Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 97-144. szám)

1943-05-12 / 106. szám

Sí oldst _ Nrmrmtif._ Sí ASetcsi HiSJJIF (Trifcnom 23.) 1943 május 12. HaHMHMMRMnMMM» Forgalomba kerül a nyulszalámi A húshiány sok ötletet teremt. Nemré­giben forgalombahozták a halból készí­tett kolbászt, most újabb ..pótanyagból gyártott kolbászfélék előállításáról foly­nak tárgyalások. Forgalomba akarják hozni a házinyúl húsából gyártott szalá­mit és kolbászíéleségeket. Az utóbbi időkben nagyon elterjedt Magyarorszá­gon a házinyúl tenyésztése, de eddig fő­leg a prémek miatt rendezkedtek be a nyúltenyésztésre, A nyulak húsával nem ! tudlak mit kezdeni. A tenyésztők szerint j ha a nyúlhúst szalámi és kolbászfélék j formájában dolgoznák fel. ezeket a cik­keket a közönség nagyon megkedvelné, főleg ha biztosítanák a nyúlhúsból ké­szült cikkek jegymentes forgalmát. Ezzel nemcsak a közélelmezési érdekeket szol­gálnák. hanem a nyúltenyésztők érdekeit is. Nagyobb lendületet venne a nyúlte- nyésztés. ha nemcsak prémek, hanem a hús megfelelő értékesítését is biztosítva látná. A tenyésztők érdekképviselete beavánvban kérte a közellátásügyi mi­nisztert. biztosítsa a nyúlhúsból készült cikkek jegymentes forgalmát és szabad postai szállítását. Megállapították a bor viszonteladói árát Április 21-én lépett életbe a 20.400 - 1943. K. M. számú rendelet, mely a bor viszonteladói árát. illetve ezzel együtt a nagykereskedői hasznot és a felszá­mítható költségeket állapítja meg. A bor alapára. A rendelet szerint a bor alapárát a közellátásügyi miniszter időszakonkint állapítja meg és a ..Borászati Lapok" és más szaklapokban időnkint közzéteszi. Kalkulációnál ezt az alapárat lehet csak figyelembe venni, bármennyiért is vette a kereskedő a bort. A tényleges, szám­la szerinti árat csak akkor lehet a kal­kulációnál alapul venni, ha az hektoli- ter-malligandfokonként legfeljebb 1 pen­gővel haladja meg a közellátásügyi mi­niszter által közzétett alapárat. Ennél magasabb tényleges beszerzési árat csak a közellátásügyi miniszter külön engedé­lyével szabad számításba venni. A felszámítható költségek. Az egyes vidékek szerint különböző összegeket állapít meg a rendelet a ter­melőtől vásárolt, vagy saját termésű bor átvételével, szállításával, tárolásával, ké­rdésével és a borkereskedők üzletvitelé­vel felmerült összes költségek fedezésé­re. melyet a borkereskedők a fenti alap­árukhoz hektoliterenként hozzáadhatnak. A borkereskedői haszon, A borkereskedők az alapárnak, fentiek szerint számított költségeknek és fogyásé tási adónak együttes összege után közön­séges (kommersz) hordós boroknál leg­feljebb 7 százalék, a minőségi boroknál 12 százalék tiszta hasznot számíthatnak fel. Intézkedik még a rendelet a palac­kozás esetén felszámítható költségekről, valamint megállapítja a haszonmegosz­tást. ha egyik borkereskedő másik bor- kereskedőtől vásárol mind hordó, mind palackos árút. Felszámítható még az ela­dással kapcsolatban felmerült forgalmi * 11 íuc*rííwra*»MS?«BSe adó (íényüzési, forgalmi) eladási ügynöki jutalék és szállítási költség a tényleg fel­merült és hitelt érdemlően igazolható ösz- szegben. A vendéglátó üzemekben a rendelet szerint megállapított alapárakat kell a kalkuláción figyelembe venni. Félreértések elkerülése végett közöl­jük, hogy a rendelet csak bor viszont­eladói (nagykereskedői) és nem fogyasz­tói árát állapítja meg. MunKaKözzben rádölt a Kémény Halálos baleset Nyiracsád községben Különös baleset áldozata lett egynyír- acsádi fiatalember. Mató Dezső 16 éves munkás a község határában levő. úgy­nevezett ,,Asszonyrész‘‘-tanyán dolgozott ahol az egyik gazdasági épület kéményét javította. Munka közben nagy szél kere­kedet!.. Mató azonban nem hagyta abba a munkát mert aznap végezni szeretett volna a tanyán. Ez volt a szerencsétlen­sége. Egy hatalmas szélroham összedön- tötte a kéményt és a tégladarabok a fiatal munkást agyonverték. Orvost hívtak a szerencsétlenség szín­helyére. azonban segíteni már nem lehe­tett. Dr. Kovács Gábor községi orvos megállapította, hogy Mató Dezső halálát a baleset közben beállott belső vérzés okozta. A halálos szerencsétlenség ügyében megindult vizsgálat megállapította, hogy gondatlanság nem történt, véletlen bal­eset áldozata lett a fiatal munkás. A temetési engedélyt a nyíregyházi kir. ügyészség megadta. Egy millió 137.210 pengő állam­segélyt kaptak a szabolcsi községek Milyen pótadókkal dolgoztak ? A tavaszi közgyűlés előtt ismertetett félévi alispáni jelentés beszámol a vár­megye községeinek anyagi helyzetéről is cs ismerteti az egyes községek pótadó­kulcsát és a községek részére engedé­lyezett államsegélyek összegét. E fontos kérdésekről a jelentés a következőket mondja: 11 százalékos községi pótadó Tiszaesz- lár. 123 Bűdszentmihály, 130 Kisvárda. 133 Gáva, 134 Tiszalök, 140 Zalkod, Ko- mcró, Pócspetri, Bessenyőd, 150 Kékese. Kisléta. 155 Tiszarád. 158 Nagyhalász, 160 Nyíribrony. 165 Fényeslitke. Jéke, Epesrjeske. Nyírgyulaj, Nyírpilis, 169 Ujfehértó. 170 Tiszaladány, Tiszatardos. Rétközberencs. Szakoly, Pusztadobos, 171 Taktakenéz, 172 Tiszadob, 173 Nyír­bátor, 174 Polgár, 175 Báj, Tiszamagyo rós, Nagykálló, Nyírbogát, Piricse. Petne- báza. 180 Viss, Kenézlő. Berkesz, Kék, Beszterec, Székely, Tiszakanyár. Tisza- bezdéd, Encsencs, Ófehértó. Nyírkércs, 182 Máriapócs. 185 Csobaj, Demecser, Kemecse, Nyírtura. Sényő. Anarcs, Zsurk, Lövöpetri Geszteréd. Rohod. 186 Nyírmártonfalva. 190 Tiszadada, Prügy, Búj. Ibrány, Paszab, Tiszabercel, Tisza- nagyfalu. Vencsellö Szabolcs. Balsa, Nyír. acsád. Nyíradony. Nyírábrány. Nyírbél- tek, Nyírlugos, Nyírmihálydi. Nyírgelse, Biri. Kótaj. Nyirbogdány, Nyírpazony, Gynmőlcsfavédelmi eszközök B'nwfwftaarwr'i—ffrawíi ­drótkefe, kaparó, metszőolló, ágfűrész, magasnyomású perme­tező, gumitömlő Dienes István Városháza épület. Telefon 28-64. rendkívüli, 44.058 P Légó, vagyis össee- sen 1.137.210 pengő államsegélyt bocsá­tott rendelkezésemre a „Községi Se­gélyezési Alapból". & világ legkisebb fővárosa A világ legnagyobb fővárosai között a kereken 11 millió lakosú Newyork, a 8 millió lakosú London és a kereken 7 millió lakosú Tokió szerepel az első he­lyeken. A világ legkisebb fővárosáról, ae ausztráliai Camberráról már kevesebbet hallunk. Az ausztráliai kormány az eiaé világháború kitörése előtt határozta el, hogy az alig kis falu-lakosságú Camber- rát teszi meg az Ausztráliai Állanaszö­vetség fővárosává. Hiába volt azonban» minden igyekezet, a kis városka csak nem akart világvárosi méretűvé fejlőd­ni. Az ausztráliai kormány pedig mindent megtett a város fejlesztése érdekében. Odatelepítette a közhivatalokat is de Camberra lakosainak száma a mai na­pig sem érte el a tízezret. így azután a» Európa háromnegyedét kitevő területi, hatalmas földrésznek, Ausztráliának van a világon legkisebb, a kilencezre» létszá­mot alig felülmúló lakosú fővárosa. Nyírszőlős, Oros, Gégény, Nyírtét, Vas- megyer. Ajak. Gyulaháza. Nyírká­rász, Nyírtass, Pátroha, Dögé, Szabolcs- t veresmart. Pap Szabolcsbáka, Mándok. Apagy, Tcrnyospálca, Túzsér. Tiszaszent- márton, Gyüre, Nagyvarsány, Kisvar- sány, Kopócsapáti, Révaranyos, Záhony, Győröcske, Mezőladány, Benk. Újkenéz. Nyírlövő, Gemzse, Bököny, Kállósemjén, Napkor, Érpatak, Kiskálló, Baktalóránt- háza. Levelek, Magy. Vaja, Őr, Nyírma- da. Laskod, Nyírjákó. 200 Ramocsaháza, Balkány, Dombrád. 210 százalékos köz­ségi pótadó Rakamaz, Ezen felsorolásból kitűnik, hogy 50 százalékos pótadója egy község- rek sem volt s minden község 100 százalékon felüli pótadóval hagya­tott jóvá. A m. kir. Belügyminiszter úr a m. kir. Pénzügyminiszter úrral egyetértve az engedélyezett pótadó százalékon felül a községek költségvetési hiányainak fede­zésére 974.786 pengő rendes. 118.366 P & fecskéi és a módéra építkezés A modern építkezés megfosztja a fecskéket a fészekrakás lehetőségétől é* ezért az utóbbi években feltűnően meg­fogyatkozott a fecskék száma a nagyvá­rosok környékén, szakemberek most ká- lönféle módokat keresnek, hogy a fecs­kék a fészkeiéire alkalmas zugokhoz jussanak. Egyetlen fecske ugyanis na­ponta 1000 rovart fogyaszt el és így a kártékony rovarok pusztításában vaiá közreműködésük nem nélkülözhető. Japán légitámadás Japán repülők tegnap C9unking- Kina Honnan tartományában nagy si­kerrel bombázták Csangsa igen fontos katonai támaszpontot. A bombázás nyomán nagy tüzek és súlyos károk keletkeztek. Valamennyi japán géji visszatért kiinduló helyére, (MTI) FIGYELEM! Ezúttal értesítem a Nagyérdemű úri közönséget, hogy kertheiyiségemet nagyon szépen átalakítva meg­nyitottam. E’sőrangu konyha, háromfogásos déli menü. Délelőtti sörzóna 1 fütty sörrel í 10 P, Minden vasárnap a közkedvelt Ráez Károly kom binált zenekara szórakoztatja a kedves vendégeinket. A Nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri Dobos bácsi vendéglős Május 12-13 KÉT UTOLSÓ NAP Szerda-Csütörtök a. p. u. FünsiMitíz Telefon 25-24 A szovjet legerkölcstelenebb intéz­ményének a titkos politikai rendőr­ségnek története. Gyilkosság! Undo­rító bűnök! Kínvallatás ! Előadások hétkőzpap Vs4-V»é-Ví8 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom