Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 247-296. szám)

1943-11-18 / 261. szám

c_ JsRtrvidék „ Szabolcsi hip LAP (Trianon 24,) 1943 november 18. mmmmmsmmammmiskmm-Y: s Hétfőn estétől a főváros iegkUüuob énekesnője Erschner Mária szerepel Kende Marikái jazz é/sekesnővel együtt a Bténlént a fo?árosI B 0 N B Y iasz-zeaakar játszik van a cukor elszámolásban, segítsek raj­ta. Neki adtam először egy cukorutal­ványt, amely 100 kg.-ról volt kiállítva s melyért 20 pengőt kaptam tőle. Ezután még 8—10 darab utalványt kapott tő­lem. Tóth János később kapcsolódott az „üzletbe". Ö bonyolította le ezeket az üzleteket, ő váltotta be a cukorutalvá­nyokat. — Tóth János nem kapott utalványt magától? — De igen, 5 is kapott ugyanannyit, mint a bátyja, 30—40 pengőt kaptam tő­le egy-egy utalványért. — Kinek adott még utalványt? — Humenszky Lászlónak, Zíbel Mag­dának. — Mennyit kapott Humenszky? — Összesen négy utalványt. — Hol ismerkedtek meg? — A nyáron, június hónapban egy ven­dég'oben, egy társaságba kerültünk. Hudák János vallomása során elmondod ta, hogy négy utalványt 200 pengőért adott el Humenszki ászlónak. Zobel Mag­dának 20'—25 darab utalványt adott Hu­dák, melyekért darabonként 80 pengőt ka­pott, Körülbelül 20 mázsa cukrot kapott Zobel Magda a hamiísífott cukorutalvá­nyokra. Hudák azt is effimondjá, hogy a hamisított cukorutalványokból összesen 1000 pengő haszna volt. A gyanúsítottak kihallgatása, Humenszky László 48 éves, nyíregyházi lakos, temetkezési válaikozó, kihallgatá­sa során beismeri, hogy Hudák János­tól összesen négy darab cukorutalvényt vásárolt, darabonként 100 pengőért, azon­ban csak kettőért fizetett. A másik két utalványt megsemmisítette. Az elnök kérdésére, hogy bűnösnek ér. zi-e magát. Humenszky kijelenti, hogy igen. Elmondja ezután Hudákkal való iss merkedésének történetét. A vendéglőben borozgatás közben Hudák ajánlotta Hu- menszkinak a cukorutalványt, aki azon­ban eleinte hallani sem akart a cukorüz- letről. Később — folytatja vallomását Hu­menszky — ismerőseim panaszkodtak, hogy nincsen háztartásukban cukor —• nem tudnék-e segíteni rajtuk. Akkor ju­tott eszembe a Hudák-féle ajánlat és vet. tem tőle két utalványt. Kovács1 Zoltán íűszerüzletében váltottam be. Az első utalványra kapott cukorból 60 kilogramot vett át, 40 kilogramot Kovács nál hagyott, ennek árát később vissza is kapta Kovácstól, Humenszki a cnkorbói ismerőseinek adott. Stark Lázsló fakeres^ kedőnek 20 kilogramot 65 pengőért. Gu- csa Józsefnek ugyancsak 20 kilogramot, szintén 65 pengőért. A második utalvány­ra Kovácstól csak 40 Hologramot' vett ál1. Humenszky védekezése során azt adta elő, hogy nem nyerészkedési vágyból tet‘ te, csak szívességet akart tenni az isme­rőseinek. Tóth János kihallgataása következik. A vádlott elmondja, hogy öisszesen 15 da­rab cukorutalványt vásárolt Hudák János­tól, egy-egy utalványért 20—80 pengőig fizetett. Tóth is a kocsmában találkozott Hudákkal, rum ivás közben bonyolítot­ták le az üzletet, A cukorból Patronénak adott el, meg Tenkei Rezsőmének. Hét— nyolc mázsa cukrot adhatott mindkettő­jüknek. Tóth Imre elmondja, hogy testvére kér­te meg, hogy a Hudák’tól vásárolt jegyes; két váltsa be. Az elnök: — Maga nem vásárolt tőle utalványt? — Három darab jegyet vettem össze­sen. Fűszerkereskedő vagyok 9 így ke­rültem a buji közellátási hivatalban ösz- sze Hudák Jánossal. A szembesítésnél azonban kitűnt, hogy Hudák 15—20 darab utalványt adott Tóth Imrének is mindenesetben Tóth kérte Hu- dákot, hogy adjon neki cukor utalványt. Özv. Petró Jánosné beismerte, hogy vásárolt cukrot Tóth Jánostól'. 3—4 és 5 pengőért vásárolta kilóját. Az elnök a vádlotthoz: — Mit csinált a cukorral? — Eladtam. Feuer Miksának 25 kilo­gram ot, Bleich Simonnénak 10 kilogra­mot, Gergely Istvánménak 10—15 kilogra­mot, Propper Sándoménak 5 kilogramot, Kovácsi Ilonának 20 kilogramot. — Mennyiért adta tovább a cukrot? — Amennyiért vettem, annyiért ad­tam el! Zobél Magda buji lakos vádlott kihall­gatása következik. Meglepő védekezéssel áll elő. ö nem vett soha cukorutalványt Hudáktól é9 mástól sem. Amikor elébe tárják a ren­dőrségen tett beismerő vallomását, azt a választ adja, hogy félt a rendőrségtől, —• azért ismert be mindent, itt azonban mini dent visszvon, — Hát kényszerítették önt a rendőrsé­gen a vallomásra? — Igen, azt mondották, hogy ha visz- szavonom beismerésemet, visszakerülök a rendőrségre. Elnök: Szóval ön nem vetít egy darab utalványt sem? — Nem vettem, Szembesítés következik. Hudák .sze­mébe mondja, Hogy 20—25 darab utal­ványt vett tőle, ezek is 80—100 kilo­gram os utalványok voltak. — De igen, vádolom, mert vásárolt tő­lem cukorul alványjt. Ismertetik a beismerő vallomását Zo­bel Magdának, aki elmondotta, hogy Nyír­egyházám rokonának, Zobeli Ignácnémak is adott el ezekből az utalványokból. özv. Tenkei Rezsőmé a Bethlen-ujtcai cukrászda és étkezdetulajdonosának ki­hallgatása következik. Őt is azzal vádak ja meg az ügyészség, hogy vásárolt a fe­kete cukorból. Tedkeiné vallomása során elmondotta, hogy Tpth János tojást és tejtermékeket szállított az üzemének, ilyenkor ingyen vendégül látta. Egy alkalommal Tóth azt mondotta. Teáikeinénekj, hogy megakar­ja hálálni a sok jót, amit elfogyasztott a cukrászdában, ezért hoz cukrot. így is történt, három alkalommal hozott Tóth 30—30 kg. cukrot. Azrt tagadja Tengeiné, hogy 8—10 mázsa cukrot kapott volna, A cukorért rendes árat fizetett­Kovács Zoltán Lurther-tucai fűszerke­reskedő a következő vádlott. Nem érzi magát bűnösnek, mert 5 szabályszerűen utalványra adott cukrot Tagadja, hogy Zobel Ignácnénak egy mázsa cukrot adott volna el. Humenszki szabályszerűen kiál­lított cukorutahvnáyria kiváltott egyszer 60 és egyszer 40 kliogramot. Visszavonja a rendőrségen tett beismerő vallomását, hogy a Humenszki-féTe cukortételből1 visz- szamaradt 100 kg-ot Zobelnónak adta volna el. Azzal védekezik, hogy olyan lelkiállapotban volt a renlőrégen, hogy azt sem tudja, mi történt vele. Schvartz Sándor nyíregyházi lakos, 43 | éves tolikereskedőt az ügyészség bűn- i részességgel vádolja, melyet azáltal köa | vetett el, hogy segített a 100 kiló cukor ! elszállításában, melyet Zobelnának vit- ! te.k. * A vádlott is visszavonja a rendőrségen tett beismerő vallomását. Azt .állítja, hogy egy Wassermann ntvű debreceni ember kérte meg, hogy segítsen 100 kilogram cukor elszálításában. Egy bérkocsit fo­gadott és elment Kovács Zoltánhoz és átvette a cukrot. — Hol találkozott maga azzal a Was­sermann nevű emberrel? — Ä Bessenyei-téren, — A cukrot hová szállították? — A Síp-utcába. Az elnök Kovács Istvánhoz: — Ki volt az a Wassermann.? — Nem tudom, én nem zsidónak adtam el a cukrot, hanem egy rendes ember­nek .., Kovács Ilona kihallgatása következik. Beismeri, hogy vásárolt cukrot Petró­nétól, azonban nem 200 kilogramot, ha­nem csak néhány kliót. Azt is csak azért, mert beteg volt az édesanyja és szüksége volt a cukorra. Özv, Gyebrószki Pálnó piaci árus is vásárolt Tóth Istvántól néhány kiló cuk­rot. Azzal védekezett, hogy gyermekeibe, tegek voltak, azért volt nagy szüksége a cukorra. A vádlottak kihallgatása ezzel befe­jeződött, áttértek a tanúkihallgatásokra. Mit mondanak a tanuk? Azokat a tanukat hallgatja most ki a bíróság, akik vásároltak a cukorból. Bleich Simonná 41 éves, nyíregyházi, Vay Ádámátucai lakos beismeri, hogy vásárolt jegy nélküli cukrot. Elnök: Kitől vásárolt cukrot? — Petró Jánosáétól, egy-két kilós té­telekben, körülbelül 8—9 kg. cukrot vet­tem. — Mennyit fizetett érte? — Négy-öt pengőt kilogramonként. Feuer Miksa 64 éves, nyíregyházi lakos kereskedő, Vay Ádám-utca 39 szám alatti lakos, ugyancsak Petrónétól vásárolt cuk­rot. Elsőízben 5 kg-ot 5 pengőjével, majd 10 kg.-ot, kilo gram orikint 7 pengőért. Bleuch Lajosné 38 éves, nyíregyházi lakos b»ismeri, hogy Petrónétól 5 kg. cuk. rőt vett s 5 pengőt fizetett -kilo gr átnőn­ie ént, Humenszky Endre nyíregyházi lakos, temetkezési vállalkozó tanúkihallgatása során elmondja, hogy öccse hozott haza 20 kg. cukrot, fizetni nem .fizetett érte, mert testvére sokkal tartozik neki s így nem i tudja, hogy mibe került. Humenszs ky Endre vallomása során azt is elmond­ja. hogy öccse olyan jószívű, hogy mindé nét elosztogaJtja, ha valaki kér tőle, va- llmit, nem tudja megtagadni. Holnyík János asztalos is vett cukrot Humemszki Lászlótól, 20 kg.-ot 65 pen­gőért. Stark László 43 éves fakereskedő nyír­egyházi lakos Humenszkitől vett 20 kg. cukrot, ő is 65 pengőt fizetett érte. Gucsa József nyíregyházi fodrászmes- ter szintén Humenzskitől vásárolt 20 ki­logram cukrot s a családja között osz­totta szét. 65 pengőt fizetett étté. Ezután ismertették azoknak a tanuk- nakvallomását, ak|ik nem jelentek meg a tárgyaláson és elmaradásukat orvosi bizonyítvánnyal ígzoiták, Propper Lászlóné két alkalommal vá? sárolt Petrónétól cukrot 5—5 kilogramot öt .és> hét pengős árban, Gergely Imre is Petrónéitól' vásárolt. Szentpétery Emdiréné egy alkalommal Petróné lakására merít é® ott megvásá­rolt 10 kilogram cukrot, kilogramonként 10 epngőért. A cukrot később a rendőr­ségnek beszolgáltatta. Varga Mihály és Táborszky Mihály nyíregyházi bérkocsisokat arranézve hall­gatják ki, hogy hogyan szállították el Ko­vács Zoltántól a cukrot és hogy Hu- menszki bérkocsin szállította le ismerő­seinek az eladott cukrot. A bizonyítási eljárás ezzel a két val­lomással! befejezést nyert. Utána a vád- és védbeszédekre került a sor. Vád- és védbeszédek. Dr. Zsivora Sámuel kir. ügyész, egy és félórás vádbeszédében összefoglalta a vádbeli cselekményeket. Mind a tizenegy vádlottal különíkülön is foglalkozott. — JEGYEZZE FEL rádió készüléke híbajelesséidt, mert ezek közlése olcsóbb és gyorsabb javítást eredményes HOPS KÁLMÁN rádiölaboratorluma Beíh len u. 10. — Tel. 29—27 De Hudák bácsi ne vádoljon engem, A legszebb női dívatmodell rajzok után készül­nek a legdivatosabb női RabátoR Cxirka divatszalonjában, Luther utca 3. ______izövetrahíár!

Next

/
Oldalképek
Tartalom