Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 145-196. szám)

1943-08-07 / 177. szám

12. (Trianon 24.) 1943 augusztus 6. NYÍLT-TÉR*) Ifj. Miklós István asztalos tanuló szer­ződését felbontottam, hatáskörömbe nem tartozik. LUKÁCSKÓ ISTVÁN *) E révat a*att közlőitekéi sem a szar kaeztéság sem a kiadóhivatal felelőségei nem vállal. Z megbízható kemoly a88zo*Tt7 ktreskedé segédei és egy ki futatéf ut II ér« felveszek. Kovács deltát! kiszolgál* kis­■R.. ftszertereskedé. Uegár ház 6:3? Szabolcsban megvételre vagy bérbe ke» r*$4nk 100-2«0 hold jó mÍBő«ágü busa- tonnó f&d-it msatöíerme ésre. Ajáalatokai kérjük a kiadóba „Tékaerős iparváfla‘ar jeligére __________ 5fT7 10 E gy jőkarban levő kovács szerszám jitányos arban sürgőién eledé, Cim a kiadóban CÖ60-3 Amerikai Cfcreisler 5 személyes csuaoil astó 6 drb m*jd#«in sj gumival, #gv fon nés teherkocíira is átalakiiható, kifogás talae állasaiban eladó. Debrecen, Eét'ös atca 51. Telefon 13 9| #017-* Adómentes ház eladó a RAkácai utca végén. Érdeklődni Dobos vendéglő 710Í-4 Deák rereac utca 1C5 s«ámu telek sir- gŐs«n eladó. Kiss János Fetsépázsit 26Ő. rrisdmans t«l«p 6H3-3 Elcserélnem két szoba konjha epelzbél álló lakásomat hasonló, .ctetleg nagyobb lakással. Vseaei köz 5 Ö12 -2 Ingatlanok adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal Nádudvari Lajoa ing&Uaníorgelmi irodájához. Nyíregyháza. Ziinyi Ilona utca 4. Telefon: 20 15. 6 25 4 U iember teljesen küiönbejáratu buio- rozott szobát keres úri helyen, Ajánlatot „Nyugalmas“ jeligére kér a kiadóba !M7 5 Eladó egy pálinkafőző kisüst, atnoiv a tébb.k között á<! 1 drb la pálimsafózé ist 253 liter, i drb ila páíinbaféeő üst 182 liter, 1 hütökád, sieszmérőtarlály, izeszméréóra, finomító üst. ezesamérétar tály és más minden hozzávaló caévek és hozzávaló kellékek, azonral feiállitkató. Értekezni lehet Mácza Endre Kiaváida 5*90-3 Eladó angol íeílvér 6 éves pfj verseny mónlö. Pedígrével ellátva. — Érdeklődni Árpád utca Ifi 6 33-2 Mély gyerekkocsit jó állapotban vennék, Cimet a kiadzba kérem leadni 6135-2 Egy faezerüzlet bereedfzés eladó és egy mély „Mars” gyermealtocsi. Borbánya 1. kapu Sarok 6137-2 H» akar jó! szórakozni, Busoni Strand vendéglőt, italok és ételek kaphatók keresse fei a ahol eiséraugu 6iái 3 fc'gy aiíg használt nikkelezett szélit fehér csempés szobai kályha eladó. Karolyi tér 16 sí ám 6142 2 Egy 175 kcm-es Java motorkerékpár el adó Rózsa uica 3 6 .«3 2 Doo komplett felszereléssel eladó. Ér dekiédni Bessenyei tér 7, iodrászfliet 6145 2 Jo kaiban Uvó szabigép eladó. Uiiztlö utca 6 szám 6 4‘-»2 Egy taegúharcióníka, egy piicsnyereg fe sztrcléesei, egy férfikerékpár eladó N»gykorona porta 015 a 2 Trágyát veszek, *á»alrti>l Liharde«?. — Dr. Bzbicr. Lather u ci 3 6013 2 Éladó Holló utca SS számú hát3á. elke ritett ház Érdeklőd#* lehet Kossuth utca 52 szám (Piisxerüzlet) 5922 10 Ves&afc jo áiueaéban használt férfi, nái Mm ruhákat cipókét, ágykuzatot, fehér néniket, eső, bailonkábatot és minden agvebsfcet Zsibáru ftaiat. Kessuth utca 1. 56 >6 4 Kirakatok, irodák, rendelők, magán­lakások stb. ablakainak tisztítását, vala­mint festés utáni kitakarítását jutányosán vállalom. — Szíves megrendelést kór REICH, Egyház-utca 18 szám. Gaedálaodó családból való mazőgarda sági szakiskolai végzett kat#naviselt 38 évse, aés ispán október 1-re állási keres kínok a mezőgaidsaég, ál attenyéertés minden ágában, valamint szélé, gyűrné! ősé# kezelésben nagy gyakorlata var ttofidányi Jéssef Kamecse, Dobos László gazdagba 0999 3 Jó családból való 14—16 éves fiút híoyvkereskedő íaauüsak felvesz a 7a* ügyi KaDyvesbolt, Nvirvi »p*!et a, 5&*4-3 Betegségire «tea méhészetből eladó sür gísaa ÄJ erős, fiatal aljákkal ellátóit méhcsalád kiválasztva agyiéte'beu más/. szív képtárakban, Barts Láseiő jagjraé, V*nc8ellő 8136 2 Jómepjslenésü kiszolgáló lányokat aa»n naii belépésre falveszünk. Ungár Divatház 5*7* Q Eladó több kisebb-nagyobb ház, szőlő, szántóföld, gyümölcsös. Iij. Glevitzky ing. iroda, Nyírbátor, 4843 Kisebb háztartási jégszekrényt keresek bérbe vagy megvételre. Cím a kiadó­ban. 6159 Húsz hold föld felesbe kiadó. Henzsel, Puposhalom. 6146 Kétajtós, üzleti, nagy jégszekrény, Heinefeld-gyártmányú; eladó. — Hangya Nyirpazony. 6097 h. ingatlant vasz vagy elad, forduljon bizalommal Arató Mária ingatlanforgalmi irodájához Nyirviz-palota* Széchenyi-út 1, szám. Telefon: 29 12. Nagy vasipari gyakorlattal viliaasossagi viseerész reged tekercselésben járta?, helybeli, esetleg vidéki tizemben állást vállalna. Cím a kiadóban #161 3 Használt kiadóban itsdai irtgép eladó. Cim a 5164-? Használt agy vagy kétszárnyás ajtót'ke resek megvételre. Kófajl u, 100 8184 Hálószoba, r#k«mie, főt lók, sezloii, ruhaazckiéBy, vaságy, asztaluk, ebédlő síékek, aezloritikaró, vitrin, sraion- garnitura, tbédiókredenc KRÁMER JENŐ Wzpraányi lerakata Zrinyi I!o«a u. S Egy vizsgázott kazánfűtőt állandó alkal­mazásra feTvaesek. Géplakatos vagy basán azsreléebeo jártas előnyben. Első Nyirvi déki Koaaanrüzetn, Bácsik József Selyem utca 17 szám 6134 Egy j4 f«jő« tehén Szarvas utca I# a tartásra kiadó — 6fM Elad# esp guiuikasigsres gép. Virág utM 7 szám rufeacsavaró «M3 Vaunék kisebb utsa 44 szám cs&iépkil)hát. Rákéczi 1201 Egy kassmake’yiságeí keresek és agy füszerisist bersndetést Egykáz utca :• 6i94 Sodrsuy batélss Sgy, éjj«li szekrény és egy 3 lámpás#« rádió eladó, Cim Be«cs László tér 7, kis trafik 6I9g f T- a*| úri, női divat és kötött szövöttáru keres­U| kedés megynyilt a Takarék­átjáró udvarban. — Szív« támogatást kér Batta Hak NYÍREGYHÁZA. Vny A. B. 2. T*k«rékp»lo»a. Telelő» 2«-78. Alkalmi Téi«l«k Modern és antik bútorokban, ezisyc gek diíztérgysk, fe*tmé»yek, porceUánok» stk. olcsó árak, nagy választék. Veszs^> eladok, csereiek Erdélyi Ján«s bizományi lerakat Va? Aann; utca 5. Tslefon 27 86. 2—4 hold szántóföldet, vagy kisebb szőlőt, gyümölcsöst keresek azonnali meg­vételre. Cím: Virág-utca 1. sz. 6180 Eladó egy kiogáfstalan vaslemez pince­ajtó, két ablakzsalu. iMegteinthető 9-től 3 óráig. Arany János-utca 7. sz. 6179-3 Jókarban levő, magas emberre való extra ruhát vennék, Esetleg nadrágot és zubonyt külön. Iíj. Glevitzky, Nyírbá­tor. - 4841 Eladó 2 hold strand, 2 és fél hold gyö­nyörű parkkal. Piachoz 15 perc. Csóna­kázásra és fürdésre kiválóan alkalmas. Épület áll: lakás ,kocsma, fedett szórako­zóhely. Komoly érdeklődőnek fényképes ajánlatot küld iíj. Glevitzky ing. Iroda, Nyírbátor. 4842 Gólya utca 19 sz4rn« ház azonnali be költözéssel eladé. Érdeklődni ugyanott ______ S182 2 hold fő é sürgőse* eladó. Érdeklődni Kéé «tea 50 6181 ? drb tnagysr matgslica adó. Morgó utca 11 5 hónapos e! 6 95 Elad# tizaakét szemé'yas abrosz, szál vé»ávai együtt, alig használt.. Bocskai utca 39 szám S18S Kereskedők figvel *aéb«J Egy tolókocsi eladó Gésa u 53 kétkerekű 6 s 89 Jébarhsn iév# céi kerékpár Boeskai utca 7 szá* eladó. —- • 187 Épftlet lakatos, vasszerkezet,vízvezeték szerelési» jaritasi muakálatokat és auto- génhegcsztést megbízhatóan és olcsón vállal fínnla JF Hm Hl TELEFON: 2t*72 Kiss 22 darab #fás»s4ge8 szép argóra nyúl 'ieíraecel eladó, ÉrdaklCdri lehet Magyar Korona Gyógyszertárban Lsthar u. 1 6203-3 VESZEK késxpénzért használt modern vagy régi antik bútorokat, keleti vagy gépi szőnyegeket, festményeket, po celláno- kat, zongorát, pianinót aib lakberen­dezés tárgyakat. Meghívásra vidékre is elmegyek ERDÉLYI JÁNOS bizományi lerakat, Va> Ádáxn utm 5 Telefon 27 88 Grermektelen háza»par szoba konyhás lakást kvres vagy házmesteri állást keres óvadékkal vagy aaélköl Cim a kiadében 6 05 Ffltaertízl#! S«ij«s O.sőllő utca 77 berendezéssel Egy H0 kv*drát sar«kte!ak «Iádé, kezei lehet finnje utea 10 Ért« 1313 Kell«; és Erdős :0 HP n<agáojáró mo lor eladd, vagy cserélem 7|» es »yergolaj v«gr bonsiinotorért. — kecskés Jéssef Kálvineum % 14 Gyermektelen asatá< hoz elmennék ióxo* nének vidékre is. — Witteian* Gyuláé« tfjfekértó i 11 Zomboi utca 19 számé hás és egy hold főid sürgésen e>adó 9214 kiadó. 6.H 7 Kéip mtban vagy a&oz járatú bútorozott szobát nal»a Cím a kiadóban közei különbé keresek azon 9107 Egy üzlati pu’d jághütőrel, egy nsgy ab!ábrámá spaleüávai eled3. — Bethlen utee 62 Siám 626b Egy kifogástalan jó állapetban levő mo torkerékpár eladó. Maláta fitca 5 6209 PortAb e írógépet megvételre keresek. Crtn a kiadeban. 68iu 3 darab 3 hónapos mangalica malac el­adó. Kéz-u. 46, 6226 Óriás belga nyulakat eladok. Kéz-utca 46. szám. 6225 20 méter jó állapotban levő drótkerí* tés eladó. Rákóczi-út 67. 6227 7 és háromnegyed hold föld a repülő­tér mellett kiadó. Érdeklődni Árok-utca 18. szám alatt. 6228 Bérletet keresek 100 holdig. Rácz 1st- ván, Tokaji-út lóvásár melletti kettőstó tanya. - 6229 Eladó 6 darab reszt-utca 12. kocsi-gumikerék. Ke­622C Figyelem! Kirakatok, irodák, rendelők magánlakások slb. ablakainak tisztítását valamint festés utáni kitakarítását jutá­nyosán vállalom. Szíves megrendelési kér REICH, Egyház-utca 18. szám. 2 darab használt ablak és használt bú­torok eladók. Vég-utca 10. 621( Jókarban lévő Cím a kiadóban. női kerékpár eladó. — 6211 MARKÁS ZONGORA antik buíorák, szék eter, komőt, író asztal, smizetek, vitrin, parnitura, fo­tel, asztal, fe<tméryefe, állótükör, falióra KRÁMER JENÓ bizományi Itrakata Zrínyi Ilona ulwtí 2 szobás albérleti lakást fürdőszobával keresek augusztus 15-ikére. Blumberg- üzlet. 6221 Szatmáry-tanyár kezdődött. a kenderáztatás meg. 622­Írógép szalag mindenrsndsz^rü géphez állandóan friss minőségben kapható Jóba fapirfisletékM B«:l*n utoa 1. ssára A «zerkeeztéeért felelő*: Jóbe Elek. — A kiadásért felelés : A fcebeleti ffirlsg lapkiadó betéti társaság. Karács B és Társai UadóUlajdoaea. ■ ■m' MHMMlmvifllMMHMmMaMMMMHeHnC» NYOMATOTT OROSZ KÁROLK NYOMDAÜZEMBEN, NYÍRIG YHAZJI BERC9ÉNYI-UTCA 3. SZÁM. TELEFON SZARi 25—17

Next

/
Oldalképek
Tartalom