Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-12 / 256. szám

rianon 24.) 1943 november 12. JVyirvidék _ Szabolcsi hipLAP 5. oldaL Hajfestékét, dauerját és frizuráját Guttmannál leggyorsabban és legszebben készítik kitűnő munkaerők Bessenyei-lér 7. Telefon 29 — 92. =fllRll ESTE alkony húrján »end II már az este, rék terül a bútorok felé ... ég azúrja^ feketére festve; nádság száll a jó Isten felé. ember est; — a harang énekelget, este csöndje telkemen sajog ... an elülnek minden szenvedelmek, told karéja fénylőén ragyog. vetve már a kisfiamnak ágya, nba hall sok pajkos, drága álma... zive vágy... a lelke szeretet; tasága az Istenhez vezet... Istenhez, ki megőrzött bennünket, megbékíti nyugtalan szivünket... RADVÁNYI SÁNDOR. NAPIREND Rím. kát. Szanisz’ó. GCr kát. János. Proi. Szaniszlő A nap kél 6 őrs 45 perc kor, nytigsxik 16 őrs U perckor. hold kél 17 óra 34 perckor, nyug- 7 óra 50 perckor. MAGYAR MAPHKKÜ i íehezebb feladatot talán egy nem­ék Sím kapott, mint éppen a mai, mi legyünk büszkék erre a fela­ra s a magunk erejét összetéve ekeztünk azt teljesíteni, mert a lég­ibb megingatás, össze nem tartás pjaiban rendi;helné meg a nemzet sz épületét. (Te eki Pál) GYÓGYSZERTÁRAK, Matat Mtlg a UvstkssA gyégyatra»' ik tartanak igyaUil szolgálatát i ixcpké, lőrék éa Haiaslngar, ároai gól és kádlflrdő: nyitva. Mól kádfürdői zárva.- Egymillió lfcíes állami kölcsönt bo- tanak ki Romániában. Bukarest. — A ián pénzügyminisztériumot felhatal- tf^ák, hogy a magán pénzintézet éknél milliárd lei kölcsönt vehet fel az ál- kincstár céljaira.- Árdrágítása tárgykalása előtt fel* isztotta magát egy jászárokszáUásí da. Szolnokról jelentik: Langó József Csáki Sándor jászfényszarui földmű­nek, akik alkalmi sertéskereskedésre rvezkedték és több jászárokszállási ídától szemre vettek disznókat to- >badás végett, a megengedett árnál gasabban. A szolnoki uzsorabíró most ita őket felelősségre, valamint az el- > jászárokszáUásí gazdákat is, akik tött lett volna Dobos Alajos is, de ő r nem jelent meg a tárgya’áson, mert ' héttel a tárgyalás előtt, szégyenében ikasztotta magát. Langó és Csáki ár* ■gításért fejenként egy-egyhónapi fog- fbüntetést kaptak. A jászárokszállási Idákat két—háromszáz pengős pénz- »tetésre ítélték, mert drágábban ad. í « ásertéseket. Vilaménríyi ítélet WŐS. — Megváltozott az idő szerepe. A Führer beszédét méltatva a Zora kom­mentárjában azt írja, hogy a szövetsé­gesek a háború kitörésekor szövetsége­süknek tekintették az időt. Időközben azonban megváltozott a szerep és az idő Németországnak dolgozik, miközben a Szovjetunió a háború minél gyorsabb befejezését követeli. Ezt a felfogást ma. gukévá teszik a nyugati szövetségesek is. Németország viszont nem hajlandó idő előtt letenni a fegyvert. — Az ember köteteket beszél. Egy német magántudós kiszámította, hogy az átlagember naponként 18.000 szót beszél. Ennyi szóval egy 54 oldalas nyomtatott kötet telne meg. A naponként 54 olda­las könyv egy *év alatt 66 darab, 300 oldalas könyvet tenne. E számítás sze­rint az ember 70 éves koráig 4500 köny. vet beszéd össze. Ez természetesen nem minden emberre vonatkozik, hanem főleg a nagyvárosok lakóira. A vidék lakói kevésbbé beszédesek. Csokonai istányvfo Szénsavas, üdítő és gyógyhatású ásványvíz. — A nyúl és a végrendelet. Az önhitt kocavadászt meghívják vadászatra. Jön egy nyűi. A kocavadász felemeli a pus­káját és öntelten így szól: „No, nyúl öcsém, most megcsinálhatod a végrende­leted'*. Lő, a nyúl azonban vígan to- . vább szalad és eltűnik. A társaság egyik tagjai vigasztalóan megjegyzi: „Ne bú. sülj öregem. A nyúl csak a közjegyző­höz rohant a végrendelet miatt“. Katonai leiszerelési cikkek legelőnyösebb beszerzési forása Papp Dénes : egvenruházáti (elszerelések siáküz'ete — Egy katolikus egyházi férfi a Va* íikán ellen irtézetf terrortámadásról, — Pozsony. A pozsonyi hittudományi egye­tem prodékánja, dr. Zlatos pápai kama­rás kijelentette a szlovák hírszolgálati iroda képviselőjének, hogy a Vatikánvá* ros ellen intézett bombatámadás a leg­élesebben elítélendő. Fájdalmas benyo­mást keletett Szlovákia egyházi köreiben és a közvéleményben az a tudat, hogy a Pápa életát közvetlen veszély fenyeget­te és a háború borzalmait megközelített ték. — MAGYAR BÉLYEGEK, sorozatok gyűjtők részére kaphatók JÓBA-papír- üzletben. — A nyíregyházi kír. törvényszéki fog­házban októberben 185 férfit és 60 nőt tartottak őrizetben, A járásbírósági fog­házban levő őrizetesek száma Kisvárdán 6 férfi és 1 nő. Nyírbátorban 5 férfi. Ti- szalökön 4 férfivolt. Agyonverte anyósát a föld miatt. Wéber Kálmán 45 éves bálványosi kis- britokos az anyósával együtt gazdálko­dott, de sokat veszekedtek, mert Wéber állandóan követelte, hogy az anyósa a földjéből írasson rá egy különálló két holdnyi terüleeet. Tavaly áprilisban is- mgét összevesztek és az anyós kapává.’ akarta a házból kiűzni Wébert aki szem­beszállt anyósával, kicsavarta kezéből a kapát, majd szétverte vele az öregasz- szony fejét. Wéber a gyilkosság után ön. gyilkosságot akart elkövetni, de nem volt hozzá elég lelkiereje. A törvényszék Wébert 12 évi fegyházra ítélte, a Tábla azonban leszállította a büntetést 10 évi fegyházra, amit a Kurta is jogerőre emelt. PAPÍRSZALVÉTA, gyönyörű min­tákkal. Japán szalvéta hagy választék, JÓBA*papíríizletben. Emelkedik a lopások száma A m. kír. rendőrség nyíregyházi ka­pitányságának a vármegye közigazgatási bizottsága elé terjesztett jelentéséből megállapítható, hogy Nyíregyháza me­gyei város területén októberben az előző havi eseményekhez viszonyítva jelentős mértékben emelkedett a bűncselekmény száma. Nyíregyházán októberben 494 bűn- cselekmény történt, tehát 10 százalékkal több, mint szeptemberben. Az elkövetett bűncselékmények közül a lopások száma emelkedett nagyobb mértékben, ameny- nyiben a szeptemberi 101 esettel szem. ben októberben 149 lopást jelentettek be. Az egyéb bűntettek és vétségek számá­ban az előző havival szemben jelentős változás nem történt. Emelkedés mutat­kozott az állami és íársada’mi rend el­leni izgatás terén, amennyiben 6 esetben járt el a rendőrség ilyen ügyben, A bűncselekmények által okozott kár összege is jelentősen emelkedett, ameny. nyiben 79.700 pengő értéket képviselt, azonban a sikeres nyomozások során 67.450 pengő kárérték megtérült. • — A horvát államvezető táviratban üdvözölte a pápát. Zágráb. Az állam- vezető táviratot intézett a pápához, me y- ben felháborodását fejezi ki a Vaikán bombázása felett, — Halálosvégű lóüzlet. Szentesről je­lentik: Ifj. Rafael Lajos szentesi cigány lókupec lovat adott el O áh Antal bérko­csisnak. A vásárt áldomás követte, mely­nek során mindketten berúgtak, de O áh annyira mégis józan volt, hogy a biza’ma a cigányba megrendüljön és vissza’épett a vásártól. Rafael nem akarta a lovat visszavenni, ezen összevesztek, a cigány kést rántott és hasbaczúrta a bérkocsist. Oláh súlyos sérüléseiből csak hosszú idő múlva gyógyult meg. Rafael bíróság olé került, amely jogerősen 10 hónapi bőr. tönre ítélte, Ő«i takarításhoz 'esték és háztartási cikket a legelönyö sebben vásárolhat ifj. Boruzs István festékkereskidésében Nviregvhá*a Lather utca 6. r‘ '’fi _5 ii wiTwmn ■—mman — —i — Ortay Jolán esküvője. Ortay József dr. szatmárnémeti tankerületi kir. főigaz. gatósági szakelőadó leánya, Jolán, hol­nap, szot\baíon köt házasságot Szatmár­németiben dr. Tlegymegi Kiss Pál debre- veni egyetemi tanársegédi, szanatóriumi orvossal. A közszeretetben és tisztelet, ben álló tankerületi szakelőadó család­jának ünnepi öröméhez szerencsekívána- tokkal csatlakozik minden ismerőse 6» barátja, a tankerület minden nevelő­munkása. — A vatta, mullpólya és a géz új ára, A belügyminiszter módosította a sebé­szeti kötőszerek árát. A Budapesti köz. löny november 7-iki számában megjelent és kihirdetésével életbeléptetett rende­let szerint az 5 méter hosszú, 6 centimé­ter széles muTpólya ára 1.69 P; az ugyan, akkora méretű, de kötszerpárnával, fel­szereléssel elátott s első segélynyújtás­ra szolgáló mullpólyáé 2.15 P; a 80—82 c m.széles vízszivó szöveté (hidrofil-géz) negyedméter tartalmú csomagban 1.40 P; az 50 gram, cotoninból készült vattáé 3.59 pengő. Rádió PÉNTEK, november 12. Budapest L 15.00: Budapesti Sdmfóni. kus Leventezenekar. Közben: 15.30: Az esernyő. 16.15: Szalonötös. 16.45: Időjel­zés, hírek. 17.00: Hadszínterek földrajzi szemmel, 17.20: Se szó, se beszéd — mu­zsika. 17.50: Sportkölemények. 18.00: Né­ni ».t hallgatóinknak. 18.20: Magyar ének — magyar lélek. (Népdalfélóra.) 18-50l Hírek. 19.00: Bornemisza Géza m. kir. iparügyi miniszter előadása, 19.10: Anto* nio Janigro gordonkaestjének közvetíté­se a Zeneművészei Főiskola nagytermé­ből. 19.55: Asszonyok egymás ellen. (Je* lenet kasszikus és modern drámákból.) 21.15: Roósz Emil szalonegyüttese. 21,40: Hírek. 22.10: Hírek német, angol és fran­cia nyelven. 22.40: Tánczene. 23.45: H, SZOMBAT, nomeber 133. Budapest I, 15.00: Rendőrzenekar. — Közben 15.30: Iparügyi előadás. 16.15: Magyar Revü Tánczenekar. 16.45: Időjel* zés, hírek. 17.00: Budanovits Mária és Hámory Imre énekel. 17.45: Előadás. — 18.00: Szervánszky Péter hegedül. 18.15: Akiket mindig szívesen hallgatunk. (Cse­vegés.) 18.25: Rácz Vali énekel. 18.40: Hírek. 19.00: Borsodi bokréta. (Népdal­kórus.) 19.10: Hangképek innen-onnan. — 19.35: „Ó, friss galamb örülhetsz,.— Dal, vers, muzsika a galambokról. — 20.10: „Rég volt, szép volt.. .’* Részűé* tek Pohann Strauss Denevér c. operett­jéből. 21.40: Hírek. 22.10: Hírek német, angol és ^francia nyelven. 22.40: Ki mit szeret? 23.45: Hírek. Budapest II. 17.00—17.30: Hírek né­met, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 18.90: A földművelésügyi mi­nisztérium mezőgazdasági félórája. 18.35: Ünnepi hangverseny a La Fontaine Iro­dalmi Társaság 25 éves fennál ása alkal* mából. 20.00: Árpádkon templomok. — 20.05: Nagy emberek — örök müvek. — 22.40: Hírek. rv*;; ■; Kassa. 9-00: Dalos, zenés tarkaságok. 10.15: A kassai Levente-Otthon felava­tása. 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetésé. 16.15: A ma* gyarság megszállás alatti fellegvárában. 17.30: A Szimfonietta szalonhatos műso­ra. 18.00: Előadás. 18.15: D&mokos Lász­ló zongorázik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom