Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-27 / 269. szám

(Trianon 24.) 1943 november 27. ... JVyikvidék _ Szabolcsi hírLAF t. oldal, Ili* Próbák néps Mindegy nekem: kinek müve? Isten mérte? Átok szülte? Nem kérdem én: ki csinálta? Sors? vagy népek vak viszálya? Vagy vezérek bűne? Én csak áldom, bármi neve, Sors vagy átok — Isten keze Mért ránk ezer próba-évet S míg balja vert, jobbja védett, Gondunkat viselve. Én bús népem! Próbák népe! Ne bántsd sorsod, ne zúgj érte! Jóra fordul, jóra minden; Felhozza még az Úristen Napunkat az égre! Homoktanya, 1943 nov. 26. GÁBOS KÁLMÁN. NAPIREND } Novemb, 1 28 # I vasárnap Róm. feat. Adv. 1. Gír. k«t Irenarfe. Proi Stefá­nia. A nap feé? 7 óra 7 perckor nyugszik 15 őr? | 57 perckor. A hold kél 7 óra 33 perckor.^nyug­szik 17 óra 1 perckor. November 29. Hélfö. Róm. kát. Szaturnin. Gör. kát. Párámon. Pro/, Noé, A nap kél 7 óra 8 perckor, nyug­szik 15 óra 57 perckor A hold kél 8 óra 43 perckor, nyug- 5 db 17 óra 51 perckor. MAGYAR NAPIREND: „Nehéz ma igaz úton járni, de lehet“. (Teleki P.) GYÓGYSZERTÁRAK: Szombat estig a következő gyógyszer- tárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Jancsó—Reichmann (Luther-n I.) 4» Fejér (Rákóczi-utca) Szombat estétől egész héten a kővet­kező gyógyszertárak tartanak (ügyeleti «zolgálatot: Osgyáni József (Bnsseny.eí-tér) ós Illés Zsó&a (Deák Ferenc-utca) Városi gőz- és kádfürdő: nyitva.- AZ ELMÚLT NAPOKBAN a Debreceni Alföldi Takarékpénztár na­gyobb kölcsöntrancakciót bonyolított le az alsószabolcsi Tisza Ármentesítő Tár­sulattal, amelynek belvízmentesítés cél­jára egymillió pengőt szavazott meg. Kerékpárok Szakszerű javítása, alkat­részek raktáron. Legújabb Gramafon! emezek villany és RÁDIÖ cikkek kaphatók. Használt és törött grama- fonlemezefcet veszek, GARAY ZOLTÁN tnfiyzakí üzletében. Luther-u. 8 — HÁZASSÁG. Bodrogh Margitka és Bán (Fekete) Pál hadnagy folyó hó 28-án, vasárnap 6 órakor a róm. kath. templomban tartják esküvőjüket. (Min­den külön értesítés helyett.) — A SZOCIÁLIS MISSZIÓ TÁR­SULAT kéri tagjait, hogy a Leányklub helyiségében hétfőn délután 5 órakor pontosan megjelenni szíveskedjenek fontos megbeszélés céljából. — SZÁLLÍTANDÓ GYÜMÖLCSÖK konzerválási eljárása ma már közismert és most újabban hasonló eljárást al­kalmaznak Németországban egyéb élel­miszerek konzerválásánál is. A szállí­tandó húst és egyéb élelmiszereket tel­jesen íztelen és szagtalan burokkal von­ják be, hogy ilymódon megóvják a le­vegő oxigéntartalmától és a káros anya­goktól. Szénsavas, űdütd és g v hatása ásván?vtt — A FŐVÁROSI PÉNZINTÉZE­TEK nagyjában befejezték a gabona- lombardok folyósítását. A tapasztalat azt mutatja, hogy a múlttal szemben az idén sokkal kevesebb gabonakereskedő vette igénybe a lombardokat, de ennek csakis technikai okai vannak. A liszt- lombardok folyósítása még tart, de az igénylés itt is kisebb lesz a tavalyinál. — VIHAROS IDŐJÁRÁS FOKOZ­ZA A TŰZVESZÉLYT! Ne bizakod­jék a véletlenben, hogy az Ön házatá« ját elkerüli a veszedelem. Egyedül fűz- biztosítással védekezhetik az esetleges szerencsétlenséggel szemben, és gon- doskodhatik veszendőbe ment értékei pótlásáról, /z 1857-ben alapított leg­régibb Első Magyar Általános Biztosító Társaság helybeli: Széchenyi-út 2. sz. alatti fiókja a biztosítás minden ágában tanáccsal szolgál. Internal felszerelés! cikkel legelőnyösebb beszerzési iorása Papp Dénes ; egyenruházati felszerelések — A MAGYAR GYÁRIPAR 1941- ben 5—6 milliárd pengőnyi értékű árut állított elő és ehhez a hatalmas méretű termeléshez 3 milliárd pengő értékű anyagot, tüzelőszert, félkészárút és kész árút használt el. Ugyanebben az évben 5066 ipartelepn 6810 gyárvezető, 45000 tisztviselő és 440.000 munkás és más alkalmazott dolgozott állandóan az egész év folyamán. — HONNAN NYERI A BOR AZ AROMÁJÁT? Berlinből jelentik: Két német éllemiszerveíryésznek sikerült olyan különleges eljárást találni, mely­nek segítségével a bor aromaanyaga, amely olyan finom zamatot kölcsönöz eme italnak, hideg úton kivonható. El­járásuk után a bor úgynevezett zamata vagy aromája eltűnik és csupán színe, valamont savtartalma változatlan. Meg­állapították, hogy ez az aroma állan­dóan változik a talaj, szőlőfajták és időjárásnak megfelelően, mert ismere­tes, hogy ezek a körülmények nagy be­folyást gyakorolnak a bor minőségére. Bár a vegyészek beismerik, hogy az aroma összetétele előttük még ismeret­len, mégis egyes anyagokat, mint vani- liaíz, és cimt, sikerült világosan fölis­merni. Ez a kivonatolt aromaillat még 1:100.000-szeres higítás után is minden kétséget kizáróan fölismerhető. MNK. Változatos kitűnő, házias a legfinomabb menük (2*90 P) KISKORONA ÉTTEREMBEN Minden szombaton hurka-kolbász vacsorák! — A NAPILAPOK KARÁCSONYI SZÁMÁNAK oldalterjedelme és ára ügyében a hivatalos lap november 25-i számában rendelet jelent meg. E sze­ront a fővárosi napilapok a rendes va­sárnapi oldalterjedelmen felül négy, a vidéki napilapok két oldallal bővebben jelenhetnek meg. A fővárosi napilapok karácsonyi számának ára a rendes va­sárnapi árnál nyolc, a vidéki napilapok karácsonyi számának ára a vasárnapi rnl négy fillérrel lehet magasabb. ERDÉLYBEN kilenc honvéd me­zőgazdasági tanfolyam nyílt meg a had­testparancsnokság rendelkezése értelmé­ben. A tanfolyamokon a katonai szol­gálatot teljesítő kisgazdák vesznek részt akik mindenhol tömegesen, nagy öröm­mel jelentkeztek. A honvédségi tanfo­lyamot sikerrel elvégző gazdákat ezüst kalászos gazdákká avatják. cigarettatárcák nagy választéka bőröndősnél Etey Takarékp. — CSAK TEXTILBEVÁSÁRLÁSI könyvvel rendelkező kiskereskedőknek adhatják el áruikat a közellátásügyi mi­niszter legújabb rendelete értelmében a textilnagykereskedő cégek —: és a textilgyárak. Ez az utasítás minden olyan árúra vonatkozik, melyet a íqx- tilvásárlási könyvbe be kell jegyezni. Az olyan kiskereskedők tehát, akiket vá­sárlási könyvvel nem láttak el, ezentúl csak kisiparosoktól, vagy kenfekciós ke­reskedőktől szerezhetik be árúszükség­letüket, mert ez a két iparág ezideig nem kapott utasítást, hogy csak vásár­lási könyvvel ellátott textilkereskedők­nek szolgáltathatja ki árúját. A fenti intézkedések nem jelentik azt, hogy a vásárlási könyvvel rendelkező kisiparo­soktól, illetve konfekciós iparosoktól vásárló kiskereskedőknek ilyen termé­szetű vételeit a könyvbe bejegyezni ne kellene. (MVS) — VÖRÖSKERESZT KITÜNTE­TÉS. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt végrehajtó bizottsága Köröskényi Já­nos ibrányi ref. igazgató-tanítónak, is­kolafelügyelőnek 20 év alatt kifejtett buzgó és kiválóan eredményes munkál­kodásáért a Magyar Vöröskereszt dísz- emlékjelvényét adományozta. A kivá­lóan képzett, fáradhatatlan egyéniségű pedagógus kitüntetést tanügyi körökben nagy örömet keltett. — ÁRAMSZÜNET. Értesítjük tisz­telt fogyasztóinkat, hogy folyó hó 28-án vasárnap reggel 6 órától circa 14 óráig fontos hálózati munkák elvégzése miatt a Vay Ádám-, Epreskert-, Nyírfa-, Sar­kantyú-, Selyem-, Ószöllő-, Kótaji-, Kossuth-utcán, Himesben, Erdősoron, Sóstói-úton és a Pazonyi-téren áram­szünetet tartunk. — JÓ ELHELYEZKEDÉSHEZ ma­napság is csak a gyors- és gépírással juthat. Szerezze meg tehát e két fonton tárgynak a tudását Nagy Irén gyorsíró­iskolájában, ahol december 1-én kezdők részére új tanfolyam kezdődik. Szent István-út 25 szám alatt. 6x JEGYEZZE FEL rádió készüléke hibajelenségeit, mert ezek közlése olcsóbb és gyorsabb javítást eredményei HOOK KÁLHIÁN radiciaooraiorlunia Beth­len u. 10. — Tel. 29—27. — A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI termelés területén körülbelül kétmillió ember dolgozik. Ebből 1.350.000 a férfi­munkás, 600.000 a női dolgozó és 150 ezer a gyermekmunkás. Mindezek együtt 135 nyári és 165 téli munkanap folya­mán 420 millió férfinapszámnak meg­felelő munkaidőt teljesítenek. — Egy férfimunkanapot egyharm. lóercórával vehetünk egyenlőnek és így őstermelé­sünk kétmillió dolgozójának évi mun­kateljesítménye összesen 150 millió 16- erőóra fizikai teljesítményének felel meg. (MVS) 1678-1943. Hirdetmény Nyírpazony község a tulajdonát képező kb. 10 5 kát. hold szőlő és gyümölcsösét, mely a RÓstóhegyi állomásió! homokuton 400 méterre fekszik 1944 jan. 1 tői 6 évre ha­szonbérbe adja. Az ajánlat zárt borítékban 1943. dec. 8 an deli 12 óráig Nyirpazony község elöljáró­ságánál „Ajánlat Nyirpazony Köz­ség Sóstóh?gyi Szőlőié Bérbevéte­lére“ felirattal ellátva adandó be. Felvilágosítással és a feltételek is­mertetésével hétköznap délelöttön- kint a vezetőjegyzö szolgál. Nyirpazony, 1943. nov. 25. GÁL ISTVÁN sk. BÁLLÁ J. sk, biró. v. jegyző A legkellemesebb uzsonázó J&ely a szén Bácsik cukrászda Luther palota. Sfüeroénv különlegességek nagv választékban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom