Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-22 / 264. szám

6. oidal* «, nyirvidek „ szabolcsi hírlap Rádió KEDD. november 23. Budapest I. 15.00: Melles Béla zene­kar. 15.30: Gyermekdélután. 16.20: II- niczky László szalonzenekara. 16.45: Időjelzés, hírek. 17^00: ,.November“. (Dal. muzsika és vers az őszutóról.) 17.30: Az Operaház előadásának ismer­tetése. 17.35: Az Operaház előadásának közvetítése. Az I. felv. után kb. 18.35: Hírek. Majd: Akiket mindig szívesen hallgatunk. (Csevegés.) A II. felvonás után kb. 19.50: Legkedvesebb íróm. — 21.10: Finn ének a háborúról és béké­ről. 21.20: Géczy Barnabás zenekarának műsorából. 21.40: Hírek. 22.10: Hírek német, angol és francia nyelven. 22.40: Se szó, se besz d — muzsika. —- 23.45: Hírek. Budapest II. 17.00: Hírek német, szlovák, ruszin és horvát nyelven. — 19.00: A földművelésügyi minisztérium mező gazdasági félórája. 19.30: A kas­sai rádió műsorából. 19.40: A Lyra dalkör énekel. 19.55: Hercsut Ilona zongorázik. 20.15: Hangképek a kassai ünnepi kiállításokról. 20.40: A Bohém- tánczenekar műsora. 21.10: Cigányzene 21.40: Mai magyar szerzők. — 22.25: Chopin-keringők. 22.40: Hírek. Nyíregyháza megyei város _____ adóhivatalától._______ 55 9/1943, fk. sz. Árverési hirdeimény Nyíregyháza megyei város adó­hivatala közhírré teszi, hogy Nyír­egyházán Rákóczi utca 60 szám alatti üzletében 6368 pengő 38 fillér köz- és magántartozások, valamint járuléka erejéig az 1943 év szeptember hó 16 án lefoglalt és 5045 pengőre »becsült 1 drb. transmissiótengely 1 kerékkel, 1 drb. 7 m. hosszú száritóberende zés, 38 drb. száritó rosta, 1 drb. daráló garat, 20 zsák szák szárí­tót- paszuly, sárgarépa és káposz­ta félékből álló zálogtárgyak eiár vereztetnek. A II. árverés idejéül 1943, év november hó 23-ik napjának d. e. 11 órája a helyszínen tűzetik ki, ahová a venni szándékozók ezúton hivatnak meg. Árverési feltételek: 1. A második árverésen minden eálogtárgy a becsárnak háromne­gyedén alul is a legtöbbet ígérő­nek átengedhető. A vételár és forgalmi adó kész­pénzben kifizetendő. Nyíregyháza, 1943. november hó 19. Vámosi Adóhivatal. iái (apiiim Zseb fotoaibtnu Nagy választék, olcsó árak Jóba papirüzletben Autó és kerékpár gumit jj szakszerűen javit Kossuth utca 7. szám. A nyíregyháza kir. törvényszék. P. 4919/1943. sz. Hirdetmény. A nyíregyházi kir. törvényszék Dl Sarkadí István pártfogó ügy­véd által képviselt Krimszki Péter iiszabezdédi lakos folyamodó ké­relme folytán az 1894: XXXI. te 77. §-ának b) pontja alapján fel hívja az ismeretlen helyen tartóz­kodó Krimszki Péterné seü!. Kap lár Rozália volt pátrohai lakost, hogy férjével Krimszki Péterrel az 1922. évi juuíus hó 24 napján a. pátrohai állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetmény­nek a hivatalos hírlapban történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező esetben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felöl fog ha tározni. Felhívja továbbá, hogy tartóz kodó helyéről a bíróságot értesít­se, mert ellenkező esetben a meg­indítandó bontóperben uj hirdet­ményi idézés mellőzésével Dr. Vass Pál ügyvéd nyíregyházi lakos, most kinevezett ügygondnok fogja őt képviselni. Nyíregyháza, 1943. évi október hó 26. napján. Dr. GÖRGEY ÁRPÁD sk kir. tszéki bíró. mmmnmmmmmmmmmmm—wMBWHaww PAPÍRSZALVÉTA, gyönyörű min­tákkal. Japán szalvéta nagy választék. JÓBA^papírűzletben. A nyíregyházi kir- járásbíróság, mint. telekkönyvi halóság. 12671/1943 Tk. szám. ®r?erési Mrdetméay kivonat M. kir. Kincstár végiehajtatónak Gégény Mihály végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881.LX. te. 144,146 és 147. §=a értelmében a végre hajtási árverést 1500 ar. P tőke követelés, ennek a kielégítésig já­ró 6 százalék kamata és az árve­rési kérvényért ezutal megállapí­tott 2 P költség behajtása végett Paszab községben fekvő, s a pa- szabi 551 sz. betétben A. kereszt 1 sorsz. 976/26 hrsz. alatt felvett 577 n-öl területű, végrehajtást szenvedő nevén álló szántó ingat­lanra 1200 P kikiáltás árban el rendelte. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Paszab községházánál meg­tartására 1943. évi december hó 28 napjá­nak délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. te. 150. §-a alapján megál­lapítja : Az árverési feltételek a követ­kezők : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonvabb áron eladni nem le­het. (1908 :XLI, t. c. 26. §) Az árvereini szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. I. t. e. 127. §-ábar meghatározott árfolyammal szá­mított. óvadékképes értékpapircs- bari a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek eiőiegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt & kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni .(1881. LX. te. 147,, 150., 170. §, 1908. XLL te. 21. §.) Nyíregyháza, 1943 julíus 8. Dr. FIKLY sk. kir. jbiró. ft kiadmány hiteléül: SZEPESVÖLGYI kiadó Express lesei lg ü»éig 3 pengő SC üíiéí, adsá*js tevébbt *sé tS ifilár. Legtökéletesebb patkányirtószer és Svábfrtó por kapható Sirass; eiin«teÉt KossaíSn utca 9. Teleioü 29—55 10 E*6ig 1 pengő, vasárnap 1 pengő 20 fíUér, minden további szó 10 fillér, vasár­nap 12 fillér. Állást keresőknek 18 szóig 80 fillér. vasárnap 1 pengő, minden to­vábbi szó 8 fillér, vasárnap 10 fillér. Cím a kiadóban, valamint jeligés hirde­tések és telefonon bemondott hirdetések beiktatásáért 30 fillér kezelési költséget számi tank. «SWBdSWBä« KIADÓ LAKÁSOK 2 szoba feonyhás lakásomat elcserélném ! szoba konyhás lakásért. Cim § kiadó­ban- £945 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Ügyes szorgalmas mindenes lány a M- kir. Kertmunkás iskolába felvételik, CRfi7 Megbízható, jól fftző szakácsnő azon nalra vagy elsejére felvétetik. Honvéd utca 23, _____________________9892 3 Bejárónőt azonnalra felveszek Dr. Kainné, Károlyi tér 20. 9920-2 Hetes fiút tizenhat évnél idősebbet fel vesz vitéz Tornay füszerüzlet, 9949 2 Bejárónőt keresek délelőtt 11-tSl 4 óráig Jelentkezés délelőtt Vécsey utca 41, 9825 Bentlakó mindene« fézűnőí és mindenes szobalányt azonnalra felvesz Heuffeln; Luther utca 3. emelet. v9946 3 Női szabósághoz tanuló fiú és leány fizetéssel felvétetik Czirsa Pál Luthe»- utca 3. 9942- 2 Tanulóleányt felveszek ..Éva“ szalon Nyírfa utca 17. 994; Fiatal jól képzett cipésxsegédet vidékre azonnal felveszek, Cim a kiadóban. 9953 2 Fóznf, takarítani tudó mindeneit azon nal keresek, csenged Mayer Ernő Bocskai utca 15. 9952-3 . KÜLÖNFÉLÉK ADOK — VESZEK — CSERÉLEK! Kerékpár-börze: KOVÁCS PÁL „MONO­POL“ műszaki üzlete (Bethlensutca 10.) Minisztérium által tójelölt kerékpár stb. sza Köziét. 18*5-3 HÁZHELY ELADÓ belterületen építkezési engedéllyel és tervrajzzal. Arató Mária ingatlanforgalmi irodája Széchenyi-út 1. szám. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. Hó: és sárcípöiét megjavítja „Rapid“ Kossuth u ca 7. x Női szalongarnitura eladó. Cim a kiadóban, __________________9875- 3 Ku tszivattyuk javításához értő szak­embert azonnalra keres Irsay vasgyár. Vasgyár utca 18.________ 9821-3 Versnek jó kaiban lévS használt télíkr bátot, szőrme rélkül is. Cim a kiadóban. _______________________________9896-2 Fia tal tisztviselönS december 1 re a központban külön bejáratú üres. esetleg bútorozod szobát keres lehetőleg ebéd koszttal és fűtéssel, Cim a kiadób?n. ? 9939- 2 November 14 én este Nyíregyháza— Nyirpazony közötti köves uion egy lópok­rócot találtak. igazolt tulajdonosa Nyirpa zony elöljáróságnál átveheti. £938 Szalon garnitúra, Stager varrógép eladó Bujíoti utca 60 sz, 9936 Téiikábát szörrnegaüérral kitűnő álla­potban 13—15 éves üti részére eladó Luther ház B. 11. 1. 9812 3 — BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE-: Magyar bélyegsorozaiok, blockok, nagy választék JÓBA-papírüzíet. 5s Eladó két fekete hosszú férfi télikabá: báreonygailéwal. Dohány utca 4. 9937 tanyásbírtok, 280 h. háromaegyetírészben fekete bűz? termő fäld 420 000. továbbá 10, 20, 23 holdas Nyíregyháza közelében eladó. Hauberger iroda Nagykorona épület. Telefon 29-35­Elveszett 4 drb. liba Felvidék utca 3 Bt. alól. Aki megtalálta jelentse a rendőrségen 994« Egy sárga kocsi eladó, Bethlen u. 70. 9950-3 Két, három hold szőlőt vagy gyümöl­csöst keresek megvételre Cim a kiadóban 9951 — MAGYAR BÉLYEGEK, sorozatot gyűjtők részére kaphatók JÓBA-papáv üzletben. Képesített szőlő», gyümölcs- és vegyes konyhákén ész 194« január 1 éré állást ke rés. Lukács Gábor eertész Tiszabercei, Gróf Széchenyi telep. ?8sÉ Keresek 15-ezer vályogot megvételre Sóstói ni 57. Kis puli eladó. 9947 TE] GFRANCÁVAL borjas és hasas v«rs3 tarka tehenek eladók. Érdeklődni Körte utca 33. ________ £913 6 Torma Lajosné vendéglője hSzía! együtt eladó Nagykálló- 9944 3 Mmdeiai&ji& nyomtatvé»^ Ízléses kivitelbe» kéesh Orosz Károíf »yfiUDdaazeme NYÍREGYHÁZA, Bercsényi-^. í.- -~r.—= A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap .. lapkiadó betéti társaság, Kovács B. ét Társai lapkiadótulajdonos. NYOMATOTT OROSZ KAROLT Y NYOMDAÜZMÉBEN, NYÍREGYHÁZA, ^ BERCSÉNYI-UTCA 3. SZÁM. TELEFONSZÁM: 25-77,

Next

/
Oldalképek
Tartalom