Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-01-31 / 24. szám

6. oldal. sihirlAP (Trianon 24.) 1944 január SÍ. megvételre 5200 drb. I/a. min. száraz vályogot, 1400 drb. I/a. min nagy méretű téglái, 2000 drb. I/a. min. égetett fedő cserepet. Sürgős ajánlatot HERMANN LAJOS Msskolc Horthy tér 4. címre kérek. Hegbivd, Á Nyírvidéki Agrár Takarék- pénztár- Részvénytársaság Nyírbá­tor 1944 évi február hó 9 én dél­előtt 11 órakor az intézet helyi­ségében XXII. éri rendes közgyűlését tartja, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. TÁRGYSOROZAT: 1. Az igazgatóság és felügyelő- bizottság jelentése az 1943. üzlet évről, a mérleg és eredményszám­lák bermratása és az igazgatóság­nak a tiszta nyereség felosztására vonatkozó indítványa. 2. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztásra vonatkozó in­dítvány felett és az igazgatóság és felügyelő bizottság részére adandó felmentvény tárgyában. 3. Igazgatósági és felügyelőbizotí- ságí tagok választása. Nyírbátor, 1944 január 28 án. MÉRLEGSZÁMLA : Vagyon: Pénztárkőszlet 14 935’40 P. Pénzintézeteknél elh lvezve 98 88^87 P. Értékpapírok 3 200P. Valtótárca 840 946— P. Adósok 39 795 15 P. Felszerelések 1*—p. Átmeneti tétel 1 620 41 P. Össze­sen 999,387 83 P. Teher Részvénytőke 90.000 — P. Tartalékalap 90.000 — P. Tőke­tartalék 28.000 — P. Kétes köv. tartaléka 10 617— P. Takerékbe- tetek 344 811*40 P. Folyószámla* betétek 29.811 42 P. Hitelezők 32 14 P. Letétek 589 12 P. Vissz- leszámitolt váltók 391.422— P. Fel nem vett osztalék 413 50 P. Átmeneti tétéi 6 748 90 P. Nvere- ség 6 742 35 P. Összesen 999.387 83 Pengő. EREDMÉNYSZÁMLA: Tartozik; Költségek 26 255‘83 P. Adó és illeték 7.820*24 P Nye­reség 6.942 35 P. Összesen 67 637 26 P. Követel: Nyereség áthozat a múlt évről 1 534 58 P Kamat jö­vedelmek 65 994-^9 P Jutalék 107-69 P. Összesen 67 637 26 P. Jegyzet. 1. A részvényesek, kik a közgyűlésen részt venni óhajta­nak ?.z alapszabályok 14. § a ér­telmében részvényeiket a hozzá tartozó még le nem járt szelvé­nyekkel együtt legkésőbb 3 nap pal a közgyü’és megtartása előtt az intézet pénztáránál Nyírbátor ban elismervény ellenében letenni tartoznak Kertészt keresek uradalomhoz, aki a zöldség, virág és diszkért kezelésében megfelelő gyakorlattal ren­delkezik. Érdeklődők jelentkezzenek KÖLGYESSY LÁSZLÓ főintézőn el __________K^hócemíén. ( N yíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától K: 1759/1944 Hirdetmény A közellátási miniszt ur 742.200— 1943 szám alatt kiadott utasítása értelmében a beszolgáltatás! köte­lességnek a hadbavonultak részere engedélyezett csökkentését 1943. évi január hó 1 tői kezdődő ha­tállyal, bezárólag az 1943. évi de cember hó 31-ig kell alkalmazni: Az 1943—44. évi beszolgáltatási kötelességet tehát csak az olyan katonai szolgálat alapján lehet csökkentetni, amelyet az 1943, évi január hó 1. és december hó 31. napja közötti időben teljesítettek. Felhívom a város lakosságát, hogy azok a beszolgáltatásra kő telezettek, akik az 1943. évben teljesített katonai szolgálatuk cimén beszolgáltatási kötelességük csök­kentésére tartanak igényt, gazda- könyvükkel és katonai okmá­nyukkal 1944. évi február hó 29 napjáig a város közellátási hiva­talánál jelentkezzenek A beszolgáltatási kötelességet az 1943. év folyamán teljesített ka­tonai szolgálat minden hónapja után 50 buzaegységgel csökkent­jük és pedig a kenyérgabonára és a zsírra vonatkozó beszolgál­tatási kötelességet 10 10. a sza- badválasztásu beszolgáltatási kö­telességet 30 buzaegységgel. Nyíregyháza, 1944 január 25. Nyíregyházy Pál s. &. polgármester. Nyírogyhása megyei vára» palgkrcnoslarl bfcwUüitól. K; 619/1944. Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a korábban benyújtott igény­lések alapján kiadott tejutalványok felülvizsgálatát rendeltem el, Tej­hez egyelőre a jövőben is csak legfeljebb az igényjogosultak jut hatnak Az igényjogosultak a kö­vetkezők : 1. terhesanyák, 2 3 éves aluli csecsemők, 3 14 éven aluli gyermekek, 4. hatósági orvosi bi zouyitvánnyal igazolt betegek. 5. 70 éven fe üliek. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az igényjogosultak a városi közellátási hivatalától beszerez­hető nyomtatványon tejutalvány iránti igényüket 1944. évi február hó 1. napjától február hó 5. nap jáig bezárólag jelentsék be. A be­érkezett igényléseket a fentebbi sorrendben fogom elbírálni. El­késve benyújtott igénylést figye­lembe venni nem fogok, Az igény­léseken az igénylői ek be kell je­lenteni azt is, hogy tejutalványát melyik körzeti kereskedőhöz kí­vánja kiállíttatni. A körzeti kereskedők a követ­kezők : 1 OMTK nyíregyházi Fiókja, 2. Szatke Sándor Széchenyi ut 42.. 3. Szilágyi Dénesné Nvir- vi' palota, 4 Puskás Erzsébet Luther ház, 5. Kelemen Béla Deb receni u 37, 6 Fajcsik Daniel Jósa András utca 16. 7. Ganzler Jenő Kiss Ernő u. 13 8 Batta Elek Vay Ádám utca. 9. Gerda Mihály Bujfos utca. 10. Sallai György L^cse utca. 11. özv. Bu­dai Birnáné Káliői ut 13. 12. Já- ray Sándor Á.rpád utca 86. Nyíregyháza. 1944. január 28. Nyíregyházy Pál s. k, polgármester. | Express hirdetések 15 szóig 2 pengő 50 fillér, minden további szó 15 fillér. Legtökéletesebb patkány irtószer és Svábirtó por kapható iáaássy eláiostaát Ksesatte arca 9. Telefoja 29—í>t Apróhirdetések esőig 1 pengd, vasárnap i pangd 39 fillér, minden további >só IP ttllér, vasár-: nap 12 UUér. Állást kncasóknsk 19 fezéig 30 iílífir, vasárnap í pengd. Kleden to­vábbi sző S SIHér, vasárnap 19 Eülér. Ok a kiadóba*, valamint jeligés Mrd** lések és telefonat bemondott hirdetések beiktatásáért 39 iRlér keséiét! költsége? Kzástitonk. £1áOŐ SJkíÁSOg.. KölönbejáraUi bútoros ott szoba fürdő­szoba használattal kiadó- Szent István utca 20 szám. 930 Raktárhelyiségnek is alkalmas száraz pince kiadó. Értekezni telefon 28—95. 935 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK •SMaaaoanaiaaHaKamHHaBMMaaiaH» Júlia malom azonnali belépésié ka- zánfíitőt keres 898-3 Bejáró vagy bennlakó mindenest felve­szek azonnalra vagy február lre Toldi utca 67. 506-2 Kefélni tudó bejárónőt a reggeli órákra felveszek. Törvényszék. Elnöfci lakás. _________________________958 2 U jságkézbesitő asszonyt vagy embert felveszünk azonnalra* Je­lentkezés a kiadóban 1-re. 14—15 éves fiatal bejárólányt 3 lapu családhoz l re felveszek- Kossuth u 58 Nagyobb gyümölcsösbe szakképzett egyént keresek fizetési igény megjelölésével. Dr. Bedő Lajosné Munkács. Hunyadi u. 45. 934-3 Fiatal bejárónőt keresek febr. 1-re dél­utáni órákra. Nyirvizpalota I. 5. 937 Bejárónőt jó fizetéssel felveszek, Másik lány is van. Kiss Ernő utca 17. 971 Fűszer- és memegekereskedő segéd fel­vétetik Kiss Károly füszerüzlet, 972 Ujságkézbesitő fiút vagy kislányt kisegítő­nek felveszek Cim a kiadóban. 5x Bejárónő felvétetik. Géza utca 16. 976 KÜLÖNFÉLÉK Szakiskolai végzettséggel ispáni vagy ha­sonló állást keres hosszú gyakorlattal 42 éves, ; óm. kát. vallásu, nős, gyermektelen. Lehetőleg Szabolcsban. Majoros Ferenc, Bodrogkisfalud. Zemplén in. 706-5- BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE! Magyar héíyegsoroztok, biockok, aagy választék JóBA-papirüzíet. 5* Menyasszonyi fátyoít veszek. Cim a kiadóban. 670-8 Eladó 3 telek együtt vagy külön is Pa- zonyi ut 11 szám (Vay Ádám utca végén). 869-2 Gyümölcs-, konyha- és virágkertész állási keres azonnalra. iff. Csernyus Jézsef Nyirpazony. 9 0 2 Stráfkocsi eladó Buza-tér Kékmarska vendéglő. 954 Jólelkü vidéki nő gondozónak elmenne, kinek ninceeh senkije, esetleg korooabb jobb iparoshoz, nyugdijáéhoz gazdasszony- nak vidékre is. Vittmánn Gyuláné Ujfehértó Sóstó oldal. 964 Mindennemű INGATLANT közvetít ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Egy menyasszonyi ruha brokát selyem felszereléssel eladó. Himes utca 11. 960-2 Elveszett a Bencs László tértől a kórbá zig szombaton délben felemás cipőfelsőrész. Becsüieies megtaláló jutalom ellenében adja át Bencs Láezló-tér 10, cipőfelsőrészkés^itő műhelybe. * 963 Jó karban lévő vaskályha eladó. Vörös- marthy utca 5- 965-3 Eiadó sarok kocsma fűszer üzlet uj épü­letekkel 600 n-öl gyümölcsössé'. Szabó László Nyirtura. z966-3 Keresek megvételre egy alighasznált egy- fogatu szekeret. Cim a kiadóban. z933-3 Kerülőnek magános ember elmenne, Kis- igricze, Cserbán János. 962 Egy 4 lámpás rádió eladó László u. 30. 968­Kitünően főző fiatal jómódú házvezetőnő elhelyezkedne esetleg vidékre is. Érdek­lődni Gólya utca 4. szám. 970 Állást keres idősebb szakképzett szőlő­kezelő és méhész, gyümölcsfa kezelésében és kosárfonásban is jártas. Szegedi Károly Nagykáiló, Szabolcsin- Domb utca 681. 342-10 — Iskolai felszerelések, {fizetek, Író- ét rajzszer kapható JÓBAspapírüzletben. 48 rekeszes szántó, deszkából, asz­talos murkára felhasználható eladó. Cim a kiadóban. 775 43 as férfi bakkancs eladó. Cim a kiadóban. 777 Egy éves sertés eladó. Cim a kiadó- hivatalban. 776 ELADÓ HÁZAK Négy szobás, fürdőszobás, adómen­tes téglaépület nagy telekkel. Ára 110 000 P.- Háromszobás harminc évi adómen- te3ségü téglaépület Ára 60.000 P, Két szobás, mellékhelyiségekkel köz­ponthoz közel. Ára 35 000 P. Emeletes adómentes jövedelmező bérház. Különféle lakóházak, bérházak és egyéb ingatlanok. NÁDUDVARI LAJOS ingatlanforgalmi irodája pfyirs^yhécsj Zrinyí Uoma-atca 4. ToUiofti 29—15, Elveszett Béla utcától. Iskola utcán át Szabolcs utcáig egy broschtü, elefántcsont­ból kifaragott női fej tojfs nagyságú, nem értékes, de kedves emléktárgy, Aki .meg­találja illő jutalom ellenében, kérem adja le, Széchenyi ut 20. sz. alatt. 973 Jó karban levő csillár eladó. Ugyanott önnálló segédleány felvétetik, „Éva“ szalon Nyirfa utca 17. 977 Egy 10 kg..os burkolt mérleg eladó. Ér­deklődni Bencs L. tér 11. kenyeres bódé. Vaskóné. 978 Régi zongora kottákat 20—30 éves dalo­kat, táncokat, operetteket megveszem, vagy újabbakra becserélem/ Bondy Nagykorona. A szerkesztésért felelős Jóba Elek. — A kiadásért felelős: A Szabolcsi HíTlap lapkiadó betéti társaság, Kovács B. és Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA 3 SZÁM TELEFON: 25—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom