Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-01-27 / 21. szám

6. oldal. (Trianon 24.) 1944 január ti. m A nagykálióí k r. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 3694—1943. tk. szám. árverési hirdetmény hívónál Tiszántúli Körzeti Mezőgazdasági Hiielszővetközet. mint a Magyar és kereskedelmi r, í. engedményese végrehajtatónak Cssnak Oézáné sz. Montagh Viola végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tató kérelme következtében az 1881: LX. t. c, 185. § a érteimé­ben az újabb árverést 6600 P tőkekövetelés és jár. behajlása vé gélt a Nagykálló községben fekvő s az 1719. sz. telekkönyvi betét­ben Á. 1. sorszám 6078/50 hrsz. alaít foglalt Csanak Gézáné sz. Montágh nevén álló szántóra 9332 P 50 f. kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek a telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében (Rákóczi utca 1. szám 9. aj ő) meglátfására : 1944, évi február hő 16, napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki éslaz árverési feltételeket az 1881: LX. t,-c. 150, §-a alapján megál'a- pitja. Az árverési feltételek a hivata­los órák alatt a telekkönyvi hatóság­nál (Rákóczi ti. 1. sz. 9. ajtó) és Nagykáüó község elöljáróságánál tekinthetők meg (1881: LX. í, c. 14T. §- g pont). * A telekkönyvi hatóság a hirdet­mény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árv rési feltételek megtekinthetése végett Nsgykállő község elöljáróságának, továbbá egy-egy példányi szabály­szerű közzététel végett Kiskálló, Geszteréd, Bid, Napkor községek elöljáróságainak megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű ki­vonatát a Szabolcsi Hirlep (Nyír- vidék) cimü helyi lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató kép­viselőjének kiadja (1881 : LX t- c* 152. §. 1908 :XL1. t. c. 23. §) Az árverési feltételek a követke­zők : í. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál ala csonyabb áron eladni nem lehet (1908 :XLI t. c. 26. §) Az árverekii szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. I. t. e. 127. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadéMcépes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek eiőiegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni .(1881- LX. te. 147., 150.. 170. §, 1908. XLI. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei telt, ha többéi igám senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár száza­iéba Se érint megállapított bánatpénzt az á taia ígért ar ugyanannyi száza­lékáig kiegészíteni. Nagykálló, 1943. évi december 18, Dr, MARJÁN sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: NAGY sk. irodaigazg. Legtökéletesebb patkányirtószer és Sváblrtó por kapható Jfáeáss? ofttwtffia«! ItMMtb sUa 9. Tetető* 29—88 1 Árverési hirdetraéay A Bsnos László- tér 20. sz. alatt levő cukorka árusító deszka bó démat folyó hó 29. napién délután 13 órakor aiegtöbbe* ígérőnek kész pénzfizetés mellett el fogom adni Kikiáltási ár 500 pengő. A neve­zett üveges bódé méhészeti célokra rendkívül alkalmas Nyíregyháza, 1944 évi január hó 27 én. GAGA ANDFÁSNÉ Liliom utca 72. sz. Nyíregyháza megyei város polgármes­teri hivatalától. K : 2381/1943. Hirdetmény Felhívom mindazokat a nyiregy- házi lakosokat, akik a földhöz juttatásukat a Nyirpazony község­ben felhasználás alá kerülő Klär féle birtokból kérik és akik a 4250/1943. YV. E. számú rendelet 2 § ának 1. bekezdese alá esnek, hogy igénylésük bejelentése végett f hó 29 en délelőtt 10 óráig hiva­talomban (Városháza, emelet 27 számú szoba) okmányaikkal fel­szerelten, személyesen jelentkez­zenek. A hivatkozó't rendelet 2. §*áoak 1. bekezdése szerint csak annak az igénylése vehető figyelembe: j aki a földműveléssel élethiva- i tásszerüen foglalkozik, a folyamat­ban lévő háborúban vitézségi ! éremmel kitüntetett hadviselt, va!a~ j mint a hősihalált halt, vagy a há j borúban szerzett elmebetegség mi j att hadirokkanttá lett ílven föld- I mívesnek legérdemesebb fiuleszár- j mazóia, ha 10 kát. hóidnál na- j g/obb ingatlana nincs, vagy a tör j vényes öröklés rendje szerint elő | reláíhatóanilyeningatianörökösávé ! nem válik és ingatlanban részest- | léséi; az 1936 évi XXVÍI. t. c. 48 § ának - rendelkezései egyébként ki nem zárják. Kizárólag csak azok jelentkez zenek, akik a fenti feltételeknek megfelelnek és azt okmányszerü- leg igazolni tudjak. Más szomszédos községekben felhasználás alá kerülő birtokokra vonatkozólag közel jövőben újabb hirdetményt fogok közétenni. Apróhirdetései* *8 asőlfj i vaoárnajp i pae$ő 24 fillér, ’«ind«» tovább! né 18 EH4r, v*tár­B*p 12 iíÜér, AUéti kse<«ők»*k íi cséig 8(r fillér^ vssfirttsp t peagfe. »lad«» to­vábbi eső 8 UHér^ vasárnap 16 Hitéi CSat e kiadóba,«. vaiasslnt Mrd«» té*»k üt teiaicmo t baaioadott áirJ*táa«k b»íkta«áe4é?t 3« Bliér kostád keltáéit ssáaJtnnk. Ki ADÓ LAKÁSOK, Elcserélném budapesti szép laká«o»:at Nyíregyházán egv vagy két szoba konybás lakásért Érdeklődni Tudja Józsefnél B^ncs László-tér 8. 807-2 SST3LTEND6 ÁLLÁSOK Olaigyéri bt kos gyakorlattal felvétetik Nyírségi Ren germ álon5 Szent István u 69. 765z5 Sertések gondozásához hozzáértő ember fe'vétetik Nyírségi Hengermalom Szent Ist­ván ut 69. 766-5 Tisztességes jól főző mindenest kis csa­ládhoz jó fizetései felveszek. Cim a kiadó­ban- x800-3 Egy harangozó fiút felveszek. Kathoiikus harangozó. Parochia. 808-2 14—lü eves fiatal bejátóiánvt 3 lapu Családhoz 3.re felvegyek. Kossuth u f8 Jó családból való nő, kit családtagomnak tekintenék lábadozó beteg mellé, ki házi segítséggel volna hozzánk felvétetik azon­nali belépéssel. Ruda Gyuiáná Sóstóhegy 814-3 Ügyes leányokat könyü munkára felvesz ETEY bőröndösüzem Nyíregyháza Bethlen utca 14. 809-3 Építészetben jártas jó rajzoló tisztviselő \ azonnai felvétetik, Közjóléti Szövetkezet, j Horthy Miklós-tér 2. 774-3 j Ujságkézbesitő fiút vagy kislányt kisegítő­nek felveszek Cim a kiadóban. 5x 2 szobás mellékhelyiségekből álló ház 310 n-öl telekkel 30 ezer pengőért eladó. Pekis Lajo3 Nagykálló, Kisfehértói ut 530. 575-7 Nagykunéban négy szobás úri lakás kert. tel, melléképületekkel, pincével eladó. Cm a kiadóhjvatalban. 718-7 Menyasszonyi fáiyolt veszek. Cím a kiadóban. ____________670-8 H ázvezetőnőnek magános úrhoz esetleg vidékre is elmennék. Gólya utca 4. 714-3 Nyíregyháza. 1944 január 24, Szobor Pál sk., polgármester. Express 15 szóig 2 pengő 5G fillér,. minden további szó 15 fillér. Uradalmi ipari szem keres körív velősben, munka­bér és OTI elszámolásban legalább némi jártassággal biró női vagy férfi tisztviselőt, teljes természetbeni ellátás és fize­tés mellett. Cim a kiadóban Egy jó karban levő férfi kerékpár jó gu­mikkal elköltözés miatt sürgősen eladó. Zombor utca 24. 714-3 ELADÓ TANYÁSBÍR 1 OK, 300—400 holdas, príma búzatermő (sík terület) tanyás birtok, 4 szobás úri lakással, pajta, istálló s{b., város mell ett, köves út mentén holdanként 3100 pengős árban sürgősen eladó. PIAUBERGER-IRODA Bencs László-tér 1. — Telefon: 29—35. Három kis borjas íehén eladó. Hunyadi utca 62. v751-3 Burgonyafőző üstöt cca 200 literesét ven- nék. Nyírségi Hengermalom Szent István ■ ut 69.. 7- 7 5 1 Egy asztalspór jó karban eladó. Csipke utca 17 ez. 799-3 A közeli áfás érdekében lőtt vadakat kimérve a 49300/1943. K. M. sz. rendeleiben megállapított árakon árusítunk. Hatósági Mssiéi;, Eorons-épfilet Nyitva naponként 8— 12-óraíg. Előjegyzéseket elfogadunk­Mindennemű INGATLANT közvetít ARATÓ MÁRIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. DRÓTSZÖRÜ FOXI fekete-fehér foltos 8 napja elve6> ett. Meutaláió 10— P jutal­mat kap Kelemen, Bethlen utca 34 sz, alatt. 792-2 Ügyes fiút, lányt könnyű munkára felve­szek. Kiss könyvkötészete Bercsényi utca 2, 795-2- BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE! Magyar béiyegsorozottok, blockok. sagy réigsaték JÓBA-papír üziet, Ss> ADOK ™ VESZEk'CT CSERÉLEK! Kerékpár-börze: KOVÁCS PÁL,,MO­NOPOL“ műszaki üzlete (Bethlen-utc* 10.) Minisztérium által kijelölt kerék­pár stb., stb. szaküzlet. — Jól járnak régi és új vásárlóink is, mert fokoza­tosan gumival is ellátjuk vevőinket. Vennék egy használt, vagy uj villany­motort. Rákóczi utca 9. (hátul). Negyüleses DKW kifogástalan kar­ban jő gumikkal ekdő. Cim a kiadó­ban. 769 Bútorozott vagy üres kü'önbejáraíu szó, bát keresek lehetőleg fürdőszoba haszná„ lattal. Címeket a Gyurkovits trafikba ké rém leadni. 770-3 Eladó 10 drb. törzskönyvezett eíőbasn mangalica koca. Megtekinthető Levelek. Gyulay János gazdaságában. 810-3 Egv 4 lámpás Orion rádió eladó. Szegfő utea 59. x803-2 Petrezselyem mag berlini félhosszu, sár­garépa mag Braucsweigi eladó. Dr. Bónis gazdaság Szabolcs utca 23. x817-2 Figyelem ! Gyűrött, kopott nyakkendőjét újra használhatóvá tes-em- Saját érdekében tegyen próbát meggyőződhet. ,,Rappa“ nyakkendő javító. Bocskai utca 26. 8H-2 INGATLANOK adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal NÁDUDVARI LAJOS v ing tlaDforgalmi irodájához fíy&r*gyb&a*. Zrínyi Ilona-tiica j Tel«jioaj 29—15. 48 rekeszes szá itó, deszkából, asz­talos műi kára felhasználható eladó. .<! Cim a kiadóban. ______ 775 Ö 4 3 as férfi bakkancs, 100 kg-os mér—i lfg Ci n a kiadóban. 777Y Etíy éves sertés eledó. Cim a kiadó- -( hivatalban. 776:8l Egy érettségizett, gépírásban jártas fiatal- ; , ember állást keres, Címeket ifj. Orosz Ká-si roiynak az Orosz-nyomdába kérem beadni.,u 778€Y Fekete férfiöltöny középtermetű urra el-la adó. Felvidék utca 7. (Tátra utca mellett.);. 822SS Tanár ő különbejáratu bútorozott szobáOkn keres. R<T- ieányo'thon. 8288£í Amtkniait* ayoaEftttvAs» ^ kivitelxét-ír I Orosz Károly; afomdftisesffi c ■ ^VlKEG’rHÁZA, Béreséi»vl-» 5; A szerkesztésért felelős Jóba Elek, — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság, Kovács B. éih Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLT NYOMDAÜZEMÉBEN, NYIREGY. V r HAZA, BERCSÉNYI-UTCA 3 SZABÓ TELEFON: 25—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom