Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-01-25 / 19. szám

(Trianon 24.) 1944 január 25. >i=H i a e k IMA El akarok menni innen Uram. Szánd meg gyermeked. Vigyél magaddal oda, Ahol nincsenek emberek. Ahol csak Te vagy: Nagy hóországba Vigyél fel engem. Nálad csikorgó fényes És fehér minden. Ott ülsz te hófehér vakítón trónodon És körül vagy véve zenével, Ezüst hangokkal, Gyémánt hangokkal... Metsző és csengő minden. Oda akarok menni innen, Úgy szeretnék oda menni. Vigyél el havat seperni. Ha megengednéd, Bűneimet elfelednéd, És nagyon szeretnél. — A föld most jó, szelíd gyermeked, Halk, puha és fehér. Jónak akartad lát ni egyszer S ráterifefied a nyílt jóság Fehér köpenyét. K ~( Küldj még havat országodból sokat, Hadd födje be a sáros utakat, Hadd födje be a földet egészen. Ha én ott seperhetnék, Annyi havat lesepernék A földre, hogy az emberek szívéig érne hogy még az emberek szíve is fehér lenne tőle. Lő RI N CZ MARGIT. napirend Róm kát. Polikarp. Gör. kát X«nofqn. Proí. Csa- nád. A nap kél 7 őrs 19 perckor, nyugszik 16 őr» 36 perckor, A hold kél 7 óra 54 perckor, nyug szik 17 óra 44 perckor. MAGYAR NAPIREND: Egye3 külföldi lapoknak Romániává! kapcsolatos hírei ragy f'gyelmet kel­tettek széles körökben, Da mindig is úgy volt a vilá on, hogy a koejuktura emberekben bizai ném lehetett. És ha égy nemzet is a konjunktúrára építi állami Iáiét, abban sem lehet buni. Ezzel szemben áll a rragyar mentaü iá*, amelynek olyan meg?yőaő erővel adoti k fejelést a minap a magyar mi­nisztere! Kök, amikor rámutató]t arra, hogy mi e3ak saját érdekeinkre fi- gyelhe’fink és cse’ekedeteinket nem igazíthatják semmiféle hatalmi, vagy érdekpohtikához. GYÓGYSZERTÁRAK: Szombat estig a következő gyógyszer­árak tartanak ügyel iti szolgálatot: Otgyám József (Bessenyei-térj 6b lilét Zsófia (Deák FtrcncHtict) Városi gőz- és kádfürdő: zárva. — AZ EVANGÉLIKUS NÖEGY­LET bibiliaóráját Solymár János lel­kész tartja Ruth könyvének 2. fejeze­téről. Szeretettel várunk mindenkit. — Elnökség. Olcsón és fél vásárol Asztalos MízIcÉcd Férfi, női és gyermek divatcikkekben nagv választék — Telefon: 2T J8 Mám ^aY Adóm utca 1. szám. Sl 7. oldat. — KITÜNTETÉS. A Kormányzó Úr Őfőméltósága 1943. évi december hó 31-én kelt legfelsőbb elhatározásával Sima Ferenc m. kir. t. főhadnagyot a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki. — A VÖRÖSKERESZT RÉSZÉRE Y iss József és neje koszorúmegváltás címén 10 pengőt ajándékoztak. Az adó­Csókánál ásványvíz Szénsavas, őctttö és gvégvhatái'ts ásvánwt* mányt rendeltetési helyére juttattuk. — A HŐSI HALOTTAK TEME­TÉSÉRE UTAZÓ HOZZÁTARTO­ZÓKNAK belügyminiszteri rendelet alapján a városi, illetve községi ható­ságok előlegezhetik a szükséges utazá­si költséget, ha azok plyan szegénysor- súak, hogy a viteldijat nem tudják meg­fizetni. A temetésen való i észvételt a kórház a hozzátartozókhoz intézett táviraton igazolta s a távirati űrlapon történt feljegyzés alapján az illető az államvasutak vonalait díjmentesen utaz­hattak vissza kiindulási helyükről. — A kórházak most külön „Igazolás“ című nyomtatványt rendszeresítettek erre a célra ezért a belügyminiszter újabb rendeletben úgy intézkedett, hogy ez as igazolás jogosít ingyenes visszauta­zásra. Ha rossz nsBiiMiBii a naiasjo KALAPOS megjavítja. Luther utci 6. szám — AHOL TILOS A TARTÓSHUL­LÁM Az egyik német lapban olvassuk, hogy Leiden város polgármestere igen okos és hasznos rendeletet adott ki a tartós hullámmal kapcsolatban A pol­gármester elrendelte, hogy a fodrászok a tizenöt éven aluli lányok haját nem hulámosíthatják. Aki még nem múlt el tizenötéves, annak nem szabad tartós hullámot csináltatnia! A polgármester nemcsak erkölcsi okokkal indokolta intézkedését, hanem azzal is. hogy a tartóshullám akadályozza a fejbőr tisz­tántartását. cigarettatárcák nagy választéka m Takarék p. — TELJESEN BÉNA ÖREG ZSI­DÓASSZONY A BUDAPESTI OR­GAZDAKÖZPONT „DIKTÁTORA“. A budapesti rendőrség detektív jel ház­kutatást tartottak Fenyő József játék- bazártulajdonosnál, ahol nagymennyi­ségű textilre és élelmiszerre akadlak. A holmikat elszállították. Házkutatás köz­ben Fenyő megszökött. Felesége, a ma­gával teljesen tehetetlen Fenyő József- né, aki béna idős zsidóasszony, mindent magára vállalt, hogy a férjét mentse. — Előadta hogy bűnös elemiktől vásárol­ta össze a lefoglalt holmikat. Az érte járó pénzt még akkor is visszaadta, ha a tettes már letöltötte büntetését. Meg­bízható orgazdának ismerték az alvilág­ban. A megvett holmit a Garay-tér kör­nyéki feketepiacon értékesítette. — KIÜTÉSES TÍFUSZMEGBETE­GEDÉSEK a beregujfalusi és munká­csi cigánytelepeken. December hóról szóló jelentésében veszedelmes kiütéses tifuszos esetekről számol be Bereg vár­megye tiztifőorvosa. Eszerint kiütéses tifuszmegbetegedések történtek a be- regújaflusi és munkácsi cigánytelepe­ken. Megállapítást nyert — mondja a hivatalos jelentés, — hogy a betegsé­geket. Beregkövesdről és Volócról hur­colták be a cigányok. A betegségek to­vábbterjedésének megakadályozására háromhetes zárlatot rendelt el a várme­gye alispánja. A súlyos és veszedelmes betegség megtámadta a betegség leküz­dése céljából Csontosról a barkaszói közegészségügyi körzetbe kirendelt dr. Schönfeld Sándor- orvost is, aki jelen­leg szintén súlyos betegen fekszik A hi­vatása teljesítése közben megbetegedett orvos állapota iránt megyeszerte nagy a részvét és érdeklődés. — BÉLYEGALBUM: Gobát, Pan­nónia, Cserkész, Globus, cserefüzetek kaphatók J^BA-papírüzIetben. i NovoboHn koncentrált gyümölcsfa karbolhreum kapható i IFI. BOBDZS ISTVÁN festék kereskedő Nyíregyháza Telefon 26 —75. Luther utca 6 I — MEGFIGYELÉSEK AZ EMBE- | RI TEST ERŐT ART ALÉKAIRÓL. j Az ember a testben rejlő tartalékokról j legtöbb esetben nem vesz tudomást és i csupán annak hiányát észleli. Ezt a kér. i dést az egyik müncheni szaklap érde- ; késén fejtegeti. MegáftapPja, hogy az ! ember pl. nyugalmi helyzetben percen. j ként 16-szor félliter levegőt lélegzik be, ! azonban ez a 8 liter levegő gyakoribb J belélegzéssel 60 literre is fokozható. ; Hasonló teljesítménynövelést mutat a vérképződés is. A vörös vérsejíekből naponta kb. 100 köbcentiméter vér pusztul el. Ennek pótlásáról a vöiös csontvelő gondoskodik, amelynek meny- nyisége 1800—2400 gr. becsülhető. Ha a test nagyobb vérvtszteséget szenved, a sárga csontvelő is vörössé változik, amely által az utóbbi mennyisége a há­romszorosára emelkedik A vese is se­gít magán, ha a normálisnál nagyobb vizkiválasztásra kényszerül. Olyan kü­lön szerv azonban, amely csupán a tel­jesítmény növeléséhez szükséges tarta­lékok képződéséről gondoskodik, nem látszik, mert ha egy ilyen pó|szervvel rendelkeznénk, akkor az életről és öregségről alkotott véleményünk meg­dőlne, mert az ilyen regeneráció az örök életet jelentené. Nyíregyháza megyei város polgármes­teri hivatalától. K : 2381/1943. Hirdetmény Felhívom mindazokat a nyíregy­házi lakosokat, akik a földhöz juttatásukat a Nyirpazony község­ben felhasználás alá kerülő Kiár féle birtokból kérik és akik a 4250/1943. M, E. számú rendelet 2 § ának 1. bekezdese alá esnek, hogy igénylésük bejelentése végett f hó 29-en délelőtt 10 óráig hiva­talomban (Városháza, emelet 27. számú szoba) okmányaikkal fel­szerelten, személyesen jelentkez­zenek. A hivatkozol rendelet 2. § ának 1. bekezdése szerint csak annak az igénylése vehető figyelembe: aki a földműveléssel élethiva­tásszerűen foglalkozik, a folyamat­ban lévő háborúban vitézségi éremmel kitüntetett hadviselt, vala­mint a hősihalált halt, vagy a há­borúban szerzett elmebetegség mi­att hadirokkanttá lett ilven föld­mi vésnék legérdemesebb fiuleszár- mazóia, ha 10 kát. ho'dnál na­gyobb ingatlana nincs, vagy a tör­vényes öröklés rendje szerint elő­reláthatóan ilyen ingatlan örökösévé nem válik és ingatlanban részesí­tését az 1939. évi XXVII. t. c. 48. § áoak rendelkezései egyébként ki nem zárják. Kizárólag csak azok jelentkez­zenek. akik a fenti feltételeknek megfelelnek és azt okmányszerü- leg igazolni tudjak. Más szomszédos községekben felhasználás alá kerülő birtokokra vonatkozólag közel jövőben újabb hirdetményt fogok közétenni. Nviregvháza, 1944 január 24. Szobor Pál sk., polgármester. Minden igényt kielégítő hál Pia ti és telepesrádiók ismét kapható KUHáRBKVAL kerékpár, villany, fegy ver, lőpor rádió szak üzletében Zrínyi I. u. 8. Telefon 24—84. Rádió javítás. Fládió SZERDA, január 26. Budapest I. 15.00: Szórakoztató mu­zsika. 15.30: Az ideges gyermek. (Elő­adás.) 16.15: A muzsikáló zenei lexi­kon. 16.45: Időjelzés, hírek. 17.00: Va­lamit súgok magának. 17.50: Honvédek műsora. 18.40: Világpolitikai kérdések — vélemények. 18.50: Hírek. — 19.00: Száz füstkarika száll... 18.30: Ady-est 20.10: Felolvasás hanglemezekkel. 21.00 Négyszemközt Korniss Gyulával a könyvtárszobában. — 21.10: Keringők szárnyán. 21.40: Hírek. 22.10: Hírek német, angol és francia nyelven. 22.40: Magyar nóták. 23.15: Mesterművek mesterekkel. 23.45: Hírek. Budapest II. 17.00: Hírek német, ro­mán, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 19.00: Olasz nyelvoktatás. 19.30: Ván­dorló témák. 20.50: Tárogatónégyes cimbalomkísérettel. 21.15: Előadás. — 21.45: Rádiózenekar. 22.15: Hangsze­rek — hangulatok. 22.40: Hírek. Fájdalomtól megtört szívvel, de a felséges Üristen akaratábar megnyugodva tudatjuk, hogy a legjobb féri, ape, nagyaoa, após testver, sógor es rokon Szekeres Pál nyug. ág. h. ev. tanító 59 éves korában hosszas szenvedés után folyó évi január he 24-en csendesen elhunyt. D ága halódunk födi maradványai l<*nuár hó 26 án, d. u 3 órakor fogjuk az ág. h. ev egvbás szertartása szerint az Örökösfóldek III szakasz 1. szám alatt gyászházból a deli temitőbe örök nyugalomra kikisérni. Nyíregyháza, 1944. január 24. ____ ÁLD4S ÉS BÉKE PORAIRA !

Next

/
Oldalképek
Tartalom