Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-02-15 / 36. szám

Sr» S. oldal. BOtcsI HIRIAF (Trianon 24.) 1944 február 15. iffPüH'i tmmm im iiimtHwiiiri i i Meghivá. A Kísvárdai Villamossági és s Míimaiom R. T, kísvárdai bej. cég XXVII. évi rendes Közgyűlését 1914. évi február hó 26. napján déli 12 órakor fogja Kísvárdán saját telepén lévő irodahelyiségé­ben megtartani, melyre a t. rész* vényeseket a vállalat igazgatósága tisztelettel meghívja, Tárgysorozat: 1. Az 1943. évi mérleg és ered­mény számlák bemutatása, az Igazgatóságnak a tiszta nyereség felosztására vonatkozó javaslatai, végül az igazgatóság és felügyelő- bizottság részére a felmentvény tárgyában hozandó határozat. 2. Az igazgatóság és felügyelő' bizottság tagjainak megválasztása. 3. Tisztviselők fizetésének meg­állapítása. 4. Esetleges indítványok. MÉRLEGSZÁMLA. VAGYON : Pénztárkészlet: Készpénz P 10.345*77. Postataka­rékpénztárnál P 44 925 38 Beru házások : Épületek és berenderé sek P 204.717 95, Electromos há­lózat P 281.700*21. Értékpapír P 2808—, Áru és anyagkészlet: Szerelésianyag készlet P 784’—, Termény és őrlemény készlet P 210.477 51, Olajpogácsa készlet P 593 60, Tüzelőanyag készlet P 539 59, Felújítási tartalék P 5933 67, Adósok : Folyószámlán P 24.280 62, Áramfogyasztók számlán P 38 074 01, összesen P 825.180 22. TEHER: Részvénytőke P 187 500 —, Tartalékalapok : Tőke- tartalék P 109.466 10, Nyugdijtar- talék P 95 680'—. Értékcsökkenési tartalékalapok: Községi háramlási tartalékalap P 100.741 58 Épület értékcsökkenési tartalékalap P 91 669 13, Malomberendezés ér­tékcsökkenési tartalékalap P 3752 98 Hálózat értékcsökkenési tartalékalap P 6300 —, Egyéb be­rendezés értékcsökkenési tarta­lékalap P 100 509 47 Osztalék P 133*—, Hitelezők: Folyószámlán P 75 883'69, Áramfogyasztók szám­lán P 60 15, 1943. évi nyereség áthozat P 878*37. Nyereség egyen­leg P 52.605 75, összesen P 825.180*22 EREDMÉNY-SZÁMLA. VESZTESÉG: Általános igaz­gatási költségek P 97 422 52, Adó I Töltő- I tollak ívílágmárkás) nemes fém begővei, csavarírónok. 4 szint 1 í r ó n o k bő választékban JÓBA papirüzlef Nyíregyháza, Bethlen utca 1. és illetékek P34v481’49, Kamat P 10 587 88, Bereedezés értékcsök­kenési számla P 18 3,02 80, Nye­reség P 52 60575, Összesen P 213 400 44, NYERESÉG: Áramelosztásból eredő jövedelem P 93 307 90. Ma- lomüzemí jövedelem P 112 039 48, Olajmalmi jövegelem P 5.013 06, Értékpapír jövedelem P 40'—, Ingatlan jövedelem P 3.000 —, összesen P 213.400 44. Az alapszabályok 16. § ában megb atározott rész vény letételi hely a társaság pénztára, ahol a részvények a le nem járt szelvé nyekkel együtt a közgyűlés előtt legalább 3 nappal leteendők s az erről szóló elismer vények a köz­gyűlés megnyitása előtt a köz gyűlés elnökének igazolásul fel­mutatandó. Az 1943, évi mérleg, a felűgye lőbizottság vonatkozó jelentéseivel együtt a társaság saját telepén lévő irodai helyiségében a t. részvé nyesek nek — betekintésre — ren delkezésre áll. Express hirdetések 15 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Legtökéletesebb patkány irtószer és Svábirtó por kapható liBássy «lanosönäl Kaei.tk atca 9. Teiefoa 29—Bí GYÜMÖLCSFA CSEMETÉK. Vi­lághírű budavidéki őszibarack-oltvá­nyok és minden másfajta gyümölcsfa­csemeték kaphatók Ricsováry László tejgazdaságában, Budapes, III., Vö­röskereszt-utca 21. szám. 1369-3 Apróhirdetései« It h6{J 1 pMfó, vasárnap 1 psmgó 2f bilér, nindsa további azé II Hllár, vasán ■*P 12 fillér. ÁUáat ksTtsókask II ásóig N fillér, vasárnap 1 pengő, tlnáen to­vábbi hó I fillér, vasárnap II fillér Cím n kiadóban, valamint (eligés bírd«, lések é* telefonat bemondott hirdetések beiktatáséért 31 Ullér késelési k&ltaéget Hám! tank. KIADÓ LAKÁSOK Bútorozott szoba kiadó, Cim a kiadó- hivata'ban- 1493 Üzlethelyiség kiadó Vay Ádám utca 48 szám. Értekezni az emeleten. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Gépészkovácsot felveszek szakolyi gazda­ságomba. Állása elfoglalható most vagy április 1-re, Jelentkezni lehet Veres Gyula, Nyíregyházán Sóstói ut 32 sz. 1342-2 Jó házbcl való, teje en megbízható üg>cs fiút kifutónak felvesz a D,»hány- nagyáruda. 1324-3 » 631—1943. végrh. sz. \ ÁRVFVKl HIRDETMÉNY-KIVONAT A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 2294—1941. sz. végzése folytán L'skány László'nyíregyházi cég javért 142 P 44 fillér, tőke és járulekaira 1943 évi november hó 11 napjan fo ganatositoit végrehajtás alkalmával le (és felül) foglalt és 1340 P re becsüli ingóságokat, ü. m,: kocsmai berendezés, rádió, tekeasziai stb. a nyíregyházi kir, járásbíróságnak Pk. 21811 — 1943. sz. végzése kö vetkezőben Nyíregyházán, Váy Ádám utca 54 sz, háznál 1944, évi február he 18 napján délután 3 órakor nyilvános bírói árverésen legfőbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is e! fogom adni. Nyíregyháza, 1944. január 27. LABAY ANTAL kir. jö végre**ajíé _ BÉLYEGALBUM: Góbit, Pan aonia, Cserkész, Glóbus, cserefüzetek kaphatók JÓBA-papírüzletben. Mindenes bejárólányt azonnalra felveszek- Kossuth utca 58. Megbizht tó, ügyes mindenest febr- 15-re felveszek, Cim a kiadóhivatalban. 1282-3 Egy hetest és egy szakácsnőt azonnal fel- [ veszek, jelentkezni a Rendőrségi konyhán. 1456 Bejárónőt a délelőtti órákra felveszek. Stern, Horthy M..tér 3. 1475 Rendes megbízható leányt vagy asszonyt, aki a fői ésbez is ért márc. 1-től felveszek. Bocskai u. 11. 1458 Bejárónőt azonnal felveszek. Bethlen utca 78. sz. 1460 Jóbizonyitvánnyal, jól főző mindenes szakácsnőt felveszek, szobalány van. Szarvas ntca 17. 1464 Szorgalmas erkölcsös mindenes nőt azonnalra vagy elsejére keresek. Vay Ádám utca 66. vl462-3 KÜLÖNFÉLÉK Nvirbogdány községben 64 m. hosszú 12 fiókos dohánypajta és cseréppel fedett cse­lédház eladó. Árajánlat Székely Lászlóoé Bpest Jurányi utca 10-alá küldendő. J270-3 Bútorozott, vagy bútorozatlan szobát keresek. Cím a Gyurkovics-trafikba, Széchenyi-u. 1364-3 Eladó boltberendezés. Uj, típus bolt- berendezés beszerzése folytán régi be­rendezésünket eladjuk. Két kisebb üzlet részére is megfelelő. Eladó továbbá egy sörkimérő készülék is. — Uj fehértói „Hangya“. * 137613 Magános hölgy, tisztviselőnőt vagy diák­leányt lakótársnak keres. Esetleg teljes ellá­tással. Cim a kiadóban. 1275-3 Egy drb nagy teljpütményü vará7S szemes rádió eladó Búza tér 19 felső csengő háromszor. S12M 3 Szép tö gy rönkök 4—7 mtr. hosszig el. adók. Értekezni lehet Arany János n. 23­1441-2 ZONGORAHANGOLÁST javítást és mindennemű hangszerek szak­szerű javítását vállalom KVANDUí, zorgoráké zitö Bethlen u. 3. Automatabilliárdokat kölcsönöz, elad, vesz, helyszínen javit Billi&rd Vállalat, Buda­pest, Kőris ntca l7jb. 1459-8 Mindennemű INGATLANT közvetít ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Vcreslarka borjaa és ellő« tehenek és nö­vendék tarka üszők eladók. Buza-tér 5. 1489-3 Egy jó karban lévő női varrógép eladó. Bocskay utca 13 sz. 1492-3 Törött lemezeket és használt lemezeket veszek. Cimeket a kiadóba kérem. Egy jó karban lévő Singer bobinos női varrógép eladó. Bocskai utca 7. 1455-3 Me^vételre^ keresek 60 drb. süldőt. Cime­ket Legeza Oz utca t. 1452-2 Eladó egy menyasszonyi ruha koszorú fátyolal. Buzatér 18. vvl496 — BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYEL­MÉBE! Magyar bélyegsor ozatok, blockok nagy választék JÓBA-papír- üzlef. Nádor utca 40 számú ház eladó. 1452-3 Tiszti zubbony fekete nadrággal eladó. Színház utca 28. 1453 Kovácsmester aki kerékgyártó munkát is I végez állást keras április 1-re. Holp Lajos Kis-Virányos tanya n. p. Tiszanagyfalu. ____________ 1450 Egy jó állapotban lévő karp. zubbony elndó 2—3-ig Ér utca 14. 1498 Eladó fekete zakó vékony közép termetre jó anyag. Vécsey utca 36- 1450-- Iskolai íeUxerxlétek, (fixetok, Író- és rajzszer kapható JÓBA*papír&zletl*D. Nagyon olcsón és sürgősen eladó két ve­restarka zok tejet adó borjas tehén és két másféléves verestarka üsző. Széchenyi utca 20, Hátul az udvarban. v 1499-3 Nagykállóban négy szobás urilak kert^ pince melléképületekkel eladó. Cim a ki­adóban. 1476-lü Seprőt, kosarat, gyékényárat bérmentve utánvéttel szállít Szegő Jenő Szeged. 1473 INGATLANOK adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal NÁDUDVARI LAJOS' ingatlanforgalmi irodájához líylr*Syhá**, Zrínyi Ilona-ntc» t ToUfoai 29—19, Fajtiszta haltafejü drótszőrü foxik eladó Színház utca 18. 1494-3 Egy jó varrógép van eladó. Deák Ferene utc« 102. 1497 35 méteres vályog és tégla 5 éves épület eladó. Nánássy Nyirpazony. v 3x Egyenáramú motorom eladom, va gy el cserélem váltóáramú motorért. Holló u. KJ v1457-2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Mindenfajta 'nyomtatván! \ ízléses kivitelben kérni* Orosz Károly nyomdaüzeme NYÍREGYHÁZA. Bercsényi-«, 3. A szerkesztésért felelős Jóba Elek. — A kiadásért felelős. A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság, Kovács B. és . Társai laptulajdonosok. ______________________________________ . .... .--------- .. . —.......— .---------------~ ■ N YOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN,' NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA S SZÁM TELEFON: 25—77. Fűszert, csemegét, italárut, konzerveket, oro82halat nagy választékban előzékeny kiszolgálás mel ett vásárolhat BATTA ELEK cégnél Nyíregyháza, Vay Ádám utca 2. Telefon : 20—78.

Next

/
Oldalképek
Tartalom