Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-02-03 / 26. szám

6. oldal. mmmam (Trianon 24.) 1944 február 3. A rövidhulláma arain használása 11 a medicinában A fávirászatnak egy aránylag új ága, mely a rövidhullámú áramot alkalmaz­na, az u[óbbi időben meglehetősen rö­vid idő alatt széles alkalmazhatóságra tett szert az orvostudományban. A ku­tatások alatt ugyan kisült, hogy a rö­vidhullámú áramnak, a hosszú hullá­múval ellentétben jelentős fiziológiás hatása van a szervezetre. Azonban ezen tfsetben^ís, mint sok más esetben ez a hatás attól függ, hogy ez az áram mi­lyen módon lesz alkalmazva. Az áram­nak túladagolása rendkívül káros ha­tással lehet és általános vérmérgezést is okozhat, abban az esetben, ha pél­dául egy furunkulust rövidhullámú árammal akarnánk gyógyítani. Éppen a furunkulusok, melyek a be­tegnek rendkívül terhére vannak, vi­szont adott esetben rendkívüli veszélyt is okozhatnak, gyógyításában változást hoz ez a gyógymód: ezentúl, a beteg­nek nem kell addig várnia, míg a furun- Irulus megérik és vágásra alkalmas. Ha s gyulladás friss, úgy ezen áram hatá­sa alatt gyorsan visszafejlődik, viszont ha már öregebb, úgy az áram rendkí­vül meggyorsítja a furunkulus beérését. Legtöbbször sebhely nélkül gyógyulnak aminek az arcban lévő furunkulusoknál rendkívül nagy jelentősége van. Man­dulagyulladások, álkapocs- és hcmlok- öreggyulladások, sőt még a hírhedt tü- dőtájog is sikerrel gyógyítható ezzel az eljárással olyannyira, hogy az ilyen ese­tekben az operatív beavatkozás már nincs jogosítva, vagy csakis abban az esetben, ha a rövidhullámú terápia ha­tástalannak bizonyult. Ez esetben idő- veszteségről szó sem lehet, mert a se­bészi beavatkozásnak úgyis be kell vár­ni azt az időt, míg a tájog eléggé elha­tárolódott. Az idült tájogoknál, me­lyeknél a sebészi beavatkozás ellenére 30 százalék halandóság mutatkozott, lé­nyeges javulás állott be: ez a szám 10 azázaték alá süllyedt. Az idült tüdő- gyuladások ugyancsak nagyon jól gyó­gyulnak ezen rövidhullámú terápia ha­tása alatt. A háborúban is rendkívül fontos a rövidhullámú terápia. Rendkívül jó szolgálatokat tesz a mélyenfekvő sebek kezelésénél, melyek gyakran gennyedés- *el járnak. Ugyancsak tüdőlövésektől és csontsérülésekből szármfazó gyulladá­sok, melyek különben rendkívül nehe­zen, vagy egyáltalán nem gyógyulnak, előnyösen befolyásolhatók a rövidhul­lámokkal. A fagyások, melyek az első orosz télben rendkívül gyakran, úgy­szólván naponta előfordultak, szintén jól reagálnak a rövid hullámra, mivel •z az erek görcsös szűkülését feloldja Express hirdetések IS szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Legtökéletesebb patkányirtószer és Sváblrtó por kapható flináuy cl&nozónál K«»«tk «tea 9. Telető* 29—53 és ezáltal ismét lehetővé válik a kül- lönben teljesen megakadályozott vérke­ringés. A rövidhullám általában különös ha­tással van a finom és legfinomabb erekre, és ezek közül is különösen az ütőerekre, tehát azokra, melyek a szö­vetek vérellátását szolgáltatják. Ezért használható azj érelmeszesedésnél is< azonban itt rendkívül óvatosan adago­landó. Ezenkívül függ a hatása az ereken lévő elváltozások arányától is. A rheumatizmus ellen a rövidhullám az eddig ismert egyik legjobb szer és rend kívül fontos, mert ez a betegség rend­kívül szélesen el van terjedve és ennek folytán veszélyezteti a széles népréte­gek egészségét.- .BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE: Magyar bélyegsorowtok, blockok, nagy választék JÓBA-papírűzlet, 1* 44—1944. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A budapesti központi feir. járás­bíróságnak 301.346 — 1943, számú végzése folytán Thztvise ők és Ka­tonatisztek Bevásárlási Központja rt. budapesti cég javára 442 P 20 f. tőke és járulékaira 1943 évi június hó 2 napján foganatosított végrehajtás alkalmával le- és fe* íülfogialt és 1200 P-re becsült ingóságokat u. m. 1 tehenet a nyíregyházi kir járásbíróságnak Pk. 17885-1943 sz. végzése köveiké lében Nagyhalász községben adós házánál Í944. évi február hó 18 napján délelőtt 9 A órakor nyilvá nos bírói árverésen a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1944 január 24, LABAY ANTAL kir, jbirósági végrehajtó, A közeliátás érdekében lőtt vadakat kimérve a 49300/1943, K, M. sz. rendeletben megállapított árakon árusítunk. Hatósági bússfék, Korona-épület Nyitva naponként 8-12-óráig. Előjegyzéseket elfogadunk. Apróhirdetése ¥ *.@ ásóig 1 vasárnap 1 pengő 2# ttüér, adndaa további tzó lí fillér, vasár* sáp 13 fillér. Állást karssőknok S0 Öllé?, vasárnap 1 peagő, *l*doa to­vábbi azó i fillér, vasárnap it fillér Cin a kiadóba.«, valamint jeligés klrde* lések és teiaiofeoo bemondott Ur-totéeek beiktatáséért 30 fillér kezelési költséget •sémitánk. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Gróf Dessewffy Aurél nyirbélteki gazda­sága keres azonnali, vagy március 1-i belé­péssel 30 kh-as szőlő és 20 kh-as szőlő és 20 kh-as gyümölcsös kezelésére gyakorlat­tal biró szakképzett szőlőkezelőt és segéd szőlőkezelőt. Kérvények bizonyítvány máso­latokkal felszerelve gróf Dessewffy aurél gazdaságának főintézősége, Nyirbéltek címre küldendők. z942-3 Fiatalabb nőt altiszti teendőkre, aki ta­karítást is vállal, felveszek. Halász Kossuth tér 10. 943-2 Ujságkézbesitő asszonyt vagy embert felveszünk azonnalra. J«? lentkezés a kiadóban 1-re. 14—15 éves fiatal bejárólányt 3 tagú családhoz I re felveszek- Kossuth.u 58 Nagyobb gyümölcsösbe szakképzett egyént keresek fizetési igény megjelölésével. Dr, Bedő Lajosné Munkács, Hunyadi u. 45. 934-3 Ujságkézbesitő fiút vagy kislányt kisegítő­nek felveszek Cim a kiadóban. 5x Ügyes kifutó-fiut felveszek azonnalra Kiss Károly fűszer- és csemegeüzlete. ISPÁNT ragy GAZDÁT gyakorlattal, eré­lyest, rendszeretót azonnalra alkalmazunk 500 magyar holdas homoki gazdaságunkban, írásbeli ajánlat, életkor, vallás családi álla­pot, működési helyek, fizetési igények, ka­tonai szolgálat kötelezettség Szotyori Nagy Sándor Kisvárda címre. 1087-3 Április elsejére komenciós kovácsot és komenciós kerékgyártót keresek,. Kiár Jó­zsef Nyírtét zlü77-2 Jómunkás hölgyfodrász segédet fölveszek. Irén hölgy fodrász, Luther-palota. 1070 Állást keres idősebb szakképzett szőlő­kezelő és méhész, gyümölcsfa kezelésében és kosárfonásban is jártas. Szegedi Károly Nagy kálié, Szabolcsin- Domb utca 681. Menyasszonyi fályolt veszek. Káliói ut 7, 961~5 Keresek megvételre 7 éves gyereknek való kerékpárt, táskagramofont és játék­babakocsit. Cim a kiadóban. 983-3 Jó karban lévő vaskályha eladó, marthy utca 5­Vörös­965-3 Keresek megvételre egy alighasznált egy­fogatu szekeret. Cim a kiadóban. z933-3 — - - —­Úri fodrász segéd állást keres azonnali belépésre. Blanyár István Nagykálló. 980-2 10 kerékpár eladó. Krizsai János Nagy­kálló Balkányi ut c984'2 Egv Kállay-féle bem inmotor és egy szecskavágó, egy daráló, egy uj varrógép* valamint egy 4-es benzinmotor eladó. Kál- mánczkey István szecskavágós Ujfehérté. 1041-4 Gazdasszonyi vagy perfekt főzőnői állást kis családnál vállalok 15-re, esetleg vidékre is. Cim a kiadóban. 1052-3 Eladó 2-es Olivér eke. Tóth, Kisléta. 1055-2 Tisztességes, szorgalmas főző mindenest jó fizetéssel azonnal felveszek. Cim a ki­adóban. 1061-3 Egy magános ember magához venne kb. 40—50 éves asszonyt ki a gondviselését el­vállalná. Coresák Sándor Nyirpazony Petőfi utca 140. 1060 Őfehértó község elöljárósága keres két munkaerőt, egy érettségizett férfit vagy nőt, és egy négy középiskolát végzett férfit vagy nőt. Előnyben részesülnek azok, akik jegy­zői hivatalban már dolgoztak. Havi fizetés mindkét állásnál 200 Pengő, Érdeklődők egyszerű levélben forduljanak jőjagyzőhöz. ~ 1086 Jó karban lévő férfi téli bőrkabát, férfi ruhák és 41—42-as cipők eladók Damjanich utca 25.__________________________ 1045-2 15-re gyerek mellé elmennék, főzésbe, takarításba is segítenék. Cimet a kiadóba kérek. 1058 Urasági inas állást keres április elsejére. Cim a kiadóban. 1057-2 Kerékgyártó állást keresek éves komén- cióra. Cim Szabó Béla Nyíregyháza, Ké* utca 47. szán*. zl059 2 Használt bútorok eladók- Fecske atca 6. 1066-2 Mindennemű INGATLANT közvetít ARATÓ MARIA % ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12.--------------------------------- ~~ E gy vadonatúj 4l-es tiszti csizma és egy motorkerékpár külső gumi eladó. Toldi utca 59. 1042 Női bunda 250 P-ért, csizmanadrág és fekete férfi ruha eladók. Cim a kiadóban. * 1065 Katonai extra köppeny, ruha, és csizma és aligbasznált Mereédes Írógép eladó. Cim a kiadóban, 1063 Vöröskereszt II Nagy madonna (Post­frisch) sértetlen és egyéb más nagyértékü bélyegek eladók. Érdeklődni a kiadóhiva­talban- 1063 Egy viilatelek eladó. Sóstói ut 57- 1074 Brokát gyermek pehelypaplan eladó. Pe* tőfi utca 16. 1076 — ILLETMÉNYJEGYZÉK az al­kalmazottak kereseti adójához, leg­újabb rendelet szerinti nyomtatvány elkészült és kapható JÓBA-papirüzlet- *■■*. ....... — — - —■ K ét igás lószekér és lovas felszerelés tel­jesen nj állapotban eladó. Cim a kiadóban. 1067 Orosi szőlők alatt 1 fél hold föld eladó. Érdeklődni lehet Szarvas utca 113. 1069 Egy alighasznált asztali tűzhely eladó- Debreceni utca 40. 1068 ZSEBLÁMPA-ELEM szűkösen és ritkán kapható, ezért kerékpárosoknak ajánljuk a legjobb Bosch-dinajmót és fényszórót! Hamar kifizeti önmagát éa sokáig világít ingyen. KOVÁCS PÁL „MONOPOL“ műszaki üzlete (Bethlen utca 10 szám). 1078-2 Egy 9^0 literes tartály, egy fahenger, répavágó stb. eladó. Cím a kiadóban. 1071 Adómentes 2 szoba mellékhelyiségekből álló ház sürgősen eladó. Felsőpázsit 266. , 1072-3 ELADÓ HÁZAK Négy szobás, fürdőszobás, adómen­tes téglaépület nagy telekkel. Ára 110 000 P. Háromszobás harminc évi adótnen- tességü téglaépület Ára 60.000 P, Két szobá3, msllékhehiségekkel köz­ponthoz közel. Ára 35 000 P. Emeletes adómentes jövedelmező bérház. Különféle lakóházak, bérházak és egyéb ingatlanok. NÁDUDVARI LAJOS ingatlanforgalmi irodája Nylrogyhása, Zrínyii Iloma-atca 4 Telefoni 29—15. 48 rekeszes száritó, deszkából, asz­talos munkára felhasználható eladó. Cim a kiadóban. 775 Egy éves sertés eladó. Cim a kiadó- hivatalban. 776 — Iskolai felszerelések, füzetek, író- és rajzszer kapható JÓBA-papírüzle_ tében,________________________­G yönyörű fajtiszta patkányfogó tacskó- kölykök kaphatók Színház utca 10. 1090 Bevezetett fuvarozási vállalat eladó vagy bérbeadó, más elfoglaltság miatt. 4 ló, 2 gumikerekű stráf egyenkint 40 q teher­bírással teljes felszereléssel eladó. Érdek­lődni a kiadóban, zl094-2 A szerkesztésért felelős Jóba Elek, — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlapi lapkiadó betéti társaság, Kovács B. is Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA S SZÁM TELEFON: 25—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom