Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-12-06 / 276. szám

J. oMal. Nyiryidék _ szabolcsi hírlap (Trianon 24.) 1943 december 6. Szinok Margh és Feketehalmy Dezső alezredes esküvője Bajos A buji református templomban szom­baton délután 6 órakor volt Szinok Margitnak, a buji református lelkipász­tor leányának és Feketehalmy Dezső alezredesnek, a Légvédelmi Központ parancsnokának esküvője. A református Ielkészi lak parkjára ezüst takarót hin­tett a friss hó. A nászmenet elé fehér szőnyeget vont s a fenyők és útsövé- nyek csilogó keretet adtak a felvo­nulóknak. Az úton sisakos katonák áll­ról, a boldog élet kiapadhatatlan forrá­sáról. Szinok Zoltán köszönte meg a család részéről az üdvözléseket, majd felolvassta az az esküvőre érkezett nagyszámú levelet és táviratokat, ame­lyekben az egyházi, katonai, polgári tár sadalom vezetői, a tisztelők, barátok fejezték ki örömérzéseiket és jókívá­nataikat. akik a szeptember 8-i fegyverletétel után maguk is lerakták a fegyvert éí akkod Németországba kerültek. Ezek a tisztek és legénységi állományúak a né­met hadifogolytáborban azt a javasla­tot tették, hogy sorozzák be őket az új köztársaság olasz hadseregbe, hogy Né­metország oldalán tovább harcolhassa­nak a közös ellenség ellen és hogy ki­köszörülhessék az olasz becsületen esett csorbát. A Németorságból olasz csapatokkal befutó vonatokat Észak— Olaszországban a lakosság viharos lel­kesedéssel üdvözölte. Adiaiayak a Vörös Kereszt részere Korompay Károly till', tart előadási szerdán a konregáciő knifnrdélatánján A nyíregyházi róm. kát. nők Mária konregációja sorozatos kul- turdélutánokat rendez, amelyek mindig nagy érdeklődést kelteaek. Szerdán, december 8 án déiután 5 órakor az Angolkisasszonyok intézetének nagytermében rendé zik meg a kulturdé utánt, amely­nek előadója Korompay Karoly dr lesz- Az illusztris előadó a ke­resztény lélek mai kötelességeiről fejti ki lelket erődtő gondolatait. mmam Hathónapi börtönre Ítéltek egy fogtehnikust, aki mint „fogorvos” működött Polgáron lak kétoldalt, a rajongva szeretett pa­rancsnok kötelékének hű vitézei, akik most csilogó szemmel fejezik ki örö­müket azon, hogy boldognak látják azt, akit mindannyian szeretnek. A templom bejáratától az Úr aszta­láig a légvédelmi honvédelmi női szol­gálatot teljesítő leányok állanak tisz­telgő sorfalat, mint kétoldalt vont piros —fehérrózsa füzér. A leányok szíve fö­lött a honvédelmi szolgálat nemzeti cí­meres jelvénye. Az Úrasztala körül az érdeklődései és szeretettel áthatott kö­zönség impozáns csoportjának élén a híradós központ tisztikara sorakozott fel, a bajtársi szeretet és ragaszkodás megható tiszteletadása ez. A híradós csoportok altisztikarának küldöttei kö­zül hárman egy-egy piros szalagos szek- fű-csokorral állanak az esketési szertar­tás alatt. Az orgonán művészi játék hangzik fel: a menyasszony fivérének, Bolvári Zoltán áll. tanítóképző-intézeti zenetanárnak orgonaszámai zendülnek ünnepi zsolozsmázással. Az esketést a menyasszony édesatyja, Szinok Zoltán ref. lelkész végzi. A tanuk: Balogh Gyula kir. gazdasági főtanácsos, Meré­nyi Mihály, a Pénzintézeti Központ igazgatója. Mélyen megható és feleme­lő szépségű az esketési beszéd, amelyet az édesapa intéz gyermekéhez és vejé- hez. Arról az otthonépítésről beszél, amelyet az Isten-hit ihlető ereje tesz biztossá, boldogító, vészben, viharban is megrendíthetetlenül álló erősséggé. Az eskü és ima elhangzása után a bu­ji lakosság, a megjelent baj társak és hozzátartozóik szerencsekivánataikat fe­jezik ki az ifjú párnak, a híradó köz­pont küldöttei átadták a csoportok üd­vözletét tolmácsoló virágcsokrokat. Az esküvői vacsorán Balogh Gyula gazd. főtanácsos köszöntötte az illuszt­ris fiatal párt, az örömszülőket, majd Aradvári Béla, a Nyírvidék-Szabolcsi Hírlap munkatársa köszönötte a lap lelkesszavú cikkíróját, Szinok Margitot és Feketehalmy Dezső alezredest, a Légvédelmi Központ parancsnokát s a szellemi és a karddal harcoló honvéde­lem nemzettársasdalmi jelentőségét máltatva köszöntötte az ifjú párt. — Merényi Mihály, a Pénzintézeti Köz­pont gazgatója mondott ezután megha­tó bensőségű beszédet a szív kultúrájá­Natter Ferenc 30 éves fogtechnikus polgári lakos hosszú ideig mint fogor­vos szerepelt és orvosi tevékenységet fejtett ki. Pácienseket fogadott, gyógy­kezelt, fogat húzott és úgy mutatkozott be, mint fogorvos. Natter Ferenc ellen feljelentést tettek. A megindult nyomozás során beigazo­lódott, hogy Polgár községben mint or­vos működött, holott orvosi diplomája nincs, a fogtechnikus mesterséget kita­nulta ugyan, azonban ez nem jogosítot­ta őt arra, hogy a betegek szájában Szombaton délután öt óra után hatalmas robbanás rázkódtatta meg a püspökladányi állomás környé két. Az állomás épületétől mint­egy 200 méternyire Karcag felé két olajtartá yos vasúti kocsi vesz­tegelt a síneken. Az egyik olaj tartály eddig ki nem derített kő rüimények között felrobbant A robbanás ereje szétvágta a másik koc-i falát is, amelyből szintén szétfröccsent az olaj. A kocsik kö­zeliben volt a talpfatelitő, ahol hatalmas rakásban állottak a talp fák. Az égő olaj felgyújtotta a talpfákat, amelyek csakhamar ha­talmas máglyában égtek. Szerenasére a munkások már 5 órakor eltávoztad a pályaudvar­ról s igy értesülésünk szerint em beréletben nem esett kár. „műtétet“ végezzen és fogat kezeljen. Natter Ferenc ügyében minap tartott tárgyalást a nyíregyházi törvényszék dr Varga János kir. törvényszéki egyes­bíró. A vádat dr. Vernes kir. ügyész képviselte. A tárgyalás során beigazolást nyert, hogy Netter Ferenc orvosként szere­pelt és fogbetegeket kezelt, ezért a nyíregyházi törvényszék a vádlottat hat­hónapi börtönre ítélte. Az ítéletben a vádlott megnyugodott, az ügyész sem fellebbezett, így az jogerőssé vált­A tűzesetről nyomoan jelentést tettek a püspökladányi tűzoltóság nak, amely megfeszített munkával eloltotta a veszedelmes tüzet, A hatalmas robbanás és tűz a vasúti forgalomban nem okozott fennakadást­Az új olasz köztárs tsági hadseregbe 10.000 fiatal olasz jelentkezett Róma. (TP) Mint a Stefani Iroda jelenti, az utóbbi napokban az egyik északolaszországi városba különvonatok érkeztek Németországból, amelyek kü- rülbelül 10.000 fiatal olasz tisztet, al­tisztet és legénységet hoztak magukkal, A gyűjtés eredménye a Magyarorszá­gi Bércsépiők és Géptulajdonosok Nyír­egyháza és Vidéke Fiókszövetségének tagjai között: Nyíregyházáról adakoztak: Szekeres Mihály P 20 — Papp Béla 30.­Palotay Kálmán 20.­Ács Miklós 20— Mikó Mihály 20 — Szabó József 10— Makó Istvánné 10.— Bálint Pálné 20 __ Bi ri András 10.— Racskó József 10 — Kovács János 10.­Bogár János 4.— Cibusák János 10.­Mihalkó István 20j— Palotay István 20.— Nagy Gyula 10.­Dvorcsák János 10.— Kiss Sándor 5­Turcsin József 5.— Csolkovics Péter 10.— Lácz Károly 10.— Pristyák József 10 — Balázs János 10.— Palotay Ferenc 20.— Bartha István 20.— id. Lácz József 10.— ifj. Lácz József 10.— Pápai József 10__ Fo nai József (Nagykálló) 5.­Béréi Gvula (Nagykálló) 5­Vágó József (Nagykálló) 10.— Mikó József (Nyírpazony) 10 — Kábái László (Bűdszentmihály) 5.— Pintér András (Bűdsentmihály) 10.— Kócsák János (Oros) 3— Lipcsei Sándor (Oros) 7— Tóth Sándor (Búi) 10.— Balázs József (Ujfehértó) 10.— Összesen: P 449.— Nagy német győzelem a <V1 ars hali-szigeti csatában December 5 én mintegv száz re­pülő támadta a Marshall szigeti támaszpontot. A német ellenállás 20 gép^t rövid idő alatt megsem- mi>iteit A felvonuló tengeri erőkre is érzékeny csapást mértek a né­met repülők. Mindlárt a csata kezdeten elsüllvezte'tek egy ké zépnagvságu repülőgép anyahajót, egy cirkálót majd egy Dagy re- pülóanvahaiót és egy cirkálót teli találattal harcképtelenné tettek, ugvhogy ezek a halók is megsem­misültek. A harcokban hat német gép v^s/ett el. A győzelmes c a- ♦át.mint a Mar-ihal szigeti légicsatát fogjak feljegyezni (MTI). burgonyaezillitási könyv", valami at ,,Ki számolási könyv burgonykftldeményvk. rőt” kapható Orosz Károly nyom- Jaäze»ében, Nyíregyháza, Bercs4nyi-u Vásároljon textilárukat, úri, női és mindennemű rővi< Bait a Eleknél textilárukat, úri, női divatcikkeket babikelengvéket és mindennemű rövidárukat VAY ÁDÁM UTC % 2 SZ TaKaREKÁ ÍJARÓ áPOLMt Dec 6 7 8. Hétfő-kedd-szerda. Btőadisok kezdete Ú,4 1/26, Ar ww Mesék a szerelemről Veosey*Schubert Millöcker-Strausz-Czeller müveiből összeállított zene Fősze Telelőn 25-24 repben : Bordy B, Sárdy J„ Jávor Pál, Hajmássy, Egry M, a két Pethes stb A felrobbant olajtartályos vasúti kocsi nagy tüzet okozott a püspökladányi pályaudvaron

Next

/
Oldalképek
Tartalom