Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-04 / 249. szám

i. oldal. Nytrvidék ä Szabolcsi hirLRP (Trianon 24.) 1943 acrewber 4. Héííön estétől a főváros legkitiinőb énekesnője Erschner Maria szerepel Kende Marika. jazz énekesnővel együtt a Estként a főváros! BOOT ja*2-*e»ekar játszik a háromhataíom elhatározta, hogy őkma^ ta alapelveit most már te jesen, idejét* Csapit, Gmla érsek áj templomot szeatelt fal Czapik Gyula dr. érsek felszentelte a nyékládházai új templomot, amelyet Lenz József földbirtokos hősi halált halt fia emlékére emelt. — Ismét épült egy vár — mondotta az érsekfőpásztor —, ahová az ember a háború viharai elől menekül* hej. A főpapi mise végén dr. Czapik Gyula érsek átadta Lenz József dr. föld­ibirtokosnak a Pro Eclesia et Pontifice érdemrendet és tolmácsolta a Szenta‘ya elismerő köszönetét, A főpásztor ezután megáldotta azt a zászlót, amelyet Lenz József adományozott hősi halált halt fia ezrtdének. A zász'ót a hősi halott volt bajlársai hozták az érsekfőpásztor elé, aki lelkesítő beszédet mondott. — Az Úr tegye keménnyé és elszánttá azok bátorságát — mondotta __, akik e zá szló ala't küzdeni fognak. Ne legyen közöttük soha olyan, aki odaáll, azután pedig odébbáll! Legyenek mindnyájan a kötelességteljesítés és a hazaszeretet mintaképei. Őrizzék meg kegyelettel e templom sírboltjában nyugvó bajtársuk emlékét aki példájával megmutatta a követendő utat. Meglepő német rajtaütés Littos és Castellrosso ütegeire Berlin. (TP) Német harci repü’ők ok­tóber 31*én meglepő támadást intéztek Liros szigetének ütegállásaira. A bcmbák a kijelölt célokba csaptak, Castellrosso szigetén is német zuhanóbombázók ta­lálatokkal hallgattatták el a légvédelmi ütegeket. Azonkívül több bomba robbant a kiköíőberenrdezésekben és nagy ká­rokat okozott. Valamennyi német repü* lőgép visszatért az eredményes támadá­sok után támaszpontjára. Moszkva a nagyhatalmak között az első akar lenni Stockholm, (TP.) A Times a moszkvai nyilatkozathoz fűzött megjegyzéseiben néhány utalást tesz olyan körülmények­re, amelyek jellemzőek a moszkvai hár* masértekezlet igazi szellemére és az ott hozott határozatokra. Mit tart a Times a legfontosabb határozatnak? Szerinte a legnagyobb jelentősége annak a hármas- bizottság megszervezésének van, amely a szovjet tferjeszkedés főeszköze lesz. Hogy ez a b:zottság mi’yen kapcsolatban lesz Európa kis nemzeteihez, akik ped'g a nyugati hata'makió! várták a szabadsá­gukat, arra jellemző a Timesn k egy kiemelt mondata, amely azt állítja, hogy guk fogják a jövőben a bekövetkezen- dőkért a felelősséget vállalni. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy az Atlantic Char­kodtak. Egy 'kocsmai italozás hatása alatt véres verekedés tört ki a legények között, melynek egy halálos áldozataiéit. Majoros György és Majoros József a szurkálás tettesei már őrizetben vannak. Glováos Miklós 18 éves nyírszöllősi le­gényt súlyos állapotban szállították a nyíregyházi kórházba, ahol azonnal meg* operálták. Állapota életveszélyes. Rázuhant egy sírkő a Tragikus szerencsétlenség történt va­sárnap a magyarkelecsényi temetőben. A halottaknapi ünnepre való tekintettel a falu apraja*nagyja a temetőben volt vasárnap Magyarkelecsényben, hogy a sírokat rendbehozzák, fői díszítsék, A sír* díszítők között sok volt a gyermek és egy csapat fiúval a nyolcéves Homolya János is a síroknál szorgoskodott. A gyermekek azonban münka közben sem feledkeztek meg a hancúrozásról és jobbra*balra szaladgáltak a sírok között. Eddig még meg nem á’lapííott okok miatt az egyik sírkő kidőlt és rázuhant a kis Homolya Jánosra, akit úgy kellett kiemelni a súlyos teher alól. Az eszmé­Belgrád. (TP) Október 30-án dr. Neu* bacher, a német külügyi hivatal délkelet- európai külön teljhatalmú megbízottja fo* gadást tartott, amelyen a német sajtó képviselői vettek részt. A balkáni meg- bizo'jt a német politikának balkáni fela­datairól beszélt, amelyek az elmúlt na* pókban többízben nyújtottak alkalmat ar­ra. hogy a Wilhelmstrasse is állást fog­laljon a hozzá intézett kérdésekre, Olaszország imperialista politikájának ■ kikapcsolódása után, amelyet Badog’io kormányának öngyilkos árulása okozott, a német birodalomra hárult magától érte­tődően az a feladat, hogy az újjárende- zésnek új utakat jelő1 jön. Ez poli ikailag tekintve a téridegen befolyásoknak, te­multnak tekintik és ezek helyére a nagy hatalmaknak a hegemóniára való törek­vése lépett. A szurkálás áldozatát Urbán András­nak hívják, mindössze 19 éves. őt is a Majoros testvérek szurkálták össze. A szerencsétlen fiatal legényt ha’dokolva szállították kórházba, ahol másnap reg­gel sérüléseibe belehal;. A halálos szurká'ást jelentették a nyír* egyházi kir, ügyészségiek, ahol a bonco­lást el is rendelték. A véres verekedés ügyében a nyomozás tovább folyik. játszadozó gyermekre letlen kisfiút a kaposi körorvos részesí*. tette elsősegélyben, de a gyermek olyan .súlyos állapotban, volt, hogy intézkedé­sére azonnal az ungvári kórházba szál í* tották. Itt megáiaplto.ták, hogy a kis­fiú koponyája beszakadt, a sírkő össze* roncsolta a gyomrát és mellkasát, de el­tört a lába is. Az orvosok mindent elkö* veitek, hogy megmentsék az é'etnek a fiút, akin azonban nem lehetett segíteni és néhány órával kórházba szállítása után belehalt súlyos sérüléseibe. A vizsgálat megindult annak meg álla­pítására, hogy a halálos gyermekszeren* esetlenségért terhel-e valakit felelősség. hát a szovjet és ango'szász befolyások* nak leküzdését jelenti. Gazdasági szem­pontból a feladat abban áll, hogy ezt a térséget is bekapcsolják a kölcsönös kiegészítés összeurópai rendjébe. A birodalmi biztos, aki a sajtefogadta- tás napján tért vissza a Führer föhadi* szállásáról, még kijelentette, hogy c birodalom a délkeleteurópai tér­ségben nem törekszik német ura­lomra, hanem ebben a tétségben az európai szolidaritás egyik területét látja. A fogadtatáson, amelyen a délkeleti katonai főparancsnok. Felber gyalogsági tábornok, a párt kiemelkedő vezetői, a > '■MnMOMHn W w áfffe C ü'ö-tök-píniek-szombat A logoiabb magyar vigiáték B'icho»«dM etfvidohpn ürtlLLII KETTE S BEM Filmszínház Talefin 25-24 th«-fad »w-R kezueie V*4, v*6, Vs8 óra. Pager es Simon iincsl fas^ercpifcSsvcl. Ajryonszurtak e nyirszőllősi legényt Kocsmázás után véres verekedés A nyírszöHősi legények megint virtus­Haloüakoipt gyermeklialál A balkáni birodalmi bidos a Délkelet kérdéseiről Be’grádban tartózkodó külföldi képvise­letek vezetői, valamint a kulturális és gazdasági élet vezető egyéniségei meg- jelenetek, részeveit Milan, Nedics vezér* ezredes, szerb miniszterelnök kormányá­nak tagjaival és számos befolyásos szerb személyiséggel. á Korosa előtti újság* áras asszouynal ; elloptál a pénztárcáját j 2öÖ pengővel | Egy lelketlen tolvaj ellopta a Korona- kávéház bejáratánál újságokat áruló sze­gény asszony pénz árcáját, amelyben, több mint 200 pengő volt. Laczkószki Jánosné Sólyom*(utca 34 szám alatti lakos panaszt tett, hogy isme­retlen tet.es, azalatt az idő alatt, amíg j az ujságárusíással volt elfoglalva, a* j ablakpárkányon elhelyezett pénztárcáját ! elvibe. A 2C0 pengőn kívül a pénztár- j cában benne volt a kenyér* és zsirjegye is. A tolvajt keresi a rendőrség. Express iilrdevések 15 2 ipangő 50 fillér, saladev. bjváhhé m6 15 fillér Mustot saját hordóimba szűrve a legmagasabb naptáron veszek Bácz Gábor Bocskay utca 6. Svábirtó por kapható Sánássy ciánosénál Kossuth utca 9, Teletöm 29 -~55 — RAJZTÁBLA, rajzszerek előiráso», kapható JÓBA-papírüzletben, üzletében, Belh!ensutca i. szám. Gyári, külföl­di és amatőr rádió készü­lékeket szak­szerűen javit HOOK KAUAK rádiólaboratóriuco Bettnau o. 10. Telefon 29-21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom