azonnal átadó. Érdek­lődői lehet Nádor utca 54 1476 Lf’vé Ipa pír. J o 11 o t o i 1. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Mindenes bejárólányt azonnalra felveszek- Kos6uth utca 58. Megbizhi tó, ügyes mindenest febr- 15-re felveszek, Cim a kiadóhivatalban. 1282-3 Szorgalmas erkölcsös mindenes nőt azonnalra vagy elsejére keresek. Vay Áriám utca 66. vl462-3 Tekercselő vagy villanyszerelő segédet fel­vesz Feller is álmán és Károly elektroiechui- kai vállalata Vay Ádam utca 26. VÍ479-2 Bejárónő azonnalra fölvétetik. Vay Ádátn utca 9. 1474 Irodai muukáboz értő és kiszolgáláshoz is alkalmas legalább 4 középiskolát végzett jó családból való lányt felveszek. Címeket kézírásos rövid ajánlattal kérem a kiadóba. .,1910“ 3x Keresek magános idősebb házvezetőnőt, aki nálam meleg otthonra találna- Cun a Bácsik cukrászdában. 1482 Irodai gyakorlattal biró gyors- és gépiró- nőt március elsejére felvesz a MÁÉK kon­zervgyár Nyíregyházán. 1483 Kisegitő varrólányt és tanulólányokat mübimzéshez fizetéssel felveszek, r állói-u. 7. 1478-4 Fodrász tanulót felveszek teljes ellátással. Rákóczi utca 26 sz. i486 4 Ujságkézbesitő asszonyt vagy embert felveszünk azonnalra. Je­lentkezés a kiadóban 1-re­KÜLÖNFÉLÉK Egy drb. nagy teljpüiményü varázs szemes rádió eladó Búza tér 19 felső csengő háromszor. sl2>*4 3 Féderes kocsikat és taligákat bármilven állapotban veszek és cserélek Tatos Menv- hért kocsigyártó Ujfehértó. 1440 3 Automatabilliárdokat kölcsönöz, elad, vesz, helyszínen javit Billiárd Vállalat, Buda­pest, Kőris utca I7|b. 1459-8 Verestarka borjas és ellős tehenek és nö­vendék tarka üszők eladók. Buza-tér 5. 1489-3 Egv jó karban lévő női varrógép eladó. Bocskay utca 13 sz. 1492-3 Nádor utca 40 számú ház eladó. 1452-3 Nagykállóban négy szobás uriLk kert, pince melléképületekkel eladó. Cim a ki­adóban. 1476-10 Fajtiszta baltafejü drótszőrü foxik eladó Színház utca 18. 1494 3 35 méteres vályog és tégla 5 éves épület eladó. Nánássy Nyirpazony. v 3x Egy jó korban lévő Singer bobino« női varrógép eladó Bocskai utca 7. 1455-3 Törölt lemezeket és használt lemezeket veszek. Címeket a kiadóba kérem.---------------------------------r 1 1 " H asznált hordozható szőnyegporoló áll­ványt vennék Madách utca 26. 1467-2 Pulloverek és megkötését jutányoson vál­lalok. Kert utca 28- Tnlliánné. 1465-2 Eladó egy 4 lámpás Philips rádió Róka­zug 9. sz. 1469-2 Központban, külön bejáratú két esetleg három szobás lakást keresek, amely orvosi re delinek is használható. Magas lakbórt fizetek. Cim a kiadóban. 1477 Fényképalbum. Emlékkönyv. Íróasztali készletek ¥« gm papír- és írószerúzletben wmi h mn iiiwii na ALIáUüI HŐZVETH.. Belterületen 3 szoba, hall, felszerel* fürdőszoba, egy üzlethelyiség és mel­lékhelyiségekből álló, téglából épült nagy adómentes sarokház nagy telekkeí 100.000— pengőért eladó. ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Egy jó erős stráfkocsi vastáfos 3 méter hosszú eladó. Sándor József Nagykálló. 1466 Egy tiszta gyapjú fekete kabátszövet ol­csón eladó Bocskai utca 16. TurC“ányi szalon. vl46l-2 Egylovas 20—25 q ig biró stráfkocsi jó állapotban eladó. Közép utca 27. v!470-3 Fehér mély gyerekkocsit megvételre ke­resek. Fürj utca 57 ez. 1469 — ILLETMÉNYJEGYZÉK az al­kalmazottak kereseti adójához, leg. újabb rendelet szerinti nyomtatvány elkészült és kapható JÓBA-papírüzlet­Női es férfi kerékpár használt prima gumikkal Bocskay utca 37 alatt eladok. 1472 Egy 15—18 éves fiúra való zakó eladó. Holló utca 10. 1471 1 drb. 16-os 2 csövű teljesen uj Belga- gyárimányu vadászfegyver, mindössze 30-40 patron lett kilőve eladó. Ugyanott 3 eves otelló és rizling gyökeres ezőlővesszőt 1000 drb.-ot megvételre keresek- Cim a kiadó­ban. v1475-2 INGATLANOK adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal NÁDUDVARI LAJOS ingatlanforgalmi irodájához í&TÍrstjyhAH*, Zrínyi Ilon»-ate* C TaUiont 29—IS. Dam&szt abroszok eladók. Érdeklődni 12—2 között Epreskert utca 3. 1438 Egy jókarban levő zubbony alacsony termetre eladó, s'abőtanuló felvétetik. Uri- szabóság Bercsényi utca 5. 1480 Egy tiszti nadrág, zubbony és egy 42-ee birgeii csizma eladó. Megtekinthető a dél­előtti órákban. Bocskai utca 11. 1479 Selyem utca 48 számú ház eladó, vagy hasonlóért elcserélném 1477- BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE! Magyar *>élyegsoroz,xlok, blockok, nagy választok JÓBA-papírüliet. fa Egy jókarban lévő egylovas stráfkocsi eladó- Holló ntca 18 sz. alat , 1485-4 Drótszőrü FOXIM megtalálójának 20'— pen«6 jutalmat Ígérek Akinél a kutyát ké­sőbben megtalálom, azt lopás miatt fogom feljelenteni. Kelemen László Bethlen u ca 34 szám. 1487-2 MiadeaifeJU ay óimat * *>rs * I ízléses kivitelbe® késsi* Orosz Károly nfOandanzea»« NYÍREGYHÁZA Béresén H® 3. A szerkesztésért felelős Jóba Elek. — A kiadásért felelős. A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság, Kovács B. és Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA S SZÁM TELEFON: 25—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom