Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 197-246. szám)

1943-09-01 / 197. szám

2. «... NyíRVTDÉK Ä SZaboicsi híRIAF (Trianon 24.) 1943 szeptember 1. Site» Szeptember 3. péntektől bemutatásra kerül Budapesttel egyídőben a legújabb magyar film Magyar kivánsághangverseny ■Mm«» ÜMÉMfe Tüte 25-14 Nagy kedvenceink magyar hunje Ma: á szerelem jogán. Később kezdődik s tanítás se iskolákban, de a tanáról és tanítók nem pihennek. Nyíregyházán is életbe lépett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek az a rendelete, amely szerint idén az isko­lák csak novemberben kezdik meg mű­ködésüket. Az egyes iskolák tanári és tanítói testületet a rendelettel kapcso­latban értekezletet tartottak és a tanke­rületi kir. főá(gazgat|óis<^g intenciójának megfelelően., elkészítették a háborús szü­net idejére is működésük tervét. E sze- arínt a tanári és tanítói testületek több értekezletet tartanak, amelyeken a tanul­mányi rend, a módszer és didaktika leg- fmtosabb kérdéseit beszélik meg. Kije­lölték az értekezletek előadóit is. Ezen­kívül a kényszerszünetben készítik el az iskolai leltárokat és a tanmeneteket. így a diákok szünete meglesz, de a pedagó­gusok a háborús szünetben is dolgozni lógnak. mmmmmmBrnrnrnmemimmmmtäm Olaszországban meg* engedik a faseisiapárft újjászervezését Olaszországból az a meglepő hír érke­zik, hogy a most megalakult liberális kormány megengedi a fascistapárt újjá­alakítását és működését. Az engedélye­zés azonban azzal a megkötéssel történt, hogy az új fascistapárt ne használhassa a ,,nemzeti“ jelzőt és ne törekedjék to­talitásra. Hogy a fascizmust minden té­ren letörni igyekvő kormánynak miért Tolt szüksége a fascista párt engedélye­zésére, erről nem kapunk felvilágosítást de sejthetjük, hogy a fascizmus beivódott a legjobb olaszok vérébe. Főtisztbalyetlesi rang­csoportot létesítenek a honvédségnél A Honvédségi Közlönyben fontos pá­lyázati felhívás jelent meg. A felhivás értelmében a legkiválóbb csapattiszthe- lyetteseket egy most létesített állomány- csoportba, a főtiszthelyettesek csoport- fába veszik fel. A felvéelre csak olyanok pályázhatnak, akik legalább 4 polgári is­kolai képesítéssel rendelkeznek és leg­alább 10 évi megszakításnélküli csapat- «zolgálátot teljesítettek, mégpedig az utolsó öt évben kiváló minősítéssel A felvételt vizsga előzi meg, A főtiszthelyetteseket a katonaállomá­nyú tisztek összes jogai és kötelességei megilletik. Az új állománycsoportban a következő elnevezések vannak: zászlós­helyettes (XI. rangosztály), hadnagyhe­lyettes (X. rangosztály), főhadnagyhe­lyettes (IX.), százados és őrnagy. A fő- tiszthelyettesek egyenruhájukon ezüst vállzsinórt viselnek, rendfokozataik jel­zése ezüst csillag, repülőknél és folyam­Tegnap délután halálos gázolás történt Nyíregyházán. Egy 5 éves kisleányt egy mozdonyvonat halálra gázolt, A halálom szerencsétlenség tegnap dél­után 16 órakor történt. Három mozdony­ból álló, úgynevezett mozdonyvomat ér­kezett Debrecen felől. Amikor a vonat Nyíregyháza előtti kanyarhoz ért, a moz­donyvezető észrevette, hogy valaki fek­szik a síneken. Gyorsféket alkalmazott, megállani azonban még így 6em tudott, csak néhány méterre a gázolás színhe­lyétől, A mozdonyvezet- ekkor látta, hogy egy kisleányt gázoltak el, akinek jobbkarját a mozdony kerekei tőből A québeci fellegvárban mondotta el az angol üzleti politika nagymestere, a sza­badkőműves liberális plutokrata világ ex­ponense, Churchill rádióbeszédét. Nem tudott újat mondani, pedig nagyon ere­deti és nagyon hatásos szeretett volna lenni De Lényegében arról tett bizony­ságot hogy az angolszászok ravasz fon­dorlattal akarják a háborút megnyerni. Elsősorban is Franciaország szabadság- szeretetet ajánlotta fel, amikor a néme­tekről úgy beszélt, mint akik a szabad francia földre benyomultak. Szólott az oroszokról is és itt Sztálin marsallnak hi- zelgett. Azt hiszi, hogy ilyen hízelgéssel a szovjet utolsó erőfeszítéseit Anglia szép szeméért még továbbra is áldozattal hoz­za meg. A dániai kudarcról sem szólott az öreg színfaltologató. Pedig ez az eset is nyilván mutatja Anglia igazi arcát. Pénzzel, gyenge jellemű emberek megfi­zetésével szerette volna megismertetni azt az árulást, amit Észak-Afrikában és részben Szicíliában sikerült megszervez­niük, Európára mérendő csapásokról is beszélt, de nem említette, hogy a német erő kifogyhatatlan energiával zúzza ösz- sze a szovjet előretörési kísérleteket ép­pen úgy, mint mindent, ami az új Európa kibontakozását akarja elgáncsolni. — El­árulta a churchilli agitáció azt is hogy most a gyenge lelkekre nehezedik rá az erőknél ezüst sáv. Egyébként egyenruhá­juk azonos a tisztekével. Állásszerűség, nősülési és becsületügy tekintetében a honvédtisztviselőkkel esnek egy elbírá­lás alá. cineken aludt levágták. Telefonáltak a mentőkért, akikre szük­ség már nem volt, mert mire megérkez­tek, a gyermek meghalt. A vizsgálat m egállal tóttá az áldozat személyazonosságát. Kazár Jolánnak hív­ják, öt éves, egy Máv. pályaőr gyerme­ke s a. közeli 136-os őriázban lakott szüleivel. A gázolás nyílt pályán történt, a gyermek valószínűleg a síneken ját­szott és közben elaludt és nem hallotta meg a mozdony dübörgését és a vezető hangos sípjelét. A halálos gázolás ügyében a nyomozás megindult, a gyermek haláláért a szülő­ket feltétlen gondatlanság terheli. ellenség, Olaszországban jó talaja volt aa ellenállásra nem képes lelkek megszédí- tésének. De Churchill elfelejtette, hogy vannak hivő, szent és fanatikus milliók, akiknek szent esküvese a végső győze­lemig való kitartás és ellenállásuk to­vább tart, mint az angolszászok háborús kedvó, municiója és emberanyaga, A québeci beszéd egy fellegvárból el­bocsátott kísérleti léggömb votL amely azonban a fel'egekbe szállt és ott puk­kadt szét. Araatér iéeeyUépaibssm. aseb-foto- 8Ü»mk. Nagy válaasték, oiacó árak.. JÓBA papír Salaiba«. á zeneiskoláira nem vonatkozik a késői tanévkezdésre vonat­kozó miniszteri rendelet A Bessenyei Társaság áll eng. zene iskolájának igazgatójával 3443—1943. s* alatt közölte a szatmárnémeti tanker, kir. főigazgatóság, hogy a zeneiskolákra nem vonatkozik a szünidő meghosszabbí­tás, tehát a zeneiskolák a rendes időbe» kezdik a tanítást. 2* Vasa r öljön t®*4Íárukat, tirí, női di­vatcikkeket, babí kelen­gyéket és mindennemű rövidárukat Balta Eleknél Vaj ídám utca 2 n. Takarékátjáró Veszedelmes éjszakai tözek Dgocsa megyében Pénteken hajnalban félhárom órakora csépeí elöljáróság telefonon kért se­gítséget Királyházáról. A kérelem úgy szólít, hogy a királyházai tűzoltóság azonnal menjen át Csépére, ahol lángok­ban áll a község szérüskertje, benne a község gabonatermésének jelentékeny r&> sze, A tűzoltóság ,a telefonon vett hívás­ra azonnal felkészült és percek alatt már útnak is indult. Csepére érve azonban már ott yvárta a hazai üzenet a szorgps és gyors tűzoltókat, hogy azonnal menje­nek haza, mert otthon lángokban áll Dá­vid Dezső háza, A két tűz egybeesése természetese* tragikus következményekéi járt, mert * tűzoltóság idejének nagyrószét útónt töltötte el. A csépei szérüskert nagyré sze, benne mintegy ezer mázsa gabona, j így a tűz martaléka lett és elpusztult k Dávid Dezső háta is, A hatóság tűzvizsgálatot rendelt eí a tűz keletkezésének felderítése céljából A vizsgálat eredménye azonban még nem került nyilvánosságra. megbízhatóan és jól vásárol* bat az évtizedek óta fennálló IEFKOVITS bntorkfilOnle gessógi lerakatábao Kossuth tér 6» atAm, A kár egyrésze biztosításból megtérül Minden külön értesítés helyett. özv. Vass Edéné Síül Groák Etelka, Groák Imre mérnök (Chicago) és Dr, Str*usz Mlhályné szül. Groák Szeréna fájdalom'ól porig sújtva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy forrón szereteti édesanyánk, a leg» szereíőbb és legszeretettebb anyós, nagyanya és dédanya Ö1V. GROÁK á DO LF NE SÍÜL E5GLÄSDER JULIÉ hosszas szeaveaés ufáneé!etének 86. évében f. évi augusztus ho 31-én jóságos életét befejezte. A Megboldogultat Nagykállóban szeptember hó2-áud.e. 10 orakor helyezőik örök nyugalomra. Siratják még, veje, menye, unokái és dédunokái­Egy nyíregyházi kisleányt halálra gázolt a vonat A gyermek a Mdnselll JllSif gj» k mwm sah, Utter Mt — Magyar iitttt gtMszfe* liMn Uszítok. — Tettfsa: 28-99 Fellegvár! beszéd volt Chuchili quebecki szózata

Next

/
Oldalképek
Tartalom