Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-26 / 268. szám

fe. oldal.-NYIKVíDEK „ bZÄBOJucsi híRLAF (Trianon 24.) 1943 november 26.) ■B ^fa-egyháza m. várót polgáraié «téri hivatala, K. 32577/1943, Hirdetmény Értesítem a város lakosságát, hogy a közellátási miniszter ur rendelkezése alapján a város cu­kor és liszteladással megbízott ke reskedőin keresztül babot és bor­sót bocsátók a város lakosságának rendelkezésére. A babot és a borsót a kenyér- jegyen lévő B. és C. szelvényre lehet beváltani. A B. szelvényre a kereskedő egy kg. borsót, a C. szelvényre pedig egy fél kg. ba­bot szolgál ki. A szelvényeket 1943, évi november hó 26 napjá­tól 1943. évi december hó 8 nap- jáig khet beváltani. A kereskedők a beváltott szel­vényekkel december hó % és 10 napján kötelesek a közellátási hi­vatalban elszámolni. Nyíregyháza, 1943 nov. 23. SZOBOR PÁL >. iá, i4x polgármester-, Nyíregyháza megyei város polgármestere. K. 32204-1943 Pályázati hirdetmény. Nyíregyháza megyei városnál lemondás folytán megüresedett egy I. oszt. altiszti (főerdőőri) ál­lásra pályázatot hirdetek. A pályázatra bocsátott állás a 3500—-1943. M. E. számú rende­lethez csatolt 15. számú kimuta­tásban megállapított illetmények­kel és szabályszerű lakbérrel van egybekötve. A kinevezés a 3000—1927 M. E. számú rendelet 10. pontja alap­ján egyelőre ideiglenes minőség­ben történik, de 2 évi kifogásta­lanul eltöltött szolgálat után vég­leges jellegűvé válik. A pályázók közül kizárólag csak azoknak a kérelmét veszem tár­gyalás alá, akik 1. szakképzettségüket az 1935. éyi IV. t.-c. 48. § ának 1. pontjá­ban foglaltaknak megfelelően sze­rezték meg. 2. szakképesítésüket az 1935. IV. t.-c. 48. § ának 2-4 pontjaiban foglaltaknak megfelelően szerez­ték meg ugyan, de az 1931. évi ül. t.-c. és az 1938, évi IV. t.-c,, illetve az 1942. évi XIV. t.-c. ér­telmében az alábbi pontokban előirt feltételeknek megfelelnek, vagyis a) a honvédségnél, határcrség- ségnél, vagy csendőrségnél szol­gált, vagy szolgálatban lévő azok a legénységi állományú egyének, akik katonai szolgálaték alapján a közszolgálatban való alkalmazásra igényt szereztek és erről az érdé- kelt miniszter által kiállított iga­zolvánnyal rendelkeznek, b) a Vitézi Rend tagjai és az 1914—18. évi világháborúban arc­vonalbeli szolgálatot teljesített, vagv ebből kifolyólag megrokkant egyének. 3. a kardos és koszorús tüz- kereszt tulajdonosai. A pályázati kérvényhez erede­tiben, vagy hivatalos másolatban a következő okmányok csatolan­dók: a) általában: 1. Születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél). e Autó és kerékpár gumit szakszerűen javít ,,RAPID” Kossuth utca 7. szám. 2. 3 hónapnál nem régebbi ke letü hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a családi állapotot és a po­litikai megbízhatóságot is igazolja, 3. a magyar honosságot igazoló bizonyítvány, esetleg a magyar állampolgárság fenntartására való igény szabályszeri (opciót) igazoló okmány. 4. Iskolai végzettségét igazoló okmány. 5. Az 1935. évi IV. t.-c. 48. § ában előirt szakképzettséget iga­zoló bizonyítvány. 6. A jó látó- és hallóképességet és erdőőri szolgálatra alkalmas erős testalkatot igazoló újabb ke­letű hatósági orvosi bizonyítvány, 7. Az esetleges előző szolgála­tot igazoló okmány. 8. Katonai igazolvány, igazolvá- nyosoknál az „Igazolvány“, a vi­lágháborúban arcvonalbeli szolgá­latot teljesített egyéneknél a Ká­roly csapatkereszt viselésére, a most folyó háborúban arcvonal­beli szolgálatot teljesített egyének­nél a tüzkereszt viselésére jogo­sultságot tenusitó igazolványt. A pályázati kérvényeket 1943 évi deaember hó 24. napjának déli 12 órájáig kell beadni Nyír­egyháza város polgármesteri hiva­talánál. A pályázati feltételeknek meg nem felelő, hiányosan felszerelt, vagy elkésve érkező folyamodvá­nyok nem vétetnek figyelembe. Nyíregyháza, 1943. évi novem­ber hé 22-én. SZOHOR PÁL «. k. 3x polgármester. 1678- 1943. Hirdetmény Nyírpazony község a tulajdonát képező kb. 10 5 kát. hold szőlő és gyümölcsösét, mely a sóstóhegyi állomástól homokuton 400 méterre fekszik 1944 jan. 1-től 6 évre ha­szonbérbe adja. Az ajánlat zárt borítékban 1943. dec. 8-án déli 12 óráig Nyírpazony község elöljáró­ságánál „Ajánlat Nyírpazony Köz­ség Sóstóhegyi Szőlője Bérbevéte­lére'* felirattal eliátva adandó be, Felvilágosítással és a feltételek is­mertetésével hétköznap délelöttön- kint a vezetőjegyző szolgál. Nyírpazony, 1943. nov. 25. GÁL ISTVÁN sk. BÁLLÁ J. sk, bíró. v. jegyző Express hirdetések >S áíféSg 3 peafő JTt fillér, saladén további •*6 i5 rn.it Fejeskáposztát minden mennyiségben vásárolok Buzaegységben leírva. Kiss Gyula János körzeti kereskedő. Buza-tér 20. Gép- és gyorsírásban perfekt keresztény tisztviselőnőt azonnali belépésre felveszünk. Ajánlatok „Nyugdíjképes“ jeligére a kiadóba küldendők. ,)imHf2maa»6í^»s*aeiui«E5m*66ia!0s«mHmwm»ieiB8a^ Legtökéletesebb patkányirtószer és Svábirtő por k&pható Sánássy cíánoMil utc« 9 Telelő© 29—55 Apróhirdetések ÍO »sóig 1 pengő, vasárnap 1 pengő 28 fillér, minden további szó 10 Kifér, vsáéra nap 12 fillér. Állást keresőknek 18 »sóig 80 üllér, vasárnap 1 pengő minden to­vábbi szó 3 JíUér, vasárnap 10 Sllér, Cins a kiadóban, valamint jeligés bírd»» tétek is telefonon bemondott hirdetések beiktatásáért 30 fillér kezelési kétséget számi tank. KIADÓ LAKÁSOK. Központban küíőnbejáratu bútorozol! szoba egy vagy két személy részére ki­adó. Kossuth utca 15. 1C6V2 Elcserélném 3 szobás lakásomat 1 szo­ba konyhással. Érdeklődni Liliom utca 72 alatt. 1077 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK 75 bat hold alma gyümölcsöshöz képe site« kertészt keresek. Cim a kiadóbiva talban. 9977 3 Ujságkézbesitő asszonyt vagy embert felveszünk délutáni mun­kára. Jelentkezni a kiadóhivatal­ban. 5x Gépirni tudó keresztény pénztáros kis asszonyt azoncatra felvesz /.otnbori And rás vaskereskedö Bessenyei tér 6. 9983 2 Azonnal, vagy elsejére tisztességes be járónCt felveszek. Selyem utca 4. 1053 2 Női ruha varrásban gyakorlott segéd leányt felveszek. Hoffmann, Bocskai u. 7. 1065 2 Féregirtó eladásra helyi ügynököket ke­resek. Nagy, Bristol szálló. 1066 Főzni takarítani tudd mindenest azon­nal keresek, esengeri Mayer Ernő Bocskai utca 15. 1C71 2 HfiZBELY ELADÓ belterületen építkezési engedéllyel és tervrajzzal. Arató Mária ingatlanforgalmi irodája Széchenyi-út 1. szám. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Hó- ués sárcípojét megjavítja ! „Rapid“ Kossuth uxa 7. x TEJ GARANCIÁVAL borjas és hassa vares tarka tehenek eladók. Érdeklődni Körte utca 33. 19 i3 6 Közeptermetü hoigyre teljesen uj zsemle színű borjú bunda eladó. Megtekinthető Jósa András utca 5. vit 015-3 — BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE« ! Magyar bélyegsorozatok, bloc kok, nagy választék JÓBA-papírüzlet. 5* Vályognak való föld díjtalanul elhord- ható Debreeent utca 20. Értekezni Vay Ádám utca 16 sz, 10014-4 ALKALMI HÁZVÉTEL. A központban 5 szobás úriiház, parkettá» fészereit fürdőszoba, nagy telek, parkira* zott udvar. Házmester lakás , garázs. Téglaépület, keleti fekvés, 115.000 peiv, gőért sürgősen eladó. Kizárólagos meg­bízott Hauberger Géza ingatlan iroid», Egy jómenetélfi kocsma elköltözés miatt eladó. Cim a kiadóban, 10G01 3 Úrss ládákat veszünk, ugyanott föld in- gy n elhord ható. Cim Luther utca 7 1047-3 2 drb, dobkályha, 2 drb. szénkályha, 2 drb. vasablak, 1 drb- keresztejtő tokkal, 6 dtb. lózaboló, 1 slrkerltés, használt csikó- és mtaltiizhely eladó. Vay Adám utca 11. J GSS* Egy aligiiasznált turné satu, pongyola eladó. Érdeklődni Selyemház. Zrínyi ilona utQa, 1C63 — K&raó. vonaláé, festék és mftamwi* raj*szer kaphat* JÓRA^papír üzletben kapható J03A -papír-üzletben. Eladó föld Szabolcsban. fO m. hold elsőrendű búza­termő talaj és kaszáló Alkalmi vétel* NÁDUDVARI LAJOS iugatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi Uooa-afcc* 4. Telefoni 29—i3. 3 m. hold föld eladó. Felséséskut 34. Érdeklődni ugyanott. 1062 HEadó 1 fekete hosszú férfi télikabák bársony gallérral Dohány utca 4 sz. 1060 Rezorva húzást vállalok. Címet a kiadó­ba kérem- 1051 Egy sárga kocsi eladó. Bethlen u. 70. 9950 3 Prima kis Singer varrógép eladó. Ná dór utca 7S. 1054 Antal bokor 2 szám alatt 2 hold búza­termő föld eladö. Érdeklődni Debreceni i utca 74. 1055-2 I A •zerkesztésért felelő« Jóba Élete. — A kiadásért felelős : A Szabolcsi Hírlap < lapkiadó betéti társaság, Kovács B. .4 és Társai lapkiadótnUfdono*. NYOMATOTT OROSZ KAROKI 1 NY OMD AOZMÉBEN, NYÍREGYHÁZA. 4 BERCSÉNYI-UTCA 3. SZÁM. TELEFONSZ AMi »—77, 1III Hl IMlllBHIMHHiBWMMHWBHHIÉBWWBlllHi I Oltóhomokzsák 2 rétfl, erős kézi io ragasztása darabja 18 luier 1 rétfi gépi ragasz- -a? fillér tása darabja nu" Kapható Jóbai paplrüzletben

Next

/
Oldalképek
Tartalom