Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-02-04 / 27. szám

(Tr anon 24.) 1944 február 4 «st: 3. ©Idái. Előnyös magtermelésl szerződéseket kőt: saláta, retek, ugorka, bab, iricden fajta borsó, Magyar MexögastdáK S&övetKeszeie SZ ABÖLCSVÁRMEGYEI KIRENDELTSÉGE, NYÍREGYHÁZA. ZRÍNYI ILONA U. I. EM Mivel foglalkoztak a MÉP választmányi értekezletein Szabolcsban , A Magyar Élet Pártértesítője a sza­bolcsi választmányi értekezletekről a következőket jelenti: Kisvárda, Baktalórinháza, Mándok, Fényeslifke t ófehértó és Komoró köz­ségek MÉP szervezeteinek a kerületi szervező titkár pártvezetői értekezletet tartott. E megbeszéléseken — ahol résztvettek dr. Csernyánszky Imre, Ko­vács István, Simon György, Séra Gyu­la, Marossy Ernő, Haán Imre, Teresté- nvi Béla, Miklóssy Gyula, Mozga Já­nos, Gólián Károly és Pongó András főleg a községi szervezetek belső "ügyeiről, közellátási kérdésekről tár­gyaltak és megvitatták azokat a körül­ményeket, amelyekkel a hazafiatlan propagandát megakadályozhatják. Tiszalök, Tiszaeszlár, Oros, Sényö, Nyírtura és Nyírpazony községekben a kerüleii szervező titkár pártvezetői megbeszéléseket tartott. E megbeszélé­seken a téli gazdasági iskolák, a közsé­gekben szükséges kutak fúrásáról, le­gelőjuttatásról, villanyvilágítási hálózat bevezetéséről, a népruházati akciószlesebb meder- ■ ben való megindításáról, házhelyek sürgős kiosztásáról, a lakos­ság tűzifával való ellátásáról, a tej- . beszolgáltatással kapcsolatosan korpaki­utalásról és a cipőellátás kérdéséhez szól'ak hozzá: Béni József gazdasági tanácsos, Csépes Imre titkár, Kovács Lajos lelkész, Arday Gábor, Tóth La jós, Tanyi Sándor, vitéz Seregély Ágos­ton, Szabó János, Gallasz József, Dob szai István, Páll Sándor, Tőkéssy La jo?, Hadsdi-Bunász József, Mikulás r Veress Károly pártvezető, dr. Veress Lász ó ti kár, Barna György, Szakács Mihály, Gáli István s Márkus István. konyhát szerveztek meg. A közösségek zóciális munkáját üzemi sportegyesüle­tek, szakkönyvtárak, valamint zenegya- korló és tornászcsoportok alapítása egé­szíti ki. A szociális közösségek gon­doskodása a kisebb üzemekben dolgozó külföldi munkásokra is kiterjed, akik számára- már száz tábort állítottak fel. Gyilkosságért hat évi {egyház Két ároktői cigánylegény, Dósa Győ­ző és Dósa Zoltán 20 éves napszámo­sok 1943. é-v augusztus 29-én egy szölő- karóvol egyonütötték Kolompár György árok ői lakost, mert mint régebben mondották, az áldozat nem akart szá­mukra az elhullott állati hu’lákból jut- ta’ni. • A törvényszéki főtárgyaláson , a vád­lottak azzal védekeztek, hogy Kolom­pár György és a vádlottak között régeb­ben haragos viszony volt, többször köl­csönösen ígérgették, hogy leszámolnak egymással. A közöttük való ellentéte­ket növelte az a körülmény is, hogy a gyilkosság előtti napon Dósa György lopással gyanúsította meg anyját, aki Kolompárnak a nővére volt s amikor Kolompár védelmére kelt testvérének, a vádlottak és az áldozat között súlyos verekedés kezdődött. Ilyen körülmé­nyek után került másnap sor a halálos- végű verekedésre, melyben Kolompár késsel hadonászott, miközben a fiatalabb Dósa a kezében lévő szőlőkaróval olyan hatalmast vágott az áldozat fejére, hogy az azonnal kiszenvedett. A törvényszék szándékos emberölés bűntettében bűnösnek mondotta ki Dó­sa Győzőt s ezért hatévi fegyházra ítél­te. Dósa Zoltánt a törvényszék a gyil­kosságban bűnrézesnek mondotta ki és öthónapi fogházbüntetésre ítélte. - Az ítélet nem jogerős. . A nérzel szociális közös« ségek teljesítménye A német szociális közösségekkel olyan z: intézmények valósutak meg, melyek más o országokban példa nélkül vannak. Ezek­et ben a közösségekben kis- és közüzemek egyesültek abból a célból, hogy alkál­in mazoltaik számára mindazokat a szo- o ciális előnyöket biztosíthassák, melye­it két különben csak a nagyüzemek alkál­in mazotiai élvezhetnének. Jelenleg 'Né- m metországban a kereskedelem, közmű­éi ipar és gyáripar körében 950 ilyen szó­ja . ciális közösség működik. Gondoskodá- J3 Suk 150.000 üzem .többszázezer alkalma- jS zottjára terjed ki. 1943. évben a német szociális közöségek 40 uj otthont állí­tottak fel alkalmazottaik számára, köz­tük több ifjúsági otthont. Egyes szociá- ;t lis közösségeknek saját üdülőotthonaik gj is vannak. A múlt évben ezek a közösségek 180 esetben vezették be a rendszeres egész- . - ségügyi szolgálatot és 200 közösségi A nemzet 106 elködősité hazug* «tág miatt még még nem látja elég tisztán a maga szellemi arcának igazi vonásait — jtáosdoUa Szíj as Pál az evangélikus Sérfiak ;- öibiíaí-össze jövetelén Az Evangélikus Luther Szövetség kedden tartotta meg idei első előadó­estjei, ;amelyen Szijas Pál evangélikus Kcssuth-gimnéziumi tanár tartott előd­adást erről a tételről: „Az ifjúság a belső front mérlegén“. — Előadásának gondolatmeneté a következő volt: Az ifjúság nemcsak a közép- és főis­kolai diákságból áll, hanem beletarto- zi kaz iparos-, kereskedő-, munkás- és purasztfijúság nagy tömege is. Az ifjú­ságra mindig jellemző volt a nagyobb fogékonyság az új gondolatok irát'f. — 1848 márciusában a főrendiházban a nemzet vénei, főurak és főpapok, a nemzeti kívánságokat még mindig egy olyan tervezettel akarták kielégíteni, amely hatvanhat' év múlva szabadította volna fel a jobbágyságot, éppen 1914-re. Ugyanakkor a fogékony ifjúság már­cius 15-én egy nap alatt mindent elin­tézett. Az új gondolatokat sohasem a fiatalok találják ki, hanem az idősebbek közül a legkiválóbbak. De az ifjúság érzkeny idegrendszere ismeri fel és ő követi leghamarabb azt, ami az idősebb nemzedéknek szokatlan, vagy éppen el­lenszenves. A mai magyar szellemi éb­redés nagy úttörői is sok élettapaszta­lat tál, nagy kudálssal, érettebb korban fogtak hozzá történelmi munkájukhoz. Ady Endre még fiatalon lépcíltt fel, de már Móricz Zsigmondot, Szabó De­zsőt, Tamási Áront, Kodolányi Jánost, Illyés Gyulát vagy Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, Győrffy Istvánt és Hungária Péntek-Szombat Az eszteudo egyik legbájosabb filmeseménye EMIL JANNINGS britlíáns alakításában Kivirul az öreg: szív A bölcs humor. Ötletes mese és bájos derű filmje, A nagy érdeklődésre tekintettel Szombatra ________prolongáltuk I El őadások kezdett 7»4, 7*6, 7*8 Vasárnap *7*2, BM, */i6, 7*8 óra Uránia Feb már 4 Péntek Ma utoljára TONELLI \ Világot járó és világhírű artisták érdekes,1 izgalmas életét mutatja be ez a könnvés mosolyu ha talmas film. Lélekzetelállitóan ____izgalmas jelenesekkel. J ön az UFA színes filmcsodája Botrány Kezdési idők Vasár- és ünnep­nap 3, 5, 7, Karácsony Sándort sesogysem lehet az ■ifjúsághoz sorolni. De könyveiket leg­először az ifjúság kezdte olvasni, gon­dolataiknak, művészetüknek, tanításaik­nak tősgyökeres magyarságát és tiszta igazságaikat a fogékony ifjúság egy kis rétege ismerte fel, pedig egydejűleg a felnőttek közvéleménye, a sajtó a film, sok helyen még a szűklátókörű iskolai nevelés is ellene fordult a nagy úttö­rőknek, néha megrágalmazásuktól sem tartózkodott. Sajnos, ennek a szellemi megújhodásnak lelkes fiatal táborába nem tartozik b^le több az ifjúságból, mint az egész magyar ifjúságnak egyet­len egy százaléka. De ez kétségtelenül az egésznek a legértékesebb része. Bi­zony nem mindenütt övé a vezetőszerep az ifjúsági egyesületekben, mert ezek az ifjak csendesen dolgoznak, olvasnak, művelik magukat és nem hangoskodnak. Sajnos, a többiek, az ifjúság nagy tö­mege, az utóbbi években a maga fogé­konyságával és újítási lázával nem a magyar szellem nagyjainak a tanításai felé fordult. Inkább a felszínes javakért leükesedejtt, anékül, hogy igazi tartal­mukat felismerte volna. Azért olyan gyakori benne manapság a kiábrándult­ság, a céltalanság és a cinikus közöm­bösség. Általános panasz a mai ifjúságra, hogy nem tiszteli eléggé a tekintélye­ket. Az ifjúság mindig inkább volt t6- kiníélyromboló, mint tekintélytisztelő. Ez nem is baj akkor, ha olyan tekinté­lyektől fordul el, amelyekből kiveszett az érték és az erkölcsi tartalom, ame­lyeknek további dédelgetése inkább ká­ros, mint hasznos, de baj, ha az ifjúság előtt megcsappant a tekintélye a tisz­tességes munkának. Sajnos, a magyará­zat a felnőttek magatartásában van. — Hasonlóan megrendült a szellemi te­kintélyek tisztelete, eltekintve az ifjú­ság említett egy százalékától, amely nemcsak a bioznyítványért tanul, olvas és műveli magát, s minden földi tekin­télynél többre becsüli a magyar szellem igazi nagyjait. A szellemi tekintélyek megrendülése is a felnőtt társadalom gondolkozásában keresendő, ahol még nem alakult ki a magyar szellem igazi értékeinek a rendszere. Sokak előtt még ma is vitás, hogy Rákóczi, Petőfi, Kos­suth valóban a magyar szabadság apos­tolai voltak-e, vagy pedig szószátyár demagógok, a legjobb esetben naiv, hi­székeny emberik. A nemzet sok elködö- sílő hazugság miatt még nem látja elég tisztán a maga szellemi arcának igazi vonásait. Ezért nem láthatja azokat az fjúság sem. A belső arcvonal a gazdasági, társa­dalmi, politikai, kulturális és vallásos élet hadállásaiból áll. Az ifjúság alkal­masságát a gazdasági élet terén nem az dönti el, hogy hányán tudnak belőle a gazdasági konjunktúra idején gyorsan meggazdagodni. A társadalomba az ifjú­ságnak nem beilleszkednie kell ügyes akalmazkodással, hanem legyőzni elő­ítéleteit. A magyar sors kérdéseit az ifjúság előtt nem rejtegetni, hanem tisztázni kell. Az ifjúság a kultúra nél­kül tévutakra jut és visszafelé halad- Az élet egységét és tiszta céljait csak az igazi bűnbánat és a hitből való foly­tonos megújulás biztosíthatja a fiatalok számára is. Előadása után Balczó András püspö­ki másodlelkész tartott Irásmáfeyaráza- tot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom