Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-01-03 / 1. szám

<C ím : (Trianpn 24.) Nyíregyháza. 1944. január 3 “IP If / J ^ XII. évfolyam 1 (3198) szám. X1Ü vJL%J (3198) szám, U / ^ Rendfokozat: — — — A1F8, fillér Tábori posta:-------' $ * wmüatote S#tSka-a. X. # PQ&ITIKál HáPILáP * Előfizetés:! hónap 4'30( negyedévre 12 40 P XtX.lSL MHSJ t; A lengyel-szovjet kérdés szakadást Idézhet elő a szövetségesek között ZsiiOHIilFIlÓi ÍQCfiFOSCOdf/ Q StS&QVJ&'t ÍÍÍDlCltíCÍS Politikai okok miatt az angolszászok kénytelenek lesznek idő előtt meginditani a partraszállási hadműveleteket Washing ionból jelentik. A Newyork Times írja: Mikolajczik lengyel minisz­terelnök közeli washingtoni látogatása ismét előtérbe hozta a lengyel—szovjet kérdést. Elérkezett az a pillanat — ír­ja a lap —> amikor az orosz kormánynak nagy vonalakban tisztáznia kell a len­gyel kérdésben vallott állásfoglalásait A szovjetnek Lengyelországgal szem­ben követeti politikája kizárólag az At­lanti Charta szellemében képzelhető el. Nem szabad figyelmen kívül hrgyni azt sem, hogy a helyze+ tisztázásának feltétlenül az előtt az idő élőit kell meg történnie, mielőtt még a szovjet elérné a lengyel határi, mert ha ez nem törté­nik meg, könnyen megesik, hogy előke­rülnek az eldugott lengyel fegyverek és máskép használják fel a lengyelek, mint ahogyan a szövetségesek óhajta­nák. — Ez azonban feltétlenül azzal a következménnyel is járna, hogy meg­történne az első szakadás a szövetsé­gesek táborában. (MTI.) *, Berlinből jelenük. A zsitomiri elhá­rító harcokról a német vezéri főhadi­szállás pótlólag a következőket jelenti: Zsitomir térségében az erős ellensé­ges támadás ereje tovább fokozódik. A szovjet minden eszközzel s megújuló erők bevetésével meg akarja kísérelni hogy döni<ő eredményt érjen el. A né­met védelem rendíhetetlen ellenállása meghiúsította az ellenség minden áttö­rési kísérletét. Újév napján négy lö­vész hadosztály és egy páncélos dandár indult rohamra a német állások ellen, azonban valamennyi rohamuk összeom­lott még a német vonalak előtt- A fő­támadási helytől északra levő szaka­szon a szovjet a kemény harcokban 30 páncélos harckocsi;1 vesztett. A táma­dás sikeres leküzdésében jelentős sze­repe volt a német légierőnek is. A né­met stukák szünet nélkül támadták a szovjet páncélos alakulatai?, menetosz- lcpait és gyülekezési helyeit. Fedélzeti fegyvereik tüzével és bombáikkal sú­lyos veszteségeket okoztak az ellenség­nek. Nikopolje térségében súlyos elhárító harcok folytak újév napján. A német csapaiiok a támadásokat felfogták és visszaverték. Viebszknél csak kisebb erővel táma­dott a szovjet. — 1943 decemberében a keleti arcvonalon a németek légi har­cok során 541 szovjet gépet lőytek le. Légitámadás Bariin ellen Berlinből jelentik. Angol és amerikai repülőgépek a vasárnapra virradó éj­szaka zárt felhőtakarók védelme alatt támadást intéztek a birodalmi főváros ellen. A német éjszakai vadászok a ked­vezőtlen időjárás ellenére is súlyos pusztítást okoztak a támadó gépek so­raiban. Az addigi megállapítás szerint lelőttek összesen 30 négymotoros bom­bázógépet. Ezenkívül a visszarepülés során jegesedés következtében még 13 bombázógép zuhan? le a tenger felett Berlin lakosságának a támadások kö­vetkeztében veszteségei ' foltak. * Berlinből jelentik. Ma a kora regge­li órákban angol gépek támadást intéz­tek a birodalmi főváros ellen. Az első jelentések szerint mielőtt még a gépek elérhették volna a fővárost, több négy­motoros gépet veszítettek. A károkról és az elhárítás eredményeiről még nem érkeztek jelentések. (MTI.) * Rómából jelentik. Angol és amerikai gépek terrortámadást hajlottak végre Ferrara városa ellen. A támadás követ­keztében a lakosság súlyos veszteséget szenvedeti. Igen nagy a kár épületek­ben és műemlékekben. * Dél-Olaszországban az angol és ame­rikai katonák sorra tartóztatják le az olasz közigazgatási tisztviselőké?, taní­tókat. A vád velük szemben az; hogy a fascista szabadságharcosokkal rokon­szenveznek. (MTI.) * Kairóból jelentik. Alexander tábor­nok főhadiszállásáról jelentik, hogy Olaszországban rendkívül rosszra for­dult az időjárás s emiatt a hadművele- ! tek képe is teljesen megváltozott. Az » előző napok kemény hidegéi nagy eső­zés váltotta fel. Az Adriai-tengeren 80 kilométeres sebességgel száguldó Bóra dühöng. Huszonnégy órával ezelőtt még kemények voltak az utak, mára már sáriengerré változott át a terep, — amelyen minden jármű elakad. Az út­menti árkokban víz hömpölyög, mintha csatorna hálózattal lenne átszelve az egész vidék. Az Apennii^kben heves hó viharok dühöngenek s a legtöbb helyen három és fél méter a hóréteg vasiiag- sága. (MTI.) most hagyta el a javító dokkot, színién befutott a gibraltári kikötőbe. Ezeken kívül cirkálók, rombolók és kisebb más hajók gyülekeznek Gibraltárban. MTI. Az angolok 1943. évi hajőveszteségei Berlinből jelentik. A brit floti'a 1943 december havában 18 szállító hajót ve­szített 118.500 tonna tartalommal. — öt más hajó megrongálódott. Sokkal súlyosabb volt ennél az an­golosnak a kísérő-hajókban elszenvedett vesz-esége. Tizennyolc romboló, 2 cir­káló és 126 kisebb hadihajó esett a né­met támadások áldozatául. Az 1943. évben összesen 601 ellensé­ges hajót pusztítottak el a németek 3.784.500 tonna tartalommal. Megrongáltak ezenkívül még százöt) hajóit A haditengerészet 1943-ban egy nagy repülőgépanyahajót, 63 rombolót, 18 búvárhajót, 3 fregattot s 56 kisebb ha­dihajót veszített. Súlyosan megrongálódott 5 cirkáló, 10 romboló s 60 kisebb hadihajó, amelyek egyrészének pusztulásával szintén szá­molni lehet. (MTI.) Kémetország felkészült az litvüzféra Mint ismeretes, néhány nappal ezelőtt a német csapatok visszaverték az an­gol Commandonak a csaiioma egyik szi­gete ellen intézett partraszállási kísér­letét. Ezzel Kapcsolatosan ismét felme­rült az a gondolat, hogy az angolszá­szok esetleg már a legközelebbi időben megindítják a partraszállást. Bizonyos azonban az is, hegy London és Washing ton ezt a kísérletet is az idegháború egyik fejezetébe sorolja, másrész? pe­dig orosz szövetségesét is meg akarja nyugtatni, mert a szovjet Egyáltalában nem tartja -/ehermentesítő vállalkozás­nak az olaszországi hadjáratot, ahol mindössze csak 25—30 német hadosz­tályt sikerült lekötni. Német katonai részről természetesen ezekkel a partraszállási kísérletekkel szemben megtették már idejekorán a szükséges ellenintézkedéseket. Megállapították, hogy Anglia déli részében nagyobb katonai erőket von­tak össze. Német részről megalapítják azt is, hogy az angolszász partraszállási x kí­sérletieknek inkább politikai okokból kell megtörténnie, még akkor is, ha ka­tonai szempontból indokolatlan és cél­szerűtlen is lesz a partraszállás. Bármikor és bárhol következzék is be a partraszállási kísérlet, a neme? véd­erő felkészülten fogadja a kísérletet. — Rommel tábornagynak Dániában vég­zett Ezemleútja igen értékes eredmé­nyekre vezetett. Rundstaedt tábornagy- gyal folytatott tanácskozásai nagy mér­tékben hozzájárultak a sikeres ellenál­lás terveinek kiépítéséhez. Dél-Olaszországban elegendő ideje volt a német hadvezetésnek arra, hogy a legmodernebb védelmi vonalat építse ki. — Az összes védelmi vonalakat a legmodernebb és leghatásosabb tűzfegy­verek hatalmas tömegével szerelték fel. A fegyverek mellé a keleti harctéren bevált csapatokból különleges kiképzé­sű alakulatokat állítottak. Természete­sen a legnagyobb tuokban tartják azo- ikat a fegyvereket is, amelyek a táma­dókkal szemben nagy meglepetéssel fog­nak szolgálni. Ezek a fegyverek már csaknem teljesen elkészültek s várják a támadás megindulását. (MTI.) Inváziós készülődés Gibraltárban • Algecirasból érkező jelentés szerint mintegy 65 szállítóhajóból és egy tank­hajóból álló készenlét futót? be a Gib­raltári kikötőbe. Egy csatahajó, amely Elii&ífrés 29 ifakar mi s. Légiriadó Londonban Londonból jelentik. Az angol hírszol­gálat jelentése szerint tegnap este Lon­donban megszólaltak a légiszirénák. A riadót rövedesen lefújták. (MTI.) Francia miniszterek pere Boisson, Peyrouion és . Flandin mi­niszterek őrizet-bevételével kapcsolatot san a francia felszabadílási bizottság vezetői és a melléjük kirendelt angol­szász megbízottak tanácskozást folytat­tak a miniszterek sorsáról. Megállapod­tak abban, hogy a háború végéig nem veszik tlő ügyük tárgyalását. A letar­tóztatod francia miniszterek egyébként jó elbánásban részesülnek. (MTI.) Tisztogatás Horvái« országban Zágrábi jelentés szerint a tisztogató hadműveletek sikeresen folynak. Kelet- Boszniában a partizánok 1600 halottat és ugyanannyi sebesültet vesztettek. — Igen sok fegyver között 545 4 öv eget, valamint nagymennyiségű ruhát, élelmi­szeri1 zsákmányoltak. Knintől északra 20 kilométernyire megsemmisítettek egy partizán bandát. Sikeresen folyt a had­művelet- Goszpicsnál is. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom