Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 145-196. szám)

1943-08-16 / 184. szám

i. oktal. NSnWIDÉK „ 5 Z abou;si hirLAF Válaiz égj fárosii boigyüléseo elhangzott Mszélalásra A város legutóbbi közgyűlésén: Dob- ránszky Sándor képviselőtestületi tag. többrendbeli kérdésben napirend előtti felszólalásában szóvá tette a Népkertnek a nagyközönség részére váló megnyitá­sát is. A város közönsége lapunk útján értesült a felszólalásról s erre válasz is érkezett lapunkhoz. A kérdés megvilágí­tása céljából készséggel adunk helyet a válasznak. A hozzánk érkezett levél a következőképpen hangzik: Mélyen tisztelt Szerkesztő Ür ! A Nyírvidék-Szabolcsi Hírlap folyó hó 7-én megjelent számában az egyik cikk­ben olvastuk, hogy a város pénteki köz­gyűlése napirend előtti felszólalással kez­dődött. A felszólalások között ilyet is ol­vastunk: . A Népkertnek a nagyközönség részére való megnyitását tette szóvá“. Ezen felszólalás gondolkozásra int min­denkit, alá a nyíregyházi Népkert egy­kori állapotát kénytelen volt ismerni. — Kit nevez a felszólaló „nagyközönség“- aek ? Aki évek óta Nyíregyházán lakik, na­gyon jól tudja, hogy mi volt a Népkert azelőtt, mielőtt a Ferences Atyák a vá­ros bölcs vezetői és megértői, valamint a társadalom gyermekszerető tagjainak se­gítségével ezt a bűnbarlangot gyermek- játszótérré változtatták át. A cél ne­mes és szociális voltát bővebben ecsetel­ni fölösleges. De ha nem tudná a felszó­laló a Népkert múltját, úgy forduljon a helybeli m, kir. rendőrkapitánysághoz, mint a legilletékesebb tényezőhöz és majd ott megkapja a kellő felvilágosítást. A Gyermekjátszótér, volt Népkert a hét minden napján, a társadalom minden rendes tagja előtt, felekezeti különbség nélkül, nyitva van. Ma tisztaság és rend uralkodik ott és nemcsak pihenést, de szórakozást is nyújt ott a zenén kívül a sok csacsogó vidám, gondtalan játszado­zó és örömtől sugárzó gyermekarc azok­nak, akiknek nem tellik a Sóstóra napon­ként kirándulni és akik szeretik a jövő reménységét, az emberi élet folytatását, a boldog gyermeket. , .Nem minden gyermek van abban a ben, hogy különböző drága játékszerrel és területválogatással oldhassa meg a meleg nyári vakáció hosszú napjainak el­töltését. Vannak még szegény gyerme­kek is, akik örömsugárzó arccal keresik fel a gyermekjátszóteret, hogy szabad­idejüket kedves játékkal és boldog tár­sas együttléttel tölthessék el. Sétálhat, játszhat, pihenhet a gyermek­játszótéren mindenki, fiatal és öreg, sze­gény és gazdag, gyermek és felnőtt, aki a társadalom szabályainak betartása mel­lett szórakozni, vagy pihenni akar. Eb­ben a jószándékban nem gátolja meg senki. Természetesen tilos a gyermek- játszótéren minden olyan dolog, ami a legkisebb megbotránkozást is vonná ma­ga után, legyen az akár beszéd, akár magaviselet. Az ilyen egyéneket a Fe­rences Atyák azonnal eltávolítják, illet­ve kiutasítják még abban a esetben Í6, ha z illető, vagy illetők a .^íagykőzön- ség“ sorai közül valók. De legyen szabad néhány kérdést feltenni a javaslattevő­höz: — Egyáltalán, volt-e már a gyermek­játszótéren? — Ismeri-e annak szellemét és rendel­tetését, valamint közönségét? Igaz! Háborús időket élünk, még pedig olyat, amikor már a rombolás minden­napi dolog és nem lep meg bennünket, de eddig a borzalmas világégés csak föl­di javakat rombolt. Remélve azonban, hogy a város bölcs vezetői és a társadalom gyermekszerető tagjai síkra fognak szállni a gyermek- játszótér életbenmaradásáért és nem fog­ják hagyni, hogy egy ilyen sokat jelentő kultúrintézmény ismét a „nagyközön­ség“ válogatott tagjainak különös és kü­lönleges szórakozóhelyévé süllyedjen. Rövid észrevételemet többek nevében írom, kérve annak közlését, mert így érezük ezt mi, a gyermeki játékok és gondtalan örömsugárzó arcot szerető Gyermekjátszótér környékén lakók. Szombaton indul Heinz Rtiamaan BszerepUweve! Vaszury János nagysikerű vígjátéka Erénycsősz Betörtek egy kenéztől fűszer* üzletbe 1500 ptigő készpéazt és árai loplak «1 Friedrich Herman kenézlői füszerke- reskedő üzletében betörők jártak. Az utcai ablak üvegét benyomták, az abla­kot védő vasrácsot kifeszítették és az így kapott résen át bemásztak az üzlet­be. A betörők első dolga a pénztár ki­fosztása volt. A fűszerkereskedő kész­pénzét az íróasztal fiókjában tartotta. A tolvajok megtalálták Friedrich krokodil- bőr pénztárcáját, amelyben 4 darab 100 pengős, 4 darab 50 pengős és ismeretlen mennyiségű 10 és 20 pengős bankjegy volt. A betörők átkutatták az összes fióko­kat, megtalálták a fűszerkereskedő má­sik pénztárcáját Í9, amelyben az apró­pénzét tartotta. Egy- és kétpengősökböi több mint 400 pengőt loptak el. Egy kis zsák 10 és 20 fillérest is elvittek a tolvajok,, A kereskedő számítása szerint 1500 pengő készpénzt vittek el. A betö­rők az áruraktárt is megdézsmálták. El­loptak négy méter értékes ruhaszövetet, egy kilogram mazsolát, 20 kg. mandulát és sok más holmit. A gyümölcspiac olyan mint egy szemetes láda Az eldobált sok gyümölcs és dianyehaj veszélyez* leli a járókelők testi épségét A Bessenyei-téri gyümölcspiacra sok a panasz. Hogy az árak fantasztikusak, — arra már nem is panaszkodik a közönség Abba is beletörődtek, hogy egy kiló hullott, férges almáért elkérnek 1.50 pen­gőt. A tökszagú sárgadinnye kilogramja 1,20 pengő. Ez mind rendben van, a pia­ci árusok azt hiszik, hogy nekik mindent szabad, annyit kérnek a gyümölcsért, amennyit akarnak. Az árak nincsenek megállapítva, — ezt a piaci kofák egyéni meggazdagodásra használják ki. A közönségnek az volna a kérése, hogy a nagyforgalmú Bessenyei-téri piacon tartsanak az árusok egy kis ren­det is. Ne dobálják el a rothadt gyümöl­csöt, ne engedjék a ,,fogyasztóknak" a gyümölcs- és dinnyehéjat széthajingálni az amúgy is szűk piaci átjárókon,, mert a járókelők testi épségét veszélyeztetik, Lépten-nyomon látni ágaskodó, kapasz­kodó embereket, akik megcsúszva a gyü­mölcshéjon valóságos nyaklörő mutatvá­nyokat végeznek, amig egyensúlyba hoz­zák magukat. Gyakran előfordul az is, hogy kosarakkal megrakott asszonyok (Trianon 24.) 1943 augusztus 16. vágódnak el egy-egy kőnnyelmüeni eldo­bott almacsutkán. A piac szétoszlatása után is még hosz- szú ideig szemetes a piac. Nem kellcme* látvány, a szép Bessanyei-tér ilyen szo­morú állapotban. Az utcaseprőknek azonnal hozzá kell fogni a tisztogatási munkákhoz, hogy a piac maradványait minél gyorsabban eltüntethessék. Egy kis locsolás sem ártana ezen a részen, egészségi okokból is fontos, hogy a gyű: mölcspiacot tisztábban tartsuk. Óriási érdeklődés elősi meg Sebő Miklós holnapi vendég- szereplését Megírtuk, hogy Sebő Miklós, a fővár rosi közönség kedvenc énekese két nap­ra lerándul Nyíregyházára, kedden é# szerdán a Sóstó-vendéglő terraszán éne­kel cigányzene kíséret mellett. — Sebő Miklós nevét jól ismeri a közönség, a rádión át sok kellemes órát szerzett a. nyíregyházi közönségnek is. Mulattató énekszámaival bizonyára két vidám estét szerez hallgatóságának. Asztalok már is foglalhatók a Sóstó­vendéglő főpincérénél és a Gyureskó- Étteremben, Sebő Miklós vendégszereplését óriási érdeklődés előzi meg. Oltóbomobzsák | Kap halé 2 rétü, erős bézi \ ragasztása darabja Ü 1 rétü gépi ragasz. \ fása darabja Jóiba 8 fillér I 2 fillér I papir&zlelben Antógázolás a nagykállói határban Novábi Fereic súlyai bar- töréssel a bárkáiba került Könnyen végzetessé válható autógázo­lás történt a nagykállói határban^ Egy személygépkocsi elgázolta Nováky Fe­renc nagykállói, Butyka-sori lakost, akit súlyos kartöréssel szállítottak a nyíregy­házi Erzsébet-kórházba. Nováky Ferenc hazafelé tartott, ami­kor B. Tóth István U. A. 831 rendszámú autója elgázolta. A gázolás még szeren­csésnek mondható, mert Nováky Feren« belső sérüléseket nem szenvedett, jobb- alsókarja tört el, mely sérülés, orvosi vé­lemény szerint, 20 napon túl gyógyul. Az autógázolás ügyében megindult a vizsgálat. — A paradicsom aszalása. Mivel a mai időkben a paradicsomos üvegek beszer­zése sem kis gond, a paradicsom kon­zerválásánál jó hasznát vehetjük az asza­lásnak is. Paradicsom aszalása a követ­kező módon történik. A jól megérett példányokat meg kell mosni. Szeletekre vágva, szárítódeszkára; rakjuk és félig kihűlt sütőbe téve, 25 órára ott hagyjuk aszalódni (napmelege mellett is meg- szikkad'. Téli használatra vászonzacskó- ban, szellős helyen felaaksztva tartjuk Augusztus 16 17-18 19 Budapesttel egyidSben ! Hétfő kedd szerda csütörtök Nyíregyházán először t Ifi Mát „ _ _ !■ iiiiiiBiiiin wii Hin Szabadság vagy Madósok hétkozpop órakor MKMbfeT*ÉR25 24 A finn nemzet élet-halál harca Oroszország ellen Főszérepiők: Regina Llnnaukeimo, Tauno Pata Ufa világhiradó

Next

/
Oldalképek
Tartalom