Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 145-196. szám)

1943-08-14 / 183. szám

4. oM*L (Trianon 24.) 1943, augusztus 14 íiiiBWfwi wmmimmmnmmMnwmwt Nyári estén szórakozzunk a Vidám, zenés szórakozóhely a Sósin terra w GyuresUn Éttereml \mm Horváth Baba és Huilay Etelka fővárosi művésznők énekeinek Sarkad! Elemér cigányzenekarának kísérete mellett Egy tolni feejáróieányi keros a rendőrség Egy nyíregyházi asztalosmester feljelen­tést tett Majoros Mária bejárólány ellen, aki lakásából egy asztalterítőt és egy párnahuzatot ellopott. - A feljelentésre megindult nyomozás eddig -eredményre nem vezetett, mert Majoros Mária szökés­ben van s ismeretlen helyen tartózkodik. Országos körözését rendelték el. Nyíregyháza megyei város adóhivatala­Adó. 85— 1943 Hirdetmény a tenyészállaldij kivetéséről. Értesíteni a tenyés-ál^a' tulajdo­nosokat, hogy a icm észáliai kive­tési lajstrom elkészült és az a vá­rosi adóhivatal 34 számú szobájá­ban folyó évi augusztus hó 16 tói »uguszius 30 tartó 15 nap alatt a hivatalos órákon belül megtekint­hető és az esetleges sérelmes ki vetés ellen felebbezés adható be A felebbezást a . vár meg vei köz­igazgatási bizottság adóügyi bizott­ságához címezve a városi adóhi vatalnál kell benyújtani. Az előirt tenyészálla*diiat a vármegyei szabályrendelet 30 § a értelmében szeptember hó 30 sg kell befizetni, mert különben ké­sedelmes fizetés esetén a koz adókra megállapított késedelmi kamatot kell felszámítani, A tenyészáliatdii tehén és bivaly valamint 2 éven felüli üszők után darabonként 10 pengő, 1 éven felüli anyakoca után 3 pengő és anyajuh uíán darabonként 1 P, Miután a tenyészállaldij előírása a tava»zi haszonállat összeírás után készült, felhívom a tenyész- állattulajdonosokat, hogy mmd azok, akiknek üszője a 2 éves kort, anyakocája az 1 éves kort azóta elérte, a tenyészd! íaldij pót előírása céljából 8 nap alatt és azok pedig akiknek anyaállatai csak ezu án szeptember hó 30 ig érik el megállapított 2, illetőleg 1 éves korhatárt, október 8 íg tar tóinak bejelentéseiket megtenni a városi adóhivatalnál. Nyíregyháza, 1943 augusztus 13 (2x) R AJTIK tanáps-oV . — .tUMIMim Kedden este Sitin ünnepélyt rendez az evangélikus egyházközség A nyíregyházi evangélikus egyházköz­ség Aapeli Saarisalo finn egyetemi tanár látogatása alkalmából augusztus hó 17-én délután fél 7 órakor az evangélikus elemi iskola dísztermében FINN ÜNNEPÉLYT rendez az alábbi műsorral: 1. Megnyitót mond Bertalan Kálmán m, kir, korményfőtanácsos, egyházfelügyelő. 2. Molnár Rudolf Finnországban élő magyar lelkész előadása . 3. Ági Gézáné finn népdalokat énekel, zongorán kíséri Garanvölgyi Vilmos ker- iskolai tanár. 4. A, Saarisalo finn egyetemi tanár előadása. 5. Joób Olivérné finn költeményeket ad elő. 6. Zárszói mond! Turóczy Zoltán püspök. 7. Finn és magyar himnusz. Belépődíj nincs. Önkéntes adományo­kat a finn hadíárvák részére köszönettel fogad el az egyházközség elnöksége. CSf&PtöOÉPHllZ: dobéin, csapágyfém, százados, tizedes és egyensúly mér- ifegek/zománcös aaztáitüzhőlyek, szőlő és gyümölcsfa óerme tező gépek és mindenféle vasáruk előnyösen beszerezhetők tarifás fasleres&edóiél ' S W* *0» —■----------------------­NYÍREGYHÁZA, Besses* a í i4r 6. m — Teieionftzá&i.- 31-42 Szeptemberben kezdi meg működését a nyíregyházi nemíbeteg>g,ondoző és tüdőbeteggondozó intézett Dr. Jesztrebényi Ernő vármegyei tiszti főorvosnak a vármegye közigazgatási bi­zottsága elé terjesztett jelentése meg­nyugtató képet nyújt, a vármegye július havi egészségügyi állapotáról. A jelentés egyes fejezetei a következő adatokat tár. ják fel: Népmozgalom. Júliusban a születések száma 793, a halálozások száma 408 volt, a természetes szaporodás tehát 385 főt tett ki. A termé­szetes szaporodás júniussal szemben 10 tavaly júliussal szemben 68 fővel mutat többet. Fertőző betegségek. Szabolcsban speciális nyári betegség a malária bár a tavalyi megbetegedésekkel szemben javulás mutatkozik. Júliusban 410 ember betegedett meg maláriában, 12 emberrel kevesebb, mint tavaly júliusban, és 81 emberrel kevesebb, mint júniusban. Mellette a güműkór 75 és a hökhurut 75 esete vezet. Járványosán egy fertőző betgség sem lépett fel. Rendőri hullaszemle 13, törvényszéki boncolás 1 esetben volt, öngyilkosságot öten követtek el. Hét éven aluli gyermek gyógyítását 6 esetben mulasztották el a szülők. Valamiennyiükkel szemben folya­matba tették az eljárást. Veszettség által okozott marási sérülést négy esetben je­lentettek be. A megmart egyéneket beol­tották. A vármegye területén 947 lelenc, 24 dajkaságba adott gyermek, 362 elmebeteg éo hülye, 305 sáiketnéma, 574 vak és nyo­morék, 1020 közsegélyre szoruló és 158 keresetkételen árva van. Trachomában 100 ember -betegedett meg. Egészségügyi ellenőrzések. A tisztiorvosok 56 községben tartottak vizsgálatot. Dr, Cserba Zoltán közegész­ségügyi felügyelő megjelent Bűdlszentmi- hály, Tiszalök Kemecse és Nagy-kalló községekben, ahová elkísérte a várme­gyei tisztifőorvos is s a létesítendő tüdő­beteggondozó intézetek elhelyezése ügyé­ben heyszini szemtót tartottak. Kemecsén a már meglevő intézőiét tekintette meg a közegészségügyi felügyelő. Az Országos Közegészségügyi Intézet Á budapesti vásáron nagy sikert aratott részéről Vass Elemér műszaki tanácsos megvizsgálta a buji, nagyhalászi és ke- mecsei egészségházak fürdőberendezését. Megállapították, hogy a buji és a keme- csei egészségházak fürdőberendezése ki­fogástalanul működik, a nagyhalászt für­dőberendezés pedig kipróbálás alatt álL. Kinevezések, áthelyezések. A beiügyimíniszter dr. Hornung Annát a nemibetegségek szakorvosát a nyíregy­házi. állami nemibeteggondozó intézet ve­zető orvosává, dr. Mandula Sándort a nyíregyházi tüdőbeteggondozó intézet ve- zető orvosává nevezte ki. Mindkét gon­dozó intézet előreláthatóan szeptember­ben megkezdi működését. A belügyminiszter dr. Szepsy László gávai kötoarvost Ibrányba, dr. Lukács Ferenc pátrohai körorvost Nádudvarra helyezte át. A kenézlői egészségügyi körbe dr. Kul­csár Dániel orvost, a mándoki egészség- ügyi körbe, dr. Bukovinszky Béla orvost nevezte ki körorvossá a belügyminiszter. Ez időszerűit mindkét orvos katonai szol­gálatot teljesít, így hivatali állásukat nem foglalhatták el, Dr. Szutrély István hon védelmi munkára kötelezett orvos he’yett Oros községhez dr. Ladiszlai István hon­védelmi munkára kötelezett orvost, dr, Szinnyai Miklós orvosi helyett a nyírtass« •közegészségügyi körbe dr. Vincze György orvost, a piricsei közegészségügyi körbe dr. Berkovics Jenő orvost és a bökönyí közegészségügyi körbe dr. Polgár László orvost rendelte ki honvédelmi munka­szolgálatra a belügyminiszter. Védőoltások. A nagykáliói és kxsvárdai járás terüle­tén nagyobb számban történt szamárhu­rutban való megbetegedés. A tiszti főor vos nyomban intézkedett, hogy a gyér mekékeií szamárhurut elleni védőol.ásbaü részesítsék, elsősorban arra való tekintet« tel, hogy a csecsemők és kisgyermekek, bélhurutban (vérhasban) való megbetege­dése is várható ebben az időszakban. Nyírpazony községben az óvódás gyer­mekek szamárköhögés elleni védőoltása igen kedvező eremémnyel járt. Kiütéses tífuszban ebben a hónapban nem történt megbetegedés. Tífusz elleni védőoltásban 780-an ré­szesültek. Tetvesség elleni fertőtlenítés 884 esel- ; ben történt. A mándoki malária ambulancián júliu* hó folyamán 9 rendelésen 145 maláriái beteg fordult meg. A nyírbátori tűzérütegnél 91 megbete­gedés történt trachomában. A trachomas betegeket a nyíregyházi hadikórházba» helyezték el gyógykezelés céljából. „Kárpátalja gyöngy«“ Kertész Antal likőrgy árának „A F O N Y A" ükérkülönle- gessége uj csomagolásban*'kapható mindesüU I A gvár: Debreceni u, 2. Telefon: 24-90 Hullott almát Z ölbabot Vörös szilvát legmagasabb árban vásárol a mktE Konzervgyár Nfútiykáia, Betklea utca Tefeios: 22 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom